ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಏಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರಕರಣ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2014-04-15 08:13:47
  |     |  ಹೆಂ ಬಂಡಲ್ ನಯ್. ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್. ಘಡಿತಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚಾ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್. ದೋಗಾಂ ಭಾವಾಂಚಿ ಕಥಾ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ವಡ್ಲೊ ಅನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ದಾಕ್ಟೊ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ. ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್.

"ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತುಂ ಅಜೂನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಖಾತೊ ನಾ ತರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ನಾ ಮಣ್ ಅರ್ಥ್" ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಭರ‍್ತಿ ಕೆಲೆಂ.

ದರ‍್ಯಾಚೆಂ ಲಾರ್ ಆದಾಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ‍್ಯ್ನಾಂ ಈಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಕಾ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ವೊಸೊ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಳ್ಕಿಚೆ ನಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಚೆ ಈಶ್ಟ್‌ಯ್  ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೆ. ದೇಶ್ - ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೆ - ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ’ಛಾಟ್’ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಾಝಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಘರಾಂತ್ ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಫೇಸ್-ಬುಕ್.

ಟೈಮ್‍ಪಾಸ್ !

ಅಪ್ಣಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಣೆ ಮನಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂಕ್ ಪುರ‍್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚಾ ಛಾಟಾಂತ್ ಪರ‍್ಕ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖಬ್ರೊ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬರ‍್ಪೂರ್ ವೇಳ್. ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಚಾನಕ್ ತಾಚೆ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಶನಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಏಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ - ಬುಕ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫರಾಮಶೆನ್ ನಿರ‍್ಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ. ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೇಸ್-ಬುಕ್ಕಾಚೆಂ ಪಾನ್ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ಘೊವಾಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ತಪಾಸಣ್ ಕೆಲಿಂ. ತಿ ಮನಾಂತ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ. ತಿಚೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಚಡ್ಲೊ. ಘೊವ್ ನಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ತಿಚಾ ತೋಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ.

 

"ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಣಾಚಿ ಈಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಛಾಟ್ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ ತುಕಾ? ಫಿಲಿಪ್ಪಿನೊ, ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಅಶ್ಲೀಲ್ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂತಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತುಂ ಪೊಣ್ಣುಮಾರ‍್ಲಾ ಮಣೊನ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾಯ್. ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಕಾಜಾರ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ತುಂವೆ ಪ್ರದುವಾರ್ ಆಧಾರ‍್ಲಾಯ್. ಸೈತಾನ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ... ತುಂ ಫಕತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕ್ ಪಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ."

"ಕೋಣ್... ಹಾಂವೆ ... ಮ್ಹಾಕಾ...." ಮಣ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಪಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಅಪ್ಣೆ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ‍್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.

"ತುಂ ಕಿತೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜೇಮ್ಸ್‌ಬೊಂಡ್  ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಯ್? ಭಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್ ....." ಭಾಯ್ಲ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. "ತುಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ಜನ್ಮಾ ದೀಸ್ ಯೆತಾನಾ ತುಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಕೋಣಾಚಾ ಭಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಹೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಥ್ ಡೇ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ತುಜಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತುಂ ಶೆಳಿಯೆಚಾ ರುಪಾಚೊ ಬೊಲ್ಪೊ."

ಕ್ಲಿಂಟನಾಚಾ ಭಾಯ್ಲೆಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಮಹಾಝುಜ್. ಕ್ಲಿಂಟನಾಚೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಭಂಗ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ವಳ್ಕಿಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಮೇತ್ ನರ‍್ವಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಕ್ವಿಂಟನಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಕ್ವಿಂಟನಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕ್ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ’ಖತಾರ‍್ನಾಕ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಕ್ವಿಂಟನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ವಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಸಲಹಾ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾರ್ ತಾಚೆ ಸಂಪರ‍್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಡಿಸ್‍ಮಿಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಈಷ್ಟಾಂಚಾ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಫಕತ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್/ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ‍್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಕ್ವಿಂಟನಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ - ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ’ಡೀಸೆಂಟ್’ ಮಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾತ್‍ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಅಪ್ಲೆ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಪೂರ‍್ವಕಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ದುಬಾವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ಘೊವಾಚಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಚಾನಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ದುಬಾವಾನ್ ತಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ಆಕಾಂತಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ. ಕ್ವಿಂಟನಾನ್ ಬಾತ್‍ರೂಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

"ಕಿತೆಂ ಆವಸ್ಥಾ ತುಜಿ?" ತಿ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಖರ‍್ಶೆಲಿ. "ಭಾಯ್ಲಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಲರ‍್ಜಿ? ತರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಯಿ? ತುಜ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಈಷ್ಟಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಮೇತ್ ಚಲಿ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ನಾ. ಕಸಲಿ ಮಲಾಮತ್ ಹಿ? ತುಂವೆ ಚಲ್ಚಿ, ಬಸ್ಚಿ ಆನಿ ಉಲೊಂಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತುಂ ತ್ಯಾ ’ಟಾಯ್ಪಾ’ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್."

"ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?" ಕ್ವಿಂಟನ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ.

"ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ ಮಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ’ಟಾಯ್ಪಾ’ಚೊ" ತಿ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ಲಿ.

"ತ್ಯಾಚ್ ಟ್ಪಾಯ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?"

"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಏಲ್ಟನ್ ಜೊನ್ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ. ತುಂವೆ ಮಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತುಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್.  ತುಜೊ ಭಾವ್ ಪಳೆ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಘರ‍್ಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ಗಿ? ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲಿ. ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂ ತುಜಿ ಪಿಳ್ಗಿ. ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಿಶಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಾಚಾಂಕ್ ಸಂತಾನ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ದೆವಾ ಆತಾಂ ಮಜಿ ಕಸಲಿ ಗತ್?" ತಿ ಬೊಬಾಟುನ್ ರಡ್ಲಿ.

ಆಶೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಿರಂತರ್ ಮಹಾಝುಜ್.

 

COMMENTS

Rosita , London Mar 10, 2014
Nice one

M M ALVARES , Mangalore Jan 18, 2014
Good one! Many encountered such situations, though not to the extent of write-up, but in smaller dosages....!!! Its a tight rope walk, and balance the journey....!!!!

Savious Crasta , Kavoor / Qatar Jan 12, 2014
Nice one Stan Ageira. Full time pass. Keep writing. God bless u.:)

Roshan , Bangalore Jan 10, 2014
ಭಿರ್ಮತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ - ಅಂಚಿಲತ್ತ್ : ಇಂಚಿಲತ್ತ್ ! Superb episode Stan !