ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-12-29 21:35:19
  |     |   

ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ ಹಾಂವೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರೂಚ್ ಜರನಾತ್ಲೆತಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತೊ- ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕವಿ ರೂಪ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್! ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿಕೀ ವರ್ತಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ವಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ- ಹಾಂಚೆಮದೆಂ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಫರಕ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ತಿಚ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಮದೆಂಯ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.


ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆವಯ್ ಭಾಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕವಿ ಕೆಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್. ದುಸ್ರಿ ಕನ್ನಡ; ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ವೋಡ್ ನಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಅಭಿವೆಕ್ತೆಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಚಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಶಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ್. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚ್. ದೆಕುನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಭಾಸ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಭಾಸ್. ಅಶ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿಪಿಲೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಸವೆಂ ತುಳು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸೊಯ್ ಶಿಕ್ಯೆತ್. ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಹಾಂವ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೊಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್.

 

ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂನಿ ಕವಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಹಿಂ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಖಾತಿರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಎ ಆರ್ ರಹಮಾನ್, ಇಳಯರಾಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಸೆಟಿವಯ್ಲಿಂ ಅಕ್ಶರಾಂ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ನ್ ತಮಿಳ್ ವಾಚುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಪದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ದೋನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಮದ್ಲೆಂ ನಾತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ’ಟ್ಯೂನ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆಂನಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಂದಾಜ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ, ತಮಿಳ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ, ತಮಿಳ್ ಕವಿಂಚಿಂ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ತಮಿಳಾಂತ್ ಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಡಿಕ್ಶನರಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಚ್ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್(ಡಿಕ್ಶನರಿ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್)

 

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಕಾಂಯ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆದರ್ಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಶ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಆವ್ಚಿತ್, ಇಳಯಾರಾಜಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಜೇಸುದಾಸಾನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್ "ಕಣ್ಣುಕ್ಕುಮ್ ಕಣ್ಣುಕ್ಕುಮ್ ಮೋದಲ್..." ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೆಂ. ಹೊ ಗುಣ್ಗುಣೊ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಾವ್ಳೊ ಚೆಡೊ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರ್ಜಳ್! ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲಿಚ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ- "ನೀಂಗಳ್ ತಮಿಳಾ?"! ತೆದಾಳಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆರ್ಮುಗಮ್!

 

ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ಆರ್ಮುಗಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ. ಮಧ್ಗಾತ್ ನಟ್ ಶಿವರಾಮ್

 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತುಚೊ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಮಿಳಾಂತ್ ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ! ತೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಅಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ -

 

"ಹಲೋ, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಲ್ಸನ್. ವೈರಮುತ್ತುಚೆ ಬೂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಶೆ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ?"

 

"ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?"

 

"ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್"

 

"ಓಹ್. ತುಂ ಥಂಯ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಗಿ?"

 

"ನಾ ಮಜೊ ಗಾಂವ್ ಹೊಚ್"

 

"ಓಹ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗಿ?"

 

"ನಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೂಳ್ ಗಾಂವ್ ಹೊಚ್"

 

"ತರ್ ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತಮಿಳ್ ಕಶಿ?"


ತಾಣೆಂ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ -

 

"ಓಹ್ ತರ್ ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ನೆ?"

 

"ನಾ ಕೊಂಕಣಿ"!

 

ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ತಪ್ಪಾಲಾಂತ್ ವೈರಮುತ್ತುಚೆ ಪಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ಎಕಾ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಘರಾ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ದಿರ್ವೆಂಚ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಯ್ಗೀ ವಾಚುನ್ ವೈರಮುತ್ತುಚೊ ಬೂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಬೂಕ್ ಚ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಚೆನ್ನೈ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್ ವೈರಮುತ್ತುಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪದಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಪದಾಕ್ ವೈರಮುತ್ತುಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆಸ್ಚೊ ದಾಟೊಮೊಟೊ ಬೂಕ್ ‘ಆಯಿರಮ್ ಪಾಡಲ್ ಗಳ್’ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಆಜ್ ಪರತ್ ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ! ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ತಮಿಳ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಫುಡೆ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಏಕ್ ತಮಿಳ್ ಪದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪಾವನ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ! ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಜ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಈಶ್ಟ್, ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಚ್!

 

ಘಡ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ - ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅಜಿತಾನ್ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ತುಂ ತಮಿಳಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಯ್ ಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತುಂ ಬರಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಟ್ಯೂನ್ ಧಾಡ್ಲೊಚ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಮಿಳ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಪದ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತೇಂಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ಯೂನಾಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂಚ್ ತಿ ಬಾಸ್ ಉಲಂಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಮದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ’ಹೋಲ್ಡ್’ ಆಸ್ತಾ. ಆತಾತಾಂ ತಮಿಳ್ ವಾಚ್ಚೆಂಯ್ ಆಪ್ರೂಪ್. ಆನಿ ಟ್ಯೂನಾಕ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಭಾಸ್ ಮೊಳುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಸಜೆ. ಭಾಶೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ನಾಶೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳಜೆ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಟ್ಯೂನ್ ಆಯ್ಕತಾಂ ಆಯ್ಕತಾಂ ಕಸಲಿಗೀ ಝಳಕ್ ಆಯ್ಲಿಚ್ ಆನಿ ಘಡ್ಲೆಂಚ್ ಪದ್!

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ತಮಿಳಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡಿಜೆ ನೆ, ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿದ್ವುಂಕ್. ತೆನ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆರ್ಮುಗಮ್. ಎಕಾ ಪದಾವರ್ವಿಂಚ್ ಈಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ಆರ್ಮುಗಮ್! ಆತಾಂ ತೊ ಚೆನ್ನೈ ಸಿನೆಮಾಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾ ತರೀ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ವಾಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ - "ಹಾಂತುಂ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾ!"

 

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಪದ್ ತುಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಳೊ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂಗೀತ್ ರೋಶನ್ ದಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಗಾಯ್ಲಾಂ ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟುಂಗಳ್ ಹಾಣೆಂ.

 


ಹೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಗೀತ್ ನ್ಹಯ್, ಉರ್ಬಾ ಹಾಡಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ, inspiration ದಿಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ, ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ - 

 

ತುಂ ಚಲ್ತಾನಾ
ವಾಟ್ ಭರ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ತಾ
ತುಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ
ಭಾಶೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ದೂದ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ

 

ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ತರೀ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಂವಡ್ತಾಲೊ.

 

ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ; ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಕೊಣ್ ತರೀ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗತ್! ಹೆಂ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಉತರ್, ಪುಣ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಸಾ. ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -

 

ಆಮ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಹಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ inspiration ಸಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೀ ಮನಾ ವೊಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ಜೆ! ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್? ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರಿಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

 

►  ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

COMMENTS