ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2015-07-15 12:59:34
  |     |  ಎಲಿಸಾಂವಾವೆಳಿಂ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂನಿ, ವೊಣಿ ವೊಣಿಂನಿ ವಾಟ್ ಜರಂವ್ಚೆ ವಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪಾಂಯ್ ಜರಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಕೀ ರಿಗೊನ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳನಾಂತ್ - ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಸಾಚಿ ಸಾದಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಣಾಂ. ತಾಣಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ? ತೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾಂನಿ ವಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ಮೆನಾಂಚ್ಯಾ ಇಮಾನಾಂನಿ ಉಬೊನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆಸಾಚಿಂ ಕುಪಾಂ ಮೆಜುನ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಾಟೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾನ್ ಪಾಂಯ್‌ಯೀ ದಿಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್ ವೇ? ತಶೆಂ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ದೆಂವಜೆಚ್. ಅಶೆಂ ದೆಂವ್ತಾನಾಂಯ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್... ಪಾಂಯ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಣಿಂ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆ ಮೊಚೆಯ್ ಶೀದಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಲಾಗನಾಶೆಂ ತಾಂಬ್ಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಂತುಳ್ತಾತ್ ನೆ... ಕಾಂಯ್ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ಧರ್ಣಿಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಾಗ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಪ್ಟಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಪಾಂಯಾಪಂದ್ಲಿ ಭುಂಯ್, ಹಾಂತುಳ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾಕ್ ಹಾತ್ ಕರುನ್ ಕೊಪ್ಟಾರಾಚ್ಯಾ ಪಂಕ್ಯಾಂಕ್ ಧರುನ್, ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್!

 

ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ; ಆಮಿ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಕತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಉಬಾರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿಚ್ ರೊಂಬೊಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ರೊಂಬೊಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪೊಂಡ್ಕುಲೆಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

 

ಕಾಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫುಡಾರಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಚೆಂ ಗತ್ತ್ ತರೀ ಕಸಲೆಂ! ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರಾತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳಯ್ಜೆ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ. ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಅಶೆಂ ನಿಗಾ ವಯ್ಸುಂಚಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆ ಫುಡಾರೀ ವೆತಾನಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಗತ್ತ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾರೊತಾಖಾಲ್, ಸಯ್ರನ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ವಾಟ್ಸುರೆ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಕಾಚೆ, ಲೋನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆಯ್ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಚೆಂ ಸಯ್ರನ್ ಆಯ್ಕೊನ್! ಕಾಂಯ್ ಜೀವ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕೀ ವೆಗಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಸಲಿ ವೆವಸ್ತಾ ನಾ ಹ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್. ಆನಿ ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಯ್ರನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್ ಕೊಣೀ. ಆನಿ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಗತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಫುಟ್‌ಫಾತಾರ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವ್. ಫುಟ್‌ಪಾತಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೊಂಡಿಯೆಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಡಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚಿ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚಿ ಚಾಲ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾರಿ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಅರ್ಧೆಂ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವಜೆ ತರ್ ತೀನ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಚಲಜೆ! ಪುಣ್ ಸಯ್ರನ್ ವಾಜವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಚೊಂ ವೇಗ್ ಕಿತ್ಲೊ!

 

ಕರಿ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಕುರಾಚ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಬರಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಅರ್ಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಸೊಂಡಿ ಝಳ್ಕತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂನಿ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಕ್ಶಿಪಟಲಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹೊರ್ ದಾಂಬ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ ಮಾಯಾಗ್! ಅರೆ...ತೆ ವ್ಹಡ್ ಮಾನಾಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಬರಿ ಎಕಾ ಘರ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೆ ತಾಂಕಾಂ. ತಾಂಚೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಸಾಚಿಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್‌ವೇ... ಅಶೆಂ ಕೊಣೀ ತಾಂಚೆ ಚೇಲಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಅಶೆಂ ತಾಣಿಂ ವೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ದೇಸ್ ಉದ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ವೆದಿರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್‌ಗೀ ವಾ ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ವಿರೋದ್ ಪಾರ್ಟಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುಂಕ್‌ಗೀ ವಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ತರೀ ’ಮಾಲ್ ಉಗ್ತಾಂವ್ಕ್‌ಗೀ ವಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ನವಿ ಪರ್ದೆಶಿ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ’ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲ್’ ಘಾಲುಂಕ್! ರಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಫಾತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ದೆಸಾಚಿ ಮಾತಿ ಪರ್ದೆಶಿ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ವಿಕುಂಕ್! ಅಸೊಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲೇಖನ್ ಜಾಯ್ತ್.

 

ಅಶೆಂ ವೆಗಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಚಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಚೆಂಚ್ ಕುತೂಹಲ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಹೀರೋ ವಾ ಹಿರೋಯಿನಿಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂಭಿತರ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಆಸ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂಚ್ ಕುತೂಹಲ್ ಸಯ್ರನ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಆಸ್ತಾ. ಅರೆ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಚಾ ಕಾರಾಂಕ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ ತುಟ್ಚೊ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಂಪೋರ್‍ಟೆಡ್ ಕಾರಾಂ ಭಿತರ್ ದೆಸಾಚ್ಯೊಚ್ ಜಿವಾನಾಡಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಸ್ತಿತ್!

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂನೊ ಚುಕೊನ್ ಪುಣೀ ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂಕ್‌ಚ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಹೆ. ಆನಿ ಹೆಂಗಾರಾಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಬರಿ ದಿಸ್ಚಿ ತುಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತಿತ್‌ವೇ? ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್... ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್. ತ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಆಮ್ಸೊರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಿ... ಮಂತ್ರಿಚೆಂಚ್ ಕಾರ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ! ವ್ಹಯ್ ಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ... ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣೀ ರಾವಾನಾಶೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೆ ದೀವ್ನ್ ಪಳಯ್ನಾಶೆಂ ಕರ್ಚೊಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಧ್ಯೇಯ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾಚ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಕರುನ್ ಕುಲೆ ದಾಕವ್ನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.. ಸೊಡ್ತಾಯೆ ತೊ?!

 

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್‌ಚ್ ಧರ್‍ಯಾಂ ಆತಾಂ. ಆದ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್, ಆತಾಂಚಿ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಫುಡಾರಿಣ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸರ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬರ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ? ’ಹೇಮ ಮಾಲಿನಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಘಾಯೆಲಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.’ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಬೆಂಝ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲಿಂ- "ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಧುವೆಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ವಾಂಚ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ!" ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಚಿ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್... ಡ್ರೈವಾರಾನ್ ವೆಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ... ತರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ವೆತಾನಾ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‌ನೆ.. ಇಲ್ಲೆಂ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಚ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಣ್! ಕಿತೆಂ ತಿಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ವೆತೊಗೀ ಡ್ರೈವರ್? ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾರಾಕ್‌ಚ್ ಅಸಲಿ ಗತ್ ಯೇತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂನೊ?

 

ಅಸೊಂ... ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ.. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಹಾಗೊಂಕ್, ಮುತೊಂಕೀ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾರ್‌ಗೀ ವಾ ಸಯ್ರನ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಕಾರಾರ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ನಾಕಾತ್. ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಹಾತಾತ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಮೆಟಾಕ್ ಮೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬರಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ವಾ ವಾಟ್ ವರ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಜಾಯ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ವೋಟ್ ದಾಂಬಿಜೆ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಅಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣೀ ವೊಟಾಕ್ ರಾವತ್‌ಗೀ? ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಿಕೊನ್ ಯೇತ್‌ಗಿ?? 

 

COMMENTS