ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2017-07-16 17:19:50
  |     |   

ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕಲಾ. ಹ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಕೀ ಪದಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಚ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಿ ಶಿಸ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಸಲೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮಸ್ತು ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪದಾಂ ಹ್ಯೊ ದೊನ್ ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆದಿಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಛಂದಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆಭಿತರ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತತ್ವ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಯೀ ತಾಳೊ ಬಸಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಶಿ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪದ್ ರಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ವಚೊನ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಏಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ನಾಂತ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು ಮ್ಹಣ್ತಾ- "ಸಿನೆಮಾಪದಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ವೊಳಿ ಲಿಖಿಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಥೊಡ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ವೊಳಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡಿಶೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್". ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಪೂರಾಯ್ ಗೀತ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ವೊಳಿ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಬಸನಾಸ್ತಾನಾಗೀ ವಾ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ತರ್ ಯೀ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ಪದ್ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತಾನಾ ವಾ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲೆ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಕಾರಣ್.

 

 

ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ "ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವಿನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ಅಶೆಂ ಉತ್ರಾಂ ರುಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ -

 

ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತುಂ

ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊಂ ಕಸೊ ಸಾಂಗ್ ತುಂ

ಭೆಸಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ- ಭಾಂಗ್ರಾ ದೇಗ್ ತುಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವೇಂಗ್ ತುಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವೇಂಗ್ ತುಂ"

 

ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ "ಆಖೇರಿಚೆ ದೋನ್ ವೊಳಿ ರಿಪೀಟ್ ನಾಕಾತ್. ರಿಪೀಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ವೋಳ್ ಬರಯ್". ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲಿ ವೋಳ್ ಚ್ "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವೇಗ್ ತುಂ". ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಿ ವೋಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ವಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ. ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಜರ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಇತ್ಲಿ ಬರಿ ವೋಳ್ ಹ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಲಾಬ್ತಿ ನಾ. ಅಸಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹೆರ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂಕಡೆಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ "ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಪಾವ್ಸಾ" ತಸಲೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ಲವಿನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಉಣೆಂಚ್. ಪಾವ್ಸಾವಿಶಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪೂರಾಯ್ ಪಾವ್ಸ್ ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ವ್ಹಾಳ್ ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ ತೀನ್ ಪದಾಂ ರಚ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಆವ್ರ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ! ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾಚೊ ಆವಾಜ್, ಡೋಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ರಸಿಕಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೀ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕಾದಂಬಿನಿ ರಾವಿ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಹೆರಾಂನಿಯ್ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ಕೆಲೆಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ತ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಹೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ.

 

ಆತಾಂ ಹ್ಯೊ ಗಝಾಲಿ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ಲವಿನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ ನವಿ ಕೊವ್ಳಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜುಲಾಯ್ ೩೦ ತಾರಿಕೆರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ನಾಂವ್ - ನಶಾ!

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ 14 ಪದಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ಚ್ ಆಸಾ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಾಲಿನ್ಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಂಟನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಪದಾಂ ಆಸೊನ್ ಉರ್ ಲ್ಲಿಂ 12 ಪದಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಖ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಹರ್ಶೆಂಚೆಬರಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪದಾಸವೆಂ, ಏಕ್ ಗೀತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಗಾಂವ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಚೆಂ, ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂನಿ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಡ್ತ್ಯಾಪಣಾನ್ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ಚೆಂ- ಅಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಅನಿಲ್-ಲವಿನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸೊನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಿತಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಳೊ ಘಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

 

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅನಿಲ್-ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ವೊಳಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ’ಪಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್’ ವಾ ’ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಪಾವ್ಸಾ’ ಪದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಗೀ ವಾ ಬರವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ಚ್ ಕಳನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ "ತಿಂ ಪದಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಯ್ ತಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ತಾಳೆ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅಸಲೊ ಬಾಂದ್ ಹ್ಯಾ ’ನಶಾ’ ನವ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್.

 

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳೊ ಧಾಡ್ಲೊ ತರ್, ತೊ ವೊಂಟಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ತೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪೀಕರಾರ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಮೀಟರಾತೆಕೀದ್ ಉತ್ರಾಂ ಬಸಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುದ್ ಗೀತ್ ಕಾರಾಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕರಿಜೆ. ಅಸಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿವೊಳಿಂನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಚ್ ವೊಮ್ತೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಖಂಡಿತ್ ರುಚ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

 

ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ತರ್...

 

ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಡಿಯಾಳಾಬರಿ

ಕಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತುಜ್ಯೊ ಯಾದಿ

ಖಿಣಾಖಿಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿ

ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಉಡಿ

(ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ)

♥ ♥ 

ಝಡಾವಯ್ಲೊ ಸೊಭಾಯೆ ಕಳೊ

ಬೊಟಾಂಪಾಕ್ಳಿ ಸೊಡಯ್ತಾ

ಮುಟಿಂತ್ಲೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪೂರಾ

ಕೆಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಂಕ್ತಾ!

(ಬಗ್ಲೆನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ)

♥ ♥

ದೇವ್ ಯೀ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ

ತುಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ

(ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಯಾದ್)

♥ ♥

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೋತ್

ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಉಜೊ

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಚಾನ್ನೆಂ ಜಳೊಂ

ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಹಿಂವ್

ನಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಾವ್ಸ್

ವೆಂಗೆಂತ್ ಊಬ್ ಮೆಳೊಂ

(ಬಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್)

♥ ♥

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ದೆಡಿಯೊ

ಸೊಭ್ತಾತ್ ಜಶ್ಯೊ ಮಾಡಿಯೊ

ಸುರ್ಯೊ ಕಿರ್ಣಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ಫಾಂಕವ್ನ್

ಕಾಡ್ತಾ ವೀಡಿಯೊ

(ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್)

♥ ♥

ಹಾಂವ್ ರೆ ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಶ್

ಆಶೆತಾಂ ತುಜೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್

ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್

ಲಾಗೊನ್ ಬೊಟಾಂಚಿ ಊಬ್

ಫುಟ್ತಾನಾ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾಂಬ್

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಉಸ್ಳೊಂ ಸಾಕ್ರಿಮೇಲ್!

(ಓಹ್ ಬೇಬಿ)

 

ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ಆನಿಕೀ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾತ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಚಾಳ್ವಾಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ತಾಳೆ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೋ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಮುನಿಟಾ ರಾವ್, ರೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೊ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮರ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ನವೀನ್ ರಂಜಿತ್, ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಖುದ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ಲಾ.

 

 

 

ಹಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಣ್. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಶೆರಾಕೇಂದ್ರಿತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಜರ್ ಅಸಲಿಂ ಸಾದಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ತರ್ ತೊ ಪದಾಚೊ ಊಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ನಾಸಮ್ಜಣಿ ಕಾರಣ್. (ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಫುಡೆ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತೊಲೊಂ).  ಅಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾ ಗ್ರಾಂಥಿಕ್ ಭಾಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಶಾಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವೆದಿ ನ್ಹಯ್. ಪದಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪದಾಂತ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಸವೆಂ, ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲ್-ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ!

 

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

 

COMMENTS