ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಆತಾಂ ಮೊನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬೂದ್ ಕಳ್ಟೆಲಿ - ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಬಾಕ್ರೆಬಯ್ಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-07-12 04:39:00
  |     |  ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಬಾಕ್ರೆಬಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಫೆಬ್ರೆರ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋದ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹತ್ ಪರತಿಭಟನವೆಳಿಂ ತಾಚೊಯ್ ಬೂಕ್ ’ಕೇಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದ್ಫನೆ’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿಂ  ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಿಟಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್.

 

 

ಹೆಂ ’ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಗಿ?

ಹೊ ಚೊರಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ.  ಹೊ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಬಸೊನ್, ದೆಶಾಚೊ ಫುಡಾರ್  ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಸಲಿಂ ಅನ್ನಾಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಿಂ ನಾಂತ್. 

ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸ್ಲೊ?

ಉದ್ದೇಶ್ ಜರೂರ್  ಪರಿಣಾತ್ಮಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆ  ಕಾಯ್ದೆ ಕೋಮು ದೌರ್ಜನ್ಯಾಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಥರಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ತೆ ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿ ಗಜಾಲಿಂ ಮುಕಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಲಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.   ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಣೆಕ್ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಪೂಣ್ ಹಾಚೆ ವಿರೋದ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ಟ ತಸಲೆ ಉಲ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮು?

ವ್ಹಯ್ ಹೊ ಉಲ್ಟೊ ಪ್ರಚಾರ್‌ಚ್. ಅಲ್ಪ್ ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಜಾತಿನ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ತೆ ಭಾಶೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಫಕತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಕ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ನ್ಹಂಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹಾಂತು ಮುಸ್ಲಿಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಚ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಹಿಂದು ಅಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಂಕಾ  ತಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ವಣೆಖಾತಿರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಹೆ ? 

ಪೂಣ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾವಿರೋದ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್  ತರೀ ಕಿತೆಂ?

ಕಾರಣ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಫಕತ್ ಭಜರಂಗಿ ವಾ ರಾಮಸೇನೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟಿ ಪೊಕೊಳ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್  ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟಿಪಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಚಿಲ್ಲರ್ foot soldier ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ರೂವಾರಿ ಶಿಲ್ಫಿ ಸಗ್ಳೆ ಭಿತರ್ ಪಡ್ಟಾತ್. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ್ ಭಾಶಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಕರ್ಚೆ, ಚಾಳಂವ್ಚೆ , ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುತಾಲಿಕ್ ತಸಲೆಯ್ ಭಿತರ್.  ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಂಕಾ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ತಸಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್. ತಾಚಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತೀ ಖುಲಾಸಾ ಜಾಲಿ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಹೇಯಿ ಚಿಂತಾತ್ ಆಮಿಂಯ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸುಟ್ಯೆತ್.  ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಕಾ ಪೂರಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಬರೆಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಹೊ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಆತಾಂ ಆಮಿ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ?

 

 

ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಕಾರಣ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಆನಿ  ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂದುತ್ವ್. ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಒಪಿಯಮ್ ಮ್ಹಣ್, ತಶೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಹಾಂಚೆ ಆಫೀಮ್  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಹಿಂದುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಿದ್ದಾಂತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಧರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಶೆತಾತ್.  ಹ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಭಾಶಣಾಂ ದಿತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ತೊ ಗಜಾಲಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾ. ಫಕತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ತಾ.

ಮಾಗಿರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇನೆ.....


ಹೆ ಮತಾಂತರ್ ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬೊ ಮಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ದೆಂವೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಏಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ. ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕೀ  ತಯಾರ್. ಭಜರಂಗ್ ದಳ್ ಆನಿ ರಾಮಸೇನೆ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ವಾಟ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ಚಡ್‌ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್.

ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್.  ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಗಿ?

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿದೆಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾಂವ್. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಹೆಂ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ. ಸಮ್ಜತಲೆ ಜರೂರ್ ಸಮ್ಜತಾತ್.

ಆತಾಂ ಪೋರ್ ಶಿಮೊಗಾಂತ್ ವಿವೇಕಾನಂದಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಫ್ತರ್ ಫುಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎ.ಬಿ. ವಿ.ಪಿ. ಚ್ಯಾಂನಿ  ಹಾಂಗಾಯ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ವಿವೇಕಾಂದಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ಉತ್ಸವ್ ಒಡ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ...

ಅಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಮಧೆಂ ಫುಟ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಖರಿಚ್ ಬೋವ್ ದುಕಿಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಯ್ತ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಪ್ರಜಾ ಜಾತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಮೊನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತೆದಾಳಾ ಬೂದ್ ಕಳ್ತಲಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಕೋಮುವಾದ್ ಪ್ರಸಾರುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸ್ಲೊ?

ಪೊಲಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಯಿ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಮಾನ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ದ.ಕ ಆನಿ ಉಡ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೇ ಆಸಾ ತೆಂಚ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಯೀ  ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರ್ - ಸರ್ವ್ ಅದಿಕಾರಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಘೆತೆ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಸುಲಭ್.

ಸಂದರ್ಶಕ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ : ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

ವಾಗ್ , ಅಜೆಕಾರ್ Mar 01, 2012
ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ತುಮಿ... ಸತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ತುಮಿ ದವರ್ಲಾಂ. ಜಸ್ಟೀಸ್. ಎಂ. ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವರ್ದಿ - ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೂಕ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭೋವ್ ಶಾತಿವಂತ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಪೂಣ್ ಭಾರೀ ಸಾಧೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. - ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಭಾಕ್ರಬೈಲು. ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡಾತ್. ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೂಕ್ ಕರ್ತಾನಾ - ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತುವೆಂ(ತುಮಿ) ಕರ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಂಗ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚಾ ಘುಡಾಂತ್ ಊಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ.. ಉಜೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ತುಮಿ ಸುಕ್ಯಾ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ದವರ್ಲಾಂ, ಉಜೊ ಪೆಟೊಂದಿ ಆನಿ ಭಿಜೊನ್ ಕುರ್ವೊಂಚಾ ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಊಬ್ ಲಾಗೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ .. ಕಿಟಾಳ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.