ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2017-03-06 16:35:26
  |     |   

ದೇವ್ ಬೊರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ಡೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಎಚ್ಚೆಮಾಲಾಗಿಂ ಸುಟಿ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲಿ. ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟೈಮ್‍ಪಾಸಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸಾ. ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಕಣಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ತುಮ್ಕಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಬಿಝಿ ದವರ್ಲೊ.

 

ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಖೊರೊಜ್. ಮಾತ್ಶೆಂ ಖೊರ್ಪಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಖೊರ್ಪುನ್ ಬೊಸುಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ’ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಂವ್. ಪುಣ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಗುಡ್‍ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕೊಪಿ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಏಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸಮಧಾನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್‍ಭೊರ್ ಪದಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್, ಫೊಕಾಣಾಂ, ಆವ್ಘಡಾಂ, ಸೆರ್ಮಾಂವ್, ಭಾಷಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ರಾತ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗುಡ್ ನೈಟ್’ ಮೆಸೆಜಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬೊರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ? ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ಲೊ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ದಿಸ್ಪಟ್ತೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ಲ್ಯೊಚ್.

 

 

"ಸ್ಟೇನ್, ತುಂ ಬೈಬಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾಯ್ಗಿ?" ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಯ್ತಾರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಂಕ್ ವಾಚಾಪ್ ವಾಚ್ತಾ.

 

"ಕಿತೆಂಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಾಂಜೆಲಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್. ತೊ ತಾಂಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್.

 

"ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ವಾಚಾಪ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾಯ್ಗಿ?" ತಿಸ್ರ್ಯಾಚಿ ನಮ್ರ್ ವಿನಂತಿ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ರೊಸಾಳ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಧಾಡಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಮಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್!

 

ಆಶೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತರೀ ಎಕ್ ವಿಚಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಜೆಜುಚಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸೆಪಾಚಿ ಸವ್ಲತಾ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾರಾಂ, ವಿಮಾನ್ ಯಾತ್ರಾ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ತಸಲಿ ಸುವಿಧಾಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಅನಿಕೀ ಸರಳ್ ಜಾತೆಂ. ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವಿಟರಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಸ್ತೆ? ಜುದಾಸಾನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊಯಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸೆಪಾಚೆರ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತೊ? ತಾಕಾಯಿ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆ ’ಫೊಲೊವರ್’ ಆಸ್ತೆ? ಇತ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಧೊಸ್ತಾತ್.

 

ಆಯ್ಚಿ ಅಧುನಿಕ್ ಸುವಿಧಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತೆ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಸ್ರೊ ಘೆತೆ? ಹವಾ-ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಥಂಡ್ ಕಾರಾಂನಿ ಭಂವ್ತಾ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಸುಸ್ತ್ ಜಾತೆ? ರಕ್ಷಣಾಕ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ಭೀತ್ ಜಿಯೆತೆ? ರಾಯಾಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತೆ ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಆಸ್ತೆ? ಹೆ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಯ್. ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

 

ಪಾಟಿಂ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸೆಪಾ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಫೋನಾರ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಲೆ ತರ್ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಜೊ ಆನ್ಬೋಗ್. ವಳ್ಕಿಚಾ ವರ್ತುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅವಶ್ಯಕ್ ಆನಿ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಮೆಸೇಜ್, ಅಪರಿಚಿತಾಂಚೆ ರೆಖಾದ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ’ಗ್ರೂಪ್ಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸಂದೇಶ್. ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ಟಿಂಗ್’ ಮಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ವಿಂ ಮಾಕಾ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವ್. ವರ್ಸಾಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ’ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ’ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಏಕಾ ಥರಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖುಶಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಸೆಜಿಕ್ ಟಿಂಗ್ ಮಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಮಾತ್ಸೊ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

 

ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಅನುಮತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಸಾಂದೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಸೆಜಿಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ’ಟಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಸಾಂತ್ - ಭಕ್ತ್ ಇತ್ಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಸಾಂತ್ ಜೊಸೆಫ್, ಸಾಂತ್ ಬರ್ನಾಡ್, ಸಾಂತ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್, ಸಾಂತ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ತರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್, ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆನಿ ದೆವಾದೀನ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹೆರ್ ಪಂಗಡ್. ನಿಡ್ಡೊಡಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಾ (ಸೇವ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ) ಪಂಗ್ಡಾಚೊಯಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂದೊ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್’. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಾಂದೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ? ಏಕ್ ಈಡಿಯೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಚ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ಹಾಂಚಿ ’ಟಿಂಗ್’ ವಿರಾರಾಯ್ ನಾಕಾ ಮಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಡಾವತ್ ಗ್ರೂಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, "ಕಿತೆಂ ತುಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾ? ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತುಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್."

 

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಟ್ಸೆಪಾರ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಉತ್ರಾಂ ಆಶಿಂ ಆಸಾತ್. "ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಘೊವ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಫೊನ್ ಸೆಟ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕೊಲ್ಸ್. ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ತರ್ ಇನ್‍ಕಮಿಂಗ್ ಕೊಲ್. ಚೆಡ್ವಾಂ ತರ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕೊಲ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್ ತರ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ಸ್."

 

ತರ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ಸಾಂಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲೆಚ್!

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

 

COMMENTS