ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2017-06-11 08:43:27
  |     |   

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್! ಹಿಂ ಮಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಯ್. ಹೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್. ಮೊರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ?

 

ಸಮೊಡ್ತೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿರಾಂತ್ ಸಹಜ್. ಮೊರ್ನಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಯಾ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಸುಖ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಧೊಸ್ತಾ. ಮೊರ್ನಾ ಸವೆಂ ಜಿಣಿ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಆನಂದಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪುನರ್‌ಜೀವಂತ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಷಯಿ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್. ಮೆಲೊ ತರ್ ರಗ್ಳೆ ನಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಮೆಲೊ ತೊ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ಘರ್ಚೆ ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್. ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಾಟಾವಳಿ. ಫಕತ್ ರಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಏಕ್ ಆರಂಭ್ ಮಾತ್ರ್. ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಂಕ್ ಆಸಾ. ಮೊರ್ಗಾಚಿ ವಿಲೆವರಿ, ವಾಹನ್, ಫೊಂಡ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಕೊಯೆರ್, ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ (ಸೊರೊ?) ಮಣ್ಚಾನಾ ಕೋಣ್ ಸರ್ಲೊ/ಸರ್ಲಿ ಮಣ್ಚೆಂ ದೂಕ್‍ಯಿ ವಿಸ್ರಾತಾ.

 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆದಿಂ ಏಕಾ ದನ್ಪರಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಯ್, ತೊ ಸಂವಾದ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

 

"ಹಲೋ...." ಹಾಂವೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾನಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

 

"ಹಲೋ... ಹಾಂವ್." ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

 

"ತುಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊಯ್?"

 

"ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ." ತೊ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

"ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ಮಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆಂ.

 

"ಡೆಡಿಚಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ."

 

"ಓಹ್..ಸೊ ಸೊರ‍್ರ‍ಿ," ಉದ್ಗಾರಾ ಸವೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

 

"ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳಾತ್‍ಗಿ?" ತಾಣೆ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

 

"ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್."

 

"ಡೆಡಿಚಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಕವನ್ ಮೆಳಾ‍ತ್‍ಗಿ?"

 

"ಕವನ್? ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಕವಿ ನಯ್."

 

"ಕಿತೆಂ ಮಣ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕವನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮಳ್ಯಾರ್? ಬಂಡಲಾಂ ಸೊಡಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಮಜಿ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ."

 

"ತಶೆಂ ನಯ್. ಹಾಂವ್ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕವನಾಚಾ ವಿಷಯಾಯಾಚೆರ್ ಮಜೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಉಣೆ."

 

"ಕವನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್, ಡೆಡಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಶಿಗಿ? ಚಾರ್ - ಪಾಂಚ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಪುರೊ. ವಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಮಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕರ್." ತಾಣೆ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

 

"ಹಾಂವ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾಂ." ಹಾಂವೆ ಆಶ್ವಾಸಾನ್ ದಿಲೆಂ.

 

"ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊನಾ. ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚಾ ಪರಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಪಳೆ. " ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಜೀವ್ ಭರ‍್ಲೊ.

 

"ಮೊರ್ನಾಚಾ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲಿಗಿ?" ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

 

"ಸರ್ವ್ ವಿಲೆವರಿ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಯಾ." ತೊ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಮಜೆ ಭಾವ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲೆ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊರ್ಗಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಬಹುಶಾ ಮೋರ್ನ್ ಪೊರ್ವಾಂ. ಪೆಟೆಕ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಚಾಮಾದೊರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಬೇಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚೆರ್ ವೆಚೆಂ. ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವೊಪ್ಲಾ. ರೀದ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚಿ ಬಂಧಬಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮಿತ್ರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾರ್ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್. ಸೊರೊ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ತೆಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ತುಜೆಂ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ತೊಲೊಂ."

 

ಆಮ್ಚೊ ಸಂವಾದ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವೊರ್ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲಿ. ಉತ್ರಾಂ ನೆರಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆರಾಯ್ಲಿಂ. ಸಾತಾಟ್ ವಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಎಕ್ ಮಟ್ವಿ ’ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ’ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಇಮೇಯ್ಲಾರ್ ರವಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ನಿಗಾ ದವರ್ಲಿ. ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ. ತೀನ್ -ಚಾರ್ ದೀಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ.

 

ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗರ್ಜೆಚಾ ಕಾಮಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸನ್ವಾರಾಚಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ.

 

 

"ಖಂಚಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ?" ಹಾಂವೆ ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. "ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪ್ಲೊಯ್? ಇಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾಂಯ್. ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ತುಂವೆ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೊಯ್."

 

"ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...." ತಾಣೆ ನರ್ಗೊನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ. "ಡೆಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಗಡೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಧ್ರಾಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಾ."

 

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

 

COMMENTS