ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ - ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಂಕಳ್ - ಡೊ | ನಾ. ಡಿ ಸೊಜಾ

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2013-07-12 05:01:55
  |     |  ವಿಚಾರ್  ವೊಳಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್   ಸದಾಂ ಧೊಸ್ಚೊ ದೇವ್   ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ‍್ಜುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ದೊ. ನಾ.ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ: ಕೋಣ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ?

ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊ. ನಾ.ಡಿಸೋಜಾಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಫಕತ್ ‘ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಕಾ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಹೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಾಚಿಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ.  

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಓಡಿ ಹೋದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವರು’ ಲೇಖನಾಂತ್, ‘..ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ..’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್. ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ?

ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್‌ಚ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ ವ್ಹಾಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥೈಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ್, ಥೈಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳೊನ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಮಸ್ತು ಆಸಾತ್. ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್.

ಮದರ್ ತೆರಸಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ತುಮ್ಕೂರ‍್ಚಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮೊಠಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಛಾಪೆ ದೆಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕ್ರೀಸ್ತ್, ಬುದ್ದ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಸಲೆ ಮ್ಹಾನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆ. ದೇವ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಜಾತಿಂ ವರ‍್ನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣ್.

 

[ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ]

 

ತುಮಿ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್‌ಯೀ ಬರಯ್ತೆತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚಾ ಬರವ್ಪಾನ್ ಚಾಳ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಸತ್ ಕಿತೆಂ?

ಜುದಾಸ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧವರ‍್ಲೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಳಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರೀ, ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ, ಗವ್ರವ್ ದಿಲಾ, ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜೆ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಭರ‍್ಸೊಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾಗಿ?

ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಸುಟ್ಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೆ ಆರಾಧನ್ ಕರ‍್ತೆಲಾಂವ್. ಹೊಚ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ಅಜೂನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್, ಸಂಗೀತ್ ನಾಕಾ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚಿಂ ಆಮಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾನ್ ದೀನಾಂವ್. ‘ಅನ್‌ಭವಾಡ್ತಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಣ್ಸುಂಚೆ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಇಗರ್ಜಿ ಕಾಂಪೌಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾ?

ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಅಪೇಕ್ಷುಂಚೆ ಆಮಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿಚಿ ವೇಂಗ್ ಸುಖಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತಿ ಏಕ್ ಬಂಧಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಮಿ ನೆಣಾ’ಸ್ತಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾ?

ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ, ಆಂತರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ ಫಕತ್ ದೆವಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್, ಕಾಜಾರ್, ವೋಲ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಮೋರ್ನ್- ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿಚೆಂ ಬಳ್.

ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಘರ‍್ಚಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ?

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರ‍್ಚಾಂಚ್ಯಾ, ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಆಡ್ ವಚಾನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸುನೊ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವೆತಾತ್.

ತುಮ್ಚಾ ಕಾದಂಬರಿನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಮುಣ್, ಸೂದ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಭಜನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಮಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಚಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ (ಕಾರ‍್ವಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ..) ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಬಾಮಣ್’ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಕತಾವಸ್ತ್ ಹಿಚ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ಬಾಮಣ್, ನೆಂದರ್ ಗೌಡಿ, ಸೂದ್ರ್, ಅತೀ ಸೂದ್ರ್ ತಸಲೆ ಭಿತರ‍್ಲೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಚೆಡುಂ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಧ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿಲೆ ಬಾಮಣ್ ಅಜೂನೀ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಶ್ಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ನಿಜಾಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿಚ್. ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಆತಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಿತೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಣೆ. ಘರಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಕನ್ನಡ ಚಡ್. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಶಯ್ಲೆಚಿ. ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಕನ್ನಡ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾ.


ನಿಮಾಣೆ, ತುಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯ್ ಬಾಸೆಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ‘ಡೊಕ್ಟರೇಟ್’ ಗವ್ರವ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ತರೀ, ಎಕ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್‌ಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿನಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರವ್ಯೆತೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಭಗೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ? ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದೂ ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ..’ ಅಸೆಂ ಭಗೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಚ್. ತಿಣೆ ವೊವ್ಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಜೊಂಪಾಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್. ತರೀ, ಗೋವಿಂದ ಪೈನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ ಜಾಲಾ, ವ ನಷ್ಟ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಗ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆತಾತ್. ಹಾಂವೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಕಿತೆಂ ಡಿಸೋಜ ತುಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಯ್? ತೆ ವಿಚಾರ‍್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಖಂಡಿತ್ ಬದ್ಲಾಜೆ.

 

ಸಂದರ್ಶಕ್ : ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ , ಹಾಸನ್

COMMENTS

Ronald Sabi , Moodubelle Jan 26, 2014
Good interview and views. Na Dsouza has politely expressed his personal opinion and religion without criticizing or forcing it on others.

Maxy , Kinnigoly / Mumbai. Jan 24, 2014
Dear Editor, great feet of urs. like; wacliff,erusmas.calvin of medieval century .after about 600 yrs. our religions institute is back to the square.pleased to na.dsouza on your publication.i am his big admirer after reading`ondu egerje suta muta. u decided to bell the cat ,thnk u and we r with you.

Charls D mello , Pangla Jun 07, 2012
mojya mogacha melka miyar.....konakee igarche vecheM aDeyn ka. monsha saiMB lachAr. tuveM kaMchay monzatin jeevgAt kello aykalAyMgI....!!!!?????

Charles D Mello , Pangala Jun 06, 2012
Dr. Na D Souza please continue to write in Kannada and Let Mr. Carlo translate in Konkani...I can read both Kannada and Konkani..... I found yourself in the same thinking regarding God. In writing i am not so good and hence I dont write. But I love your Ideology..One day we shall meet for a day atleast to share our thinking...

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Jun 03, 2012
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಾರ್ಲೊಬಾಬ್, ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ತುಮ್ಕಾಂ - ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೆ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ವ್ಹಯ್ ದೊ| ನಾ. ಡಿಸೊಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾನ್ ದೀನಾಂತ್ ತೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಯೊ ಸಬಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್ ಮಾಸಿಕ್ ಜಶೆಂ ಸುಧಾ, ಪ್ರಜಾಮತ, ಮಯೂರ, ತರಂಗ - ಹಾಂತು ವಾಳ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಅತಾಂ ಕಿಟಾಳಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮಿ ತಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ವಯ್ಚಾರೀಕ್ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾತ್ ಕಶೆಂ ತಶೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಫಾತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

Melka , Miyar Jun 02, 2012
igarjeche sutturant aniki altar bhurge zavn urlelyank hangasor ek ulo mella. Purohitshahi kitlen marekar munon sokdani somzaje. Tedala matr farizevank sarkya vatyek hadyet.