ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಜಾಲಿ - SWOT Analysis

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2013-08-01 13:08:37
  |     |  ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್  ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಏಕ್ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ.  ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಪುನರ್‌ಜಿವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಮಝಾ ಆಸಾ. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಮಾಳ್ಳಿಂ. ಆಶೆಂ ಆಮಿ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಏಕಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಚಾ ಫುಡ್ ಕೋರ‍್ಟಾಂತ್ ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಮಿಲಾಗಾತ್ ಜಾಲಿ. 


ಆಮಿ ಚೋವ್ಗ್ ತಕ್‌ಮಟ್ಟಾರ್ ಏಕಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ. ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ. ಆಮಿ ಕೊಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹೊ ಸೀನಿಯರ್ ಮನಿಸ್ ತವಳ್ ನವ್ಕರಿ ಕರ‍್ತೊಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತವಳ್ಚಾ ದೀಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಾಂಕ್ ತೊಚ್ ಪೋಶಕ್. ತಶೆಂ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಈಷ್ಟ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಪರಿಂ ಮತ್ಲಬಿ ಕಾಸ್ತಾಚೆ. ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕಾಚ್ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮಜಿಚ್ ಚೂಕ್. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಉಸ್ತಿಲ್ಲೊ.

"ಪಿಳ್ಗೆಂಚೆಂ ತುಲನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ." ಹಾಂವೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. "ಆಮ್ಚೆಂ ಜನನ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸುವಿಧಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.  ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಟಿವಿ, ಮೊಬಯ್ಲಾಂ, ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪ್, ಕಾರಾಂಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾತಾನಾ ಅರ್ಧಿ ಜಿಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪರಿಂ. ಮಧ್ಯಂತರ್ ವಿರಾಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೀವನ್. ಮಧ್ಯಂತರ್ ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚಿ ಸುವಿಧಾಯ್. ಆಮಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ದೋನ್‍ಯಿ ಕುಶಿ ದೆಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಮಧ್ಯಂತರ್ ವಿರಾಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ  ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿನಾ."

"ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ?"  ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲಿಂ.  "ಆಮ್ಚೆಂ ದುರ‍್ಭೊಗ್‍ಪೊಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ವರಿನಾಕಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ದುರಾದೃಶ್ಟ್ ಜನಾಂಗ್. ಆಮಿ ಯೂನಿವರ‍್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಮಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್. ತವಳ್ಚಿ ನವ್ಕರೆಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಆತಾಂ ಸಮೇತ್ ಖರಸ್ ಯೆತಾ. ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಶಿಳೊಣಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್."

"ಶಿಳೊಣಿ ಮಾರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಯ್." ಹಾಂವೆ ತಿದ್ವಿಲೆಂ. "ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಲೀಸ್."

 

 

"ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ತುಮಿ ಪಾರ‍್ಕಿಲಾ?" ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಷ್ಫಲತೆಚಿ ಲದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. "ಆಮ್ಚೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತೆಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮೂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜನಾಂಗ್. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಪಣಾರ್ ಪಪ್ಪಾ-ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಮೂಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಟೀಚೆರಿಂಚೊ ಮೂಡ್ ಆನಿ ಇಗರ‍್ಚೆಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಮೂಡ್. ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಬೊಸಾಚೊ ಮೂಡ್. ಆತಾಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರೀ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ.  ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ಮೂಡ್ ಖಂಚಾ ಘಡಿಯೆ ಖಂಚಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆಮಿ ಕಾನ್-ದೊಳೆ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಆತಾಂ ಖುದ್ಧ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಮೇತ್ ತಾಂಚೊ ಮೂಡ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ‍್ಕುಂಚಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾ ಮೂಡಾಚಿ ಮಾತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಫಿಕಿರ್ ನಾ."

"ಆಮ್ಚಿ ಸೆಕೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಳ್ಗಿ." ಚೊವ್ತೊ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. "ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ನೆಸಾಣ್ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ. ತಾಚೆ ಲಿಸಾಂವಾಂಚಾ ಬೂಕಾಂಕ್ ತೊ ಪಾಸ್ ಜಾತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಕ್‌ದಾರ್. ತಾಚೆಂ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಸೈಕಲಾಚೊ ಹಾಂವ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ರೀ ತಶೆಂಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಪರ‍್ನೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್.  ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್ ನವೊ ಲಾಪ್‍ಟೊಪ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಧುವೆಚೊ ಪರ‍್ನೊ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪ್ ಹಾಂವ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾವ್ಲಿನಾ. ತೇಂಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.   ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಸಮೇತ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಡೌನ್ ಕರ‍್ತಾ."

"ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಜೆ  ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ? " ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಚೊ ಸ್ವರ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾಲೊ.

"ತುಕಾ ಕಸಲೆ ಕಷ್ಟ್?" ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. "ಭುರ‍್ಗಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ನ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಂ ಆನಿ ತುಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ದೊಗಾಂಚ್ ಕಸಲಿಚ್ ಖಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್."

"ತರ್ ಆಯ್ಕಾ...." ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ. "ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸೀನಿಯರ್. ಮಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಗಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಲಗ್ಭಗ್ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಮಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಆಯ್ಲೆವರ್ ರೆತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರೆತಿರೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಜೆ ಕಾನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೊ ರೆತಿರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ನಯ್‌ಗೀ ?  ಕಿತೆಂ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ತಾಳೊ ,  ತಾಣೆಂ ಶಿಕೊಣ್ ದಿತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತೊ ರೆತಿರೆಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇವ್ನ್‌ ಗೆಲಾ. "

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೌನ್. ಕೋಣ್ಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್.

"ಹಿ ತುಜಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಿಳ್ಗೆಂಗ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಚಿ SWOT Analysis ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್." ಹಾಂವೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. "ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತುಂವೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಹೆಂ ತುಜೆಂ Strength ಜಾವ್ನಾಸಾ."

"ತುಕಾ ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ತುಂ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಅಸುರಕ್ಶಿತ್ ಜಾಲಾಯ್. ಹೆಂ ತುಜೆಂ Weakness ಜಾವ್ನಾಸಾ." ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿಂ.

"ಲಾಂಬಾಯೆಚಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ತುಕಾ ವೊಜೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ತಿಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ Opportunity ಜಾವ್ನಾಸಾ." ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

"ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ Threat ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ ರೆತಿರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ತುಂವೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. SWOT Analysis ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಜಿ ಪರಿಗತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ತುಕಾ ಹೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತೆಲೆಂ."  ಚೊವ್ತ್ಯಾನ್ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

COMMENTS

Glany Fernandes , Mangalore / Dubai Aug 05, 2013
ಪರ್ನ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಿ ವಳಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂತ್ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ವಿವರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಅಜೂನೀ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಗುಡೊ ಚಡ್ಲಾಂ.

Philip Mudartha , Mumbai Jul 15, 2013
LOL..:D

M M ALVARES , Mangalore Jul 15, 2013
Good one Stan as usual, keep on writing regularly on KITTALL.

Geoffrey , Hat hill Jul 14, 2013
There are umpteen jokes on SWOT. Here s one: Strength: My Wife Weakness: My neighbor s wife Opportunity: When neighbor is on tour Threat: When I am on tour.