ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2013-01-15 20:10:03
  |     |  ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ಘರ‍್ಶಣ್ ಉಬ್ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಆಸ್ತಾ. ನಿರಾಸ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತವಳ್ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತೆ ಡಯಾಲೊಗ್ ಅಸ್ತಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಘಡಿತಾಚಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್ ಏಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ತರೀ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ಮತ್ ’ಚಕಿತ್’ ಕರ‍್ತಾತ್. ಜಶೆಂ  ಪಿಸ್ತುಲೆಚಾ ನಳಿಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚೊ ಗುಳೊ ಕಾನಾಂಲಾಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಜಾ ಏಕಾ ಖಾಸ್ ಈಷ್ಟಾಚಾ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಜಾಲೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ. ಹಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಚಾ ಆಫೀಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಪ್ಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಏಕಾ ಘಡಿಯೆ ಚುಕ್ಲೆಂ.

"ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್‍ನೆಸಾಚೆರ್ ತುಂ ತುಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾಯ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ ತುಕಾಚ್ ?" ಮೆಜಾಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾನ್. "ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ವಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾಯ್ !"

ಮಜೆ ಈಷ್ಟಾಚೊ ಫಾರ್ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ನಿಶಾನೆಕ್ ಅಪ್ಟಾಲ್ಲೊ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಕಾರ್ ಸಬ್ದ್ ಸಮೇತ್ ಉಲೊಯ್ಲೊನಾ. ಏಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ತಾಣೆಂಯಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ . . . ಹಾಚ್ಯಾ ವಾಯೆಚಾ ರಭಸಾಕ್ ಅಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್ ?

 

 

ಹಿ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಏಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಚಾ ವಿರೋಧ್ ಭಿಸ್ಪಾಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಂಪ್ಲೆಂಟಾಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಹಿಟ್ಲರ್ ವರ್ಗಾಚೊ, ಆಮಾಲಿ, ರಾತಿಕ್ ಭಂವ್ತೊಲೊ ಆನಿ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ ಮಣ್ ದುರ್ಸಾತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆರೋಪ್. (ಬಹುಶಾ ಬಾರತೀಯಾಂಚಾ ಪಾರ‍್ಟೆಂಕ್ ತೊ ವೊಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್!) ಆಶೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಏಕ್ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾನಸಿಕ್‍ಪಣಿ ಥಕ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣೆ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ವಿರಾಮ್ ದಿಲಾ ಮಣ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಆತಾಂ ದುರ್ಸಾತೆಲೆ ಹಿ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ಪಾತ್ಯೆಲೆನಾಂತ್. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ, ಪಾದ್ರಿ ಥಕೊಂಕ್ ನಾ, ಲೋಕ್ ತಾಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾನಸಿಕ್‍ಪಣಿ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲಾ, ಲೊಕಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಾ. ಪ್ರಚಾರ್/ಅಪ್ರಚಾರಾಚೆಂ ದಾರುಂ ಜಳ್ಳೆಂ. ತೊ ರಾತ್‍ಭರ್ ಭೊಂವ್ತೊಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ, ತಾಣೆ ಘುಟಾನ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಘೆತ್ಲಾಂ, ತಾಕಾ ಕೋಣಾಲಾಗಿಂ ನೈತಿಕ್/ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ, ಮಾಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲಾರಾಕ್ ವೆತಾಲೊ, ರುಜ್ವಾತೆ ಸಂಗಿಂ ಸಾಂಪಾಡ್ಲಾ. ಭಿಸ್ಪಾನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಾ . . . ಕಿತೆಂ ಸತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತೊಲೊ ಯಾ ನಾ ಮಣ್ಚೊ ಕೂತೂಹಲ್ ಜೀವ್ ಉರ‍್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮೇತ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್. ಖಬ್ರ‍ೆಂಚಿ ಸುನಾಮಿ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಲಗ್ಭಗ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಪರತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ. ಏಕಾ ದಿಸಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ ತಾಣೆ ಜಮಾತ್ ಅಪಯ್ಲಿ. 

"ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಂದೂಕ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾಕ್." ವಿಗಾರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಫಾರ್ ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಬುಲೆಟ್-ಪ್ರೂಫ್ ಲೋಬ್ ನೆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾತ್!"

ಹಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರಚಾರ್ / ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪಾಲಾಗಿಂ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ವೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರಾಚಾ ತೋಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ತಾನಾ ಏಕಾ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ವ್ ಶೆರ‍್ಮೆಲೆ.

 

♦ ♦


ಹೆಂ 1990ಚಾ ದಶಕಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಶೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಜೆಬೆಲ್ ಆಲಿಚಾ ಏಕಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಮೆನೇಜರಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಕರೆಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸಾಂ ಭಿತರ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಚಾಳೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಧೀರಾಮಾಚೆಂ ಏಕ್ ಆರ‍್ಡರ್ ಮಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್ಚಾ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕಾ ಧೀರಾಮಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಟ್ ರುಪಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆರ‍್ಡರಾಚೊ ಐವಜ್ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ಆನಿ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್. ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ವೆಚಾ ಕಂಟೆಯ್ನಾರಾಂತ್ ಮಾಲ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಗಿರಾಯ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತವಳ್ಚಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ದುಬೈಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಏಕ್ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೇಂಕಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಸ್ವೀಕೃತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದೀಸಾಂನಿ ರಿಸೆಶನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ರಿವಾಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಘಟನಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪಾಟಿಂ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತರ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ಏಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೆನೇಜರಾಕ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಅಪಯ್ಲೊ.

"ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ನಾ!" ತೊ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ.

ಮಜಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪ್ಲೊಂ, ಖರ‍್ಶೆಲೊಂ ಆನಿ ಘಾಮೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಬಿಝಿ ಆಸಾಂ, ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್  ಗಿರಾಯ್ಕಾಚಿ ಜಾಪ್. ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್, ಗಿರಾಯ್ಕಾನ್ ಮಜೆರ್ ಟೊಪಿ ಘಾಲಿ ತರ್ ?  ಇತ್ಲೊ ವಡ್ ಐವಜಾಚಿ ಕಶೆಂ ವೆವೆಸ್ಥಾ ಕರ‍್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಹಾಂವ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲೊಂ. ಮಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ತಾರುಂ ಆಫ್ರಿಕಾಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಪೊಂಯ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ತೀನ್ ದೀಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾಚ್ ಏಕಾ ದನ್ಪರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಜಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ.

"ಹಾಂವ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ." ಗಿರಾಯ್ಕಾನ್ ವೇಳ್ ವೆರ್ಥ್ ಕೆಲೊ ನಾ. "ಪೋರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನಾಂ ಕರ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾಯ್. ಕಸಲಿ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ?"

"ಮಾಲ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ದಸ್ಕತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆ ದಿಲ್ಯಾಯ್" ಹಾಂವ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಂ.

"ಫರಾಮಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮಜೆರ್ ದುಬಾವ್ತಾಯ್ ? " ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ತಾಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಆಡ್ಚಾಲಿಂ. "ಚೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ಮಜಾ ದಸ್ಕತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಚೆಕ್ಚಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಬೇಂಕ್ ಮ್ಜಜೆಂ ಚೆಕ್ಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾ!" ("Even if I spit on my Cheque, the bank will honor it."" ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.)

ತಾಚೆ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಫಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮಾತ್ ತಾಣೆ ಚೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ಥಿಂಪಿ ಘಾಲಿನಾ, ಸವ್ಕಾಸ್ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಲಿ.

 

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸುಚನ್ : ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಅಸಲೆ ಉತ್ರಾಂ ಫಾರಾಂಚೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

 

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ : ಆದ್ಲೆ ಗಾಂಚ್

 

   ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ

   ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜೈ ಹೋ

♦    ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್

♦    ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್

 

♦    ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್

♦    ಉಪಾಸ್ ಕರಾ . . .

♦    ಸಾಟ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಘೊವ್

♦    ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. . .

 

COMMENTS