ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರಯ್ನಾ. - ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2013-07-12 04:57:44
  |     |   

ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಹಾಸಾನ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಾನ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ‘ತೊಚ್’ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೊ ಅಪುಟ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್  ಬೆಂಕಾಕ್ ನವೊಚ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ’ಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಜ್ರಾತಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಗುಜ್ರಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸನ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ.

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಬ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಅನಿಕೀ  ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಬ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ 1970ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ತಾಚಿಂ ಲಿಖಿತಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾ, ಆನಿ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂಯ್ ನಾಂತ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೊ ಮೊಸ್ತು ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ತಾಚಾ ಹರ್ ಪ್ರಕಟಿತ್, ಅಪ್ರಕಟಿತ್ ಬರವ್ಪಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿನೋದ್, ನಾಟಕ್, ವಿಡಂಬನ್ ಅಶೆಂ. . . ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ್, ತಶೆಂ ಅಪ್ರಕಟಿತ್ (ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ) ಬರವ್ಪಾಂಚೊ ದಾಳೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. 35 - 40 ವರ್ಸಾಮ್ ಆದಿಂ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೆ ಆವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಜಾಕೀ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ (ಪ್ರಾಯೆನ್) ಆಧುನಿಕ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ Scan  ಕರ್ನ್ ಸಿ.ಡಿ.ನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧವರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ! ದಯಾಕರ್ನ್ ಹಾಚಾಕೀ ಸವಾಯ್ ಆನಿ ಬರಿ ಸಲಹಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ Savvy ಪರಿಣಿತಾನಿಂ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ? ತೊ ಏಕ್ all rounder. ತೊ ಮೊಸ್ತು ವಾಚ್ತಾ. ತಾಚಾ ಅಭಿರುಚೆಚೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ಧವರ್ತಾ. ತಾಚಾ ಲೇಖನಾನಿಂ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಆಯ್ಚಾ ಲೇಕಕಾಂ ಮದೆಂ ಇತ್ಲೆಂ home work ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಬ್.


ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ತುಕಾ ಕಸೆಂ ಭಗ್ತಾ? ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ತರೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ. ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ಚಾ ಹರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿತಾಂ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚಿ ವ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಎಕಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂ ಲೇಕಕಾಂ-ಕವಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಥಾ-ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಚಾನಕ್ ಯೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಹುರುಪ್ ಚಡ್ಲಾ. ಹುಮೆದ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ರಾತಿಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉತ್ತೇಜನ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಥಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ( ಕಥಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ)  ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರಯ್ನಾ.

ಧಾ ಕಾದಂಬರಿ, ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕತಾ, ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್... ತುಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಚಾ ಶೆತಾಂತ್?


 ತಣಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್. ಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ತಸೆಂ ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ರಚ್ಚಾಂತ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೊ. ಆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಕಾಲಿಕ್, ಮಾಹೆತ್‌ಭರಿತ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ಲೇಕನಾಂಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತೇ ಆಸಾಂ.

ತುಜ್ಯಾ  ಕಾದಂಬರಿ ವ ಇತರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ತುಕಾ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚಿ ಕೃತಿ ಖಂಚಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್?


‘ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾನಡಿಂತ್ ತಸೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 20 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭಗ್ತಾ ಕೀ ‘ಸಾಳಕ್’ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಏಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಮಜೆ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಸಾಳಕಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಮೊಜಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ವಾಚುಂಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ  ಚುಕಾಮುಕಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಜ್ಯೊ ಸತ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರಿನಾಂ.

ತುಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಮತಿಂತ್  ಕಥೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ರಫ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಗಿಚ್ಚುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಆನಿ ದೀಸ್-ರಾತ್ ತಾಚೆಂ ಪೊಸಾಪ್ ಕರುನ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಂಟೆ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಂ. ತೃಪ್ತಿ ಭಗ್ಲಿ ತರ್, ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಕಥಾ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ಬರಂವ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆ ಗಳ್ಸಿತಾಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾಂ. ನಾಂವ್-ಪ್ರಚಾರ್-ಮುನಾಪೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆನಾಂ. ಮೊಜಾ ಲೇಕನಾಂ ಧ್ವಾರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್-ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

ಚಾರ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾಯ್. ತೆದ್ನಾಂಚೊ ಆನಿ ಆತಾಂಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮೆದ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೆ, ತಿದ್ವುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಜೊ.ಸಾ.ಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಿರಿವಂತಾಕ್ ‘ಗುರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಬರವ್ಪಿ ವಿರಳ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪತ್ರಾಂ ಉಣಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಅಬಾವ್ ಜಾಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ‘ರಫ್’ ಆನಿ ‘ಫೇರ್’ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ವರ್ವಿಂ ತಿದ್ವುಂಚೆ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ವೇಳ್ ಉರ್ತಾ.

ತುಜಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಾಯ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಫಟ್. ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜ, ಜೆಫ್ರಿ ಜೆ.ಎಫ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ರೋನ್ ರೋಚ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್, ದೊ.ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ, ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡಿಲ್, ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಸ್, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜ್, ಶ್ರೀ ಮನು, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ರಿಚ್ಚಿ ಸೆರಾಂವ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೆರಾ, ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂದಾ, ವಿ.ಡಿ.ಸಿಲ್ವಾ, ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸ್, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ. ಇತರ್ ಸಬಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಸರಾಗ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ರಾವಾಯ್ಲಾಂ.

ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆದ್ನಾಂಚಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಮಟ್ಟ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ದಿಸ್ತಾ?

ಖಂಡಿತ್. ಸಂಪಾದಕ್ ಪೋನ್ ವ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡುನ್ ಸಂಬಂದ್ ಧವರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳಾ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ 80% ಕತಾ, ಲೇಕನಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ನ್ ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಮಟ್ಟ್ ಬೋವ್ ಸುದ್ರಾಲಾಂ. ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂ/ಕವಿನಿಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕವಿತಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಾಹೆತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಛಾಪ್ಯಾಂತೀ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಕಾದಂಬರಿ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ನಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಲೇಕಕಾನ್ ಖುದ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಛಾಪ್ಯಾ ಖರ್ಚ್, ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಭಗ್ಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಹಾಡಾಯ್ತಾ. ಇತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಬರಯ್ಲಿ ತಿ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ವ ನಾ ತೋಯ್ ದುಬಾವ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ. ತರೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿ ವ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ದೋನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚಿಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ನೈಂಗೀ ?

ತುಜಿ ನಿಮಾಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ?

‘ಮೊಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 1982 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೆಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ’ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮೊಜಿ ‘ಲಗ್ನಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್’ 1984 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ರಾತ್‌ಯೀ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಿರಿವಂತಾಚಾ ಅಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ. ಭುರಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಪಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ’ ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ 1991 ವರ್ಸಾ 14 ಅಂಕ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ‘ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ’ ಸಾಂಕಳ್ ಕತಾ 2001 - 02 ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೆಂ ಜಯ್ತ್’ ಪತ್ರಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ 25 ಅಂಕ್ಡ್ಯಾನಿಂ ‘ಕುಟಾಮ್’ ಪತ್ರಾರ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತುಜಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಘರ‍್ಚಾಂಚೆ ಉತ್ತೇಜನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ?


ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮರಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ತಸೆಂ ‘ಕಾಜುಲೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಖರೆ ರಿತಿರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ‘ಅಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ತುಕಾ ವಳ್ಕಾಲೆ.’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ತಿಣೆ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಪೂತ್ ಗ್ಲೆನಿಶ್ ಆನಿ ಗ್ಲೆಸ್ಟರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮದೆಂ ಸತತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂಚಿ, ತಾಣಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಂದನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್.

 


 

ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್

 

ಕಿಶೂಚೊ ಗಾಂವ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 2010 -  ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ LUNCH BREAK

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಹೆರೊಲ್ಫಿಯುಸ್, ಮಯ್ಸೂರ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಚೊ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ದಿರ್ವೆಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೋಸ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಆಸಾ : ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಾಂದೊ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್

ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ : ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ

 

 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚಿ ನವಿಚ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ :

ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ

ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ಮೊಜೊ ಆನಿ ನೋರ‍್ಮನಾಚೊ ಮೊಗಾ-ಖೆಳ್ ತಾಚಾ ಮಾಸೂಮ್ ಮತಿರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲಿಂನಾಂವ್. ರಾತ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾವಯ್ಲಿಂ ಅತರ‍್ವಣಾಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಜಾಗ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚಾ ಕುಡಿಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಹುನಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂನಾಂ. ನೋರ‍್ಮನಾನ್ ತಸೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಕಾ ’ಕಾಜಾರಾ’ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿಂ ದೆಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಆಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ದೂದ್ ವ ಹೆರ್ ಘರ್ ಖರ‍್ಚಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬಾಜಾರಾಕ್-ದುಖಾನಾಂಕ್-ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ತೆಂ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕರ‍್ತಾ ತಾಚೊ ಆಮಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊನಾ.

COMMENTS

ರಾಮ್‌ದಾಸ್ , ಮುಂಬಯ್ Dec 26, 2011
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾ - ತೂಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮುನಾಫೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆನಾಂಯ್. ತರ್ ಸಂಬಾವನಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ಟಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ ? ಮ್ಹಣೊನ್ - ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ 80% ಕತಾ, ಲೇಕನಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ! ತುಂವೆ ಹೆರ್ ಲೇಕಕ್ ಕವಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ತುಂ ಪಾವ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರಾಪರಿಂ ವಾ ಲುವಿ ಪಿರೆರಿಪರಿಂ, ತುಂವೆ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಗಾತರ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ? ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ - ತರ್ನ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಯಾದ್ ವಚತ್ ಮ್ಹಲ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಜಶೆಂ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್, ಆತಾಂ, ತುಕಾ ನಾಂವ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ, ಉರ್ಫ್ ದುಡು ನಾಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಶಿಗೀ? ಕಾನಾಕ್ ಫುಲಾಂ ದವರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸಾ ನಂಯ್ಗೀ ಹೆರೊಲ್ಫಿಯುಸಾ ?

Alphonse Mendonsa , Pangla Dec 19, 2011
Mogal Herolpius, tuka Daiji Puraskar mellilya sandharbim tuka manachem chepem ukoltam ani shabaski pataintham. Ek kalar havn tujea kannye bookank and sankall kannyeank sadanch rakon ravotholo. Tuvem boraullel sabar kanyo haven vachleat ani tuja liknne shatik mechwalam. Tuka Daiji puraskar mello them amka sarvank sonthasachi gazal. Tuji kannyanchi zor ravana zav thi kalmit nastam sadanch vallondi monn tuka sorv borem magtam. WISH YOU ALL THE BEST AND CONGRATS. WELL DONE DEAR HEROLPIUS.

Naveen Kulshekar , Mangalore Dec 19, 2011
Obhinondon tuka Herolpius! vell korun torui tuka konknni sahiti mhonn maan favo zalo. Tuji shitya seva pudem vochom hench mhojem magnne.

Albert Mascarenhas , Vamanjoor, Mangalore / Israel. Dec 19, 2011
" Herolpius ", Thuja lipthya Abhimani thaun Abhinandhen - Shabhaski ! Thuka lablelya Prashasthyechi Poilli Khobar " Daijiworld " mukhanther zana zallo. Ailelya comments LIKE click kern sahamath dillo shivai, Vayakthik comment, vellacha udsanen zaavnk naa. Thyavelar zallo pathshathap, Hya Lekanaak comment kerche mukaanther Mhojim bhognaa usaartham. Adimagam, Raknno Prathinidhi zaavnasthana, Kudupu - Garage muklya Kedshya voir asecha Thja Ghercha gatikeden thuji maka volok zalli. Hya poillya mulakathenth thum HEROLPIUS mhonn haav nenaasullo. Thuja Gheramuklya, Ghuda angdicha Manesthe Tomas Monteironn, Thuja motvya navachi vollok saagthanasse haav ajaapllo.Thisse, Thuji - Mhoji poilli ani akrechi mullakaath. thya poilem vorsa adithaavn haav thujim Lekhena vaastha. Thujeh vichaar, thanso theerl ani thanchi gundaai, Prathyek zaavn samajhechi satham vasunk bori lagthaath. Thuja Lekhanaank, Boronvcha dhenyaak Haav - Samaaz santhushti. Hie... Prashasthi, Thuja Vantunn kaanghevcha prayethnaak Samajhe thaavnn melleli Keerth ani Shabhaski ! Thuka, Thuja Kutmaak serve Bore maagtham. Hye, Thujhe sandhershenn kaanhellya J. V. Carlo, Hassan Ani perghet kellya Kittallak mhoje Abhinand.