ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ - ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2013-07-12 04:32:00
  |     |  ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಅತ್ತಾವರ್ಚೊ ಜೋಕಿಮ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಅತ್ತಾವರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಣೆ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ಪ್ರಕಾರ್. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿಕೊನ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ , ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಚಿತಳ್ , ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಕುರಾಡ್, ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಇಮಾಜ್ , ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಹಸ್ , ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮ್ಹೊರ್ ಆನಿ ಪೋರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮಾಜರ್ - ತಾಚೆ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೆ ಬೂಕ್. ೧೯೬೧ ಥಾವ್ನ್ ೧೯೯೯ ಪರ್ಯಾಂತ್ ೩೯ ವರ್ಸಾಂ ಅರಣ್ಯಾ ಇಲಾಕ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ , ಸುಪರಿಟೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲೊ. ಜೆಫ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಜೆಪ್ಪು, ಜೆಫ್ರಿ ಜೆಪ್ಪು ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾನಿ ಸಯ್ತ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾ. ೨೦೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ (ರಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಚೊ ಖಜಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

 

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಬೂಕ್, ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮಾಜರ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ರೋಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣೆ , ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

 

ತುಮಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ? ತವಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮುಕೆಲ್  ಪ್ರೇರಣಾಂ ಕಸ್ಲಿಂ ?

 

- ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ವಿಭಾಗಕ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಧಾಡ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ೧೯೬೦ ವೆರ್. ಮಾಕಾ ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವೋಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ‘ಬೀಚಿ’ಚ್ಯೊ ,  ಪತ್ತೇದಾರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತಶೆಂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹಾಂಚೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಸೆಂ ಎ.ಟಿ ಲೋಬೊ, ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾಞ್ (ಖಡಾಪ್) ಚಾಫ್ರಾ ಹಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ -  ಕಾದಂಬರಿಯೊ, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಜೆಮಿ ಅಲ್ಮೆದ್ ಹಾಂಚೊ ಮಟ್ವೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸರಾಗ್ ವಾಚ್ತಲೊಂ. ಮಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಪ್ರೇರಣ್  ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ ಜೆಮಿ ಅಲ್ಮೆದ್, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ.

ಮ್ಹಜಿ ಫುಡ್ಲದ್ ಕಾಣಿ ‘ ತುಟ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ’ - ಝೆಲೊ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ೧೯೬೨ ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಕಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಮಜಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಝರ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಹಾಂವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಸೈತ್ ಬರಯ್ಲಿಂ.

ತುಮಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ತಸೆಂ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಅಸ್ಲೆಂ ? ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ , ಪಾಟಿಂಬೊ ವಾ ನೆಗಾರ್ , ತಿರಸ್ಕಾರ್ ?

- ಬರಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಮಸ್ತು ಉರ್ಭಾ. ಬರಂವ್ಚಾ ವಿಶಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾಂತ್ ವ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳಿ, ಅಡ್ಚಣ್ಯೊ ಆನಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಭಾವನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಜೆಮಿ ಅಲ್ಮೆದ್ ಜೆಪ್ಪು ಮ್ಹಾಕಾ ಸಲಹಾ -ಸೂಚನಾಂ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಣ್ಯೊ ತಿದ್ವಿತಾಲೊ. ತೆಣೆಂ ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪ್ರೋತ್ರಾಹ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ.

ಬರೆಂ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ?

- ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭಾರಿಚ್ ಏಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸವಾಲ್  ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ-ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಪಿರಿಯೆಡ್ ನೈತಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆಸ್ತ್ರಿ  ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ,  ಜಾಂವ್ ಪಂಚತಂತ್ರಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚೆ ವಿವರಣ್ ದಿತಾಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟ್ವಾತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ತಸಲ್ಯೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಚಡ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅಕ್ಬರ್- ಬೀರಬಲ್ ಆನಿ ಪಂಚತಂತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಖೂಬ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

 


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಜಿವನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್  ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ರೀತಿನ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್,  ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಪುರ್ಸತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಲೇಕನಾಂ, ಚುಟುಕಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂತು ಹಾಂವೆ ಖೂಬ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ? ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಹಿ ಶಿಂಕಳ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ ?


- ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪತ್ರಾಂಕ್ (ಮಿತ್ರ್, ಝಲೊ, ರಾಕ್ಣೊ, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಸೆವಕ್, ಕುಟಾಮ್, ದಿವೊ, ದಿರ್ವೆಂ, ಮಿಲಾರ್ಚೆಂ ಮಿಲನ್, ಆಂಜ್, ಕಾಜುಲೊ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಸಂಪಾದಾಕಾನಿಂ ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚಾ ಸಂಪಾದಾಕಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಚೊ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿಂ ದೊದೊನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾಂ ಬರಯ್ತಾಂ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ದಾಳೊ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ
ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಂತುಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ವಟಾಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿಂ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಾಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಿತ್ರ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಟ್ಟಿತಾಲೊ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ - ಸಾಂಗುನ್ ತುಜೆ ಕಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ನಂಯ್‌ವೇ? ತುಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ? ತವಳ್ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ವೆಲೆಂ ನಾ. ಕೇಣ್ ಪೀಂಕಣ್  ಕರ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ಸೈತ್ ತಿಚಿ ದಾಯ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ ನೆಂ ? - ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ. ನಿಮಾಣೆ ಡೊಲ್ಫಿ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಮತಿಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೀಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪೆಟೊನ್ ಪೆಟೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ಡೊಲ್ಫಿಚಾ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಬೂಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ೧೬೦ ಪಾನಾಂಚೊ ೫೦ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

 

ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಬುಕಾಕ್ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ? ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಹಾಂವೆ ಥೊಡಿಂ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಹೆರಾಂಕಡೆ ಥೊಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಿ. ಊಹೂಂ . . .  ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ ನಾ. ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ಲಿ.  ಹಾಂವೆಂ ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ವಯ್ರ್ ನದರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಂತು ಶಿರ್ಕಾಲಿ “ಬಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ”  ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆ ಬುಕಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೆಕಿದ್ ಪಿಂಟೊ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್, ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಫೊರ್ (ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್) ರಚ್ಲೊ. ಆನಿ  ತೊ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೈತ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆ ಕಾಣಿಯೆ ಬೂಕ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆ.


ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ  ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಹಾಣೆ  - ಹಾಚೆಂ ಪುರಾ ಭಾಂಗಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ  ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ.


ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಉಣ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ ೧೦ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತರೀ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಸಂಕೊ ಪಂದ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ ? ಕಸಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ?


- ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಷೆನಿಂ ಬರಯ್ತಾಂ. ಕನ್ನಡಂತ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಂಪಾದಾಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಂಚಾ ಕೊಲಮಾಂಕ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ  ೫೦೦೦ ಕ್  ಮಿಕ್ವಾತಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ,  ಉದಯವಾಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜನವಾಹಿನಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉಷಾಕಿರಣ, ಹೊಸದಗಂತ, ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ , ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ,ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿ ಹಿಂದು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ವಿಜಯಾ ಟೈಮ್ಸ್, ಕೆನರಾ ಟೈಮ್ಸ್, ಡಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನಿ ತುಳುಂತ್ ಹಾಂವೆ ೯೦ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ತಿಂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ, ಆಯ್ತಾರೊಡ್ಡ್ ಆಯ್ತಾರ, ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ಚ್ಯಾನಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ತುಳು ಕವಿತಾಂ ಚುಟುಕಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಮದಿಪು ಬುಕಾಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತುಳ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ಆನಿ ಮುಕಾರಿ ಸೈತ್ ತೊ ಮುಕಾರುನ್ ವರ‍್ತೊಲೊಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಹಾಂಗಾ ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್   ಸಂಪಾದಾಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಮಾತ್ ? ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ನಾ ?

- ವ್ಹಯ್ ಹಾಂತು ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನುಭವಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನ್ಯಾಂಚಿ ನಿಯಾಮಾಂ ಕಾನೂನಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂತು ಸಬಾರ್ ಟೆಸ್ಟಾಂ, ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಕಾನೂನಾಂಚಿ, ನಿಯಮಾವಳಿಚಿಂ ಲೆಕ್‌ಪಾಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಖಂಚಾಯ್ ಪತ್ರಿಕಾನಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಕ್, ಅನುದಾನಕ್, ಯೋಜನಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಖಬ್ರೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಂಚ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖಬ್ರೊ ವಿಂಚುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ “ಕಮೆಂಟ್ಸ್” ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಬ್ರಾಂ ವಿಶಾಂತ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಜಾ ಅನುಭವಾ ವಯ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅರಣ್ಯ್ ಇಲಾಕ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಲಾಂಬ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಮಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ?
 
- ಅರಣ್ಯ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಹುದ್ದೆ ಆಸಾತ್ - ಮಿನಿಸ್ಟಿರಿಯಲ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸುಕ್ಯುಟಿವ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಕಚೇರಿಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾಂನಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಹಾರ್- ಭಾರ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾನಾಚೊ ಆನಿ ಇತರ್ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಹಾಂತು ಮೇಟಿ, ವಾಚರ್, ಗಾರ್ಡ್, ಫಾರೆಸ್ಟರ್, ರೇಂಜರ್, ಎಸಿ‌ಎಫ್‌, ಡಿ‌ಎಫ್‌ಒ ಆಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್ , ಇತರ್ ರಾನ್, ಅರಣ್ಯ್ ಸಂಪತ್ತ್ ರಾಕ್ಚೊ ಹಾರ್-ಭಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಹಾಚೊ ಖೂಬ್ ಅನುಭವ್ ಧಪ್ತರಾಂತ್  ಆಸೊನ್ ೩೯ ವರ‍್ಸಾಂ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್ಲಾ. ಆನಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಾ ಆದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾನಾ ಸುವಾತೆಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲಾಂ. ಟಿಂಬರ್ ಡಿಪ್ಯಾಂನಿ ಟಿಂಬರ್ ಹರಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಪ್ತೊಭರ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ರೂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸರ್ವಿಸಾಚಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ ತಸೆಂಚ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖುಶೆಲ್‌ಪಣಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾರೆಸ್ಟರ್, ರೇಂಜರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ವಚೊನ್ ರಾನಾಂ ಬಿತರ್ ಭೊಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ಮಿರ್ಮಿರ‍್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಅನಿಕೀ ಮ್ಹಜಾ ಮನಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್  ಆನಿ ಪಾಚ್ವಿಂ ಪಾಚ್ವಿಂಶಿ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಆತಾಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ  ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಅನುಭವಚಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ ಬರವ್ಯೆತ್ ತರೀ ತಿ ಆಲೋಚನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಆತಾಂಚಿ ದೋಣ್‌ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಲಾ  ವೊಚ್ಚುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಂಜಿ ನಾಕಾಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂತು ಭರ್ಪೂರ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ.

 

ಜೆ ಎಫ್ - ಮಧುರ್ ಘಡಿಯೊ 

 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

 

ಸುಕಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಕಾಂತ್ . . . 

 

ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್

 

ಅರಣ್ಯಾಂತ್ - ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾವ್ಜ್

 

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್

 

ವಿಲ್ಪಿಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ 

 

ತಿಸ್ರೊ ಪುಸ್ತಕ್  - ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಕುರಾಡ್  ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕರ್ತಾ : ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು

 


 ಆಸ್ಟ್ರ‍ೇಲಿಯಾಂತ್  ಪೂತ್ ಆನಿ ನಾತಿ ಸಾಂಗಾತಾ

 

ಆಸ್ಟ್ರ‍ೇಲಿಯಾಂತ್  ಸುನ್ ಆನಿ ನಾತಿ ಸಾಂಗಾತಾ

 

COMMENTS

ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ / ಅಬುದಾಭ Dec 17, 2012
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಜೆ.ಎಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವೋಡ್ , ಅಭಿರೂಚ್ , ತಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಯ್ಣ್ , ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಪಂದ್ರಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಪಾವೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾಂಬಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡೊಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ . ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಿಚಿ , ತಾಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂಸವೆಂ, ಆಕರ್ಶಕ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾ‌ಸವೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕಿಟಾಳ್ ’ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಫೂರ್ ಅಬಿನಂದನ್ . ಕಿಟಾಳ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಮೊಗಿನಿಂ, ಸರ್ವ್ ಥರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸುವಾದ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚಾ ಕಿಟಾಳಾಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

Francis lobo , Bejai / Mangalore Dec 12, 2012
There is a letters to the editors column in Deccan Herald and I have seen Mr. J F D souza Attavar raising issues regarding the problems in the city of Mangalore and what needs to be done. The content of the write up show the day to day problems faced by citizens of Mangalore. Although I have not met him, presume that he is the same J F Dsouza. Well done for raising the civic awareness in the city of Mangalore

ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ , ಹಾಸನ್ Dec 12, 2012
ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ತಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಣೆ ಎದೊಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾತ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಘೊಸ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿಕೊನ್ ಘೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಚೆ ಸಂಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಯೀ ಜೆ.ಎಫಾನ್ ಲಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Dec 12, 2012
ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ

Andrew L D Cunha , Bejai Dec 11, 2012
ಜೆ. ಎಫ್ ತಸಲೆ ಸಾಹಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಭಾಗ್!. ಜೆ.ಎಫ್ ಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ