ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊದಾ...

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-05-28 17:46:46
  |     |   

ರೊದಾಂ! ರೊದಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಸಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಳಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂವರ್ವಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ಜಡಾಯೆವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂವರ್ವಿಂ. ಅಭಿವೃದ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆನ್ ವೇಗ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂವರ್ವಿಂ.

 

ಸುರ್ವೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಾಂಯಾಂಮುಳಾಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ರೊದಾಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುನ್, ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್‍ಚ್. ರೊದಾಂ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜೆನ್ನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕುಡಿಚಿ ಸಕತ್ ಸೊಡುನ್, ಮತ್ ವಾಪಾರ್ಲಿ ತೆನ್ನಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬುದಿವರ್ವಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಚಿ ಸಕತ್ ಜೆನ್ನಾ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತೆನ್ನಾ ಹಿಂ ರೊದಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ರಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹಿಂ ರೊದಾಂ ಮಸ್ತು ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್.. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಚ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂಚಿಂ ಪಯ್ಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ... ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೀ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಚ್ ಲಾಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗೀ...

 

ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರೀಕತೆಂತ್, ಆಜ್ ಖಾಲ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದವರುಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊದಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾಲಾಂಗೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಅವ್ಘಡಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ! ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್, ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಭಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ನಾಟೆ-ತರ್ನಾಟಿಂ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮರ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಕಾನಾಂಚಿ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್ತಾ. ಘರಾಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಝಡಾರ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ ಪೊಶೆವ್ನ್, "ಪುರ್ತೆಂ ಫುಲೊಂದಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆತ್" ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ನಾಜೂಕ್ ಕೂಡ್ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಿಸ್ಪೊರೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ಲಗ್ನಾಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂನಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. "ಜೇಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಚೆಡೊ ರಸ್ತ್ಯಾಮದೆಂಚ್ ಆವ್ಘಡಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾತಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಳ್ಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಏಕ್ ಗೀ ದೋನ್ ಗೀ... ಪಾಂಯಾಂಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಝೆಂಜ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಆಮಿ.. ರೊದಾಂನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಕಿಸ್ಪರ್ಚ್ಯೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಡಿ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಕಶೆಂ?

 

ಅಸಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾಂಕ್ ತೀವ್ರ್ ತರಾನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್- "ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊದಾ...".

 

ಕಳೆ ಸೊಭೊಂಕ್
ಪಾಂತಿ ಪುರೊ
ತರ್ನಿಂ ಮೊರ್ನಾಂ ನಾಕಾತ್

 

ರಗತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್
ಶಿರೊ ಪುರೊ
ನಿಶ್ಟುರ್ ರಸ್ತೆ ನಾಕಾತ್

 

ವನಿಲ್ ವೇಗಾಸಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ - ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾತ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್. ಆಸಲಿಂ ಆವ್ಘಡಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆವ್ಘಡಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆಪ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭುಜ್ವಣ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್‍ಚ್ ರಡ್ತೇ ಆಸಾ...


► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

 

 

COMMENTS

Clara Vas , Bangalore May 29, 2016

Very beautiful heart touching lyrics visuals and very emotionally sung. Good job entire team

VIJAY MORAS , KUWAIT May 29, 2016

Excellent Rendition,Visuals, Lyrics & Singing

RONEY SNEHA , Karkala May 29, 2016

Simply Sooooperb.... Hats off to Wilson Kateel and team