ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಹಾತ್, ಸಾಳಕ್, ಸಾರೊಣ್ . . .

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2014-06-13 17:50:51
  |     |  ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಮಣ್ತಾನಾ ಹವ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿಂಯಿ ಉಣಿ ಆಸಾನಾ. ಹವೊ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ಉಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮತ್ ಕರ‍್ಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಏಕಾಮೆಕಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಪುಣ್ ನಿತಳ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಕಚ್ರೊ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮನ್ಶಾ ಸಹಜ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಹೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಯಿ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದುರ‍್ಸೊಣೆಂ ನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್...... ಸರ‍್ಕಾರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ ತರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಉಮೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್? ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾ? ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ವಾಜವ್ನ್ ಆಸಾತ್? ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಅವಿಹಾಹಿತ್ ಮಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದೇಶ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ?

ದೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್? ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಛೆಂ ತರ್ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮನಿಸ್. ದೇಶ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಅತೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗ್ಯಾನೋದಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ ಸಾಟ್ಲಿಪೊಟ್ಲಿ(?) ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಕಾಜಾರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವೊನೀ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಚಾಯಿವಾಲಾ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸ್ಮಾರ‍್ಟ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಮಂದ್ ಮತಿಚೆ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

 

 

ಅಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾ ಮಣ್ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾನ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಕಸಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್, ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆದಾಳಾ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವಾನಾಕಾತ್. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ಏಕ್ ಊಂಚ್ಲೊ ಅಭಿನೇತಾ. ನೇತಾ ನಯ್, ಅಭಿನೇತಾ. ಅಭಿನೇತಾ ಅಪ್ಲೆ ಮೌನ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯಿ ಉಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಶಾತಿ ಆಸ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ. ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಶೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ  "ಹಜಾರೊಂ ಜಾಪಿ ಪ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೌನ್ ಬೊರೆಂ, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ಹಾಂವೆ."  ವ್ಹಾ... ವ್ಹಾ... ವ್ಹಾ... ಕಸಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಶಾಯೆರಿ. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮಣ್ ದಯಾಕರ‍್ನ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ’ಹಜಾರೊಂ ಜವಾಬೊಂ ಸೆ ಅಛ್ಛಿ ಹೈ ಕಾಮೋಶಿ ಮೇರಿ, ನಾ ಜಾನೆ ಕಿತ್ನೆ ಸವಾಲೊಂ ಕಿ ಅಬ್ರೂ ರಕಿ ಹೈ ಮೈನೆ’  ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಹಿಂದಿಂತ್/ಉರ‍್ದುಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ದೇಶಾಕ್ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಖಂಚಾ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ’ಸೊರ್ರಿ’ ಮಣ್ಚಾ ಏಕಾ ಉತ್ರಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಪ್ಲೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ? ಏಕ್ ಗಾದ್ ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.... ’ಮೌನಮ್ ಸನ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಮ್’. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೊ ದಾದ್ಲೊ! ಹೆಂ ರಚ್ಚಾ - ಪಚ್ಚಾ ಉಲೊನ್ ಆಸಾತ್ ಪಳೆ ತೆ ಸರ‍್ವ್ ಭಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ.

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಚೆಂ. ತಾಕಾ ಉಮೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಟೆವಿಟೆ? ತಾಚಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಹಾತ್. ತೊ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದಿತೊಲೊ, ಹಾತ್ ಸೊಡ್ತೊಲೊ ಯಾ ಉಮೊ ಘೆತೊಲೊ, ಅಪ್ಲೆ ಹಾತಿಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತೊಲೊ, ತಿ ತಾಚಿ ಮರ‍್ಜಿ. ಅಪ್ಲೆ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ದಿತಾ ತರ್ ಏಕಾ ರಾಜಕಾರಣಿನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್, ಖಂಚಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಕೇತ್ / ಚಿನ್ಹ್ / ಘುರ‍್ಥ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಬರ‍್ಪೂರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಹಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ’ಲೊಂಚ್’ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಲೊಂಚ್ ಹಾತ್ ವಾಪರ್ನ್ಂಚ್ ಘೆಜಾಯ್ ಪಳೆ. ಹೆಂ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ?

ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಕೋಣೆ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ರ‍್ಯಾಲಿಚೆರ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತುಮಿ ಸಾಂಗಾ, ಹೆ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಯಾ ಚೂಕ್? ಮಜೊ ವಾದ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ಕೀ ಥಾಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ತರ್ ತಾಣೆ ಥಾಪಾಡ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ತಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಹಾತ್. ತಾಕಾ ಹಾತ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಬಿಜೆಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ಥಾಪಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ತಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಸಾಳಕ್/ಕಮಲ್.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಖೆಳಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ನಾ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಶಿಪ್ ಮಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಸಾಗಿ ನಾ? ಸಾರೊಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಚಾ ಕಾರ‍್ಯಕರ‍್ತಾಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿಚಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕದೆಲಾಂನಿ ಆನಿ ಬೆತಾಂನಿ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ಹೊ ಕಸಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ?  ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಸಾಳಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಆನಿ ಬೆತಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಸೊ ಕರ‍್ಚೊ? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಶನಾನ್ ಹಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಬಾವ್ದೆ ಆಮ್ - ಆದ್ಮಿಚೆ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸಾರೊಣ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಂವ್ತಾತ್.  ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಹೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಚೆ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ ನಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ? ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

 

 

 

ಸಾಳಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚಾ ಭಂವ್ತಿಂ 2002 ವರ‍್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕಿಚಡ್ ಮಾತಿ ಸುಕೊನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ ಇತ್ಲಿಚ್. ಬಿಜೆಪಿನ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಕೇತ್ ’ಬೇತ್’ (ದಂಡಾ ಯಾ ಲಾಟಿ) ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್!

ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ - ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಚೊರಿ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ’Patent Theft’ ಚೊ ಆರೋಪ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಬಳ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ - ಆದ್ಮಿನ್ ಸಾರೊಣ್ ಕಶೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ‍್ಚಿ? ಸಂಕೇತ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂಗಿ? ಸಾರೊಣ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ವಾಪರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ.

Point to be noted your honour !

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

 

COMMENTS

Kiran , Nirkan Apr 18, 2014
Sir.. I guess this is the only one article which is supporting Mr. Singh and Rahul for their actions...

Lucy Rodrigues , Moodubelle/Mumbai Apr 17, 2014
Nice article. Thank you. All the best.

Alphonse Mendonsa , Pangla Apr 15, 2014
ha ha ha... point to be noted your honour. Great humorous article. Enjoyed it.... thanks Sir Stan Ageira....