ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಘರಾ ನಾಂಗಿ?

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2016-04-12 21:37:39
  |     |   

ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತಾರ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಬಾಪ್ಪುಚಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ (ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಜೂನೀ ಬೋವ್ ಧಾಕ್ಟೊ. ಫೇಸ್ - ಬುಕ್ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನಿಕೀ ನೇತಿ..ನೇತಿ!..) ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೀಸ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಶೆಕುಂಕ್, ಶೆಕ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್.. ನಂತರ್ ನೊನ್-ವೆಜ್ ಜ್ಹೆವಾಣ್. ಹೆಣೆಂಯ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಎಮ್ಸಿ ಆಸಾತ್ ತರೀ ತಾಂಚಿ ಜರೂರತ್ ಭಗ್ಲಿ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚ್ (alrounder ) ಪೊರ್ನೆ ಜೋಕ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಕರುನ್ ಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. ಹೆಣೆಂಚಾ ಲೊಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಜಡ್. ದೆಕುನ್ ನಾಚ್ ನಾತ್ಲೊ! ಪ್ರಾಯೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಧಾಕ್ಟೊ. ತರೀ, ಕಾಜಾರೀ ಜಿವಿತಾಚಾ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ ಮಾಲ್ಘಾಡೊ. ಮ್ಹಜೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಪಾಕಾಂ ಅಜೂನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ತೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಕ್ರೆಕ್, ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ milestone ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕೀ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಸ್ತು ಆಶಾ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಜುಬ್ಲೆವ್ ವ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆ ವೊಟ್ಟು ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಭಾ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಪಳೆ ಮೇರಿ, ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ತುಂವೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆಮಿಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಪುರಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ಬಾಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಪಾಂಚ್ - ಸ ಜಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ page ಬರವ್ನ್ ತರೀ ದೀನ್ ತುಂ ವಾಚುನ್ ಉಲಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ..’ ಮ್ಹಳೆಂ.

 

ಆಮ್ಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾ ದೀಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಯೀ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ! ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲಾಂ!


ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನಿಂಚ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್! ತೆಂ ಆತಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್, ಎಕಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಸ್ಯಾಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಕಾಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ್ ರೇಲ್ವೇ ಪಾಟ್ಯಾಬರಿಂ. ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚ್ ನಾ ತರ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೊ ತರೀ ಕಸೊ? ಸಂಪರ್ಕೀ ನಾ, ಘರ್ಶಣ್ ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಕಸಲೊ? ಹಾಂವ್ ಸುಮಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ: " ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚಾ ಪಪ್ಪಾ ವೊಟ್ಟು ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೀ? ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್.." ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ತಸಲೆ ಮಸ್ತು ಡಯಾಲೋಗ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮಮ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ತಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ದೂರಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೌದ್ದಿಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಲಾಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಾಲಾಕಾಯೆನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾದಿನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ male chauvinist pig ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಬಾವ್ಡೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಶರ್ಟಾಂಚೆ ಕೊಲರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಗೀ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಗೀ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಾ ಬರಿಂ. ತಾಂಚೊ pressure release ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ vent ಜಾಯ್ ಚ್! (ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗೇರಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್) ಹಾಂವ್ ಪಳೆನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂಗಿ, ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂಗಿ ಚಲ್ತಾಲೊಂ! ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ: ‘ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ (!) ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೀ? ದುಸ್ರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್!..’ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಹೊ ಪುರಾತನ್ ಡಾಯ್ಲೋಗ್ ನೀಜ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಾವ್ಡೊ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೆಂಯ್ ಘಡ್ಪಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಅಂಕ್ವಾರ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂವ್ ಸಮಾಧಾನೆರ್ ಆಸಾಂ. ತೊ ಕಾಜಾರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸದಾಂ ಸಾಕಾಳಿಂ ಫೋನ್, “ಹೇಯ್ ಕಾರ್ಲೊ! I am really fed up man. I Can’t paint, I can’t draw...This woman drives me crazy yaar..She is a real nut. Crazy woman! " ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹೆ ಕಲಾಕಾರ್ egoistic ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ narcisstic ಸಯ್ತ್! ತೆಂ ಗೊರೆಂ ಬಾಯ್ಲ್. ಆಮ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬರಿಂ ‘ಪತಿಯೇ ದೇವರಮ್ಮ..’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಿಡ್ಡುಕೆಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಯೀ ನಿಮಾಣೊ ಜಾಲೊ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ದಸ್ತಕ್ ಘಾಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆ ಜೇವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಪೊರ್ಬು ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ!” ತಾಚೊ ಸ್ಕೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ತುರೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ.

 

“Poor woman! ತಾಚಿ ವೀಸಾ expire ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ deport ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ foreign office ಥಾವ್ನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ. “I married her again ಕಣೊ. She is an Indian citizen again! ”

 

ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

 

“Its just technical ಕಣೋ ಪೊರ್ಬು! ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. Occasionally she comes and stays with me. We are good friends now!”

 

ದಾದ್ಲೆ ಅಜೂನ್ ಯೀ ಆದಿ ಮಾನವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ philanderers ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ! ನಾಗರಿಕತಾ, ನೈತಿಕ್ ತಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ತಾಂಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ!

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಆತಾಂ, ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ, ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಹಾಡ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಟೆನಾ ಜಿವಾಳ್ತಾ. ಭಿತೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಚಾಲೂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ‘ಹಲ್ಲೋ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಕೊಣೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ತಾಗಿ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಣಾ! “ಕೋಣ್ ತೆಂ?” ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. “ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಂಯ್ ಯೇಜೆಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತೆ ಆಸಾ!” “ದೋನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ತಂಗಾಣೆ ಮಂಗಾಣೆ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಪೋರ್ ತೊ ವಿಠ್ಠಲ ದನ್ಪಾರಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇತ್ಲೊ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್? ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್, ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್...ತುಮಿ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್!.. ಇಶ್ಶಪ್ಪಾ!!..ಚಾರ್ ಕಾತ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ..!” Thank God! ತಾಣೆ ಉಳ್ಟಿ ಕೆಲಿನಾ!

 

ವಿಠ್ಠಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್. ವಿಠ್ಠಲ ಬರೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತಾಂ. ತರೀ ಅರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದೇಡ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಕೂಲ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾತ್ ಮಾರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್! ತಾಚ್ಯಾ ತೇಗ್ ಸಹಾಯಕಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಫುಕಟ್ ಕೂಲ್ ದೀಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

 

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಪೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಯ್ ದಾಟ್ಟು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್! ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಉಲೊಣೆಂ ಉಣೆಂ.


‘ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಖುಶ್ ಆಸ್ತಾ. Full of life!’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

 

‘ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ರಡ್ಕುರಿಂಗಿ? ಹಾಚೆ ಆಧಿಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ taunt ದೀವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂಯ್..’ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಘರಾ ಭಿತೆರ್ ಬಂಗಾಳ್ ಕೊಲ್ಲಿಂತ್, ಹೆ ಹವಮಾನ್ ತಜ್ಞ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ‘ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ’ ತಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜೋನ್ ಗ್ರೇಚೊ ಬೂಕ್ Men are from Mars, Women are from Venus ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚಿಜೆ!

 

ಅಸಲೆ ಸಂಧರ್ಬ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ವೆತಾತ್. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್.

 

ಆಪ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಶಿನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ಟಿ.ವಿ.,ಚೆರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋರ್ ಏಕ್ ‘ಹೊಸ ರುಚಿ’ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಪರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಧವರುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ಬಸೊನ್ ಥೊಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಎಪಿಸೊಡ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ!

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಾಳ್ವಾಲೆಂ.

 

‘ತುಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ ತರ್ ಸಾಕಾಳಿಂಚಿ ಚೆಟ್ನಿ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂಚ್ ಜೇವ್! ನಾ ತರ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ವಚ್. ತ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ಪಿಳ್ನ್ ರಾಂದುಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚಿಕ್! ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ungreatful ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ತ್ಯಾ ಪಾಂಡು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಳಿತ್ ಉಕಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಿತ್...’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚಿ ಬೊಶಿಯ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ!

 

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನೀ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ದುರಂತ್ ಗೀ ವ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ನೆಣಾ!

 

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಬಾಯ್ಲಾಂ ತಾಂಕಾ ಚಿಂಚೆಚೊ ರೂಕ್ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್! ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್: ‘ಮರ ಮುಪ್ಪಾದರೂ ಹುಳಿ ಮುಪ್ಪೇ?’ ತಶೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಿಂತುಂದಿ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಪುಣ್…

 

ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕೀ ನೊವೆನ್ ಗೀ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚೆಂಗಿ ಪಿಶೆಂ. ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಚ್. ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ದಾರ್ ಠೊಕ್ಲೆಲೊ ಅವಾಜ್. ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂಗೀ ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂಡಿಯೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಲೋಕಲ್ ಪತ್ರ್ ‘ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ’ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಹಾಂಡಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಚೆಪುನ್, ‘ಸಕಯ್ಲ್ ಅಂಗ್ಡಿಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಅಂಕಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕೀ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂಚ್..

 

ವಚೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಸೆಕುಂದಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

 

‘ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಘರಾ ನಾಂಗಿ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

 

‘ಆಂಟಿ ನಾ. ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ.’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್.

 

ಕವಿತಾನ್ ರಪ್ಪ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ ಆನಿ ‘ಧಡ ಧಡ’ ಕರ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂಚ್! ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಇತ್ಲೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಟೀಪೋಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ’ಚೆರ್ ಗೆಲಿ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರಿಯಿಲ್ಲೆಂ: ಚೊಕ್ಲೆಟಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆಂ ಬಂಧನ್!  ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೆಂ.

 

COMMENTS

Walter Lasrado , Malad (W), Mumbai-400095 Apr 14, 2016

Life is like that. Excellent write up.

Philip Mudartha , Mumbai Apr 13, 2016

laughinglaughinglaughing