ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2012-06-07 04:11:19
  |     |  ಹಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್  ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ದಿಸ್ಪಟೆ ವಾವ್ರಾಚಾ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ.

"ಹಲೋ...." ಯಾಂತ್ರಿಕ್‍ಪಣಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

"ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?" ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಚೊ ಗರಂ ಆವಾಜ್.

"ತುಂ ಕೋಣ್?" ಮಜೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್.

"ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಂವೆ. ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್." ಕರ‍್ಕಸ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ.

"ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ?" ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ. "ಅಳೆ ಪಾಪಿಯಾ.... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತುಜೆಂ ಕೊಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಕಶೆಂ ತುಕಾ ಫೊನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ."

"ಆತಾಂ ಹೆಂ ಕೊಲ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್. ತಿಣೆ ತೆಂ ಕೊಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲಾಂಚಾ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ತುಜೆಂ ನಂಬರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ತುಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್." ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

"ತುಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

"ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್?" ತಾಣೆ ತರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೀಸಾಕ್ ವೀಸ್-ಪಂಚೀಸ್ ಫೊನಾಂ ಕರ‍್ತಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕಾಮುಕಿಂ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ದಾಂಬುಂಕ್‍ಯ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ." ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ನಂಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆಂನಾ? ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ?" ತೊ ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ತುಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?"

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್-ಗಿ? ಚಾಲು ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ."

"ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಂವೆ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಡಯಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ." ಮಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಪೋಲಿಸ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ.... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಂ." ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದಡ್ಡಡ್ಲೆಂ. ನಂಬ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಪ್ಪಾಂತ್ ಘಾಲೊ ತರ್? ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ತರೀ ಮಾರ್ ವ್ಹಯ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

ಮುಕಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಫೊನಾಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಕೆಲಿ. ಮೌನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಮೊಬಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ತರ್ ಫೋನಾರ್ ನೋವ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂಯಿ ಏಕಾಚ್ ನಂಬ್ರಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೊ ಆನಾಮಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮೂಡಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲಿ ಮಲಾಮತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮೌನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ’ಗುರ್ರ್’ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತೆಚ್ ಪಾಪಿಯಾಚೆಂ ಫೋನ್!  ಹಾಂವೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಿಗ್ನಲಾಚೆರ್ ಕಾರ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಮಜೆಂ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.

"ಹಲೋ....." ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಫೋನ್ ಕಾನಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

"ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ಪರ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ." ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕ್ ಕಲೆಂ.

"ತುಂ ತೊಚ್-ಮೂ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ?" ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. "ಹಾಂವೆ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ."

"ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್‍ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ಕಾಲ್ ದೊನ್ಪರಾಂ ಏಕಾ ವೊರಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್‌‍ಮೂ?" ಹಾಕಾ ಬಹುಶಾ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾಚ್ವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾತಾಚ್ ಹಾಂವೆ ಕಾರ್ ಏಕಾ ಕುಶಿಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

"ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಯ್ಕ್...." ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. "ಕಿತೆಂ ಮಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ ತುಕಾಚ್? ತುಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಬಹುಶಾ ಹಾಂವೆ ಚುಕೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪಯ್ಲಾಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದರ್ಜ್ ಕರ‍್ತಾಂ."

"ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್?"

"ತುಂ ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನಾಂ ಕರ್ನ್  ಸತಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್?" ಹಾಂವ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊಂ.

"ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಲಿಂಗ್ ಆಕರ‍್ಶಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ?" ತೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ.

"ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ತುಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಎಕ್ ಸಬ್ದ್ ತರೀ ಉಲಯ್ಲಾಂ?" ಹಾಂವೆಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. "ತುಕಾ ಮಜಿ ವಳಕ್ ನಾ ತರೀ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಧಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ತುಂವೆ ಫೋನಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶಾನಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾಂ."

"ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ.... ಆಮಿ ರಾಜಿ ಕರ್ನ್ ತಿರ್ಸಿಂಯಾಂಗಿ?" ತಾಚೊ ಸ್ವರ್ ತಗ್ಸಾಲೊ. "ಮಜೆಂ ಪೊರಾಜಿತ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್."

"ತುಜೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪೊರಾಜಿತ್?" ಹಾಂವ್ ಕೂತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಜಾಲೊಂ.

"ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪರ‍್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಫೊನಾಂ ಯೆತಾತ್. ತಿ ಮಜಿ ಬೆಪರ‍್ವಾ ಕರ‍್ತಾ." ತೊ ರಡ್ಲೊ. "ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಿ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ತಿಚೆಂ ಮೊಬಯ್ಲ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ. ತಿಣೆ ಡಯಾಲ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿನಚರೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ.  ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫೋನಾಂ ಕರ್ನ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ತರೀ ಪರ‍್ಕಿ ಸಳಾವಳ್ ಬಂಧ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್!"   

 

COMMENTS