ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ತಮಿಳ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿಚ್ಚಿಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ನಿವಾಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಆನಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್  ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ ಶೆತಾಂತ್  ಥಳಾಹಂತಾ ಪಾಸುನ್ ಧರುನ್ ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗಿ. ಸತ್ತರಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ , ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ತವಳ್ಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ, ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಕವಿತಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಿತ್ರ್ , ಕಾಣಿಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ’ಸಮಾದಾನ್’  ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 1970 - 1980  ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಚಡುಣೆ 200 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ, 100  ಲಾಗಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.   

Recent Archives

ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ

ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ        2017-12-23 17:24:57
  |     |   

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊಚ್ಚ್. ಗರ್ಧನಾಚೊ ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ನತಾಲಾಂಚಿಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಗಿತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ರುಚಿಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್, ಮಧ್ಯಾನೆಚೆಂ ಮೀಸ್, ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮಾಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾಕ್ ಜೆಜು ಬಾಳಕ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಖರೊ ಸಂದೇಶ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಗೆಲೊ!

 

ಪುಣ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ತೊ ಸುವಾಸ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್, ನಾಕಾಕ್ ಮಾರಿನಾತ್ಲೊ ತೊ ಪರ್ಮಳ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ತೊ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ, ಆನಿ ಮತಿಕ್ ರಿಗಾನಾತ್ಲೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಕೊಣೆ ಆಟಾಪ್ಯೆತ್? ವಿವರಣಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ತೊ. ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಅಚರ್ಯೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಅನುಭವ್ ತೊ. ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಭ್ಚಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ. ವಾರೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಭರ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ತ್ಯಾ ವೈಭವಾನ್. ತಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ದರ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ. ತಾಚಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್.

 

ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ, ತೊಂಡಾಂನಿ ವಾಜ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶೆಳಿಯಾಂಚಾ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಜ್ಲೆಂ. ರಾಯಾಂಚಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂಚ್ ರಾಯಾಳ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜಾಂತ್ ಶಾಂತ್-ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ರಾವ್ಳೆರಾಚಾ ದಳ್ಬಾರಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ಸಾದೆಪಣ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ರಾಯಾಚಾ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಂತ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಖಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯಾಂನಿ ಮಾಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಧನಾಚಿ ಘಾಣ್ ಕಸಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮಾನ್ ಮೆಳಾತ್? ರಾವ್ಳೆರಾಚಾ ಸಂಗೀತಾ ಮುಕಾರ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚೆಂ ಗೀತ್ ಖೈಂಚಾ ಕಾನಾಂನಿ ರಿಗಾತ್? ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಂಗಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ! ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಆಶೆನ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸಾರಿಂ! ಹೆರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಸದಾಂಚೆ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಾಂತೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸಾತ್!

 

 

ಕಾಳಾಚೆಂ ರೊದ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘುಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಧವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲಾಂ. ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಯ್ತೊ ಚಿಕೊಲ್ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ವಸ್ತ್ರಾಂಯ್ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ರಸ್ಮಾಚಾ ವಸ್ತುರಾಂನಿ ಆಂಗ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜೊರಾನ್ ತಿಳ್ತಾ. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಆತಾಂ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆತಾಂ ದುರ್ಬಳೆ ನಹಿಂ. ಬರೆಚ್ಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಉದೆಂತಿಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್‌ಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದೆಖೊನ್ ಭುಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಉದೆಂತಿಚೆ ಗೊಟೆ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ರುಚಾನಾಂತ್. ಅಸ್ತಮ್ತೆಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಆತಾಂ ತಾಣಿಂ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆತಾಂ ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್ ತೊಪಿಯೊ ಧಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲಾಂಭ್-ಲಾಂಭ್ ಬೆತ್ಕಾಟ್ಯೊ ಭರಾನ್ ಹಾಲ್ತಾತ್. ಸಾದೆ ಗೊವ್ಳಿ ಆತಾಂ ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗೊಟೆ ಆತಾಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಟೆ ಆತಾಂ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಲೆಖ್ತಾ? ತಾಂಕಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾತೆಂ ತೆಂಕುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುವಾತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ!

 

ಆನಿ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚಿಚ್ ನಹಿಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಆತಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮೆಳಾನಾ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ತೊ ಬಾಳಕ್ ಆತಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಣ್ಗೊ ನಾ. ತಾಕಾ ದಾರಾಳ್ ವಸ್ತುರ್ ಆಸಾ. ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾ, ಹಾಂತ್ಳುಂಕ್-ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್‌ಯ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಸಾದೆಂ ನಹಿಂ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ರಸ್ಮಾಚಾ ವಸ್ತ್ರಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾಯ್ತಾತ್. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ವೈಭವಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಲ್ಮಯ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಮೆ ದಿವಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ತಾತ್. ಭಾಗಿ ತೊ ಬಾಳಕ್ ತವಳ್ ನೈಂ, ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್! ತವಳ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಚಿ ತಿ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್, ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಸಾದೆಪಣ್ ಆತಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪುಟ್ವಾತಾ? ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ತೆಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಣೊನ್ ದಾರಾಳ್ ದುಡು ಜಮವ್ನ್ ದವರ್ಲಾ?! ಒಟ್ಟಾರೆ ನಶಿಬ್‌ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ತಾಕಾ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ ಮಣೊನ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ, ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ತೆ ಆತಾಂ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಗಾಯ್ತಾತ್, ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಕ್ ಊಂಚ್ ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ. ತೆ ಕಿತೆಂ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಮಳ್ಳೆಂ ತೆ ನೆಣಾಂತ್. ತಾಕಾ ಮಾನ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಾಂತಿ ಮಣ್ ಗಾಯ್ತೆಲೆ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವಲಾಂ ವ ನಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ವ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ಯ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆ ಆತಾಂ ವಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ತಾತ್. ಬಾಳಕ್ ಜಾಲಾ ಕಾಲುಬುಲೊ!

 

ಉದೆಂತಿಚಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ದೇವ್ ಸಾದೊ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗರ್ವ್ಯಾಂಕ್, ಹಂಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಮೆಳಾನಾ. ಜಿಣಿ ಭೋವ್ ಸಾದಿ ಆಸ್ಲ್ಯ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಸಾದೆಪಣಾಂತ್ ವರ್ತೆಪಣ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಸಾದ್ಯಾ ಭೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೇವ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ.

 

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾದೆಪಣ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಳೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ತಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ತಾಂಕಾಂ ಧಗ್ ಜಾತಾ. ವಾರೆಂ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆ ಪುಣಿ! ಸೂ ..... ಕರ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕರ್ಚೀಫ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತುಕಾ ಧಗ್ ಚಡ್‌ಗಿ ಸಾಯ್ಬಾ? ಕಿತೆಂ ಬಾಯೆ, ಇತ್ಲಿ ಧಗ್? ಮಣ್ ಹೆರಾಂನಿ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಎ.ಸಿ. ನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಎ.ಸಿ., ಕಾರಾಂತ್ ಎ.ಸಿ. ದಫ್ತರಾಂತ್‌ಯ್ ಎ.ಸಿ. ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂಯ್ ಎ.ಸಿ. ಭಾಯ್ಲೊ ಹವೊ ಥಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿತರ್ಲಿ ಧಗ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಿತೆಂ? ಪೊಟ್ ಗರಮ್, ತಕ್ಲಿ ಗರಮ್, ಜೀಬ್ ಗರಮ್, ಉಲವ್ಣೆಂಚ್ ಗರಮ್, ಧಗಿಚೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಥಂಡಾಯ್ ಕಸಿ ಲಾಗ್ಚಿ?! ಲಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ವಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚಿ, ವಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಮಣ್ಚೆಂ. ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲಿಂ ಫೆಶನಾಂ ಕರ್ಚಿಂ. ನವೆ ನವೆ ಆವ್ತಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ, ಹೆರಾಂ ಕಡೆ ಲಿಪೊನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ಚೊ. ಆಪುಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಶಿಕ್ಪಿ, ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ಸಕ್ಡಾಂ ಮಾಕಾ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮಜೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಇತ್ಯಾದಿ... ಇತ್ಯಾದಿ...

 

ಸಾದೆಪಣ್ ನಾತ್ಲಿ ಜಿಣಿ ವ್ಯರ್ಥ್. ಆಮಿ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ, ತಿತ್ಲಿಂಚ್. ಉಣೆ ನೈಂ, ಚಡ್ ನೈಂ. ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ? ಆಮ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾನ್. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್, ದವ್ಲತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೆರಾಂನಿ ನಾಕಾಕ್ ಬೊಟ್ ಧರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ನಿಜಾಕ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೊಣ್, ಆಮಿ ಕಸಲಿಂ, ಆಮ್ಚಿ ನೀಜ್ ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿ ಮಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಸುಕಿ ದವ್ಲತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದವರ್ತಾನಾ. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ತಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ವಡ್ಪಣ್ ಆಮಿಂಚ್ ಗಾಜಯ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂ ಹಾಸ್ತಾತ್. ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಯ್ ಮಾನ್ ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂ ಬರೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಖರೊಚ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್‌ಯ್ ಲಾಭ್ತಾ.

 

ಸಾದೆಪಣ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾದಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾದೆಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ! ಸಾದೆಪಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ. ಹೆರಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚಾ ದೈವಿಕ್ ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ಸಾದೆಪಣ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ತಾಚಿ ಶುಭ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಸಾದೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಪರ್ಜಳ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ಚಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹಂಕಾರ್, ವ್ಹಡ್ಪಣ್, ದವ್ಲತ್, ಗರ್ವ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್, ದಳ್ಬಾರ್, ವೈಭವ್, ಆಡಂಬರ್ ಶೆಳಿಯಾಂಕ್ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳಾಯ್ತಲೊ, ವಿಭಜನಾಕ್, ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಲೊ ಪುಣ್ ಸಾದೆಪಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತೆಲೆಂ.

 

ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಾದೆಪಣ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿ ಪರ್ಜಳ್ತೆಲಿ. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್, ಸಂತೊಸ್, ಸಮಾಧಾನ್ ಚಡ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಲಿ ವ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಸುಧಾರ್ತೆಲಿ. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನೈಂ, ತಾಕಾ ಕೇವಲ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೊ ನೈಂ. ತಾಚೆಂ ಸಾದೆಪಣ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ.


► ಸಿವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

 

 

COMMENTS