ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ - ಚಿನ್ನಾ ಕಾಸರಗೋಡು

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-12 04:37:43
  |     |  [ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ , ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾ , ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ನೆ ಸ ಜಾತಾತ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ನಾಂತ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ಪರತ್ ದಿಲಾಂ. - ಸಂ ]

 

ತುಮಿ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಿತೆಂ? ನವೆಂಸಾಂವಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್ ?

ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮೂಮ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಡುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಮಾನಂದ ಚೂರ್ಯ ಹಾಣಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎನ್ ಬಿ ಕಾಮತ್ ಹಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳೆ ಅಮೆಚೂರ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಸ್ಟಾಯಿಲ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾ. ಜನಾಂಕ್ ಹಾಸೊಂವ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಏಕ್ ಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ? ಹಾಂವೆ  ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಗಾತ್ ಕೋಣ್ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ನಾಂತ್.  ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆ  ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?  ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ರಶ್ಯನ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ.ಬರೆ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ನಾಟಕ್. ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊ - ಲಂಕೇಶಾಚೊ ಕರ್ಮಾಧೀನ್ ( ಕನ್ನಡಾ ಥಾವ್ನ್ ) ಆನಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಹಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ( ಮಲೆಯಾಳಂ ಥಾವ್ನ್) ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್  ಆನಿ ಏಕ್ಲೊ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್  - ಅಶೆಂ ಫಕತ್ ಸ ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ ದೇಸ್ ಭಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಗಲ್ಪಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಕಾಯೀ ಮ್ಹಳೆಂ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾಟಕ್ ಕೋಣ್ ಪಳೆತಾ? ತುಕಾ ವರ್ಕ್ ಅವ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಲೋಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಜೆ.


ಆತಾಂ, ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ - ಹಾಂಗಾ ಬರಿಚ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾಂತಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಚೀಫ್ ಕೊಮೆಡಿ ಧರ್ಮಾನ್ ಮಟ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ  ಪಯ್ಲೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊಲ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಬಂಗಾಳಿಚೊ ’ಕಾಂಚನಾಗಂಗಾ’ ನಾಟಕ್ ’ಗಾಂಟಿ’ ನಾಂವಾನ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾತ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ.  ತವಳ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲೊ ’ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಂಚ್ ಪರಿಕರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ತೊ ತಾಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ನಾಟಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಫ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾಟ್ ಆಸ್ಲೊ. ತವಳ್ಚೆಂ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಆತಾಂ ದಿಸಾನಾ. ಆತಾಂ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿ ಚಲನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ರಷ್ಯನ್ ರುಪಾಂತರ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಚೀಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ - ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

 

ಪುಣ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಅಸಲಿಂ ಮೂವ್ ಮೆಂಟಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾರ್ಪಾತ್ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್.

ತುಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್?

ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪಿಚ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಚ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ?  ಟಿವಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ವಾಚಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ.  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಂಗಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬುಕಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಚ್ತೆಲೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್. ತೋ ಹರ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಹರ್ 50  ಕಿಲೊಮೀಟರಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಬದಲ್ತಾ. ಕಾಸರಗೋಡಾಚಿ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್, ಕೊಡ್ಯಾಳಾಚಿ ಕಾರವಾರಾಂತ್ - ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಾ ಕಣ್ಣಾನೂರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಖಂಯ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಗೊಂಯಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಭಾಸ್.

ಆಮಿ ಜರೀ ಇತ್ಲೆ ಫರಕ್ ಆಸೋನೀ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ - ಹೆಂ ಅಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್ ಸಿದ್ಧಿ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್ ನವಾಯತ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣಿ , ಸಾರ್ಕೆಂ - ಪುಣ್ ಜೆ ತೆಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾ? ಅಜ್ ಫಕತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಮಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ನಾಂತ್. ತರೀ ತಾಂಕಾ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ  ಥಂಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ?  

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾ ಶಿಕಯ್ಜೆ. ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ.  ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ಧಿ, ನವಾಯತ್ - ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವಚುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್  ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತ್ ಕರಿಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾ ವಾಪರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬರವ್ಪಿ ಹುಶಾರ್ ಅಸಾತ್, ಹಾಣಿ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಚಿಂತಿಜೆ.         

ತರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ?


ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತಾಂ , ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಹಿತ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಿಯೆಟರ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ , ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕೀ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕಶಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಆನಿ ಜಣಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಒಟ್ಟು ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಉತರ್ ಮಾನ್ತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಣಾಸ್ಚ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಘಟಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂ. ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೇಂಯ್ ಅಯ್ಕಾಜೆ ಆನಿ ಬರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆನಿ ಟೀಂ ಸ್ಫಿರಿಟಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ  

ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಾಳಾಂನಿ ಧಾವೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘಡಿ ತರೀ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಕಾನಡಿ ನಾಗರಿ ಮುರ್ಮುರೊ ಆಸಾ.

ಕಾನಡಿಂತ್  ನಾಗರಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ವೊದ್ದುವೊರಾಂಟ್ ಚಲ್ತಾ ತಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹಿ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀತ್ ಬಸಾನ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕೆದಾಳಾ? ದೆಕುನ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರೀ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂದೀ.


ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನಕ್ತಿರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ಟೆಲೆಂ? ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಶಣಾಚೀಚ್ ಗಜಾಲ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಜಾತಾತ್. ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆವ್ಯೆತ್, ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಾ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಟೆಲೆ ನಾಗರಿಂತ್ ಬರಯಾ. ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಟಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಯಾ. ತಿ ತುಮ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ : ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ. ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಕ್ ತಾಚಿ ಕೃತಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾಜೇ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತೋ ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ ? ಹಿಂದಿಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಗೋಪಾಲಕೃಶ್ಣ ಪಯ್ ಹಾಕಾ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ವಿಚಾರುಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಲಿಪಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಝಗಡ್ತಾತ್ ? ಜೊ ಬರಯ್ತಾ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ಜೆ ಆನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾಂಗೀ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಣಾಂಚೆರ್ ತುಮಿ ಹುಕುಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಎಕ್ಲೊ ತಮ್ಳಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣತ್ - ಮ್ಹಜೀಚ್ ಸಾರ್ಕಿ. ತವಳ್ ?

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾ ನ್ಹಯ್ ?


ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಜರ್ ಕೆಲಾ ತರ್ ತಾಂತು ಆಮಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ತೊ ತಾಂಚೊ ನಿರ್ಣಯ್. ತಾಂಚೊ ಬೈ ಲೊ ಆಮಿ ಕಸೊ ಬದ್ಲೊಂಚೊಂ? ತಾಂಕಾ  ತಾಂಚಿಂ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಂ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್ . ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಮಾನ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಣಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ರುಲಿ ರೆಗ್ರೊ ಪಾಳಿಜೆ.  

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ದರ್ಶನ್ -  ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಕಿತೆಂ?


ಏಕ್ : ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಮೆತೆರ್ ಕರಿಜೆ. ಸಾಹಿತಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೆತೆರ್ ಕರಿಜೆ. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಯ್ಜೆ.

ದೋನ್ : ಶಿಬಿರಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹೀತಿಕ್  ಶಿಬಿರಾಂ, ನಾಟಕ್ ಶಿಬಿರಾಂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ.  ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ವ್ಹಡಾಂಕೀ ವೆವೆಗ್ಳೆ  ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ.

ತೀನ್ : ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್. ಕಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹನ್ಸ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವರ್ಚಿ. ಲಾರಿ ನಾಟಕ , ಯಕ್ಷ ತೇರು , ಅಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವಚಜೆ.

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆ  ಬರೆ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ಆಸ್ತಿತ್ ತೇಯಿ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಾಳಿಜೆ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಲೊ?

ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ? ನ್ಹಯ್,  ಹಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕರಾ, ತಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಮಿ ಕೋಣ್? ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಯ್? ಲಾಂಬ್ ತೇಂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ. ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕೀ ಮ್ಹಜಿ ವಿನತಿ ಆಸಾ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆವಯ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂನಿ ಭರ್ತೆಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ  ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೇರಳಾಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ?

ಅರೇ , ತುಮಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೋಚ್ ವಾಂಟೊ. ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಭುಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ತಾತ್, 42 ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಕಶೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲೆ ಜಾತಾಂವ್? ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಮಾತ್  ಜಾಯ್ ?
 
1956 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಭಾಶೆವಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ರಚ್ತಾನಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಯೀ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ತೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೋಚ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಬರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ? ಹಾಂಗಾ ಕ ಸಾ ಪ ಶಾಖೊ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶಾಖೊ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಟಾತ್. ಸರ್ವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್.
 
ಹಾಂವ್ ಸುಜಿರ್ಚೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮೂಳ್ ಹಾಂಗಾ. ಆಜೊ ಆಜಿ ಹಾಂಗಾಚಿಂಚ್. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಕಸೊಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲೊಂ ಜಾತಾಂ ? ಜರಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಚಿನ್ನಾ ಕಾಸರಗೋಡುಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾ ತರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರರಾವ್, ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಶ್ಣ ಭಟ್,ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪಯ್ - ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಖಂಯ್ಚೆ?  ಆತಾಂ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತೋ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ  ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತುಜಿಂ ನಾಟಕಾಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ - ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ? ಅರೇ ಹಾಂವ್ ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೇರಳಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ  ನಾಟಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊಂ. ತವಳ್ ಕೊಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ.  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್  - ಚಿನ್ನಾ ಕೇರಳಾಚೊ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪೋಸ್ಟಾ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರಾ ಆನಿ ಮಾಯೆಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಯಾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS

Robert D’ Sa , Mulky Mar 26, 2012
Chinna mamu,Konkani Academy GSB Konknnyanchi matr nhahim mhullem udgas assum maharaya!Sahitya Academik Sahiti Adhyaksh jallyar borem naive mamu.

Alphonse Mendonsa , Pangla / Abu Dhabi Mar 21, 2012
This is the only interview I have seen of Chinna but after that no news at all and looks like he is settled in Kerala his home town. He may be a good artist but is that qualification is sufficient to run the other affairs of Konkani Academy??? I do not hear any work done by him or involved any activities or programs..!!!! in academy.

ALWY PERNAL , PERNAL / Shirva Mar 14, 2012
kasai javo, kitlo mulyari to amgeloch nuve......!!!!

Inas , Kodyal Sep 11, 2011
ho railan sodchant bhari hushar deesta. ek povtin konak hi mankod korn sodith.

Jaison Soares , Taccode - Bangalore Sep 08, 2011
ಚಿನ್ನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಣೀ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಜಾತಿತ್. ಪೂಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾತ್ ತ್ಯಾ ಹಿಸ್ಪಾರ್ ಚಿನ್ನಾಕ್ ಅಂಕೆ ದಿತಾಂವ್. ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾತಾನಾಯಿ ಕಿಟಾಳಾನೆ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ...