ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದಿಯಾ,ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರ್ನಾಕಾತ್ - ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡ್ಕರ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-12 04:58:32
  |     |  ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 29, 30 ಆನಿ ಮಾಯ್ 01 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಚ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಘಡಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚೆಂ ವಿಸಾವೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡಿ ಲೇಕಕಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಹಿಣೆಂ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪದ್ವೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಮೀನಾಬಾಯ್ ಫಕತ್ ದುಸ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್. ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಕೋಳಂಬ್ಕರ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಹಿಂದಿ ಲೇಕಕ್ ಡೊ. ಗಿರಿರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಉಗ್ತಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಣೆ ಕಸಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಯಿ ದಿಲೊನಾ. ಪೂಣ್ ಮೀನಾಬಾಯೆನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ 27 ಪಾನಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ತಿಣೆಂ ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾಚ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್  ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕೀ ಧರುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೆ ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಶಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್  ತೆ ಲಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥೊಡೆ ಮಟ್ವೆ ಕರ್ಯೆತೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಚಾಯೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್  ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಮೀನಾಬಾಯೆನ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲೆ  ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ :

 

ತುಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಗಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾತ್  ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ....

 

ನಾ, ಹೊ  ಫ್ಯಾಕ್ಟ್  ಆನಿ  ಹೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜೊ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ,  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆವಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಚ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ , ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿ ರೊಮಿ ರೊಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ. ರೊಮಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ನಾಕಾ.  ಆವಯ್ ಭಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಶಿ ಉರ್ತೆಲಿ?  ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂನಿ  ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಚ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್  ಕರಿನಾಂತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಘರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ. ಜಾತ್ ಮತ್ ಭೆದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಹಾತೂನ್ ಬಿತೂನ್ ತಿಚ್ ಪರ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪಿಡ್ದ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜರಿ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸತ್ಯಾನ್ನೋವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ನಾ ಕಿತೆಂ ಸತ್ಯಾನ್ನೋವ್ ತೆಂ. ಬುದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬುದ್ವಾರ್ ಕೋಣ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ದಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪಾವ್ಯೆತ್ ? ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ? ನಾ . ತಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮರಾಠೆಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಮರಾಠೆಕ್ ವಿರೋದ್ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಾಠಿ -  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೊಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಭೇದ್ ಆಸ್ಲೆ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಮರಾಠೆಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಘೆತುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಅಸೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಫಕತ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್.  ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಚಲೊ ಜೊ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೊಲೊ ಆಜ್  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ  ಸ್ಟೇಟ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆನಿ ವ್ಹೆವಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಚಲೊ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಯ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್  ಶಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ಲೊ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್  ಯೆತಾ.

 

ಸಾರ್ಕೆಂ, ಜರ್ ಆವಯ್ಚಿ ಭಾಸ್ ‍ಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಆವಯ್ಕ್ ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾ ಮರಾಠಿ ಯೇನಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾ ತರ್ ?

 

ನೊ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘಾಲಾ ನ್ಹಂಯ್? ಕೋಣ್ ಆಡಾಯ್ತಾ? ಆಮ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಶನ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಶಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್. ಆಮಿ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ಘಡೊವ್ಪಾಚೊ ತೆಂ  ತುಮ್ಚ್ಯಾ  ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರೂನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಿಂಚಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ವಿಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ತುಮಿ ತಾಂಕಾ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆನ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಯಾ. ಜರಿ ತರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಭಾಸ್ ಆವಯ್ ಭಾಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಾಂಕಾ ಕಠಿಣ್ ಜಾತೊಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ‍ಚ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿ ದಿಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ದಯಾಕರುನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಎಕಾದವೆಳಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೊ ಬಾರೀಕ್ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಳ್ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸಾ. ತೆ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರ್ತಾತ್ ,  ಹೋಯ್  ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂ ನಾ ನ್ಹಂಯ್ ? ಆನಿ ತೇಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಾಳಾಂಕ್ ದಾಡ್ತಾತ್.  ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ? ತಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕ್ತಾತ್ , ಹೆರ್ ಶಿಕಪ್ ಚ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ‍್ ಚ್ ರಾವಯ್ತಾತ್. ಡ್ರೊಪ್ ಅವ್ಟ್. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ನಾ, ಥಂಯ್ ಯೀ ನಾ, ಖಂಯ್ ಯೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ಭಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್  ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ತರ್  ಆನಿ  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್ , ಖುಶೇನ್ ದಿಯಾ. ಪೂಣ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. 

 

ಆತಾಂ ಗೊಂಯಾ ಭಿತರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಜಾಲಾ ಸೊ ದಿಸ್ತಾ  ....

 

ನಾ, ನಾ ಹೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ನ್ಹಯಂಚ್. ತುಮಿ ಜರಿ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆವಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಚ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ಹೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಖಂಯ್ ಅಯ್ಲೊ ಜಾಣಾಂತ್? ಆತಾಂತಾ,  ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಚರ್ಚಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ನಿಷ್ಟೆನ್ ಜಾತಾಲೆ ಆತಾಂ ಹಾಂತುಯ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲಾಂ.  ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಹೊ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ಖಬರ್ ಅಸ್ಲಿ  ಹಾಂವೆ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ . ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್  ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೊ.  ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲಾಗಾಜೇ. ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿಂ ಕುತ್ರಿಂ ಸಯ್ತ್.  ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾ ಕುತ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸಂಸ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಯೆತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮೋಗ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡುಂಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹರೇಕಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್ ವಾ ಕುತ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕತಾ ಆಸಾ , ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕುತ್ರ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್  ಶಿ ಶಿ ಶಿ ಹಾತ್ ಲಾವೂನಾಕಾ! ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೆರ್ ಹಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರ್ತಾ.ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಲ್ ಗೀತಾ ಧರ್ಮರಾಜನಾಚಿ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್. ತಿ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ , ಸ್ಕೊಲರ್ ಆನಿ ಕಥಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಚಲಯ್ತಾ ಥಂಯ್. ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಯುಪಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚೆ ಖೂಬ್ ಬಾಳ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾ ಜರ್ ತಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಘೆತೆಲಿ  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಚೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಾಂಚೆ ಆವಯೊ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಟೆಲ್ಯೊ. ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ  ತ್ಯಾ   ಆವಯಾಂಕ್ ಚ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗಡ್ಪಚೆಂ  ಸಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾ ಕಾತಿರ್ ಕಶೆಂ ಕಸೊ ಅವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಚಡುಣೆಂ ನೊವೊದ್ ಹಜಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಿಕಾ ತಿಹಾರ್ ಜಯ್ಲಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಿಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಅಮಾಯೆನ್ , ನಿರ್ದೋಶ್ ಬಾಯ್ಲೊ , ಫಟ್ಕಿರೆ ಕೇಜಿ ಥಾಪುನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಹಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ನಾತೆವಯ್ತಿಕಾಂನಿ ಹಡಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.  ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೊಲ್ ಕೋಣ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚಿ ನೆಂಟುಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆನಿ  ಥಂಯ್ ತಿಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಎಕೇಕ್ ಚ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಳ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನೊಭಾವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಚಾರ್ ವೊಣದಿ ಬಿತರ್ ಜಿಣೆಂಚ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ  ಮ್ಹಣ್ಣೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಿಣ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಚ್ ಬದಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣಿ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ತಾಣಿ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆ.ತಾಂತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಜಾನಪದ್ ಗೂಣ್ ಅಸ್ಲೆ.  ಗೀತಾ ಧರ್ಮರಾಜನಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಅಸೊ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ಮಿತಿ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಆಸೊಂಕ್ ಯಿ  ನಜೊ. ಅಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್  ಸಗ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ಲಾಗಜೇಚ್. ಆನಿ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಜೆ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಜರಿ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂಗಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ತರೀ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂದ್ತಾ. 

 

 

 

ತುಮಿ ಕಾಲ್ ದುಸ್ರೊ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳೆಂ ನ್ಹಯ್ ಗೀ ಹೋಚ್ ಗೀ ತೋ ಝುಜ್ ಕಿತೆಂ ?

 

ವ್ಹಯ್. ಹೋಚ್ ತೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಲೆ ಆನಿ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಝುಜ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ವಿರೊಧ್ ಝುಜಾಜೆ ಜಾಲಾಂ.  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಜ್ ಫಕತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮರಾಠಿ ತಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸಾಂಕೀ ಗಿಳ್ಟೇ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ ಭಾಸ್. ತಿ ಆಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಶಿಕಜೆಚ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಲೊ ದಿವ್ಪಾಚೊ ಹೊ ಪ್ರಶ್ನ್. ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತರೀ ಕಸಲೆಂ ಬಾಬಾ ? ಐ ಯಾಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು  ಕ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಬೊಲ್ ಕಿತೆಂ  ತೋ ? ಅಸ್ಲೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಟಾ.  ಹಾಂವ್ ಚ್ ಸಾತ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರಾಠೆಂತ್ ಶಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂಗೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ : ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಆವಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಚ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

 

ತುಮಿ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತಾ ಉರವ್ನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗೀ , ಮೆರೊ ಉತ್ರಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ ? 

 

ನಾ ನಾ ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತಾ ಉರವ್ನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಶಿಮೊ ಉತ್ರೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ್ ಸಯ್ಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ.ಆನಿ ಪುಂಡ್ಲೀಕ್ ಬಾಬಾಚೆ ಪಚ್ತಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಆತಾಂ ,  ಮರಾಠಿಂತ್ ರುಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಮರಾಠಿ ಮಾಂಚಿಯೇರ್ ಪಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.  ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಬಂದಿ ನಾ. ಏಜ್ ಬಾರ್ಡ್ , ಹೆಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ,ಅಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂ ಸಮಕಾಳೀನ್.

 

ಪೂಣ್ ಎಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ಮರಾಠಿ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ . . 

 

 ನಾ ನಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತೋ ಕಾಂಯ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ .ಎಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ತೆಣ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವ್ಪಾಕ್ ತಾಣಿ ವಿರೊದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿರಾಜ್ ಭಾಸ್ ಜಾತಾನಾಂಯ್ ಮರಾಠೆವರ್ವಿಂ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖರೆಂ. ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಭೆದ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್  ಭಾಸ್ ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಗೊಂಯಾಂತ್  ಕ್ರಮೇಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಪುಯ್ ಮರಾಠಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತ್ ಜಾಲೊ.ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೀಂಯ್ ಖೂಬ್ ಶಾಳಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ , ಭಾಷೆಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಉರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಚೆ ಮಿತಿ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಜೆ. ರುಪಾಂತರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ , ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾ.

 

ಕಾಲ್ ತುಮಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ , ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ?

 

ಹೋ ಹೋ ಹೋ ( ಹಾಸೊ ) ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಡಿಟೆಯ್ಲಾಂಕ್ ವಚನಾ. ಹಿ ಫಕತ್ ಚಿಕಲ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್. ಅನ್ಯೇಕ್ಯಾಚೆರ್ ಚಿಕಲ್ ಫೆಕ್ ಕರೂನ್ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊಜಿಷನ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ? ಪೂಣ್ ಆತಾಂತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನಿ ಪೆಪರಾಂನಿ ಚಲ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಜಾಣಾಂಯ್ , ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬೆಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಸೆಟಲ್ ಕರಾ. ಹಾಂಗಾ - ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ , ಜೆಂ ಆಮಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಸ್ತಾ ವಾಚಕಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚುನ್ ತೀಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೇಜೆ ಅಶೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ನಾಸ್ತಾ. ವಾಚಕ್ ತಾಣೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಕಸಲೆಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್  ಸ್ವತಂತ್ರ್. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾರಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲಿ, ಮರಾಠಿಂತ್.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೇರ್ ಕೂಬ್ ಗವ್ರವ್ ಆಸ್ಲೊ.  ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆ ಗೊವ್ಜಿ ಕೆಲ್ಯೊಗೀ , ಹಾಂವ್ ಘಾಬರ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೆ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. ಕಾರಣ್ ತಿ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇನಾ. 

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ ,  ಎವಾರ್ಡ್ ದಿತಾನಾ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾ ?  ನಾ ?

 

ತೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಕುಶಿನ್ ರಾವ್ತಾಂ. 

 

ಕುಶಿನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ  ಜಾಯ್ನಾ ? ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ?  

 

ಜವಾಬ್ದಾರಿ . . . ಆಸಾತ್ ಥೊಡೆ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ, ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ ಚಲ್ಚೆಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ಯೀ ತೆ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಕರ್ತಿತ್ . ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆ ಇರಾದೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಾಜೆ. ತಾಂಚೆ ಇರಾದೆ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಹಾಂವೆ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಮತ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್  ಸಾಂಗ್ತಾಂ : ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಇರಾದೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನಾ. 

 

ತುಮಿ ಕಾಲ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ : ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಯೆ ? ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ?  

 

ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ. ಗಣಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಬ್ದಸೂರ್ ಬುಕಾಂತ್ ಅಯ್ಲಾ. ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಜಾಂಟ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ ಹಾಲ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಡ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಆತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನಾಕಾತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿಸ್ರುನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ವರುನ್ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಭಾವನೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ? ತಾಂಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಾತ್ರಾಂ  ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ , ತಾಂಕಾ ಥಂಯ್ ಹೆಂ ಮೆಳ್ಟಾ ಕಿತೆಂ ? ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ  ಅಸಲೆ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಖೂಬ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಹೇಚ್ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಗಣಿತ್  ತಾಂತು ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಆತಾಂ ದೋನ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಚಾರ್ ಹೆಂ ಗಣಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಗಣಿತ್ ಮಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಣಿತ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಕರ್ತಾ.  ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಚಿ ಆಸ್ತ್ ಸಗ್ಳಿ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿಕಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಕೀಲಾಚೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.  ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಣಿತ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಫಕತ್  ಎಕಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ದವರಿಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.  ತಾಚೊ ವಾದ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಣಿತ್ ಬರಪ್ ವಾಚುನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ವೀಸ್ ಫೊನ್ ಕೊಲಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬೆಇಜ್ಜದೀ ಜಾಲಿ ಖಂಯ್.  ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ : ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರೂಂಕ್ ನಾ. ಅಸಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಘಡಿತಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಟಾತ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿ ತಾಕಾ ಫೊನಾಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್  ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಾತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಅಸಲೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಇಶ್ಶ್ಯೂ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ತೆ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ , ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್  ನೊಟಿಸಾಂ ಯೆತಾತ್. ಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂಯಿ ನೊಟಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ವಾಚುನ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಆಜ್ ಯೀ  ಹಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರಯ್ತಾಂ.

 

ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲ್ ತುಮಿ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ - ಸಮೀಕ್ಷಾ ಫಕತ್ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? 

 

ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಮಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತಾಣೆ ಹಾಂವೆ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಿರಾಯೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಅಶಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ಗೀ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಥೊಡೆ ಬೋವ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ನಾಕಾ. ಪೂಣ್ ತಿ ಕಶಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಕ್ರಿ ಮೆಳಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡು ಗುಳಿಯೆ ಪರಿಂ. ತಾಂಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜರೂರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪುಣ್  ಕಿತೆಂ ಆಸಾ , ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ನಾಕಾ. ನವ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ ಫಕತ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ , ಪೂಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ , ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಥೊಡೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಚಲಾ.ಅನಿಕೀ ಥೊಡೆಂ ವಾಚಾ. ಬರಯ್ನಾಕಾ ಅಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಯೆತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತುಮಿ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೋಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್ ಹಾಂವೆ ತೆನ್ನಾಂ ಬರಯ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾ ವಾ ಕಾಣಿಯೊ ಆತಾಂ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ , ಅರೇ , ಹಾಂವೆ ಹೇಂಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ? ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ ನಾಕಾತ್ . ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಘೆಯಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಣ್ಟೆ ಆಸಾತ್. ತೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಲಿ.

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಬ್ಜಲಾಂ , ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ?

 

ಹೋಯ್ ,   ಜೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಠಿಕ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಮೊರ್ತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಜಶೆಂ ಪರ್ನಿಂ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಆತಾಂಯಿ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜಾತಾ.  ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಾತ್.  ಆತಾಂಚೆಂ ಪದಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ  ಡಂ ಡಂ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಠಿಕ್ತೆಲಿಂ ? ಫಕತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್.  ಕಶೆಂ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಉರನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆಂಯಿ ಉರಾಶೆಂ ನಾ. ಹಾಂಗಾ  ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ಚಿ. ಹೆ ಭುರ್ಗೆ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಣಾ ? ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಚಿಗೀ ಪರ್ನಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ ತೀ ಆಸಾ ತಶಿ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚೊರಿ.  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಕವಿತಾ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ವಾಚ್ತಾತ್ . ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸರ್ಲೆಂ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾರೀ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ.  

 

ತರೀ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಸಾಕ್ರಿ ಮೇಲಾಂತ್ ಗುಳಿ ದಿಯಾ! ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಮೇಲ್ ಲೆಂವೊನ್ ಗುಳಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಿತ್. ಆಸೊಂ. ತುಮಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲಿಪಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಧೋರ‍ಣಾನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡ್ಟಲೊ ವಾ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾಲೆ ?

 

ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಪಳೆಯಾ , ಜಿಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ತರೀ ದೇವ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ತಾತ್ , ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಂದೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪಿ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ಜೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ.ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ದೇವ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮ್ಚೊ ಬೂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎವಾರ್ಡಾಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಡಿ ಕೊಸ್ಟಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾ , ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಪಾಸುನ್ ದೇವ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ಶೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಟಾಲೊ.ಎಕಾ ಭಾಷೆಕ್ ಮೊಸ್ತು ಲಿಪಿಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಲ್ಯಾಂ ಗಜಾಲ್ ಹಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. 

 

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತುಮಿ ?  

 

ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮತ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ತರ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫಕತ್ ದೋಗ್‍ಚ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪದಾಚಾ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯೊ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಮನಾತಿತಿ ಅಜೂನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಫರ್ಮಾಣೆ  ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಯೀ ಚಡ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಝಳ್ಕನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಮಾಂಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಚ್ ತಶಿ. ಆನಿ ಆಮಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಎಕ್ಲೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮಾತ್ಶೆಂ  ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ , ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಲೇಕಕಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಹಿಂದೀ ಲೇಕಕಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಅಸಾ.

 

ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ - ಕಮಲಾದಾಸ್ , ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಶೆವೊಟ್ಚೆ ದೀಸ್ ತಿ ಬುರ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್  ಸೇಫ್ ...

 

ವ್ಹಯ್ , ತಿಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬೋವ್ ತಳ್ಮಾಳ್ಯಾಂಚಿ . ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾಚ್ಲಾಂ.

 

ಆಜ್ ಸಗ್ಳೆ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ , ಹಾಂವೆ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರಾಂ ನಾಂತ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾತ್ ...  

 

ನ ನ ಹೆಂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ದಯಾ ಆಸೊಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುತ್ರೊ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊನ್ ಕರಾ ಆಮಿ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಘೆತಾಂವ್. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕರ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್? ದುಸ್ರೆಂ ಸುಣಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೇಯ್ ಹೆಯ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ನಾಕಾ , ಹಾತ್ ಲಾಯ್ನಾಕಾ ಶಿ ಶಿ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್. ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾಗಿರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ಎನಿಮಲ್ ಕ್ರೂಯೆಲ್ಟಿ ಕೇಜಿ ಘಡ್ಟಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಅರೇ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕುತ್ರ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾ ? ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಅಸೊ ಜಾತಾ ... ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಸಾ , ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಕರಾತ್. 

 

ಸುಣೆಂ ಪೊಸ್ಚೆಂ , ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಜ್ ಗ್ಲಾಮರ್ - ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಜಾಲಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ . . . 

 

ನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೊಡ್ಟಾಂವ್.  ಸಾವರ್ಡೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಚ್  ಆಮಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಡೊಕ್ಟರ್ ಆಸಾತ್  ಆಮಿ ಒಪ್ರೆಶನಾಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಒರ್ಗನ್ ಕಾಂವ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿಚೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚೆಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡಿ ಮದತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಚಡಾವತ್ ದುಡು ಆಮಿಂಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. 

 

ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್  ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ? ನಾ ?

 

ನ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನಾಕಾ , ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ದಾದ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್. ಅಶೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಸ್ತ್ರೀ ಲೇಕಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್ ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾದಿ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಪ್ರಬಂದ್  ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತಸೆಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ಬಂಧನಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಜಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲೆ ದಿತಾತ್ ತೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಥೊಡೆ ಬೆಬ್ದೆ ಘೊವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಬಡಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂಯಿ ರಾವಾಜೆ.

 

COMMENTS

Daniel Pimenta , Mangalore Jul 13, 2011
Why government should not provide grants to English medium schools? There is no logic behind this connotation. What government is trying to do is run away from their responsibility. The interviewer should have asked her where her kids learnt or where her grandchildren are studying? The government is spending the tax payer’s monies and they cannot make a distinction for giving grants based on the medium in which parents want their wards to get basic education.