ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2012-02-23 21:14:40
  |     |  ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಆಜ್ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಕ್ಶೆಂ ಮೊಂವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂನಿ (ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ) ಸೂಚಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಕಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?  ಭಾರಾತೀಯ್ ಭಾಷೆಂನಿ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್. Mother’s heart ಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚುರ್ರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯಾ ಇತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಷೆಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆಮೋಲಿಕ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಪರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ಗಾತಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಾಷೆಚೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.

ಮುಕಾರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್.  ಹೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಮೊಂವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಚುಕೊನ್ ಅಪಾರ್ಥ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದುಬಾವ್ ಮಾಕಾ. ತುಮಿ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತಿಕ್ಶೆಂ ಮೊಂವ್ ? ಮೊಂವ್ ತಿಕ್ಶೆಂ ನಂಯ್. ತಿಕ್ಶ್ಯಾ ಅಳೆನಾಂತ್ ಮೊಂವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಹಾಡಾಂ ನಾ‍ತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್? ಕೊಂಬ್ಯೆಕ್ ಹಾಡಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದುಕಾನಾಂನಿ ಹಾಡಾಂ ಅಲಗ್ ಕರ್ನ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಬ್ಯೆಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್. ಆತಾಂ,  ಕೊಂಬ್ಯೆಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಸ್ಥನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಕೊಂಬ್ಯೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ’ಬ್ರಾ’ ನೆಸಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್
Chicken Breast ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಂಬ್ಯೆಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ತುಮಿ ಮಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಜೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಮುಕಾರ್ಸಿತಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಅಕ್ಷೇಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮಾಕಾ ತುರಂತ್ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ನಾಜೂಕ್ ಕೊಂಬ್ಯೆಚಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ಖ್ಯಾತೆಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ (ಬ್ರಾ ನಯ್) ವಿಂಚುನ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಸ್ಥನಾಂಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲಿ. (Frozen Chicken Breast)

ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಕುಜ್ನಾಚಾ ಸಿಂಕಾಂತ್ ಪೆಕೆಟ್ ದವರ್ಲಿ. ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಕುಜ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪೆದ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ಹಾಜರ್. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

"ಹೆಂ ಮಾಸ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಆಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ." ತಿಣೆ ಖಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಛೆ, ಕಿತೆಂ ಮಣ್ತಾಯ್ ತುಂ." ಹಾಂವೆ ಚಿಕನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ಲಿ. "ತಿ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಆನಿ ಖ್ಯಾತ್ ಕಂಪ್ಣಿ. ತಾಂಚಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ವಜನ್ ಮಾಪಾಂತ್ ಡೋಂಗಿ ಕರ್ನ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಬರ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಯ್."

"ತುಂಚ್ ಪಳೆ." ತಿಣೆ ಕಿಚನಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಲಾನ್ ತಾಕ್ಡಿ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ಏಕ್ ಬೊಶಿ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಲಿ ಬೊಶಿಯೆಚೆಂ ವಜನ್ ಮಾಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಬ್ಯೆ ಮಾಸ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಪ್ ಮೆಜ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೊನ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

"ಡೋಂಗಿ ಕರ್ನಾಂತ್ ಮಣ್ತಾಯ್-ಮೂ ತುಂ? ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆ..... ಬೊಶಿಯೆಚೆಂ ವಜನ್ ಕಳ್ವಿಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ವಜನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಿಲೊ ಆನಿ ಸಾತ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ತಿನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲೆಂ?" ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನೆಣಾಂ." ಹಾಂವೆ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವ- ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. "ಹಾಂವೆ ದೋನ್ ಕಿಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೀಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪೆಕೆಟ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ವಾಟೆರ್ ಗಳವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ನಾ."

"ಮಾಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ತುಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಕೆದಾಳಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ?" ತಿಣೆ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ.

"ತಿನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?" ಹಾಂವೆ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭುಜಾಂ ನೀಟ್ ಕೆಲಿಂ.

"ತಿನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಬಿ ಮಾಸಾಚಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಖೆಲಾಂ." ತಿಣೆ ಫೈಸಲ್ ದಿಲೆಂ. "ಸೈತಾನ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ಮಾಸಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಣಿಂ ತಿನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉದಾಕ್ ಪೆಕೆಟಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೆಕೆಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ತಿನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಚೋರ್ ಕಂಪೆನಿ....."

"ಅಸಲೆ ಲಾನ್ಶೊ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ ಬಜಾರಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್.  ತುಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರಿನಾಕಾ." ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಮಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಹಿ ಲಾನ್ಶಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ನಯ್." ತಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ ನಾ. "ಹೊ ಪುರ್ತೊ ದಗಲ್ಭಾಜ್.......ತುಂ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ಮಾಲಕಾಕ್ ವೊಳ್ಕಾತಾಂ ಮಣ್ತೊಲೊಯ್? ತಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ್. ಆಯ್ಕಾನಾ . . . ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ  ಮಾಂಚಿ  ಆಸಾ ಪಳೆ, ಥಂಯ್ ವೊಚೊನ್ ಆರೋಪ್ ದರ್ಜ್ ಕರ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸಾ. ಕಶೆಂಯಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಲಾಟ್‍ಪೋಟ್ ಬೊರಯ್ತಾಯಿ. ಹೊ ದಗಲ್ಭಾಜ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಾಸಾಚಾ ಕಂಪ್ಣೆ ವಿರೋಧ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ನಜೊ?"

"ಮಾಸಾಚಾ ಕಂಪ್ಣೆ ವಿರೋಧ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಲೇಕನ್?" ಮಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ. "ಸಾರ್ಕೆಂ  ಚಿಂತುನ್ ಉಲಯ್. ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ಕೊಂಬಿ ಮಾಸಾಚಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ವಹಿವಾಟ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಚಡ್."

"ವ್ಹಾರೆ ವಾ.... ಪರ್ದೇಶಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಪರ್ದೇಶಿ ಪಾದ್ರಿ ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಫಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಲುಕ್ಸಾಣೆಚೆಂ ವಜನ್ ತುಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತುಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ." ತಿಣೆ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. "ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ತುಂವೆ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಇತ್ಲೊ ನರ್ವಸ್ ಕೆಲಾಯ್ಗಿ , ತೊ ತುಜಿ ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಮೇತ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ತಾಕಾ ತುಂವೆ ಯೆಟ್ಲೆಂಯ್, ವೊಪಾರಾರೆಂನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯೂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಫಾಯ್ದೊಯಿ ನಾ, ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಯಿಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ತುಜೆರ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಜೆಂಯಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ಲೆಂ."

"ತಿನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ದೇಶಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್?" ಹಾಂವ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೊಂ.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ಸಂಬಂದ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ." ತಿ ಕ್ರೋಧಿತ್ ಜಾಲಿ. "ತುಂ ಲಿಖ್ಣಿ ಝರಯ್ತಾಯ್-ಮೂ? ಕೋಣ್ ತುಕಾ ಶಾರೀರಿಕ್, ದುಡ್ವಾಂತ್ ಆನಿ ಪದ್ವೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಯ್. ಮುಂಬೈಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಾರುನ್ ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ವಿರೋದ್ ತುಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾ ಅಲ್ಕೇದಾ ವಿರೋದ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಬೆಟ್ರಿ ಆಸಾ?"

"ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತುಕಾ? ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?" ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಪಾದ್ದೆಲಿ.

"ತುಜೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಉಲೊನ್ ಆಸಾಂ." ತಿಣೆ ಅಪ್ಲೆಂ ಪಿರ್ಪಿರಿಸಾಂವ್ ರಾವಯ್ಲೆಂನಾ. ’ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮಾನಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪೆನಿಚಾ ಅಸಹ್ಯ್ ಸೆವೆಚೆರ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ತುಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಮಣಾಲೊಯ್ ತುಂ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಂವ್ಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸತ್ ಆನಿ ನೀತಿಚಾ ವಿಚಾರಾಣಾಂತ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮನಿಸ್, ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ವಹಿವಾಟ್ ಸಹಯೋಗಿ ವಿರೋಧ್ ಠೀಕಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತುಕಾ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್?"

"ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ಹಾಂವೆ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.


"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಏಕ್ಲೊ ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್!"
  ತಿಣೆ ಕಸಲಿಚ್ ದಾಕ್ಷೇಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೈಸಲ್ ದಿಲೆಂ.

 

COMMENTS

Romey Dsouza , Mulky Jul 26, 2012
Very nice good one and very true Stan

Clrence Arun , Mangalore / KSA Apr 18, 2012
Nizaiki kodu sath. Time pass boro zalo Stan Ageira. Very nice article. Thank you

George Menezes , Farangipet / Dubai. Mar 12, 2012
ವಾಸುನ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ ಆಗೆರಮಾ....

Cyril , Mangalore Feb 07, 2012
ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ ಸಿಲ್ವಿ ಬಾಯೆ. ಬೊರೈಣಾರಾಂನಿ - ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಜಿಯೆನಾ ಜಾಯ್ಲಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ, ಆಪುಣ್ ಕೋಂಡಾಂತ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಕಾಸ್ಟ್ಯೊ ಉಂಬಾಳೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.

Silvia , Mangalore Feb 07, 2012
ಭೊರೆಂ ಬೊರೈಲಾಂಯ್ ತುಂವೆಂ. ಜಿಯೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ - ಹೆಂ ತತ್ವ್ ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತೀ ಪಾಳುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಮೆಲ್ಕ , ಮಿಯಾರ್ Feb 07, 2012
ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಸಂಬಂಧ್, ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿಷ್ಟುರ್ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆಡ್ ಯೆತಾತ್. ಆನಿ ಲಾಭ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ವೊಂದ್ವೊಂಚೆಂ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ್ಪಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ತಾಂವ್ ಯಾ ದೇಗ್ ಘೆತಾಂವ್.

Ronald Sabi , Moodubelle Feb 07, 2012
Good one Stan Ageira!!