ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. . .

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2011-09-04 22:24:07
  |     |   

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಳಾಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಭೊಂವಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆಸಾ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಂವ್ಚಿ 2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನ್ - ಮಾವ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಶಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,  ಪ್ರೇರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ - ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಅನ್ಭೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್  ಸಾಧ್ಯ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣತ್ :  ಹಾಂವೆ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ  ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸುಮಾರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸ್ಟೇನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ  ಉಲವ್ಪಾಚೊ  ಏಕ್ ಕಂತ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೆಫೆ ರ್ ಆಸಾ ದುಸ್ರೊ ಕಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚಿ ಹಿ ನವಿ ಕೊಲಮ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಶಯ್ಲೆಚಿ ಕೊಲಮ್  ಹರ್  ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿ.

ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟೇನ್ . . .

 

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಯ್. ಆಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ನಯ್. ಏಕಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಬೂಧ್ ನಾತ್ಲಿ ಜೀವಿ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಂಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವೊಂಬಾನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ಡೆಡಿನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಇತ್ಲಿಯಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಾ. ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಚಾಂತ್ ಮಝಾ ಆಸಾ.

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಏಕಾ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ಮಾಕಾ ಆಚಾನಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವ್ಯಾ ಬರಪ್ವ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಆಸಾ. ಆಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಲಾಭ್ಚೆನಾಂತ್’ ಮಣ್ಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಚಿಂತಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಹಿ. ತರೀ ಆನ್ಯೇಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಬುಧ್ಬಂತ್ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಉದೆಲೆ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಯೆತೊಲೊ ಮಣ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಟಯ್ಲಾಂ? ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಪರ್ನ್ಯಾಂ  ಬರಪ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಫಾವೊ ಜಾತಾಚ್  ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬೊರೆಂ.

ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್ಜೀತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ನವ್ಯಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆ ಗಳಾಯಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಾದಾಯೆಕ್. ಕಿತೆಂ ಮಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ? ಟೆನ್ಶನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಂವೆ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ  ವಿಶಿಂ ಕೋಣೆಂಯಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲ್ಯಾ? ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಧೊಸ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾ ಮೂಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ಯೆತ್. ಪರ‍್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸಂಗತ್ ಮಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ....

ಮಜೊ ಏಕ್ಲೊ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಆದಿಂ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. "ಸ್ಟೇನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚತ್ರಾಯಿ ಸಾಂಬಾಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತುಂ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಸರಾಗ್ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಯಿ. ತುಕಾ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾತ್ಸೆ ತ್ರಾಸ್!" ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಚೇತಾವ್ಣಿ ತವಳ್ ಗಮನಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿನಾ. ತಾಣೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಚ್ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ.

ತುಮಿ ಫಕತ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದೆಕ್ಲಾಂ. (ವಾಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ) ಪುಣ್ ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ತಾಣಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಕೋಣೆಂಯಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾ? ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾನಾ ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಆನಿ ಮಿನತೆಕ್‍ಯಿ ವರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್  ದೀಜಾಯ್ ಮಣ್ ಮಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ. ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್-ಗಿ? (ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೊ ವೆಗ್ಳೊ ವಿಷಯ್)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮಣ್ಚೊ ಗಂಭೀರ್ ಘುಟ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಕಾ ಮಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಖಂಚಾಯಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಅಪುಟ್ಟ್ ಸತ್ ಹೆ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ ನೆಣಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ  ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ಬಹುಶಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ವೆವೆಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ ತರ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ’ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಾನಾಕಾತ್, ಸಂಭಾವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿತಾಂವ್.’ ಮಣ್ಚೊ ಉಲೊ ದಿಲೊ ತರ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ವಾತೊಲೊ.  ಹೊ ಮಜೊ ಭರ್ವೊಸೊ. ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ.

ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಖ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಖಂಡಿತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪೆನ್ನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರಾ.

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಗಜಾಲ್, ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ...

 

ಹ್ಯಾಚ್ 2011 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಭಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಬೆಂದುರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಮಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಷ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಮಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಉಣೆಂಚ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಜೊ ಇರಾದೊ ನಯ್. ಕಾರ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಈಷ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ಮಹಾಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾನಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ತಾಣೆ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಾ ವೊಕ್ತಾಚಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯಿ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

"ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಬೆಂಡಾಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಂಡಾಂ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ನಿರಳ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಬೆಂಡಾಂಚಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಅಂಟ್ ರೋಸ್ ಪಿಯೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಕತ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ’ಸೆಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್’ ಬಳಾಧೀಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ರೋಸ್ viagra ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಬರ‍್ದಸ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕತ್‍ಪೂರ್ಣ್!" ಹೆಂ ಮಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಣ್ ದಯಾಕರುನ್ ಮಾಕಾ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ತೊ ಘುಟಾಚೊ ವಿಷಯ್. ತುಮಿ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಗುಪ್ತ್‍ಗ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬೆಂಡಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಬೆಂಡಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಯ್!

 

COMMENTS

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Sep 16, 2011
ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾನು,ಆತಾಂ ಬರೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ! ಕುಂಬು ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಟೆ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಟೆ ಆಸ್ಲೆ; ತುಕಾ ತಿತ್ಲೇಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂಯೆ?

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ Sep 16, 2011
ಮಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಟೀನಾಚೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ಕುಂಬು ಜಾಲಾಂ ಯ್ಯಾ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಭೆಂಡಾಂತಿ ಸಾರ್ ನಾ....

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Sep 14, 2011
ಮೊಗಾಳ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೇರಿಸ್, ಹಾಂವೆ ಭೆಂಡಾಂ ಖಾಂವ್ನ್ ಪಾತಳ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ; ಪಾವ್ಣೆ ಸಾತಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

Melvin Peres Kaikamba , Bendur, Mangalore Sep 14, 2011
Dear Stan, Nice article, enjoyyed. Ofcourse in the past there were so many suggestions had come to bring new Writers to Konkani but your suggestion about Assuring the Match for all Batchellors and Spinsters may workout. Konakny Papers must try this new Mantra. Other interesting secret which you revealed about secret energy in Bhendan is worth experimenting. But I shall wait for the feedback from Austin Prabhu...

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Sep 02, 2011
ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಪೊಪಾಯ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಕತ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಚಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್. ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮತಿಕ್ ಮಾತ್ಸೊ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೊಪಾಯ್ ಖಾತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚೆಂ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ ಭೆಂಡಾಂ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಸೇಂಯ್ ನಾಕಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಭೆಂಡಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಗೋಡ್ ಮೂತಾಚಿ ಪಿಡಾ ರಾವ್ತಾ ಖಂಯ್; ಹೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ವಿಜೇತ್ ಲೇಖಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಭೆಂಡಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಫೆಸ್ತ್! ಭುರ್ಗಿಂ ಕಸೀಂಯ್ ಘರಾ ನಾಂತ್, ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚ್ಯಾ ಭೆಂಡಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್.....

Gurudas , Maharastra Sep 02, 2011
Now getting clear Picture as to why the rates of ladies finger is gone up!

Richard Fernandes , Kuwait Sep 02, 2011
ತುಮ್ಚೆ೦ ನವೆ೦ ಅ೦ಕಣ್ ಟೈಮ್-ಪಾಸ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹೊಜೊಯೀ ಇಲ್ಲೊ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ದೇವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾಕ್ ಮೊಹಿನೊ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ಲೆ೦ಮು. . .