ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್...

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-09-05 19:37:52
  |     |   

ಇಳಯರಾಜಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು ಹಾಣೆಂ ಇಳಯರಾಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಅಶ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ-

 

"ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ತಾಂ
ವಾರೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸೆವ್ತಾ
ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಯಾತ್!"

 

ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಂಗೀತ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಕೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಸಂಗೀತ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ದಿತಾ. ತಸಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

 

ಕಳೆ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ, ಕಳೆ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಾಂಯ್ ಪದಾಂ ವಾಜನಾಂತ್ ತರ್ ವೊರಾನ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಖೊಲಿ ವಾವಂವ್ಚಿ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ಚೆ ವಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ- ಅಸಲ್ಯಾ ಭೊರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪದಾಂವಿಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಾಂಯ್ "ಶ್ರೀಧರಾನ್ ದೊನ್ಶಿಂ ನಾರ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾತ್ ಸೊಲ್ತಾಯ್ ಗೀ?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂ ಸೊಲ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ದೊನ್ಶಿಂ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಟ್ ವಾ ನೋವ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಫರಾ ಖಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೊಲ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ಯೀ ಮಾಯಾಗ್. ಏಕ್ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಡುಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಚ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ನಾರ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಲುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಯ್ ತಶೆಂಚ್. ಕಾಮ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸ್ಪೂರ್ಥಿ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಿಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ, ಆಂಗ್ ಘಾಮಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಾ. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಚ್ಯೆ ’ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ’ಖನ್ ಖನ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ’ ಗಿತಾಚ್ಯೊ

 

ಸತ್ರಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಳಿ ಆಮಾಸ್ ಮ್ಹಣೊಂ
ಬುರಾಕ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ನಾ
ತುಜ್ಯೆ ಸತ್ರೆರ್ ರಂಗ್ಲಾ ಪಾವ್ಸಾಧೊಣು
ಆಪ್ಡೂಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊಟಾಂ ರಂಗ್ತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ

 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ವೊಳಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಯೆ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಭರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ, ಹಾತಾಪಾಂಯಾಂಕ್ ಶೆಣ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ! ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಗ್ ಘಾಮಾಂತ್ ಭಿಜ್ತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ವರ್ಣನಾತೀತ್! ಹ್ಯಾಚ್ ಘಾಮಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಈಟ್ ದಿಲಾ.

 

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರಿಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ, ಏಕ್ ವಾ ಸೊವಾಯ್ ಏಕ್ ವೋರ್. ಹಿಂ ಪದಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಏಕ್ ವೋರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಬಾರಾ ವಾ ತೆರಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಆವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ ಪುರಾಸಾಣ್ ಮಾಯಾಗ್. ವೈರಮುತ್ತು, ಇಳಯರಾಜ, ಹಂಸಲೇಖ, ಕಣ್ಣದಾಸನ್, ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್, ಕುಮಾರ್ ಸಾನು, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಆಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್- ಹಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ.

 

ಹಾಂವೆಂ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಡಾಮಾರ್ ರಸ್ತೊ ವಾ ಸಮಾತಟ್ಟ್ ಮಯ್ದಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೊ, ಚಡ್ಣ್ಯೊ ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ಚೊ ಮಾತಿಯೆಚೊ ರಸ್ತೊ. ಹ್ಯಾ ರಸ್ತಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದಕ್ ಯೀ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊರ್ಸ್ತೊ ಆಸಾ. ತೊ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊರಿಯೊ ವೆಚೊ ರಸ್ತೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ತಾಚೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನಿಸ್ ಯೀ ವಚನಾ. ಖೊಲಿ ಪಡೊನ್ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಲೊನ್ ಚ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬೋವ್ ವರ್ತೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.. ಹ್ಯಾ ರಸ್ತಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾವಯಿಲ್ಲೆ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಮಾತೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂಟ್ ಭರ್ ಥೆಂಬೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಂಪ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟ್ತಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವೆಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ರಾನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಸದಾಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದೊಗಾಂ ಪಿಲಾಂ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ವಡಿಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಫರಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾತ್. ಪಡ್ ಲ್ಲಿಂ ಬಿಬ್ಯಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಚಾನಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಮೊರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಆಸ್ತಾ. ಮುಯಾಂಚೊ ವೊರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಇಯರ್ ಫೊನಾಂ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಘಾಮಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಖಡ್ಪಿ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾರ್ಚೊ ಅರ್ದ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ನೆ... ತೊ ಬೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್.

 

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಪದಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ವಾಕಿಂಗಾವೆಳಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ, ಹ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ" ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ತಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಹಿಂ ಪದಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಘಡ್ ಲ್ಲಿಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವಾಕಿಂಗಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್.

 

 

ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ್ ಸಗ್ಳಿ ಘಾಮಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಘಾಮ್ ಪೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾತಾತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಬೊತ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಘೊಟ್ ಘೊಟ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆತಾಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಹ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಪೊಂತಾ ಬಸ್ ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಲ್ಲಿ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಕೋರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವಡ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಪೊಂತಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ. ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಹ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ತಾನಾಂಚ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ’ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್’

 

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆದಾಂತ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊರೆಚ್ಯಾ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಪಾಲ್ಟಿ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ತೆ ಗಿಮೆದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಡಪ್ ಪೂರಾಯ್ ಸುಕೆಂ ಸುಕೆಂಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಭಿಜೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆ ಘಾಮಾಥೆಂಬೆ ಹ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ತೆಲೆ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಘಡ್ಲೆ ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್. ’ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್’

 

ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಚಲೊನ್
ತಡಿಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಬಸೊನ್
ಉಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್
ಲ್ಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಂಡಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್

ಯೆ ಮೊಗಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಯಾಂ"ಮಿ ಹಾಯ್
ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಭುಮಿ


ಸುಕ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಹೆಂಚ್ ಪದ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾಡ್ಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಕತೇ ಆಸಾಂ. ಬರಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಜ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಖಡಪ್ ಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಿಜ್ಲಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಳೂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಪದ್ ಯೀ ಜೀವ್ ಭರ್ಲಾಂ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್, , ಆಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಆವಾಜಾಂತ್, ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ಬಾಗ್ಚೆಖಾತಿರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಯೀ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ!

 

♥ ♥ ♥

 

ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ದೋನ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಾರ್ ಪದಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂತ್ಲೆಪಯ್ಕಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಡ್ತೆಂ ಪದ್ ಯೀ ಹ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೀ "ಪಳೆ ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್ ಗಿ ಪಳೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ". ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಾ ಪದಾನ್ ಚ್ ಮ್ಹಜೆಕರ್ನಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ!

 

 

ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಶೆಂಚ್ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಆಖೇರಿಚೊ ಟ್ಯೂನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಹೊ ಬೋವ್ ಬರೊ ಭೊಗ್ಲೊ. ತೆನ್ನಾಂಚ್ ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಜನೆಲಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಹಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪದಾಂಚೆ ದೋನ್ ಕಡ್ವೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಚ್.. ಎಕಾಚ್ ದಂಬಾರ್! ಅಶೆಂ ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್ ಧರುನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಚಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಅಶೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ಆವಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಗೀತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ...

 

ಏಕ್ ನವೆಂ ಗೀತ್ ಆಮಿ ಗಾವ್ಯಾಂ
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂನಿ ಭೊವ್ಯಾಂ
ಪೃತ್ವೆಚೊ ಆವಾಜ್
ಗುಂತುನ್ ಆಮಿ ಆಜ್
ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವ್ಯಾಂ

ಹಾಂವ್ ಗೊ ಥಂಡಾಯೆಚೊ ವಾರೊ
ತುಂ ಗೊ ಜನೆಲಾಚೊ ಪಡ್ದೊ
ತಿಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್
ಹಾಲ್ತಾಯ್ ಲೋವ್
ಸುತಾಂ ತುಜಿಂ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯೊ ಶಿರೊ...

ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆಮ್ಚೆಂ......

 

ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ 14 ಪದಾಂ ಆಸೊನ್, ಹಾಂವೆಂ, ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ, ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಐರೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೋಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜ್ಪೆ, ರೋಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜಾನ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ,ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೋ, ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲವಿಟಾ ಲೋಬೊ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಮುನಿಟಾ ವೇಗಸ್, ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೊ, ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ, ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ, ರೋಶಲ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಖುದ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ. ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಡಾಳ್ ಆಸೊನ್, ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ!

 

ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ ಹ್ಯೆ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಪದಾವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನ್. ಚಂದ್ರೆಮ್ ಲಜೆಲಾ... ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾ.


ಸುಕ್ಣಿಂ ರುಕಾಚೆರ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ
ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ
ವಾರ್ಯಾಕ್ ಪಾಸುನ್ ಲಕ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ
ಆಂಗಾ ಆಮಾಲ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ
ಧರ್ಣಿವಯ್ಲಿಂ ತಣಾಂ ನಿದ್ಲಿಂ
ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ...

 

ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾಚೊ ಮಧುರ್ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ದಿಸೋಜಾಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಗೀತ್... ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. 

►  ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

COMMENTS

Nelson Mathias , Pernal / Dubai Sep 22, 2016

Thank you so much Wilson Kateel for the article..Your all lyrics are meaningful and most valuable.Thanks to Kittall.com

Praveen Niddodi , Niddodi / Muscat Sep 20, 2016

ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಪಳೆಯ್ಜೆ ತರ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಪದಾಂಚ್ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ, ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಾವ್ತಾ. ಪದಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ .

Melwin , Kolalgiri Sep 10, 2016

ಕಟೀಲಾಚೆ ಬರಪ್(ಪ್ರಬಂಧ್) ಏಕ್ ಕವಿತಾ.ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಪೊದ್. ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾತಾ...

Maxim , Banglaore Sep 10, 2016

Good one Wilson. Keep it up!

Anil Pernal , London Sep 10, 2016

Mon pisvyailli apurbayechi borpa reeth....vastam vastam makai tuja walkinganth chalullo anbhog dinvk lagli....

Reyan Lobo , ಕುವೆಯ್ಟ್ Sep 08, 2016

ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಯಿ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸುರ್ಂಗಾರಾವ್ನ್ ಚಟ್ಟ್ಯೆಂತ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ತುಜಿಂ ಕವನಾಂ

Gerald , Hassan Sep 06, 2016

ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಗಧ್ಯಂ ಯೀ ಪದ್ಯಂ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಾಯ್ಲಿ!