ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2012-10-26 12:52:20
  |     |  "ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಲೇಕಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂತ್." ಮಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಶಿಣ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ತೀರ್ ಭೊವ್‍ಶಾ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಜೊಕುನ್ ಮಾರ‍್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಪಂಕ್ತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ಆನಿ ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಚಡಾವತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗ್ ಘೆತೊಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಶಿಣ್ ಹಾಂವೆ ಮಜೆ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ?

ಟ್ರೊಫಿ ಆನಿ ಸರ‍್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಪರ‍್ವಾ ನಾ ಇನಾಮಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತವಳ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಮನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಘರಾ ತರೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್, ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಚಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್? ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧೆ !  ನಶೀಬಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮಳ್ಳೆಪರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್ ನಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸ್ಥಿತೆಚೆರ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆನೆರಾ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಎಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಬಹುಮಾನಾಚಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಬೇಂಕ್ ಏಕೌಂಟಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇನಾಮಾಚಿ ಐವಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿ-ಆರ‍್ಡರಾಂ ರುಪಾರ್ ಯೆತಾಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಕಾಶಾವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ರೆಕೊರ‍್ಡಿಂಗ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣಿ ನಗ್ದಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 85 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ಕ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ನಿರ‍್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆನೆರಾ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಏಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಏಕಾ ರೆಕೊರ‍್ದಿಂಗಾಚೊ ಐವಜ್ ವಾಡೊನ್ 125 ರುಪಯಿ ಮಣಾಸರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ. (ಆತಾಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್ ?  ನ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ)

ಆಕಾಶಾವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಉಮೆದ್. ರೆಡಿಯೊಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಯ್. ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಮುಂಬೈ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಜೆಲಾಗಿಂ 635 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಉರವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೊ ದುಡು ಮುಂಬೈಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ಲೊ.

 ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ವಿಸ್ತೊಂಕ್ ನಾ.

1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ಯುಗಪುರುಷ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ‍್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ’ಪಿಂಜ್ರೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಸಾಂಕಳ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ.  ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ಕುಪಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆನಂದ್‍ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ಲೊಂ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಾ ಈಷ್ಟಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಖುಶ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಲಿತಾಂಶಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಶೆಂ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ :


ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್: ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ.
ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಕಿಚೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಇನಾಮಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.


ವ್ಹಾವ್.... ತೀರ್ಪ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚಿ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾಗಿ ನಂಯ್‍ಗಿ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ ? ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಉಂಡ್ಯಾ ರುಪಾಚಿ ಆನಿ ಬಾಕಿಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕುಂಡ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚ್ಯೊ! ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತವಳ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂಗಿ ದುಬಾವ್ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೊ.

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ಸಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಟಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

"ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್‍‍ಗೀ ? " ಹಾಂವೆ ಆಸ್ಟಿನಾ ಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

"ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್.

" ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಬಹುಮಾನ್ ದಿಲಾಂ." ಹಾಂವೆಂ ವಿಷಯ್ ಉಸ್ತಿಲೊ. "ಬಾಕಿಚೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬಹುಮಾನಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾಂತ್ ಮಣ್ ತುಮಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಮಾಕಾ ತುಜಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂಗಿ ?"

ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊನಾ. ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

"ಸತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ‍್ತಾಯ್?" ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

"ಸಾಂಗ್." ಹಾಂವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭರ‍್ಲೊಂ.

"ಕಾಣಿಯಾಂ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಕ್ ತುಜಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ?"

ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿ ಸುಕ್ಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ಸ್ಪರ‍್ದ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮಜಿ ಉಮೆದ್ ಮಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖರ‍್ಗಾಲಿ.

 

COMMENTS

Naveen Kulshekar , Mangalore Sep 17, 2012
Hea songtint kaim novol na karnn,Chodavot lokak boroupa thoim osokt nasli mhonniet. Ataim zalearui,tich got,toripun 4-5 Mandde boroitat. Anyek karonn,Sahitya spordheanim famad lekhok patr ghetat astam kanni voroinnarak matxi guspod zatz. Tanch kothavost bori asta, kanniecho vixai boro asta, astam jikon eunche chodd zavn hech hellelle lekhok. Dekun novea boroupeank jikpachem chance aslearui te jikon enant. Ani ek gozal oxi asa, vhoi zalear vhoi mhonna,konknnint koisrui, Kovitha vachenn asa tor tea sobhank amche famad kovi poile pavtale. udevn eunche kovi konxeak urtale.Atam torui Kavitha Trust novea ani udevn evnchea kovink matxem maan dita vo boska orpita.