Interviews

ಭಾಂಗಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪರ್ಕ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗೀ ? ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾವೊಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ, ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಫಕತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆನ್ ಬಾವೊನ್ ವೆಚಿ ಹಾಂವೆ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಿಸ್ತ್- ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾಕಿಯ್ ಚಡ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ‘ಕುಂದಾಪುರ್ ಕನ್ನಡ’ ಭಾಷೆಚೆ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಸುರ್ವೆಚೊ ನಾಟಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ಆಸ್ಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉರೊವ್ನ್ ಆಜ್ ‘ಕುಂದಾಪುರ್ ಕನ್ನಡ’ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ’ದುಬೈ ಹುಡ್ಗ’ ನಾಟಕಾಚಿಂ 106  ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. 

 

ಸೌಹಾರ್ದ್ ಸಾಂಕೊವ್, ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಥಿಕ್ - ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್

ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ಲೆ ಆನ್ಭೊಗ್ , ತಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚೆ ಘುಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲೊಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭ್ಹುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೆವಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಸುಂದರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.

 

ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ - ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್     -    Kittall Media Network

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲೆ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಾಂಟಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕ್ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಹತೆಕ್ ತಿಂ ಯೋಗ್ಯ್‌ಗೀ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

 

ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ - ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲೆ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಾಂಟಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕ್ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಹತೆಕ್ ತಿಂ ಯೋಗ್ಯ್‌ಗೀ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

 

ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ - ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಂಕಳ್ - ಡೊ | ನಾ. ಡಿ ಸೊಜಾ     -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್‌ಚ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ ವ್ಹಾಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥೈಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ್, ಥೈಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳೊನ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಆಸಾತ್.

 

ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ - ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಂಕಳ್ - ಡೊ | ನಾ. ಡಿ ಸೊಜಾ

ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್‌ಚ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ ವ್ಹಾಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥೈಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ್, ಥೈಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳೊನ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಆಸಾತ್.

 

ಲಾಯಿಕ್ ನ್ಹಯ್ , ನಾಲಾಯೆಕ್ ತುಮಿ - ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಆಮಿ  ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ,ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಂತು ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜೆ.ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತೂಂ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯೆ? ತೂಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯೆ? ತುಕಾ ಹರೇಕ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

 

ಲಾಯಿಕ್ ನ್ಹಯ್ , ನಾಲಾಯೆಕ್ ತುಮಿ - ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್

ಆಮಿ  ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ,ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಂತು ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜೆ.ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತೂಂ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯೆ? ತೂಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯೆ? ತುಕಾ ಹರೇಕ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

 

ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದಿಯಾ,ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರ್ನಾಕಾತ್ - ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡ್ಕರ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ನೊ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘಾಲಾ ನ್ಹಂಯ್? ಕೋಣ್ ಆಡಾಯ್ತಾ? ಆಮ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಶನ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಶಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್. ಆಮಿ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ಘಡೊವ್ಪಾಚೊ ತೆಂ  ತುಮ್ಚ್ಯಾ  ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರೂನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಿಂಚಾ.

 

ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರಯ್ನಾ. - ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್     -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ತರೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ. ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ಚಾ ಹರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿತಾಂ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚಿ ವ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಎಕಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂ ಲೇಕಕಾಂ-ಕವಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಥಾ-ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಚಾನಕ್ ಯೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಹುರುಪ್ ಚಡ್ಲಾ. ಹುಮೆದ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ.

 

ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರಯ್ನಾ. - ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ತರೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ. ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ಚಾ ಹರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿತಾಂ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚಿ ವ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಎಕಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂ ಲೇಕಕಾಂ-ಕವಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಥಾ-ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಚಾನಕ್ ಯೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಹುರುಪ್ ಚಡ್ಲಾ. ಹುಮೆದ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ.

 

ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಂಡರ್‌ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕರೂಂಕ್ ನಾ-ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ನಾಟಕಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹೈಲಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲಾಂನಿ ಮೊಸ್ತು ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾದಿಸಾಚ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಹೊಕ್ಲೊ ಸೊಸುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅತಾಂಯೀ ಥೊಡೆ ದೊದೋನ್ ತಿತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಹೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವರ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಕಶೆಂಯೀ ಥಾಂಬವ್ಯೆತ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತೆ ದಾಂಬೂನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಕಶ್ಟ್.

 

ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಂಡರ್‌ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕರೂಂಕ್ ನಾ-ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ನಾಟಕಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹೈಲಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲಾಂನಿ ಮೊಸ್ತು ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾದಿಸಾಚ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಹೊಕ್ಲೊ ಸೊಸುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅತಾಂಯೀ ಥೊಡೆ ದೊದೋನ್ ತಿತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಹೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವರ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಕಶೆಂಯೀ ಥಾಂಬವ್ಯೆತ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತೆ ದಾಂಬೂನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಕಶ್ಟ್.

 

ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮೀಡಿಯಾನ್ ದೀಜೆ - ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ.

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಫಕತ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಯುನಿಕೋಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗ್ಯಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಜಾಳಿ ಸುವಾತ್, ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವಜೆ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ದಿಶ್ಟಾವೊ ತವಳ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ