ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2011-12-26 07:49:27
  |     |  ಟೈಮ್‍ಪಾಸ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ವಿಷಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಭಂವ್ದಿ ಕೆಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸಾವ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಿಸಾಂವಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಪೋಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಹೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೆ ಆನಿ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿಂ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೊ ಬೊರ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಪೊಟ್ಕಾಣಿ ಉದೆಲಿ.


ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನಾನು ಮರೋಲಾನ್, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ದುಬೈಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಸರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿನ್‌ಂಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚಕಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ನಯ್. ’ಭಾರಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಪಾದ್ರಿ ದುಬೈ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ದುಬೈಚಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಅಪುಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಯ್’  ಮಣ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ತಾಣೆ ಆಲ್ತಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.


ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ: ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಪಗೆ, ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಪಗೆ. ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ದುಬೈಚಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಪುಸುನ್ ವೆಲೆ ತರ್ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಉಣಿ ಜಾತೆಲಿ ಮಣ್ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿರ್ಲಾತಾನಾ ಮನ್ಶಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್!  ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ದುಬೈಚಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿಚಿ ವೆದಿ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ವೊಳ್ಕಿನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೆ. ತರೀ ದುಬೈಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

’ಪಯ್ಶೆ’ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅತೀ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಪ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾಂವ್. ಜುದಾಸಾಚಿ ಮಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮಣ್ ಪಾಚಾರಿಜಾಯ್.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂತ್ ? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸತ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್.

ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾತ್ ಜಾಹಿರಾತಾಚಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪತಕಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಫರ್ಮ್ಯೂಮಾಂಚಿಂ (ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯ್) ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ. ಹೆಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಯ್ ಫುಟ್‍ಬೊಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಖೆಳ್ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸ್ಪೂರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ಜೆಜುಚಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಹಿರತಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾಗಿ ಮಣ್ ದುಬಾವ್ ಭೊಗ್ತಾ.  ಖೆಳಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಾಹಿರತಾಚಿಂ ಫಲಕಾಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ನ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನಯ್ ತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತೀ ಉದೆಲೆಂ.

ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂನಿ ಜಾಹಿರತಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್, ಫುಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್, ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಖೆಳ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ದೇವ್ ಮಂದಿರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ತುಮಿ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್?


ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್?


ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಏಕಾ ಚೂಕಿಕ್ ತೊ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಲನ್  ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಆರಾಧಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಮಣಿಯಾರಿ ಪ್ರತಿ ಏಕ್ ಸೆಕುಂಡಾಕ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್.


ತರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಶೆಂ ಹೀರೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?


ಜೆಜುಕ್ ಮಿನುಟಾನ್ ಮಿನುಟಾಕ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವಾಚಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ಜುದಾಸ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾಗಿ. ತಾಣೆ ಪಯ್ಶಾಂಚಾ ತಾಳ್ಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂಚಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ದುಬೈ ತಸಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ವರ್ಸಾಚೆ 365 ದೀಸ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ನಾಂತ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಪರಬ್  ಯೆತಾನಾ ಜುದಾಸಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಹೆ,  ಜುದಾಸಾಚಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ನಶೀಬ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್! ತಾಚೆ ಕರ್ನೆಚೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಅನುಕರಣ್ ಜಾತಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂನಿ ಜುದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ಆಜೂನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಛೆ! ಹೊ ಕಸಲೊ ನ್ಯಾಯ್? ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾಚ್ ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಚಾ ವಟಾರಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಜಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ದಂದೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ’ಮಜೆಂ ಘರ್ ತುಮಿ ಕೆಲಾಂ ಚೊರಾಂಚೆಂ ಬಿಡಾರ್’ (ಮಾತೆವ್ 21:12-13) ಮಣ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಉತರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸಮೇತ್, ಹಾಂಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಯ್ನಾ?

 

 

ಹೆ ಜೆಜುಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್?

ವೆಪಾರಿ ದಿಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮಾ. ಜುದಾಸ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ. ಜುದಾಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಯ್. ಪುಣ್ ಜೆಜು ಮಣ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅತೀ ಪ್ರಭಾವಿತ್. ತೆಂ ಕೋಣ್ಂಯಿ ವಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಗುಪಿತ್ ವಿಕ್ಲೊ!

 ಆಜ್ ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮಾತ್ ಜೆಜುಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ’ಜೆಜು’ ಮಣ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾ ಖಾಲ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯಾತ್ರ್, ಕಾರಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ಖಾಣಾಚಿಂ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಅಸಲೊ ವೆಪಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ದುಬೈ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಲೊ ದಂದೊ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. (Trade License) ಕಾರಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ದುಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಶುಲ್ಕ್ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಕೂಪನಾಚೆರ್ ದುಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಮೊರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಿ ಅನುಮತಿ ಆಸಾ ಯಾ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಕಾನೂನ್‍ಬಾಹಿರ್ ದಂದೊ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?

ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಅನುಮತಿ ಆಸಾ ತರ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ. ಪುಣ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾ ತರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ  ಹೆ ಆವ್ತಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಾ ರಾಯಾಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಾಂತ್. (Romans 13:7)

 

COMMENTS

Joseph , Mumbai Oct 05, 2012
Mr. Stan, these are the works of the Satan.

Romey Dsouza , Mulky Jul 26, 2012
What you highlighted is true.

Renita Raj , UAE Jan 13, 2012
Nothing wrong in what Parish priest of dubai did. Surely Somebody from mangalore might have informed the parish priest about these priests collecting money. So he just asked people to make informed decision. Not prevented them from donating.

Rajesh , Mangalore Dec 22, 2011
Rochlolo Dev Asa munon ogech boschen tor amkan police station, court, military- hen sokkod kityak? falyan sakalin murder, rape, corruption kortelyan vishant yi ami Rochlolo Dev Asa munon vogech bosyan. Kiten muntai Naveen Kulshekar?

Avil Dalmeida , Moodubelle Dec 21, 2011
Well said Mr. Navin Kulshekar.Now some gentleman will think "tu padrabacha lobak umkol gevn jiyevcho mun" Never mind.What you said is 100% correct."Dusryacha dolyantle ade kadcha poile amchas dolyache kisar kadya ami"

Naveen Kulshekar , Mangalore Dec 21, 2011
Amchea yajokam vixim thika nizakui chodd zata oxem mhaka dista.Kiteak ami amchea yajokank dursonk zai? zolmallea bhurgeak vol, lognachem resper, moronn pavlelea kodik matiek pavnk amkam toch yajok zai noi? ami layik kitle bore asanv? hea vixim ami chintun polleunk zai horek pavtim ami yajokank kendtanv tor amchea loka mukar ami lhan zateleanv. Rochlolo dev asa tache mukar ami kitench lipovnk sokananv.dekun mhojem magnne asa ki ami ugtean amchea yajokancheo chuki dakoun tancho maan kadcho naka bodla tankam sangon polleveam.

Peter , mangalore Dec 19, 2011
George Menezes, yazak khelkulachi vost zanvk kon layik karan gi? ya tech? illeshen chintun pole. Yazakani aplo maan urovn kanghelyar koni khelkulan korina. Layikank yi mostu kaam asta. Tankanyi dispodtho gras zodun aplya kutmak posije. Kedalayi khelkulan kornch bostat munon chintinaka...

Pariosher, St.Mary s Church , Dubai Dec 18, 2011
Mr. Stan it is better to you choose any other subject to your time pass.I think you have too much time to pass.But thank god atleast we have one chuch here in Dubai to pray.In Dubai there is more than 100 nationalities people are staying and daily so many priest visiting dubai from their native country.It is difficult to manage our dubai parish priest to welcome everyone with garland.He is right in his statement because he dont have any information regarding this and informed the people. Regarding the lottery please dont tell anything. As per my knowledge here our Many associations from mangalore celebrate some FEST and POROBS and sell tickets to guest. Did they pay any tax to Muncipality except some big shows.In your native church any other church priest come and ask money from the people without your church priest permission , Will your church priest sit quiet?

George Menezes , Farangipet / Dubai Dec 18, 2011
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ ... ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿನಾತುಲ್ಲೆ ಮೊಸ್ತು ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್ ದುಬ್ಯೆ೦ತ್. ಅಗೇರಾಮಾ, ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ : "ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ತೀನ್ ರುಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತೋ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಚಾಕೊರ್, ಸರ್ವಂಟ್, ತೋ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ, ಶೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಆನಿ ತೋ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಚಾಕೊರ್, ಸ್ತೀವರ್ಡ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ . . . ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಹರ್ಗ್ಯೂಜ್ ನಾಕಾತ್. ತೆ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಮಿ ನಿಚೆವ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿ, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ " ತಾಣೆ ಮ್ಹಳಾಂ : " ಯಾಜಕ್ ಎಕಾ ವಾತಿಬರಿ, ಜಶೆಂ ವಾತ್ ಖುದ್ಧ್ ಜಳ್ಟಾ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಯಾಜಕ್ ಅಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಳಯ್ತಾತ್. ಯಾಜಕ್ ಎಕಾ ಸಾರ್ಣಿಪರಿಂ, ಜಶೆಂ ಸಾರೊಣ್ ಖುದ್ಧ್ ಝರ್ತಾ ಆನಿ ನಿತಳಾಯ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಯಾಜಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝರಯ್ತಾತ್." ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ ಅಗೇರಾಮಾ !

Alwyn D Almeida , Mangalore Dec 17, 2011
In your own parish, if other parish priest or people coming and collecting money means what your parish priest will do ? Nanu Marol what is your contribution for church and please pray for Saint Judas Iscariot. God bless you.

Marcel , Mangalore Dec 15, 2011
ಹಾಂತು ಚಿಂತಾ ಕರ್ಚಿ ವಿಶಯ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾಂ, ಟೈಮ್ ಪಾಸಾಕ್ ಬರೈಲಾಂಯ್ ದೆಕುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ ವಿಸರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ನಾಂ, ಗಲ್ಫಾಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಾಬಾಯೆಚೆಂ ನೈಂ. ಸುಕ್ರಾರ, ಸನ್ವಾರ ಆನಿಂ ಅಯ್ತಾರ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನಿಂ ಮಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ದಿಸೊವ್ನಾಂಗೀ? ಅಗೇರಾಮಾ, ಜುದಾಸಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚಿ ತುಜಿ ಅಂದಾಜ್ ಪಳೈತನಾ, ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಪಂಗ್ಡ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚಾರ್ ಅಸಾಯ್ ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಅಳೆ ತುಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಭಾವರ್ಥ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ, ಹಾಂ ಥೊಡಿಂ ಅಸಾತ್ ಜುದಾಸ ಪರಿಂ, ಪಯ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಯೆತಾತ್!

Richard Fernandes , Kuwait Dec 15, 2011
ದೋಗ್ ಮುಲ್ಲಾ (ಮುಕ್ರಿ)ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ನಮಾಜ್ (ಮಾಗ್ಣೆ೦)ಕರಿನಾ೦ತ್ ಕ೦ಯ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಗೀ ಅಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ? ದೆವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾ ವಯ್ರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಗಲ್ಪಾ೦ತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಪಾವೊ.ಯಾಜಕ್ -ಲಾಯಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚರ್ಚೆ ಚಲ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚೆ೦ ಲೇಖನ್! ಹಾ೦ವ್ ಯೀ ಚಿ೦ತಾಂಲೊ ಕುವೈಟಾ೦ತ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ದೂತಾ೦ನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ ಮೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಟೊ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾ೦ ಮ್ಹೊಜೊ ದವ್ಟ್ ಕ್ಲೀಯರ್ ಜಾಲೊ.ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ನೊವೆ೦ಸಾ೦ವ್ ಯೆತಾ ಅನಿ ಘಡ್ತಾ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಕೆಲೆ೦ ಹ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ದೂತಾ೦ನಿ. ತೆ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಅಯ್ಲೆ ಪುಣ್ ಮಾಗ್ಲೆ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೈನ್ ರಸುನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ.

Vincy Pinto , Angelore, Dubai Dec 15, 2011
ಸ್ಟೆನ್ ತುಜೆಂ ಟೈಂಪಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಡೂಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಜೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಾಕೊಂವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹನ್ಚಾ ಕುಳಾಜೆ ಕರ್ತವ್ಯ್. "ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ದಾಖೊಂವ್ನ್ ದೀ" (ಜುವಾಂವ್ ೧೮: ೨೩) ಜೆದ್ನಾ ನಾನು ಮರೊಲಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಲೊಬಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ಚಿರಿ ಬೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅತರ್ವಾಣಾ ದೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ

R Sequeira , Mangalore Dec 15, 2011
What the PP of Dubai church did is absolutely correct. For collection and enjoyment,why priests from Mangalore should always go to dubai and gulf ? Can anybody tell here on this forum, in the history of past 125 yeras of mangalore diocess any priest ever visited any poor country to help the mangalorean peolpe in trouble. Only some missionaries are doing this. Jesus is Jesus, Regarding collection,in mangalore church of mangalore does not allow brothers to conduct prayers in city fearing they may lose collection. What they sow here get outside.

Naveen Mathias , Kinnigoli Dec 15, 2011
Mr. Stan, Wonderful Article. I request you to write this article in English so that it can also reach the other Catholic Communities who attend St. Mary s Church in Dubai.