Essays

ತ್ಯಾಗಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ - ಬಾತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಎಪ್ರಿಲಾಚಿ ಏಕ್ ತಾರಿಕ್ - ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ನೆಹರು ಮೈದಾನಾರ್ ಚಡುಣೆ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕಾಚೊ ಜಮೊ ಜಾಲೊ. ಹೆ ಅಂಕ್ ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ (ತೆನ್ನಾಂಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್) ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಹಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆ.  ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಜಮೊ ಜಾಲೆ - ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮೆಲ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್!  ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ದಾಖ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೊ; ಕಿತ್ಯಾ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಜಮೊ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಮೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ (ಪುಣ್ ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ಲೊ.  ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾನ್ ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.)

 

ಕಾಳ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ಅವ್ತಾರ್

ಹಾಂವ್ ’ಟಾಯ್ಟ್ ಫಿಟ್ ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್’ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್‌ಯೀ, ’ಟಾಯ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಕ್ರೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂಧ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊಂ. ತರಿಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಲಬಾರಿ-ಬಂಗಾಲಿ  ಚೆಡುಂ, ಸಜ್ಜಿಗೆ-ಬಜಿಲ್ ಭಿಯಾತಿಣ್, ಟಾಯ್ಟ್-ಫಿಟ್ ಘಾಲುನ್ ತಟಿ-ಪಿಟಿ ಕರುನ್ ಚಮ್ಕಾತಾನಾ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಲಕ್ಶಾ ದಿನಾತ್ಲೊಂ !

 

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ಪಿಶೆ

ಬುಶ್ಶಾಕ್ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೂತ್ ಬುಶ್ಶಾಕ್ ಸದ್ದಾಮಾಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಏಜಂಟಾನ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಕಾಣಿ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಸದ್ದಾಮಾನ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಅಸ್ತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸ್ವತಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಿಂ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟಾಂ...?

ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ತೂರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸ ಕಿಮಿ ಪಯ್ಸ್. ಘರಾ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೇಂಪಾಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಕಲ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಭಾವ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಸವೆಂ ವ್ಹಚಾಜೆ ತರ್ ತಾಚಿ ಮರ್ಜಿ ರಾಕಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ದಮ್ಮಯ ಘಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಾಯ್ಕಲ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಚೊರಿಯಾಂ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ ದುರಾಂ ದಿತಾಲೊ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ