Essays

ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆವಿಯೊ     -    ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕೊಣಾಕೀ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಮಾಂಡಾಸ್, ಮುಟ್ಲಿಂ, ಪೊಳೆ, ಪಾತೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆವಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂತು ವೀಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಿರೊಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಲೇಸ್ (Lays) ದುಕ್ರಾ ವೊಸಿಂತ್ ಬಾಜ್ತಾತ್, ಕುರ್ಕುರೆಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂನಿ, ಗಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಂನಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಚರಬ್ ಆಸಾ. 

 

ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ !     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

"ತೆ ವ್ಹಾಣೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಅಸೊಂದಿತ್. ಆತಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಅಶೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್.. ಹಾಂ ಏಕ್ ಕೊಪಿ ಚಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಟಿಚ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಕೀ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಸೊಡ್!" ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. "ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಜೆ ಸರ್?" ಚೆಡ್ವಾನ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ - "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ನಾ!"

 

ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್     -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂನೊ ಚುಕೊನ್ ಪುಣೀ ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂಕ್‌ಚ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಹೆ. ಆನಿ ಹೆಂಗಾರಾಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಬರಿ ದಿಸ್ಚಿ ತುಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತಿತ್‌ವೇ? ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್... ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್. ತ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಆಮ್ಸೊರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಿ... ಮಂತ್ರಿಚೆಂಚ್ ಕಾರ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ!

 

ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆವಿಯೊ

ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸೇಫ್ ಆಸಾಗೀ? ತಾಚೊ ಬಿಯಾಳೊ, ತಾಕಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಸಾರೆಂ, ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಕಾತ್, ವಾ ಮುಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ? ಕೊಣೆಂ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ? ಆಮಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಗೆಂ, ಬೆಂಡಾಂ, ವಾಳ್ಚಿ ಭಾಜಿ, ಅಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ಯಾಬೆಜ್, ಗೋಬಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಂದ್ತಾಂವ್. ಘರಾಚ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್ ಗಡಾಯ್ ವಾ ದೇವ್‌ಬಾಳೆ ವಿಕುನ್ , ಆಪುಲಾಂಕ್ ’ಶೈನ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧುಲ್ಯಾರೀ ವಚಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಸೆವ್ತಾಂವ್. ಕೆಳಿಂ, ಸಾಂತ್ರಾಂ, ಕಾಳಿಂಗ್, ಮುಸುಂಬಿಕ್ ಕೃತಕ್ ಬಣ್, ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾ ದಿಸಾನ್‌ ದೀಸ್?

 

ಬರವಣಿಗೆಯೆನ್ನುವುದು ಬರಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿಯಲ್ಲ

2011 ವೆರ್ ಶರಾವತಿ  ಯೋಜನಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸಲರು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾ ವಿಶಿಂ ಮುದ್ದುನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಮುದ್ದುನ್ ತ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚ್ಯಾ ಮಾಣಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ. ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಪಿ ಮೇಯ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಬ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

 

ಕೊರೊಡಾಚೆಂ ಪೀಠ ಆನಿ ಜಬೊಂಗ್ ಕುರ್ತಿ

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜೆನೋಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಕುರ್ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಸವಾಯೆನ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್  ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾಚೆ ಪೊತಿಯೆಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ ರಾತ್ ಹಾಂವ್‌ ನಾಚ್ಲಾಂ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ನಾ". "ತುಜ್ಯೆ ಪೊತಿಯೆಂತ್ಲೆ ದೋನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ತೆರಾ ಸುಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಬೊರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತುಕಾಯ್ ತ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ"

 

ಆಮಿ ಫಸ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಗಾರ್     -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಗಮನ್ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಹ್ಯಾ ಐಲಾನಾಂಚೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಗಗನ್‌ಸಖಿನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಐಲಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ - ‘ಮಾನೇಸ್ತಾಂನೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿಂನೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಆಸಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮರಾಠಿ ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ವಾಪರೋನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ಯೆತ್...’

 

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಬಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ !

ಆಮ್ಚಿ ಜಾತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ; ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತುಂ ಹಿಂದೂ. ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್.. ಹಾಂವೆಂ ತೆದಾಳಾಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಕಡೆ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ "ಮಾಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗೀ" ಮ್ಹಣ್. ತಿ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ "ತುಕಾ ಕಾಲ್ಯಾಕ್ ರೆ ತೆಂ ಪೂರಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್" ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಚೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಪಳೆ.... ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗೊ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ದುರಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಣದಿಕ್ ತರೀ ಜನೆಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮೂ.. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾರ್ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್. 

 

ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್

ಆಮ್ಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾತ್ಯತೀತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಳಾ ಜಾತಿ ಪಾಸತ್ ಝಗಡ್ತಾತ್. ಧರ್ಮಾ ಪಾಸತ್ ಝುಜ್ತಾತ್. ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ಪತೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್? ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಖರೆಂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್‌ಪಣ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಆಸೊನೀ ನಾತ್ಲಿ ಕಸಲೀಚ್ ಜಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಡಾಂತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್.

 

ಫಿಪ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ - ಸ್ವೀಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ     -    ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ತಸಲಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ, ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ.

 

ಮಂತ್ರಿ ನರ್ವಸ್     -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಸತ್ಯವತಿ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರಾವೀರ್ಯ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕಾಶಿರಾಜಾಚೆ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ನವೀನಾಚೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಸುರ್ವೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ದಮ್ಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನವೀನಾಚೆ ತೋಂಡ್ ಹಾಲ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೊ.

 

ಏಕಾ ಕಾಕ್ಸಾಚಿ ಕಥಾ

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಬೊ೦ಬಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ತೇ೦ಪ್ ರಾವೊನ್ ಗಾ೦ವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಬಾಬಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆ೦ "ಬಾಬಾ ಬೊ೦ಬಯ್ ಕಸೆ೦ ಆಸಾ?"  ಬಾಬಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಬೊ೦ಬೊಯ್ತ್ ಪುತಾ ಹಾಗ್ಚೆ೦ಯ್ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಉದಾಕೀ ಭಿತರ್! ತೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹಾಸೊನ್ ನಾಕಾರ್ ಬೋಟ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆ೦ ಶೀ..ಶೀ.. ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆದ್ನಾ೦ ವ್ಹಾಳ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ೦ಸಾರ್!

 

ಪಾಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಕಾಲ್ಸ್

ಆಗೊಸ್ತಾಚಿ ಧಾ ತಾರಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್‍ಚ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.  ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜನನ್ ದಿವಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ.   ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಟಿಝನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯೂನಿಟಾಕ್ - 200 ಅನ್ನಾ ಸಲಾಯ್, ಜೆಮಿನಿ ಸರ್ಕಲಾಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ ಚೆನ್ನಾಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.  727  ಕಿಲೊ ಮೀಟರಾಂಚಿ ವಾಟ್ - ಕಾರಾರ್ ತರ್ ಬಾರಾ ವರಾಂಚಿ. 

 

ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಕಯ್ಚೊ ಪೂತ್ ಮಾ| ಲುವಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ತರೀ ತೊ ಧಾರ್‌ವಾಡ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಜಾಂವ್, ಫೊನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 

ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಘಡಿ     -    ಮೆಲ್ ಕ ಮಿಯಾರ್

ಹ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಚಾ ಘರ್ಷಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಫಕತ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಝಜೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಕೀಕತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಲನ್ ಕೋಣ್? ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಗೀ? ವಾ ಹಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಗೀ? ವಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ತಿಚೊ ಘೊವ್‌ಗೀ?

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ