ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಸಾಟ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಘೊವ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2011-10-08 22:16:08
  |     |  ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ರಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಬಜಾರಿ ಮೊಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವೆಪಾರಿ ಶೆತ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಮೊಲ್ ಸಕಾರ‍ಾತ್ಮಾಕ್, ಶೂನ್ಯ್ ಯಾ ನಕಾರ‍ಾತ್ಮಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭಾರತೀಯ್  ವಿದೇಶಿ ಖಾತ್ಯಾಚಾ ದಫ್ತರಾನ್ ಮಜೆಂ ಮೊಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಣ್ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಜಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಾರತೀಯ್ ವಿದೇಶಿ ಖಾತ್ಯಾಚಾ ದುಬೈ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಕೀ ಮಜಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಚಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ನಾ. ಹೆಂ ಇತ್ಲೆ ವರ್ಸಾಂ ಕಶೆಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಕೆಲಾಂ ಮಣ್ ಮಾಕಾಚ್ ದುರ್ಸಾತಾ! ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ಅರ್ಜಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಸ್ವೀರೆಂ ಸಂಗಿಂ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾಚಿ ಕೊಪಿ ಘೆವ್ನ್ ಕೌಂಟರಾಚೆರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೌಂಟರಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅರ್ಜಿ ಘೆವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಲಿ.

"ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?" ತಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಪುಣ್ ಕೊನ್ವೆಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚಾ ಚೆಡ್ವಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಮಣ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರೊನ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ಬಾಪಯ್ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಂಗಿ ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊಂ.

"ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ." ಹಾಂವೆ ಮಧೆಂ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ.

"ತರ್ ತಿಚಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾರ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ?" ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

"ಪಾಟ್ಲೆ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕೃತ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಚುಕ್ಲಾಂ ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ." ಹಾಂವೆ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ತಾಣೆ ಬಹುಶಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮಸ್ತೆನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಚುಕಯ್ಲಾಂ." ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಕೆಲೊ. "ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ. ತಾಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ ಮಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾವ್."

"ಕಾಜಾರಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಆಸಾ?" ತಿಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್.

"ಇಗರ್ಜೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಆಸಾ." ಹಾಂವೆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

"ಕಾನೂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಕೆಲಾಂ-ಗಿ ನಾಂ?" ತಿ ಕಾನೂನ್ ಉಲಯ್ಲಿ.

"ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ." ಹಾಂವೆಂ ಕಾನೂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ಮುಂಬೈಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ನೋಟರಿನ್ ನೊಂದವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮುಂಬೈಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಭಾರಾತೀಯ್ ವಿದೇಶಿ ಖಾತ್ಯಾನ್ ಅನುಪ್ರಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಯು.ಎ.ಇ. ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ವಿದೇಶಿ ದಫ್ತರಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಮೊರ್ ಘಾಲ್ಯಾ."

"ಹೆಂ ಪಾವಾನಾ. ಆಮಿ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಾಂದಿನಾಂವ್." ತಿಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಮಾಂದಿನಾಂವ್ ಮಳ್ಯಾರ್?" ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ತಾಪ್ಲಿ. "ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್ರಾ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಕಾಜಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಣ್ತಾತ್-ಗಿ ತುಮಿ? ಹೊ ಕಸಲೊ ನ್ಯಾಯ್?"

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಾನೂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಾತ್ಸೊ ಸಂತೊಸ್‍ಯಿ ಭೊಗ್ಲೊ! ಪಿಸೊ ಹಾಂವ್..... ಪಾಟ್ಲೆ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಂಗ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವಾವೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾಚ್ ಲಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ?

"ತರ್ ಲಫ್ಡೆ ನಾಕಾತ್." ಹಾಂವೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ. "ತುಮಿ ತಿಚೊ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್  ನವೀಕೃತ್ ಕರಾ. ಮಜೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲಿಜಾಯಿ ಮಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾ."

"ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸಾ." ತಿಣೆ ವಿರೋಧ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. "ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಘೊವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್."

"ಮಜೆಂ ನಾಂವ್ ತಿಚಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಣೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತುಂವೆಂಚ್!" ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಕೆಲೊ.

"ತರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಡೆಲ್ಲಿಚಾ ವಿದೇಶಿ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಕಾನೂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಕರಿಜಾಯಿ." ತಿಣೆ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ.

"ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಂ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್  ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮಣ್ತಾಯಿಗಿ ತುಂ? ವೊಟ್ ನೊನ್ಸೆನ್ಸ್!" ಹಾಂವ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊಂ.

"ಪಳೆ ಮಿಸ್ಟರ್...." ತಿಣೆ ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. "ತಶೆಂ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ತುಮಿ ಪಾಳಿನಾಂತ್ ತರ್ ಹೊ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ."

"ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಣ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?" ಆತಾಂ ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಿ.

ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸವ್ಲತಾ ನಾ ತರ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಉರವ್ಣಿ ಜಾತೆಲಿ..... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಹೆಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ.

"ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರಿಜಾಯಿ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಂದಿಜಾಯ್." ತಿಚೆಂ ತೆಂಚ್ ರಜಾರ್. "ಡೆಲ್ಲಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್........"

"ಡೆಲ್ಲಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಘೇಜಾಯ್ಗಿ?" ಮಜಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಾಲಿಂ.

"ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ."  ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಆಮ್ಸೊರ್ಲಿ. "ಹೊ ದೋಷ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಉಪಾಯ್?"

"ಆಸಾ...." ತಿಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. "ಭಾರತೀಯ್ ಎಂಬೆಸಿ ಯಾ ಕೊನ್ಸುಲೆಟ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಪತ್ ಪತ್ರ್ ನೊಂದವ್ಣಿ ಕರಿಜಾಯ್. ತಾಕಾ ಸಾಟ್ ಧೀರಾಮಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತೊಲೊ."

"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಟ್ ಧಿರಾಮ್ ಯೆಟುನ್ ಶಪತ್ ಪತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಾಂದ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ....." ಹಾಂವ್ ಖರ್ಶೆಲೊಂ. "ಹ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ? "

"ಚಲ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಸುಲೇಟ್ ಆಫೀಸಾಕ್."  ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ. "ಸಾಟ್ ಕಾಸ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸುರಾತ್? ತಶೆಂ ತರೀ ತುಂ ಮಜೊ ಘೊವ್ ಮಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತೆಲೆಂ!"

 

  

COMMENTS

Vincy Pinto , Angelore Oct 01, 2011
ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಂ ಟೈಂಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೆಂ.