ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜೈ ಹೋ . . .

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2012-07-22 04:55:22
  |     |  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭಾರತ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ಪೈಲಟ್ ಮುಷ್ಕರಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಿಕಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಯ್ತೆ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಸ್ತವೆಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ’ಅಸರ್’ ಮಜೆರ್‌ಯಿ ಪಡ್ಲೊ ಮಣ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಪಾಟಿಂ ದುಬಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾರ್  ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಣಯಿತ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ  ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ಮಾಕಾ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲಾಂ ಮಣ್ ಫೋನಾರ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ ತ್ಯಾ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಕ್ ದಿಲೆಂ. "ವಿಮಾನ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ತುಮಿಂಚ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ತಿಳ್ಸಿಯಾ." ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ನಾ  ತರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕಿತಾಪತಿ ಕರ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲಾಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಸವೆಂ ತಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಪೊಂಕ್ ಆಸಾ."

ಏಕಾ ಘೊವಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಮಾನ್ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೋನ್. "ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಆಸ್ಚಾ  ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನಾರ್ ಮಾಕಾ ಬಸ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ." ದುಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚಾ ಮಾಕಾ ಲಗ್ಭಗ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಬುಧಾಬಿ ಏರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ತಿಕಾ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ನಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ನಾಕಾ ಮಣೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ ? ಮತಿಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊಂ. ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್  ಕರ್ನ್ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚಾ ಪಾರ‍್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮೊಬಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೋನ್. ವಿಮಾನಾ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಫೋನ್ ಕಾನಾಚೆರ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ಮಜೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

"ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?" ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸವಾಲ್. "ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಾನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಆಜ್ ಉಬ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ಅಕ್ರೇಚಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲಿ. ತುಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಅಕ್ರೇಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಳ್ಳಿಮೂ? ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನಾಂತ್ ಆಸಾಂ...."

ತೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾರ್ ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಗಳಾಯೆನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆಂಕು ಪಣಂಬೂರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ವೆರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದುಬೈ ವೊಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ.

"ಜೈ ಹೋ ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್!" ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಹೆಂ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಸಾದೆಂ ಘಡಿತ್. ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಕರ‍್ತುಬಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಾಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಮ್ಚಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಕಾಮೆಲಿ ವರ‍್ಗಾಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಂನಿ ತಾಂಕಾ ಭಿತರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರ‍್ಕಿ ದೇಶಾಚಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ರಿಜರ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ತೊ ಬೊಸ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕೌಂಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ ಬೊಸಯ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಚೊ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ನಾ ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಭಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಅಪ್ಲೆ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚಾ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಡಾಕ್ಕಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಾಕ್ಕಾ ಧಾಡ್ಚಿ ವೆವೆಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಬೆಪರ‍್ವಾ ಕರ್ನ್ ಪರ‍್ಕಿ ಯಾತ್ರಿಕಾಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ದರ‍್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಖಂಚಿ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣಿ ದಿತಾ? ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ ಮನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉದಾರ್ ಆನಿ ದಯಾಳ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ.

ಜೈ ಹೋ ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್.

ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈಲಟಾಂಚೆಂ ಹರ‍್ತಾಳ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ಘಾಜ್ಲ್ಯಾ. ಆಶೆಂ ತರೀ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಮಾತ್ಸೊ ಉಣೊ ಜಾತೊಲೊ ಮಣ್ಚೊ ಭರ‍್ವೊಸೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪಯ್ಣ್ಯಾರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಶೆಂ ಆಸಾ.

ಏಕಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಕೆಟಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲಿ. ಅಂತರ್ ಜಾಳಿರ್ ತಾಣೆ ಟಿಕೇಟಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಿನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ವಿಮಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಉಬ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಕೊಚ್ಚಿಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ಕೊಚ್ಚಿಚಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಟಿಕೇಟ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ತುರ್ಥ್ ಪರಿಗತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹೇಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಲಗ್ಗೇಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ವಿಮಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಚ್ಚಿಕ್ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮಾನ್ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಂನಿ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಮೆಜ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ನಾಪಾತ್ತೆ!

ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಣ್ತಾನಾ ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿ ಗಡ್ಬಡ್ಲೆ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಚಾನಾಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ ಮಣ್ತಾನಾ ವೊಗೊಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿವರಾಂತ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಫೋನಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ.

"ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ವಿಮಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ." ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿಂನಿ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ.

"ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂದಿ. ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.

"ರೆಗ್ರೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ತುಂ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ನೇಮಾಂ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ತುಕಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಸೊಡಿಜಾಯ್." ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ವಾದ್ ಕೆಲೊ.

"ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ." ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಲಾಯ್ನ್ ಕಾತರ‍್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂಗೀ . . 

 ’ಜೈ ಹೋ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್. 

 

COMMENTS

M M ALVARES , Mangalore Jul 16, 2012
Excellent time-pass, Keep it up.

G.W.Carlo , Hassan Jul 09, 2012
ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ , ಸ್ಟೇನ್! ಜೈ ಹೋ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್.