ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

’ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ’ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆ಼ಚೊ ತರ್ನೊ ಬರವ್ಪಿ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಬಜ್ಪೆಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ, ಚಡುಣೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಕವನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೋಶುಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ -  ವಿನೋದ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನೀಯ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಶೈಲಿಚ್ ಝಳ್ಕತಾ.  ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಶೈಲೆನ್, ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ದಲಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ರೋಶುಕ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಣೆ 17 ವಿನೋದಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. 

Recent Archives

ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ        2017-12-23 17:43:10
  |     |  ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಬಾರಾ ಗರ್ದಾನಾಚೆ ಗೊಟೆ ಸಜವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಿಚ್ಚಾನ್. ಎಕೇಕ್ ಡಜನ್ ಜುಜೆ, ಮರಿ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದೀವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೊನ್ಶಿ ಬೊಕ್ರೆ, ಪನ್ನಾಸ್ ಗೊರ್‍ವಾಂ, ರಾಯ್, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸೊಭವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಯೀ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪಿಚ್ಚಾಚಿ ನತಾಲಾಂಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜರೂರ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನತಾಲ್ ಹೊ ಪಿಚ್ಚಾ ಎಕ್ಚೊಚ್ಚ್ ಆಚರ್‍ಸಿತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪಿಚ್ಚಾ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಢಿ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಜವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಮ್ಸೊರ್‍ತಾಲೊ. ಧನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಒತ್ತಾರೆ ದವರ್‍ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್.

 

 

ಅಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಾರಾ ಗೊಟೆ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ರೂಚ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ಬಾರಾಯೀ ಗೊಟೆ ವಿವಿಧ್ ನಮೂನೆಚೆ. ತಾಂತುನ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಬಾರಾ ಜುಜೆಂಚೆ ಬಾರಾ ನಮೂನೆ. ಎಕ್ಲೊ ಉಬೊ ರಾವ್ಲಾ ತರ್, ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪಾಂಯಾಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಬಸ್ಲಾ. ಎಕ್ಲೊ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ದೇಡ್ ಪಾಂಯನಿಂಚ್ ಕಸ್ರತ್ ಕರ್‍ತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಖಾಡ್ಕೆ ಪಂದಾ ಖೊವೊವ್ನ್ ಕಸ್ಲೆ ಗ್ರಹಚಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ಲಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೊಲೆ ಭರ್‍ನ್ ಖಾಡ್ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಅತ್ತಾಂ ಸೆಲೂನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಖಾಡಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಿ ಮಾತ್ರ್ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ನಮ್ಯೂನ್ಯಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂತುನ್ ಖಂಚೊಯೀ ಜುಜೆ ಮರ್‍ಯೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ 'ಜುಜೆಯೀ ಕಾಂಯ್ ಸೊಡ್ವಣೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ' ಮ್ಹಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಅಂಗ್ಡಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೊನೆಂಪಣ್, ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜುಜೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ.


ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಅಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್‌ಯೀ ತೊ ಘೊಳ್ತಾಲೊ, ಓವರ್ ಟೈಮ್, ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪುಣಿಯೀ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಹಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪಿಚ್ಚಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆವಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಶೆಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಪಿಚ್ಚಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಟೊ ಆನಿಕೀ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತೊ ಬಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ. ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಳಾರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಹಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಿಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಪರಿಣಾಮ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಪಿಚ್ಚಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಖಾಟಿಯೆರ್. ಹ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್‌ಯೀ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ರಾಗಾಚೆ ಹುನೊನಿ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಹರ್‍ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಬಾಳ್ಕಾಂಕ್ ವಿಕೊನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮಿನತೆರ್ ಪಡ್ಲಾ.

 

 

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಹೆಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವರ್ಕ್ ಆನಿ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ಪಿಚ್ಚಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬೋನಸ್. ಅಶೆಂ ಪಿಚ್ಚಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವರ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾನಾ, ಇತ್ಲಿ ತೇಂಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಓವರ್‌ಟೈಮಾಕ್ ಏಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೋನಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.


ಬೋನಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಧನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ. ತೊ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಂಗ್ಡಿ ಆಸ್ತಲೊ. ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವಹಾರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಕೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಪುತಾಕ್‌ಯೀ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ. ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಸೀಸನ್ ತರೀ ಪಿಚ್ಚಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆಂಗಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಲ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹಾಂತುನ್ ಪಿಚ್ಚಾಚೊ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾತ್. ಬಾರಾ ಬೊಕ್ರೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬೊಕ್ರೊ ತಾಣೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಕೊಂಬಿಯೆಚಿಂ ಬಾರಾ ತಾಂತಿಯಾಂ, ತೆರಾ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಪಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಪಿಚ್ಚಾನ್ ಸತ್ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.


ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಅಶೆಂಚ್ ಬೊಕ್ರೆ ವಿಕೊನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಬೊಕ್ರೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಏಕ್ ಬೊಕ್ರೊ, ಸೊರ್ರಿ ಏಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಯೀ ಪಾಡ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.


"ಅಳೆ ಪಿಚ್ಚಾ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬೊಕ್ರೆ ವಿಕೊನ್ ಬೊಕ್ರೊ ಕರ್‍ತಾಯ್. ಪೂಣ್ ತುಂ ಬೊಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತುಕಾ ಖಬರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಂ"


"ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ವಲ್ಲಿ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬೊಕ್ರೊ"


"ವ್ಹಯ್ ಪಿಚ್ಚಾ, ತುಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಿನಾಂಯ್ ತರ್, ತುಕಾ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ."


"ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾನಾ ಸಾಯ್ಬಾ. ಅತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್"


"ಅಳೆ, ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಚಂಗಾಯ್ ಮಾರ್‍ತಾ."


"ಏ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಹಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ವಿಷಯ್‌ಗೀ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಅಸಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಡುಂಕ್ ಖಂಚೆಂ ಧಯ್ರ್."


"ಅಳೆ ಪಿಚ್ಚಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್."  ವಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲೊ.


ಜೆಜು ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಯೀ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ 'ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಪಾಸ್ ಅಂರ್ಧಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಚೊರಿ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಗೊಟೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಖುದ್ಧ್ ಏಕ್ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತರೀ ಗೊಟೊ ಮೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಚ್ಚಾಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆ ನಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ.
ತುಮಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್‍ಶ್ಯಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೊ ಗೊಟೊ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿತಲೊಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊಗೀ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.


ಹೊ, ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ಪಿಚ್ಚಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆಸವಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ.


ಸಾಂಜೆರ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಭರ್‍ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಗಡ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ದೊನ್ಪರಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಣೆಂ ವಸ್ತು ಭಿತರ್ ದವರ್‍ನ್ ಆಂಗಡ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿ. ಸ ವೊರಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಅಂಗ್ಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಕ್ಲಿ ವಿಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ನೆಸ್ಲಿ. 'ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ವಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಚೊರಿ ಖಂಡಿತ್ ಧರ್‍ತಲೊಂ'. ಒಳಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಧವೆಂ ಖಾಡ್, ಉಬಾರ್ ಪೋಟ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ನೆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಡೆ ಸವಾಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆ ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ. ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜೋಕರಾಚಿಂ ಹಾಸ್ಚಿಂ ದೋನ್ ಮುಖ್ಡಿಂ ದಿಲಿಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ದಗ್ಲೆ ದಿಲೆ.


ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಿಚ್ಚಾನ್ ತಾಚೊ ಉಪಾಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ. ತೆ ತೆಗೀ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ವೊಣಿಂತ್ ಅಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಸಾತಾಂಚಿ ಘಾಂಟ್ ಜಾಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಚ್ಚ್. ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಚ್ಚಾ ರಾಗಾನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗೊರ್‍ನ್ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ಚ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನಿಂ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಕ್, ಆನಿ ನಾಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.


ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಯಾಂ, ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನಿಂ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಕ್ ಆನಿ ದುಖಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಡ್ ಭಿಜೊನ್ ಉಕಲ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂಯೀ ಕುಡ್ಸಾಲಿಂ. ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂಯೀ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಯ್ಲಾನಿಂ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊಚ್ಚ್. ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್, ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್ . . . .. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಪಿಚ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲಚಿ ಚೊರಿ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊಚ್ಚ್.


ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಆಯ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ದುಭಾವ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್‍ನ್ಂಚ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಉಕ್ಲೊಂಕ್ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಚ್ಚಾ, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾಂಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಸುರ್ರ್‌ರ್ರ್‌ರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಲೊಳೊನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾರ್ ಪೊಟಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಚ್ಚಾಚೆಂ ಉಶೆಂ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್ ಖಾಡ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ಲಿ ತೊಪಿ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಿಚ್ಚಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅತಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಒಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.


ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ಮಾನೆಸ್ತಾನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಒಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ದೊಗೀ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೆ. ದೊಗೀ ರುಕಾಬರಿಂ ಮೊನೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್. ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಚಾರ್‍ಲಿಚಿ ಒಳಕ್ ಧರ್‍ತಚ್ಚ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಪಂದ್ಲಿ ಧರ್ನ್ ಕೊಸಾಳ್ಳಿ. ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತೇಂಯೀ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚ್ಯಾ ಸಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್, ತೆಂಯೀ ಬೋನಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಅಶಿ ಆಂಗಡ್ ಬಂಧ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಬೋನಸ್ ದೊನೀ ಉಸ್ಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಂಬಾರ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಥಂಯ್ಚೊ ಪದ್ರಾಡ್. ಪಿಚ್ಚಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ಮಖಾರ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಯೀ ಥಂಯ್ಚೊ ಪದ್ರಾಡ್. ಪಿಚ್ಚಾನ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಚೊರಿ ಧರ್‍ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಿಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗಳ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಸೊಭ್ಚೊ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಹಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್‌ತೀಯೀ ಭಿತರ್ ಪದ್ರಾಡ್. ಸೆಜಾರ್‍ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಾಚೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಡಿ ನೆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಗೀ ಚೆರ್ಕೆ ಆನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಮುಖ್ಡಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೇಯೀ ಪದ್ರಾಡ್.


ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ. ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಅತಾಂ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಮೆಖ್ಡೆಂ ನೆಸೊನ್ ಪಿಚ್ಚಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬೊಂವ್ತಾ ತರ್, ಧನಿಯಾಕ್ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮೆಖ್ಡೆಂ ನೆಸೊನ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಅಂಗ್ಡಿಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಿಚ್ಚಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಧನಿ ಚಾರ್‍ಲಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗೊರ್‍ನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಸ್ಲಾ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

 

COMMENTS