ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ದೀ ಗೊ ಆವಾಜ್...

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-04-27 16:52:42
  |     |    

ಹಾಂವ್ ಮುಳಾನ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಫಿಜಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾತ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಗಾಚೆ ವಿಶಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ವಾಚ್ಪಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್. ಪುಣ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಗಾಜ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ವೋಡ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪುಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ತೆದಾಳಾ "ಕಾದಲನ್" ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟಾನ್ ತಿ ಕೆಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚ್ ಗಾಜ್ತೆಲ್ಯಾ, ಪಪ್ಪಾನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೇಶನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊಂತ್ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೆದಾಳಾ ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ವೈರಮುತ್ತು ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಮಿಳಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜನಾ. ತರೀಕೀ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಲಾ ಮುಕ್ಕಾಬಲ್ಲಾ ಪದಾಂತ್ಲೆಂ ಲೈಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್! ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಗೆರ್ ತೆದಾಳಾ ಮಾಮಾಚಿ ಧುವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲೈಲಾ! ದೆಕುನ್ ತೆಂಚ್ ಪದ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪ್ಲೇ ಕರುನ್, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಲಾ ಮುಕ್ಕಾಬಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ!

 

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಮ್ಹಜಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಕ್ರೇಜ್. ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತಮಿಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಜಿಕುನ್ ಧರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪದಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಒಳ್ಕೊನ್ ತಮಿಳಾಂತ್‌ಚ್ ತಿಂ ವಾಚ್ಚೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ತಮಿಳ್ ವಾಚುಂಕ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂಚ್ ಕೆಸೆಟಿಂಚಿಂ ಇನ್ಲೇ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪಳೆವ್ನ್! ವೈರಮುತ್ತುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಇಳಯರಾಜಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಳಯರಾಜಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹಂಪನ್‌ಕಾಟ್ಯಾಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಂಗಲೂರ್ ರೇಡಿಯೋ ಹೌಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಇಳಯರಾಜಾಚ್ಯೊ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ. ವೈರಮುತ್ತು-ಇಳಯರಾಜಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್‌ಮೆಳಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ- ಪೊನ್ ಮಾಲೈ ಪೊಳುದು, ಇಳಯನಿಲಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಳಯರಾಜಾ ಆನಿ ವೈರಮುತ್ತುಮದೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಯೇವ್ನ್, ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ; ಕೋಣ್ ತರೀ ರಾಜಿ ಕರಂವ್ಚೊ ನಾ ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೊಂ!(ಆತಾಂಯ್ ತೆ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್).

 

 

ಹಿಂದಿಂತ್ ನದೀಮ್ ಶ್ರವಣ್, ಅನು ಮಲಿಕಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಂ. ಕುಮಾರ್ ಸಾನು ಆನಿ ಆಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕಾಚ್ಯಾ ಡುಯೆಟ್ ಪದಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಹಂಸಲೇಖಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಂವೊಡ್ಲಿಂ. ವಿಲ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಚ್ಯೊ ಪೂರಾಯ್ ಕೆಸೆಟಿ ಜಮಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಕೆಸೆಟಿಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಲೆಕ್ಶನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಲೆಂ.

 

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಕೆಸೆಟಿಚೆಂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್‌ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಘರ‍್ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕೆಸೆಟಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್ಲಿಂ. ಬುಕಾಕ್, ತಾಕಾ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಕೆಸೆಟಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ. ನವ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ತ್ಯೊ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಂಜುನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನವ್ಯಾ ಕೆಸೆಟಿಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಂಜ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪರ ಪರ ಆವಾಜ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ’ಹೊ ನವಿ ಕೆಸೆಟ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್ ಗಿ, ಪಯ್ಶೆ ವಿಬಾಡ್ಲೆಯ್ ಗೀ ?’ ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ! ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆಸೆಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೂರಾಯ್ ಕೆಸೆಟಿ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟೆಂನಿ ಭರ್ನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯೊ! ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮರ‍್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಕಳೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ.

 

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊನ್ ಆದರ್ಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್, ಇಳಯರಾಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್; ಹರಿಹರನ್, ಉನ್ನಿ ಕೃಶ್ಣನ್, ಉನ್ನಿ ಮೆನನ್, ಸುಜಾತಾ, ಚಿತ್ರಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್... ಹಾ! ಅಯ್ಶಿಂ ಕಿಲ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಡಾಯ್(ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೊ ಬಾರಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್) ವಿಸ್ರೊನ್ ಎಕಾ ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಬರಿಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ಚೊಂ ನಾ ಗಿ ಹಾಂವ್?! ಅಶಿಂಚ್ ಪಿಶಿಂ ಪಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ!

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆದರ್ಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಚ್ಪಾಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಳಯರಾಜಾಚೆಂ ಏಕ್ ತಮಿಳ್ ಪದ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಿಶ್ಯಬ್ದ್ ವೇಳ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಣ್ಗುಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳ್‍ಸೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಹಳೂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ- "ನೀಂಗಳ್ ತಮಿಳಾ?"! "ನ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಮಿಳಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿವಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪದಾಂ, ಸಿನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಖರ್ಶಿಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಚೆನ್ನೈ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆರ್ಮುಗಂ.

  

 ಆದರ್ಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ಆರ್ಮುಗಂ., ಹಾಂವ್ ಆನಿ ನಟ್ ಶಿವರಾಮ್
ಡೆಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್

 

ಫಾಮಾದ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಆರ್.ಟಿ. ರಮಾ ಹಿಚೆಸಂಗಿ ಆಮಿ ವರ್ಗ್ ಮಿತ್ರ್ 

 

ಆದರ್ಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಚಿ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಲಿನಾಂತ್. ಥಂಯ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ತರೀ ಒಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ... ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್‍ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಸವೆಂ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂವಿರೋದ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮಿ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಏಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. "ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಜಾತೊಲೊಂಚ್" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವೊಕಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಹಾಂವೆಂ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೇಶನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಂತ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್- ರಜನೀಕಾಂತಾಚ್ಯಾ "ಪಡಯಪ್ಪ" ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ, ಎ. ಆರ್. ರೆಹಮಾನಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದೀವ್ನ್. ವೈರಮುತ್ತುನ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ- "ವೆಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟ್"; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್!

 

ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊಂ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ "ಸನಿಹ" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, "ಅಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ತಸಲೆ ಸಬ್ದ್ ಘಾಲ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಆನಿ ಜಯ್ಲಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಚಾರ್ ವೊಣೊದಿಂಮದೆಂ ಬಸೊನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಗಮ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ತೆದಾಳಾ ಪೂರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಶೆಂ ಉರ್ಬಾ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಂನಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಪದಾಂನಿ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಹಿಂ ಪದಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ.

 

ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ದೋವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಥೆಂಬೆ ಉದೆತಾತ್, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಘಾಮ್ ಗಳಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ! ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊ ಪದ್ರೆಂಗಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ, ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ- ಹಾಂಕಾಂ ಆಭಾರಿ ಹಾಂವ್.

 

ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ - ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಕ್ ನಾ

 

ಗ್ರಾಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ "ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಹಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾರಿ ಕೊರೆಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ "ನಾಚ್ ಆಮಿ ನಾಚ್ಯಾಂ" ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆಮದೆಂ ಬರಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಳೆ ಘರಾಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ‍್ತಾನಾ, ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಂನಿ ಚಲ್ತಾನಾ, ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ, ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಖುಶಾಲಾಯ್, ಕಲ್ಪನಾಂ, ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸಾತ್.ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಾನಾರ್ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವನಿಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಉಬೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಹಿಂ ಪದಾಂ ಉಬಜೆ ತರ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳಾ, ಜೋತ್ಸ್ನಾ ರೋಶನ್, ಅಂಜನಾ ಪದ್ಮನಾಭನ್- ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಜಾಂತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ Artist Aloud Music Award ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜೋತಾನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ "ದೀ ಗೊ ಆವಾಜ್" ಪದಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್ -

 

ಸಾರಿಯೆರ್
ನಿದಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂಯ್...
ಸಪ್ಣಾಂಕ್
ಉಜೊ ದಿಲೊಯ್...

ಫುಲಾಂಚೆ ಬೊಂಗೆ
ಇಂಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ ತರ್
ಝಡಾಚಿ ಗೊ ಗತ್ ಕಸಲಿ...?

ಪಾಕ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್
ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ
ಮೊಗಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ಲಾಸ್‌ಲಿಂ...

ಹೊ ಉಸ್ವಾಸ್‌ಯೀ
ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ವ್ಹಾಳಾನಾ ಆಜ್...
ಹ್ಯಾ ಉಡಿಯಾಂಚಿಯ್
ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಳಾನಾ ಗಾಜ್...
ದೀಸ್ ರಂಗ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್
ಕರಿ ಕಶಿ ಜಾಲಿ ಹಿ ಸಾಂಜ್...
ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ದೀಗೊ ಆವಾಜ್...

 

ಆವಾಜ್.... ವ್ಹಯ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಘರ್ಚಿಂ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಸೆಟಿಚೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್‌ಯೀ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಆಜ್ ಗತ್ತಾನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಜ್ಯೊರಾನ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಕೆಸೆಟಿಚ್ಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೊ ಪರ ಪರ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರೀ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ "ಪದಾಂ ಆಯ್ಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆವಾಜ್ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾಂ! ಹಾ... ಕಸಲೊ ಹಂಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ?

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS

Melwin , Kolalgiri May 07, 2016

ಕಟೀಲಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಸತಾಂ.

Jaison J Sequeira , Gurpur May 02, 2016

I am privileged to be a comrade of Wilson Kateel. Interacting with him and his poetry is a learning experience for me. This beautiful article represents more than just a young enthusiast poet's struggle to me. It builds a bridge between two generations. One that had legends we adore today and the other with tomorrow's big names. Wilson is one of those who has his heart in yesterday but eyes on tomorrow.

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್ May 01, 2016

"ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಗೀತ್" ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೊ “ದೀ ಗೊ ಆವಾಜ್” ವಾಚ್ತಾನಾ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಬ್ ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಭೊಗಾಂತ್ , ತಾಣೆ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ವಾಜಂತ್ರಾಂ ವಾಜ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಬೋವ್ ಚ್ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣುನ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ "ಎಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ನಾ" ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ದಿಶೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ " ಸುಫರ್ ಡುಪರ್" ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಂಚೆಂ ಪೊಸ್ಟ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಪಿಂತುರಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಚೆ ಪಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನಿ ಶೇರ್ ಖಂಯ್ಂಚ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂ ? .ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತರೀ ಕಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಾನ್ ದಿತಾಂವ್ ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂ ವಾಚ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕೀ - ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಫೊಟೊ ಶೇರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಶೇರ್ ಕರಾ....ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

Maxim , Banglaore Apr 30, 2016

Dear Wilson, great to read your write-up that reflects your journey. You are a rare gem in Konkani. I had spoken of your love of Tamil that prompted you to learn Tamil language- Rehman's musical genius and Vairamuttu's lyrical magic - in Bahu Basha Sauharda meet in Bangalore a few years ago and I still remember the wows that I heard from a few illustrious Kannada-Tamil writers on the front seat! Keep humming, keep singing and well no one needs to tell you keep writing...You will make Konkani and us proud.

Florine Roche , Mangalore Apr 30, 2016

Hats of to your perseverance WK. I am glad for you because you have succeeded in fulfilling your long cherished dreams and there is certainly a long way to go and I am sure Konkani will benefit a great deal with your rich and vibrant poetic resonance.

Melwyn , Pernal Apr 29, 2016

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಬೊರೊ ಪದಾಂಘಡ್ಣಾರ್ ತುಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತುಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ತುಜೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ತುಂವೆ ಆನಿಕೀ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಾಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಹೆರ್ ಭಾಷಾಂನಿಂಯ್ ಪರ್ಜಳಾಜೆ, ಸಾಂಗಾತ್’ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬೊಂದೆರ್ ಊಂಚ್ ಉಭಾರಿಜೆ; ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ, ವೆಗಿಂಚ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಗ್ತಾಂ. 

James Fernandes , Barkur / Chicago Apr 28, 2016

Hold on to the basket rim and hop out...

Alphonse Mendonsa , Pangla Apr 28, 2016

It is very interesting how you have developed interest in Konkani Literature being an engineering student. Your struggle in Bangalore to enter into Film Industry were really commendable  but as you know in Politics and Films you need strong backing and maska polish. Its amazing to learn how you got interest in Tamil songs and learned Tamil language and started to read and write lyrics in Tamil. There is a saying that if there is a will there is a way. Finally your dream to write lyrics for a konkani film has been realised. Great hard journey dear Wilson and today you have started to enjoy the taste of your success. Today you are widely recognized personality in  konkani community for your amazing lyrics which are used by all leading singers of our times. Hats off Wilson and keep continuing and God bless you and your talent abundantly. 

Melka , Miyar Apr 28, 2016

Yes, you are a true gift to Konkani...

Avith Shamboor , Kuwait Apr 27, 2016

Thuji gezal vasun santhos zalo Wilson Kateel. Kithle keast zalyari thuve sahithy sodunai. Yek na ther yekeden vaat ukthi zavn pati mahin bashenth avkas mello mun ikovnchak kushi bogli. All the best to you. Dev bore kerun.

Andrew L D Cunha , Mangalore Apr 27, 2016

ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಭುಲೊನಂಚ್ ರಾವೊಂ ವಿಲ್ಸನ್. ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಅಪೂರ್ವ್ ದೆಣೆಂ. ತುಜೆಂ, ಕವಿತೆಚೆಂ, ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್...