ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ - ನಶ್ಟಾ ದೀಸ್ !

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2015-08-18 22:14:21
  |     |   

ಆಗೊಸ್ತಾಚಿ ವೀಸ್ ತಾರೀಕ್ - ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬೋವ್ ದಬಾಜಿಕ್ ದೀಸ್! ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ! ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ! ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ ಕಸ್ಲೊ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಗಿ.. ಹೊ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಳ್ ಬೊಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಮತಿರಂಜನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಳಾಸ್ಪರ್ದೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣಿಂ.

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಆನಿ ಪಿರಾಯೆಚೆ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾದಿಶ್ಟೆನ್ ಖೆಳಾಸ್ಪರ್ದೊ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗೆಟಿಕಡೆ ಏಕ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮನರಂಜನಾಚಿ ಜೊಕ್ತಿ ಘಡಿ ಉದೆಲಿಚ್. ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಂ ಸರ್ತಾಂ, ಪಾದ್ರಿಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲೊ, ಕೊಯೆರಿಸ್ತಾಂಚೊ ಗಾಗ್ರೊ ಮಟ್ವೊ ಜಾಲೊ- ಅಶೆಂ ಇಗರ್ಜ್, ಮಿಸಾಂವಿಶಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್‌ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೇಖಕ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾವಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗುರ್ತಾಕ್ ಖುರಿಸ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಂತಾಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರ‍್ಹು ಕಾಡುನ್‌ಚ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ! ಹಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಡ್ ಮಿರರಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಿರರ್ ಇಫೆಕ್ಟಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ "ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್" ಅಕ್ಶರಾಂ ಪಳವ್ನ್ "ಹೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಉಲ್ಟೆಚ್" ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್‍ಚ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ! ಆನಿಯೆಕ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕಡೆ "ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಭಾಲಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್ ವೆ?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. "ತುಂ ಕಾಲೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಾ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಬೂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್?" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಬರ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ " ಒಹ್..ಹೆಂ ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಿ.. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಜಾರಾಚಿ ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸೋರಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೆಜಿ ಪಳವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗಂಬೀರ್‍ಪಣಾಂತ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸ್ಲೊ!

 

ಕಶೆಂಯ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ...

 

ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳಾಸ್ಪರ್ದೊ- ಲೇಖಕಾಂಕ್, ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ:

 

ಅಪಾಪ್ಣಾಂ ಮದೆಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಕರುನ್ ಯೆಂಟೊ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಿವಾನ್ ಬೋವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ- ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಡೆಕೊರೇಶನಾಕ್ ಫುಗ್ಗೆ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ, ಮಾತ್ಶೆಂ ಘಟ್ ಸುತ್‍ಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇನಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್‌ವಾಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂಟೊ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ ಚೊರೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂಟೊ ದಿಲ್ಲೊ.

 

ಖೆಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ, ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕ್ಲೆಂ.. ದೆಕ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ.. ಯೆಂಟೊ ಖಿಣಾನ್ ಚಿಪ್ಪುಡ್ ಚೀರ್!

 

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಯೋಜಕಾಂಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ "ಏ ದೆವಾ ಹೆ ಬರ್ಪಿ ಪಳಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಪುಣ್ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್ ಮೂ...ಯೆಂಟೊ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚೆ ಚುರೆ ಪಳಂವ್ಕ್ ತರಿ ಮೆಳ್ಳೆ ..ಸುತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಯಾಗ್‍ಚ್ ಜಾತೆಂ!" ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ.

 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ರಾಜು ದಿಲೊ.

 

ಆತಾಂ ರಾಜು ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಡ್ಡಾಉಡ್ಡಿ! ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೊಡ್ತಾವೊಡ್ತಾನಾ ರಾಜುವಾಚೆಯ್ ಕಾತ್ಯಾತೀರ್ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತೊ ರಾಜುಯ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಪಡೊನ್ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವವ್ನ್ "ಟೈ" ಮ್ಹಣ್ ಎನಾಂವ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ಪುಣ್ ದೊರಿ ಝೆಂಜ್ರೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಕಾತ್ ಉಕ್ಲಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ನಂಜಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ ರಗತ್ ಪಾಜ್ರಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲಿ. ಬಗ್ಲೆನ್ ಹೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಗತಿಶೀಳ್ ವಾಚ್ಪಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗಲಾಗ್ಲೊ-"ದೆವಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ತರೀ ಕಾಡುಂಕ್ ದೀನಾಕಾ.. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆರ್ ಇತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕರ್ ದೆವಾ!"

 

ದುಸ್ರೊ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ದೊ- ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್, ಮೊಡ್ಕಿ ಫುಟಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ

 

ಸಂಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬಯ್ತಾಡ್ ದೀವ್ನ್, ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಸುತ್ತು ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

 

ಸ್ಪರ್ದೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರುನ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಪಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕರ್ನ್ "ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ" ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬುಗುರಿ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಚಡ್ ಸುತ್ತು ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉದಕ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

 

ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಆನಿಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ; ಫಕತ್ ತಾಚೆಂ ಓಕುಲ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ತೆಂನಾ. ಪುಣ್ ರೂಲ್ ತಿ ರೂಲ್.. ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕೀ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದಿಜೆಚ್! ಪುಣ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಫುಟ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

 

 

ಆನಿಯೆಕ್ಲೊ ಬಿರ್ಮತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಪೆನ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಯ್ತಾಡ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೆ? ತಾಣೆಂ ಸುರ್ವೆರ್‍ ಬಯ್ತಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್‌‌ಚ್ ಸೂಂಬೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

 

ಆತಾಂ ಅಕ್ರೇಕ್ ಉರ‍್ಲ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್- ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಶ್ಯಾ ತಿಕ್ಸ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂನಿ ಬಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬಯ್ತಾಡ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂಚ್. ಹಾಣೆಂ ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹೊ ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಣ್‍ಯೀ ಫುಟಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಮೊಡ್ಕೆಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಬಯ್ತಾಡ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಉಬ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಣಿ ಜಮಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಪ್ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಲಾಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್. ತರಿಕೀ ಕಾತ್ ಫುಟೊನ್ ರಗತ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತಕ್ಶಣ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ಪರತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ರದ್ ಕೆಲೊ.

 

ಯೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬೆಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ- "ಪೂರಾಯ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಲಿಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆ ಹಾಂವೆಂ ಬಯ್ತಾಡ್ ಉಬ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಚುಕೊನ್ ಅಶೆ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್?"

 

ಆತಾಂ ಅಕ್ರೇಕ್- ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್-ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೆಯರ್ ಸ್ಪರ್ದೊ:

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ಪದಾದಿಕಾರಿಂಕ್, ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಜ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಲಾರುಪಾರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಭೊಂವ್ತಿಂ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತರೀ ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂ. ಕದೆಲ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೊ ಖೆಳಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್. ಎಕೆಕಾ ಸುತ್ತುಕ್ ಎಕೆಕ್ ಕದೆಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಹೊ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೊ ನೇಮ್.

 

ಪುಣ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್-ದೋಗ್ ಸಾಹಿತಿ "ಆಮಿಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಧರಾ ಲೆಕಾಕ್.. "ಮ್ಹಣ್ ಕೊಕ್ಕೆಂ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಬ್ಯಾನೆರಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಖಾಂಬೆ ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ "ತುಮಿ ಲೇಖಕ್ ದೆಕುನ್ ದೊರಿ ದೀವ್ನಾಯೆ ಸುರುಚ್. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಗಿ? ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯೆಕ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಾ!" ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ.

 

 

ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಮಜೆದಾರ್ ಸ್ಪರ್ದೊ! ಕಿತೆಂ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್! ಅಕ್ರೇಕ್ ತೇಗ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕದೆಲಾಂ ಉರ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂನಿಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ಲಾಬಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ!

 

ಸಂಗೀತ್ ವಾಜ್ಲೆಂ.. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಕದೆಲಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ.

 

ಏಕ್.. ದೋನ್.. ತೀನ್... ಸಂಗೀತ್ ರಾವ್ಲೆಂಚ್!

 

ದೋಗ್ ಬಸ್ಲೆ ಎಕ್ಲೊ ಫಸ್ಲೊ!

 

ಹ್ಯಾ ಕದೆಲ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಸಂಕಡ್. ಆಪುಣ್ ದೊ-ದೋನ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತರ್ ಆನಿಯೆಕಾ ಅವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ಪರತ್ ಆನಿಯೆಕಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಕದೆಲ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಬಸ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕದೆಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಬೊ ಸಯ್ತ್ ರಾವಾನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ತೊ. ವೊಗೊ ರಾವತ್ ಗಿ? ರಾಗಾನ್ ಬಗ್ಲೆಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅನಿಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂಚ್.

 

ಕದೆಲಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಬಳಾನ್ ಲಾಗೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕಾನ್ ಪಿಂಜ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಪರಿಗತ್ ನಿತ್ಳಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕಾನ್ ಪಿಂಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಪರತ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಹೊಯ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ರದ್ದ್ ಜಾಲೊ.

 

ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಕ್ಕೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಲೇಕಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಶ್ ಪಾವಾಲಾಗ್ಲೊ

 

"ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?" .

 

ಅಕ್ರೇಕ್ ಸಮಾರೋಪಾಲೆಕಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿ ಸಮೀಕ್ಶ್ಯಾ ಕರುಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ -

 

"ಮೊಗಾಳ್ ಲೇಖಕಾಂನೊ ತುಮಿ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾ ಕರಾ. ಆನಿ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂನೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಝೆಂಜ್ರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಬದ್ಲಾಕ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ದೊ ದವರಾ.. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತೀ ತಾಂಚೆ ಉಕಲ್ಲಲೆ ಹಾತ್! ಆನಿಯೇಕ್ ವಿನತಿ, ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತಾಂಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ.

 

ಆನಿ ತುಮಿ ಸಂಪಾದಕಾಂನೊ, ತುಮಿ ಪೆನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಲೇಖನ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಕಾತರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬಯ್ತಾಡ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಡೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾತಾ. ಫುಡೆ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಶೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದುನ್ ಮಾಂಡೊ ಫುಟಂವ್ಕ್.. ಸ್ಸೊರಿ.. ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಬದ್ಲಾಕ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾತಿತ್.

 

ಆನಿ ತುಮಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನೊ, ಪದಾದಿಕಾರಿಂನೊ.. ಕದೆಲ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಸೊಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಎಕ್ ವಸ್ತ್. ತಿ ಕುಲ್ಯಾಪಂದಾ ಅಸಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಕದೆಲಾಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಅಸೊಚ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ನಾಕಾ ಕದೆಲ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಪಾಸಾ ಹರ್ತಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯಾತಾ ದೀಸ್ ಅಶೆಂ ಪೆರ್ಚಿಕಟ್ಟುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾನ್-ನಶ್ಟಾ ದೀಸ್ ಕರಿನಾಕಾತ್; ಬಗಾರ್ ಮಾನ್ ವಾಡಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಯಾ.. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವಾನಾ." ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಡಕ್ಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್.ಅಕ್ರೇಕ್ ಏಕ್ "ಗ್ರೂಪ್ ಫೊಟೊ" ಕಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗಿ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ತೆಂಡೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಚೊ ಏಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಯೋಜಕಾಚೊ ತಾಳೊ ಪಡ್ಲೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಫ್ರೇಮಾಭಿತರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ , ಲೆನ್ಸ್ ಎಜಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹೆ ಎಕಾ ಫ್ರೇಮಾಂತ್ ಯೇನಾಂತ್.. ಅಕ್ರೇಕ್ ತೊಯ್ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬೋಬ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಗ್ಲಿ-"ಇಲ್ಲೆಂ ಹಾಸಾ.. ಹಾಸಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ.. ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆಯಾ.. ಲಾಗಿಂ ಯೆಯಾ!!"

 

COMMENTS

Diana Share Lobo , MANGALORE Aug 27, 2015
KATEEL SUPERB

shikeram Surathkal , Surathkal Aug 24, 2015
Good one Wilson. Keep it up

Melwin , Kolalgiri Aug 21, 2015
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟಿಲಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಕ್ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರಾಚೆ ಚಿತ್ರಾಂಚೆ ಪೂರಕ್ ವಿಡಂಬನ್

Wilfred R Pangla , Muscat Aug 20, 2015
Wilson Kateel, Superbbb vidamban....

Geoffrey , Hat hill Aug 19, 2015
By far, Wilson stands out head and shoulders above his contemporaries.

Florine Roche , Manglaore Aug 19, 2015
Dear Wilson Your imagination has really climaxed with this article. You have picturised in words the present day reality amidst us in befitting words. Just thinking about the article has nitrous oxide impact on me. Ultimate!!!

Eddie Sequeira , Mangalore Aug 19, 2015
ಹೆಂ ಆಸಾ ವಿಡಂಬನ್... ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ವಿಲ್ಸನ್...

Philip Mudartha , Navi Mumbai Aug 19, 2015

haason haason dollyaant duukhaam bharli...ROFL!! smilesmilesmile

Vincy Pinto , Mangalore Aug 19, 2015
Full to Timepass ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ‘ಸಂಪಾದಕಾಚಿ’ ತಶೆಂ ತಿಸ್ರ್ರ್ಯಾ ಮ್ಯುಜಿಕಲ್ ಚೆರಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚಿ ವಳಕ್ - ಲೇಖನಾಂತ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಿಂತುರಾ...ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿಂ ವಿಲ್ಸನ್.

Valley Quadras , Mumbai Aug 19, 2015
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ’ವಿಡಂಬನ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಆಪ್ಲೊ ಜಾಳ್ ವೊಂಕುಂಕ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಸಮೊರ್ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ವಾಚ್ಪಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ವಿಡಂಬನ್’ ಬರಂವ್ಚಿ ಸುಕಿಧಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ವಾದಾಂಕ್ ಜವಾಬ್. ಕಿತೆಂ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಅಪುಟ್ ವಿಡಂಬನ್ ಚಿಂತಾಪ್. ಆತಾಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಥಾವ್ನ್ ’ವಿಡಂಬನ್ ಕಶಿಂ ಬರಂವ್ಚಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆಜಾಯ್. (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಒಪ್ವೊತಾ ತರ್)