ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2017-07-18 18:54:33
  |     |   

ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಭರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚೊ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಫೊಳೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ ಮಾತ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾವ್ಜ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಂಗಾರ್ ದವೆ  ಕೋಟ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ, ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆಂ ಚಾಲಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಾಹನಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಸರ್ತೆಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವವ್ನ್, ಆಂಗಾರ್ ದವಿಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನೆಸ್ತಾಲೆ.  ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾತ್ ಪಾಳಿಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ವೆಚೆ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಳಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಥೊಡೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ತಾಬೆರ್ನಾಕ್ಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಮುಕಾರ್ ಕೋಣ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡ್ತಾಲಿಂ, ಕೋಣ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ ತರ್ ಕೋಣ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಪೆಲಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಜೆದಿವ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದುದಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ಸುರ್ಯಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಸಲಿಗೀ ಏಕ್ ಅವೆಕ್ತ್ ಸಕತ್ ಸುರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಪರಿಂ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ವೆತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

 

ಆನಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ತೆಂ ಜೊಡೆಂ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್, ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಕವ್ಳೊ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಕವ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಂದ್ ಹಾಸೊ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಚೊಂ ಪರ್ಜಳ್. ಪಾಟಿರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ತಸಲಿಂ ಬ್ಯಾಗಾಂ. ಬ್ಯಾಗಾಭಿತರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಭುತಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ.  ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಚೆಡೊ ಶೀದಾ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರುನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ದಿಂಬಿ ಮೋಡ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ದರ್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಚೆಡೊ ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಇತ್ಲೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆರ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚೆರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಚೆಡ್ಯಾಚೇರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಲಿ. ಚೆಡೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡುಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮೋಡ್ನ್‌ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಪಾಟಿರ್ ಚಡವ್ನ್  ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಪೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.  

 

ಹಿಂ ಕವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಎಕಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಇಶ್ಟ್ - ಇಶ್ಟಿಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಬಾಂದ್ ತೋ ಕಸ್ಲೋಯ್ ಆಸೊಂ, ಪೂಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಸಲಿಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ನಾಂತ್, ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಮರ್ಪಣ್, ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್, ಆಪ್ಣೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಥಂಯ್!  

 

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಫೂಣ್ ಆತಾಂಯ್ ಎಕಾ ರೂಪಕಾಪರಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ, ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ದೆವುಳಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರಾಂಕ್, ಗುರುದ್ವಾರಾ, ದರ್ಗಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲಾಂ. ಜೊಡಿಂ ದೆವುಳಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಿಗ್ತಾತ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಬಸ್ತಾತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಉಟೊನ್ ವೆತಾತ್ ವಾ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ವಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ವೆತಾ,  ದುಸ್ರೊ, ದುಸ್ರೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್.

 

ಪೂಣ್, ಹಾಂವೆ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಳಯಾ -  ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಂತ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ. ಭಾವ್ - ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಇಶ್ಟ್ - ಇಶ್ಟಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಸಹ - ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ನಾತ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ನಾತೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಜಾಂವ್ ತೆ ಘಡ್ಯೆ ವಾ ಆಜ್‌ಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಬಾಂದ್ ಕಿತ್ಲೊ ಘಟ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂದ್ ರಚುಂಕ್ ತೊ ಬಾಂದ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ ಚೆಡೊ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾ ತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೋ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಗರ್ಜಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಪುರೊ. ತೋ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ತಿಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಕ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮೊಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್ ವಾ ಏಕ್ ಖರಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ.

 

 

ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ -  ನಶಿಬಾಕ್‌ಚ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪತಿಣ್ಯೊಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಖರ‍್ಯೊ ಇಶ್ಟಿಣ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್, ನಶಿಬಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಇಶ್ಟಿಣ್ಯೊಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫಕತ್ ಪತಿಣ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ಉರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? 

 ► ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್

 

COMMENTS