ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಉಪಾಸ್ ಕರಾ . . .

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2011-11-17 23:33:49
  |     |  ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ’ತತ್ವಾಂ’ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತಾಕಾ ಖಾಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಥಾಹೀನ್. ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಮನಿಸ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಫಿಲೊಸೊಪಿ ಆನಿ ಲೊಜಿಕ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಫಕತ್ ವೆರ್ಥ್ ಪ್ರಯತನ್. (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಭುಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ)

ಉತ್ಪತ್ತ್, ಖಾಣ್, ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗತ್ ತರ್, ಖಾಣಾಚಿ ಫಾವೊತಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಆನ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಉಪಾಸಾಚಿ ನಿಶಾನಿ. ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ರಮದಾನಾಚೊ ಉಪಾಸ್. ಹಿಂದು ಸಮಡ್ತೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ತರ್,  ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ’ವೃತ್’ ರಿವಾಜಿಚೆರ್ ಉಪಾಸ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ದಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಹೊ ’ವೃತ್’ ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ’ವೃತ್ತಿ’ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಸಮಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ  ರಿವಾಜಿಂಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಉಪಾಸ್ ಏಕಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ತರ್, ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ  ಸರ್ಬಾರಾಯೆಕ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್  ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಚಂಡ್ ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂದೀಜಿ.. ಗಾಂದೀಜಿಚೆಂ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾ ಮಣ್ಟಾನಾ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಿ ಚಡ್ಡಿ ಗಳ್ತಾಲಿ. ಗಾಂದೀಜಿಚ್ಯಾ ಉಪಾಸಾಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಜನಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಂಚ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂ ಭಿತರ್ ಸಮೇತ್ ’ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾ’ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಪೂರ‌ಣ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಶೆವೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಚಲ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ಕೊಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ದುರುಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತವಳ್ ಹಾಂವೆಯಿಂ ಲಾನ್‌ಶೆಂ ಹರ್ತಾಳ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ನವೊ ರೇಡಿಯೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಘಳಾಯಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ’ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾ’ಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.  ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ನವ್ಯಾ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಡಿಯೊಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ.  ತರೀ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಕಾರಾಣಾನ್ ಹಾಂವೆ ’ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾನಾ ’ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಜೆವ್ತೊಲೊ’ ಮಣೊನ್ ಮಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಮಜಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮಜೆಂ ಹರ್ತಾಳ್ ಫುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಉಪಾಸಾಚಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊನಾ.

 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂದೀಜಿಚಾ ’ಅನ್ನ’ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಚಿ ಸ್ಪೂರ್ಥ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ’ಅಣ್ಣಾ’ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಭಾರತಾಚಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ನಾಡೊ ಸದಿಳ್ ಜಾಲೊ. ಉಪಾಸ್ ಎಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ದಿಸ್ಪಟೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹರ್ತಾಳಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.  ಟಿವಿ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಉಪಾಸಾಚೊ ಖಬ್ರೊ ಮೇಗಾ ದಾರಾವಾಹಿ ಪರಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣಿ ತಾಂಚೊ ಆದಾಯ್ ಚಡಯ್ಲಾ.

ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಚಾ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವಾನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಉಪಾಸಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಾ ನೆಸ್ಣಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವಾನ್ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಾ ನೆಸ್ಣಾ ಭಿತರ್ ರಾಮದೇವಾನ್ ಬ್ರಾ ಆನಿ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ’ಚಕ್ಮಾ’ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವಾಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಕುಚ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲೆ. 

ಉಪಾಸಾಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಖಾಡಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಗುಜ್ರಾತಾಚೊ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧಾ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ. ಹಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಫತತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್. ಉಪಾಸಾಚೊ ವೈಭವ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಯ್ಲೆಂನಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ತೀನ್ ದೀಸಾಂಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಭಾರತಾಕ್ ವಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರ್ ಹಿಂಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಚಳ್ವಳೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಾ ತರ್ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ’ಉಪಾಸಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್’ ತಾಂಚೆ ನಾಕಾ ಪಂದಾಕ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕಶೆಂ ತಾಣಿಂ ವಾಪರ್ಲಿ?  ಲೊಂಚ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾನ್ ಬಹುಶ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಕ್ ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ಮಣ್ತಾನಾ ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮಣ್ಚೊ ಅರ್ಥ್ ನಯ್.

ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾಂತ್? ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಝುಜಾಂತ್ ತೆ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಸರಿ ಪರಿವಾರಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್. ಉಪಾಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಲೊಂಚ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್  ತಾಂಕಾಂಯಿ ಆಸಾ.

ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್  ಹಿಂ ದೋನ್‌ಯ್ ಏಕಾಚ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ದೋನ್ ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ!  ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಫೊರ್ಸ್ ವಿಚಾರಣ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ’ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್’ ವಿನಾಶಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಕಶೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್  ಸುಧಾರ್ಸಿಜಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್!  ಹಾಂಚೆ ಡ್ರಾಮಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊಚ್ ರೆಗ್ರೊ ಆಸಾತ್. ವೆದಿರ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್. ನೆಸಾಣ್ ಪಿಂಜುನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವೆ ದಿಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಡ್ಕೊ ಧಾಂಪುನ್ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆಂ!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚೊ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೊ ಜಾಣಾಂತ್? ಕುಡಿಂತ್ ಚರಬ್  ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಜನ್ ಉಣೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ!  ಅವ್ಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆವೊಟಾಚೆರ್ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ವಜನ್ ಉಣೆ ಕೆಲೆಂ.

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊನ್ ಘಟಾಯಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಆನ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗಚ್ಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆ ಕರ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ಚೊ! ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನವಾಲ್‍ಭರಿತ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಜೆವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹುಸ್ಕೊ. ತೆಂಯಿ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ವೆಕ್ತಿ ತರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಪರ್ವಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ಆಶೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಾ ಉಪಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಖಂತಿಭರಿತ್ ಮಹತ್ವ್? ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್‍ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ’ಲೊಕ್‌ಪಾಲ್  ಬಿಲ್’ ಮಂಜೂರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಮೊಗಾಕ್ರಿಯಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಆನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತೊಲೊ? ಕೋಣ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆ? ತುಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್?

 

 

COMMENTS

Walter D Souza , Mlore Nov 27, 2011
In India "burgim korchem" itself is TIME PASS. Mr Stan, It is very unfair to suggest Fasting on this too. Don’t be so mean.

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Nov 19, 2011
ಸ್ತೇನ್ ಅಗೇರಾಚೊ

G.W.Carlo , Hassan Nov 17, 2011
ಲೋಕ್ ಪಾಲ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಗಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಉಪಾಸ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೇವ್ , ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ವ, ಇತರ್ ಅಂಕ್ವ್ವಾರ್ಯಾನಿಂ ಕರ್ಚೆ ವರ್ನಿ 80 ವರ್ಸಾಂಚಾ ನಾರಾಯಣ್ ದತ್ತ್ ತಿವಾರಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಮಾಂದಿತ್? ಆಮಿಂಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್!

Ronald D Souza , Udupi Nov 15, 2011
ಸೆಕ್ಸ್ ಆನಿ ಬೃಶ್ಟಾಚಾರ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚೊ ದೋನ್ ಕುಶಿ. ದೆಕುನ್ ಮೋದಿ ರಾಮ್‍ದೇವ್ ಅಪುಟ್ ಅಂಕ್ವಾರಿ. ವೊಡ್ಣಿ ನಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತಾನ್ ಹರಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕಿತೆಂ?