ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ರೂಪಾಂತರ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2013-05-17 11:50:01
  |     |  ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಮೊಡ್ತೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮಣ್ಚೆಂ ನಯ್. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಂತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚಾ ವೊಣೊದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿಯಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ’ತಾಳ್‍ಮೇಳ್’ ವಾಕಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರೇತನ್.

ದುಬೈಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಕ್ರ‍ಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮೀಸಾ ಪರಿಂ.  ಖಂಚಾಯ್ ಮೀಸಾಕ್ ವಚಾ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾರ್ ಬಂಧ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್‍ಯಿ ವಿಶೇಸ್ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಯಿ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಕರ‍್ಶಿತ್ ರೀತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಸುಧಾರಾಣಾಚಿ ಪಿಸಾಯಿ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಬೈಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಮಾತೆಂಭರ್ ಕೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ಕೇಸಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬರ‍್ಗಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸೊಭಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಾ ತಿತ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೇಸಾಂಚೆಂ ನಿರ‍್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾತೆಂ ಬೋಳ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಬೈಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ದಾಟ್ ಕೇಸಾಂಚೆರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಕಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್, ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಮಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿನಾ.  ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

"ಕೋಣ್ ಹೊ ನವೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್? ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಆದಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ." ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಕಳಾನಾಂಗಿ ಡ್ಯಾಡ್ ತುಕಾ?" ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾತ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ!"

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಿಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ’ವಿಗ್ಗ್’ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಜಾಲೊ. ವಿಗ್ಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತ್. ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಿಸ್ಪಟ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ದ್ರಷ್ಟಾಂತಾಂ ಸವೆಂ ತೊ ವಿವರಣ್ ದಿತಾಲೊ.

ಏಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ವಿಗ್ಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆರ್ ನಿರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ’ರೂಪಾಂತರ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಏಕಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ರೂಪಾಕ್ ಬದ್ಲೊಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೂಪಾಂತರ್." ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. "ಆಮಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮನೋರಂಜನ್ ಶೆತಾಚಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್. ಉದಾರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ತಾಣೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ‍್ಜರಿ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಮಡೊನ್ನಾಚಿ ಕಾಣಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಗಾಯಕ್ ಅದ್ನಾನ್ ಸ್ಯಾಮಿ ತಶೆಂ ನಿರ‍್ಮಾಪಾಕ್-ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹಾರಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಕ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಸೊ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲಾ ಮಣ್ ತುಮಿಂ ದೆಕ್ಲಾಂ . . . . ."

 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಕಸೊ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ‍್ಜಳಿತ್ ಜಾಲೊ ಮಣ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವರ‍್ಣಿತ್ ಗೆಲೊ. ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.

"ಕಸೊ ಜಾಲೊ ವಿಗ್ಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್?" ಹಾಂವೆ ಚಲ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್." ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ಪುಣ್ ಏಕ್ ದುಬಾವ್." ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ.

"ಕಿತೆಂ-ರೆ?" ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊಂ.

"ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಆನಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಗ್ಗಾ ಸವೆಂ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲೊ!" ಪೂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಹಾಂವೆಂಯಿ ಕೃತಕ್ ಕೇಸ್ ಬಸೊವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಕ್ಲಿ ವೇಸ್ ಆಕರ‍್ಶಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ವೇಸ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ಪ್ರತಿರೂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಚ್ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

 

COMMENTS

ನಾನು ಮರೋಲ್‌ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Apr 19, 2013
ದೆವಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕತಾಂ ತರೀ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕ್ರತಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಂ ಆಜ್ ಕಳ್ಳೆಂ...ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮುಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೇತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ರಾದಾಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಚೆರ್ ಸ್ಟೇ ಘಾಲ್ತಾಂವ್.....

Rakesh Dsouza , Mangalore, Dubai Apr 17, 2013
I know this priest.