ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್, 1978 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ, 'ಭುಂಯಾತಾಂತ್ಲೊ ಘುಟ್' ಮಾರಿಫಾತ್‌ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್. 'ಯೆತಾಂ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್', 'ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್' 'ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್' 'ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲೆ ದೊಳೆ' ಅಸಲ್ಯೊ ಅನೇಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸಂಗಿಂ, ಬುಕಾಂ ರುಪಿಂ ತಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್‌ಯಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆವ್ದೆಂತ್, ಕೊಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್, ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ 37 ಕಾದಂಬರಿ, 1500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ನೀಳ್‌ಕಥಾ, ಲೇಖನಾಂ ಅಸೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಯೋಗ್ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 'ಕುಟಾಮ್' ಆನಿ 'ದಿವೊ' ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂನಿ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸಾಚ್ಯೊ 'ಜಿಯೆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್' ಆನಿ 'ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಚಾಲು ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ.
ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ :
ನಾಟಕಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ 'ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಕನ್ನಾಡಾಂತ್ 'ಕುಮಾರಿ ತಾಯಿ' ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೊ. 1996 -97 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘Asian Financial Crises’ ಚಲ್ತಾನಾ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ಇಂಚೊನ್' ಆನಿ 'ತೇಗು' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಕುವೈಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರಿಯನ್ ಎಂಬಸ್ಸಿ ಮಾರಿಫಾತ್, '‘Youth Development Fund’ಹಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್, “The Naked Virginity” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.
ಅನುವಾದ್ ವಾವ್ರ್ :
ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಚ್ 'ಎಪ್ರಿಲ್ 22' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ The Betrayer ನಾಂವಾನ್ ಬರವ್ನ್, The Secular Citizenಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಪುರಸ್ಕಾರ್ :
2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ’ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ತರ್ , 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ Konkanifriends.com U.K ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 22 ಎಪ್ರಿಲ್ 1956, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್
ವೃತ್ತಿ : ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿಂತ್ 18 ವರ್ಸಾಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ Overseas Marketing Director ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.
ವಸ್ತಿ : ಅಂದೇರಿ, ಮುಂಬಯ್

Recent Archives

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್        2017-08-05 22:05:34
  |     |   

ಬ್ರಾಯನ್ ಆನಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್; ರವಿ ಆನಿ ಮನೊಜ್ ಹಿಂದೂ; ಆನಿ ಗೊಲ್ಡಿ ಪಗ್ಡಿವಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆ ಮಿತ್ರ್, ಹಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಸೈಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೊಜೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ತಾಂಚಿಂ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಣಿಂ ವಿ-ವಿಂಗಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ಸದಾಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರುನ್, ಘರಾ ವೆತಾಲಿಂ.

 

ಬ್ರಾಯನ್ ಕುವೈಟ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ, ತಾಚಿ ದಾವಿ ಜಾತಚ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಮುಖ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ - ಬಾಪುಯ್ ಕುವೈಟ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಬರೆ ಪಯ್ಶೆ ತಿಂ ಧಾಡ್ತೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಮಿತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್, ಪಯ್ಶೆ ಬರೆಚ್ ವಿಭಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಾಲ್‌ಯಿ ತೊ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಕರ್ತಾಲೊ.

1997 ವರಸ್, ಮಾರ್ಚಾಚಿ 19 ತಾರಿಕ್ ತಿ. ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ 20 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜನಮ್ ದಿವಸ್ ಆಚಾರ್ಸುಂಕ್, ಹೆ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಮಿತ್ರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ರೊಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ. ಖಾಣ್ - ಪೀವಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಚಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮಾಲ್ ಬರೆಂಚ್ ಘೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಗೊಲ್ಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯೆರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ.

ಬ್ರಾಯನಾಚೆಂ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ತಸೆಂ ಗೂಣಾಂನಿ ಬಾರಿ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬ್ರಾಯನಾಚೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಾಣೆ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಜನ್ಮಾ ದಿಸಾ, ಹ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ರಾತ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂಯೆಸಂಗಿಂ ಪಾಶಾರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸೆಂ ಬ್ರಾಯನಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ರುಮಾಂ ಆಮಾನತ್ ಕರುನ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

 

ಜೆದ್ನಾಂ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ -

 

"ಬ್ರಾಯನ್, ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆಧಿಂ, ಹಾಂವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ..."

 

"ಪ್ಲೀಜ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾ ಆಧಿಂ ಪರಾತ್ ತುಕಾ ಫೊರ್ಸ್ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯೊ ಒಪ್ಲ್ಯಾತ್..."

 

"ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪಾತಕ್ ಕರ್ಚಿಂ ನಾ...."

 

"ತುಂ ಜರ್ತರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್, ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ನಹಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ ಗಜಾಲ್..."

 

ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಹಟಾಕ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ತಗ್ಸಾಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಶೀದಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆ ರಾವ್ಲೆಂ. ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

 

ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ವೆಚ್ಯಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚಾ ಪಾಟಿರ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪೊಜ್ಡಿ ಗಾಳ್ ಸೊವ್ಲಿ. ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಾ.

 

ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಮಿತ್ರಿಣೆಂನಿ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರಾಯನಾಚೆಂ ಹಟ್ ಆನಿ ಗಾಳ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲಿಸಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

 

"ಭಾರಿ ಹಂಕಾರ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ವಚುಂದಿ, ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಪಳಂವ್ಚೊನಾ..." ಬ್ರಾಯನ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಚ್ಯೊ, ಬಾಕಿಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯೊಯಿ ರಾವ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ತ್ಯೊಯಿ ತಾಂಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಿತ್ರ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಮಾಲ್ ಬರೆಂಚ್ ಸೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಕುಡಿಚಿ ಮಸ್ತಿಯಿ ಭಗುಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ.

 

ಸರ್ವಾಂನಿ ಮೆಳುನ್, ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್ಸಾ'ಸಂಗಿಂ ಪಾಶಾರುಂಕ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ. ತಸೆಂ, ಹೊಟೆಲಾಚಾ ರೂಮ್ ಬೊಯಾಚಾ ಮಜತಿನ್ ತಾಣಿಂ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್ಸಾಂ'ಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂಗಿ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿಂ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್ಸಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಅರ್ದ್ಯಾಚ್ ವೊರಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಪಳಂವ್ಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಭೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಕೀ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ, ತ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಸಂಗಿಂ ಮಾಝಾ ಭಗ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕೆಲಿ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾನಿಷಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಹಿಂದು ಜಾತಿಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ.

 

'ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೇರ್ ಕರುಂಕ್‌ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಬ್ರಾಯನಾಚೆಂ 'ಮೂಡ್ ಒಫ್' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ಚಲಿಯೆಕ್ ಸರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಸೆಂ ಸರ್ವಾಂಯ್ನಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಸೊಭೀತ್ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲಾ'ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಮಾಝಾ ಭಗ್ಲಿ.

ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚಾ ರಾಗಾನ್ ಬ್ರಾಯನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ನಿಮಾಣಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಬ್ರಾಯನಾಕಡ್ಚೆ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಶೆಂ ಉಟೊನ್ ಗೆಲಿ.

 

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಬ್ರಾಯನಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ತಾಂಚಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಬ್ರಾಯನಾಕ್ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತಾಣಿಂ ತಾಂಚಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹೊಟೆಲಾತ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್, ಚೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತರಿ, ಬ್ರಾಯನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊನಾ.

1999 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬ್ರಾಯನಾಚೆಂ ಬಿ. ಕೊಮ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕಾಮಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕುವೈಟ್ ಪಾವ್ಲೊ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಬ್ರಾಯನಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

 

2005 ಮಾರ್ಚಾಚಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರಾಯನಾಕ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ, ತಾಕಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ತಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚೊ ನಂಬರ್ ಬಹುಷಾ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊನಾ.

ತಾಣೆಂ ತಾಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಚಾ ಮಜತಿನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಖಭಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಮ್.ಡಿ ಕರುನ್, ತೆಂ ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸರ್ಜನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಖಂಚಾ ಗಾಂವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

 

ಆಯ್ಕೊನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಉದಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿನ್ ತಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಚಲ್ಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಚುಕಯಿಲ್ಲೊ. ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ಂಚ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಪರತ್ ಮೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಂಕಾರಿ ಬ್ರಾಯನಾನ್ ತಾಕಾ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಃಖಾಂ ಭರುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಗುಣೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಜಿರೈಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಸರ್ವ್‌ಯಿ ಮಿತ್ರಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಮುಂಬಂಯ್ತ್‌ಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಣೆಂಯಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಚಲಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಸೆಟಲ್' ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಆಯ್ಕೊನ್, ತಿಂ ಸಂತೊಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಕ್ ರಜಾ ಬರವ್ನ್ ಬ್ರಾಯನಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

 

ಬ್ರಾಯನಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಸೈರಿಕ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ, ತಾಣೆಂ ಎಕಾ ಸೊಭೀತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಚಲಿಯೆಚಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ರೊನೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯೆರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್, 'ಮೊಫತ್‌ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಯೆಶೆನ್ ಎಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯೆರಿಂಗ್' ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ 'ಎಕ್ಸೆಕಿಟಿವ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರ್' ಚ್ಯಾ ಹುದ್ಧ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬ್ರಾಯನಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ 'ಬಾಯೊ-ಡೆಟಾ' ಪಳವ್ನ್ ರೊನೆಟ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರುಂಕ್, ಬ್ರಾಯನ್ ರೊನೆಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ತಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.

 

ರೊನೆಟಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ; ತಸೆಂಚ್ ರೊನೆಟಾಚಾ ವಡಿಲಾಂನಿಯಿ ಬ್ರಾಯನಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ, ರೊನೆಟಾನ್ ಬ್ರಾಯನಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ಷ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಫಾರಾ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 'ಅಸೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ಕಶಿ ಹಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿನಾ?' ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

 

ಬ್ರಾಯನಾನ್ ರೊನೆಟಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ತಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಆಲೊಚೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.


'ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹಾಂವೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾ ತರ್, ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಪ್ಡೆ ಜಾತೆಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಒಳ್ಕಾತೆಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ದೆವಾ?' ತೆಂ ಬ್ರಾಯನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 

"ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೊನಾ?" ಬ್ರಾಯನ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ನಾ ತಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಂ ಮಸ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಸಾಯ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂಯ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಧಿಂ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ"

 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ತುಜೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಲ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತರ್, ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ಆಮಿ ಮೊಗಾನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಖಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್."

 

ಬ್ರಾಯನಾನ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ರೊನೆಟಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಭಗ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಲೆಂ. ತಸೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ನಕ್ಕಿ ಕರುನ್, ಮುದಿ, ರೋಸ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಫಟಾಫಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಬ್ರಾಯನಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಮಿತ್ರ್‌ಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಗೊಲ್ಡಿ, ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚೊ ದುಭಾವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಬಾಕಿಚಾಂಕ್‌ಯಿ ರೊನೆಟಾಚಿ ಖರಿ ವಳ್ಹಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಬಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ, ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೆ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್, ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್. ಮಂದ್ ಉಜ್ವಡಾಚಾ ರುಮಾಂತ್ ಬ್ರಾಯನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಭರುನ್ ತಾಚೆ ಉಮ್ಹೆ ಘೆತಾಲೊ. ರೊನೆಟಾಚಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಯನಾಚಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿ ವಳ್ಹಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂಯ್ ಮೊಗಾ, ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಸಂತುಷ್ಟಿ ನಾಂಯ್ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾಯ್..." ಬ್ರಾಯನ್ ರೊನೆಟಾಚಿ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕ್ಲುನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

 

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊನಾಂಯ್ ಮೂ?"

 

"ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಲ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಫರಾಕ್ ಪಡಾನಾ. ತಸೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಚಲ್ಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ; ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖರ್‍ಯಾಮಸ್ತಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಂತ್ ಜಾತಾತ್. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಕಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ತುಂವೆಂ ವ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ"

 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ. ತೆದಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ಚಿನಾಕಾ. ತುಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಬಹುಷಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಂ ಚಡ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ..."

 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಬ್ರಾಯನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ!

 

"ಹಾಂವ್ ಏಕ್ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ವೃತ್ತೆನ್ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ನಹಿಂ, ಮ್ಹಜಿ ಮಾಜ್ಬೂರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ವರುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಗರೀಬ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಶಿಕೊನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಫೀಸ್ ಭರುನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರೀಬ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ; ಸಭಾರ್ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಚಲಿಯೊ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ವಿಕೊನ್, ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಚಾ ಮಜತಿನ್, ಹಾಂವೆಂ ತಿ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಜಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಘರ್ಚಿಂ ನೆಣಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮನಿಷಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ..."

 

ರೊನೆಟಾಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ! ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊ? ಕಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀವಣ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕರುಂಕ್, ತೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಕಾ ದೆವಾನ್ ಲಜೆಬರೀತ್ ದೆಖಿಂತ್ ಲಾಬಯಿಲ್ಲಿ.

 

"ತುಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಜಿತ್, ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ" ಗದ್ಗದೀತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬ್ರಾಯಾನ್ ರೊನೆಟಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

 

►  ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ 

 

 

 

COMMENTS