ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

ಜಲ್ಮ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಏಳಿಂಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪದ್ವಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್. ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಂತ್ ಆನಿ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಬರ್ಗ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಕಾರ್ಜ್‌ಟ್ ಸನದ್. ವಾರ್ಬರ್ಗ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎನೆಸ್ತಿಯೊಲೊಜಿ , ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್, ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಬರ್ನಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಂಲ್ಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.
ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕೊನ್ ಬೆಂದುರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಲೇಕನಾಂ. ಹೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬುಕಾಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್. ಥೊಡಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರಂಗ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

Recent Archives

ಅಸಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತೆಲೆಂ ???

ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ        2016-08-30 12:34:04
  |     |   

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯೊ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇಯ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರೀ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಡು ಅನ್ಬೋಗಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ’ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ’ ಬರಪ್ ವಾಚುನ್ ತಾಣಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಅವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚೆವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ?

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ - ಕಿಟಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಲೊಂ. ವೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ ಮಧೆಂಯ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಡಬ್ಲಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ, ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾನ್,ಶುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತರೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಪರಿಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ.


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಕಿಟಾಳ್ ಸರಾಗ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ತಾಂಕಾ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ಮುಕಾರ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ.


ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೊರ್ಡಾ ತರ್ಫೆನ್ ಡೊ| ಬೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ - ಸುಸ್ವಾಗತ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್
ಸಂಪಾದಕ್

 

ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ’ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ’ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಆಜಾಳಾ ಸಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ.

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾಂಯ್ - ಬಾಬ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಟಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಳಿಂಜೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಾಳಾ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾ ವೆಳಾರ್ ರಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

 

1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಬರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಅಸಲೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಹುದ್ದೆ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಜರ್ಮನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ನಿರಾಶಾ ಕರುನ್.

 

1990 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಅನಾವರಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್, ನರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಮ್ ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಶಾಂಪೇಯ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ದುಸ್ರೆಕಡೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, "ಡೊ. ರೆಬೆಲ್ಲೊ ತುಂ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ದುಸ್ರೆಕಡೆನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಶಿಗಿ?"


ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಬಾಳ್ಪಣಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, "ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವ್ - ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಬ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ಸಾರೆಂ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದಿತಾಲೊ. ತಿ ಸಾರ‍್ಯಾಚಿ ಭಾಟಿ ವಾವವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವಾವಂವ್ಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂ ಸಾರೆಂ ತಕ್ಲೆವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ರೋಸ್ ದೆಂವೊನ್ ಕಪಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಗಾಲಾವಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಜಿಬೆಕ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಆಜ್ ಹಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಶಾಂಪೇಯ್ನ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಸರಳ್ ಜೀವನಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ"- ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಜಮ್ ಲ್ಲೆ ಉಂಚ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ.

 

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೆಮೆರಾ ಘೆವ್ನ್ ಏಳಿಂಜೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಸಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಚಿ ಆನಿ ಭಾಟಿಭರ್ ಸಾರ‍್ಯಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ವರ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೊ ಗೊಟೊಯ್ ನಾ ಆನಿ ಸಾರ‍್ಯಾಚಿ ಭಾಟಿಯ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಘರ್ ಯೀ ಮೋಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾನ್ ನವೆಂ ಟೆರೆಸಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಕಡೆನ್ ಗೊಟ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಆತಾಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಣಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್. ಗಾದೆ ಕೊಸುಂಕ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಾರೆಂ ಎಮ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಚೆಂ ಸುಫಲ ಹಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ". ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ.

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆಂ ಘರ್, ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಂ.

 

ಸೊರ್ಮೊ ಬುಡ್ಡುನ್ ಸೊರ್ಮುಣ್ ದವರ್ಚೊ:

 

ಭಾತ್ ಲುಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಉರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಸ್ತಳ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊರ್ಮುಣ್ ದವರ್ಚೊ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

 

ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಚ್ಚಿಲಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಶೆಣ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ:

 

ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆನಿ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಟಿ ಘೆವ್ನ್ ಶೆಣ್ ವಿಂಚುಂಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಡೊಂಬ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಹೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕುಟಿ ಘಾಲ್ನ್ "ನೋಡಿರೋ ಇವ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆಗಣಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಸೆಗಣಿ ತುಂಬಿದೆ" ಮ್ಹಣ್ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.


ಖೊಲಿ ಆರಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ನಿಂವಳ್ ವಿಂಚ್ಚಿ:

 

ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆ ಉಟೊನ್ ಕುಮೆರಿಕ್ ವಚೊನ್ ಖೊಲಿಯೊ ಆರಾವ್ನ್ ಕುರ್ಕಿಲಾಕ್ ಭರುನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್. ತ್ಯೊ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಸಾರ‍್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ವೋಂಯ್ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಂವಳಿಚ್ಯೊ ಸುಕ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ ಜಮವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್. ತ್ಯೊ ಉಜೊ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ತಾಪಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲ್ಯೊ.

 

ಫಾತರ್ ಆಳ್ಮಿಂ, ಪೊಡ್ಕೊಳೆಚಿಂ ಫಳಾಂ, ಸುರ್ನಾಂ ಆನಿ ಬೆಣ್ಸಾಂ:

 

ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಫಾತರ್ ಆಳ್ಮಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಿಂ ಜಮವ್ನ್, ಜಿವಿಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ರೂಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಣ್ಸಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್. ಗಿಮಾಂತ್ ಇರ್ವೊಳ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ತೆಂಕ್ಡಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತಳ್ಟ್ಯಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಇರ್ವೊಳ್ ಕಾತರ್ನ್ ದಿತಾಲೊ.

 

ಬಾಂಯ್ಚಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಆನಿ ತನಿಯಾಚಿ ಸುರ್:

 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಜೀರ್ಣ್. ತಾಪ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಖಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಗರಿ ರೆಡಿ ಕರ್ನ್ ನಾಕ್ಕುರ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹಾಳಾಕಡೆ ವೆಚೆಂ; ಟು ಇನ್ ವನ್ ಕರುಂಕ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಉದ್ಕಾಡೆ ಬಸ್ಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಶಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗರಿ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಗರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿಶಿದ್ದ್. ಹಾಂವೆಂ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋವ್ ಗರಿ ಬಾಂಯ್ಕ್ ದೆಂವಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಗರಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಬೊಸರಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಗರಿ ವಯ್ರ್ ವಡುಂಕ್ ಯೀ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ವಡ್ಲೊ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾಡೊಂಜಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್, ಮೀಟ್ ಸಾರವ್ನ್, ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಖೊಲ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್, ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ಹುನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ಪುರುನ್ ಮುರ್ಮುರಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ. ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಶಾಂತಾಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪೋಟ್ ಸಮಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಚಾ ಪಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಣ್ಯಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಘೆವ್ನ್, ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುರ್ತೆಲೊ ತನಿಯ ಸುರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸುರ್ ದಿತಾಂ ಪಿಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಆಣೊ ಉರವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸುರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮುರ್ಮುರಾಯಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲಿ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ ಗಾರ್ಡಾನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಗ್ರಿಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಟ್ರೋಟ್(trout) ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾವ್ನ್ ತಾಚೆಸಾಂಗಾಟಾ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

 

 

 

 

ತಶೆಂಚ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾದ್ಯಾಮೆರೆರ್ ಕೊಂಗೆ ವಿಂಚುನ್ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಗೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಡಿ ಕರ್ಚಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಯೀ ವಾಯ್ನಾಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಜ್ ಲ್ಲೆ ಕೊಂಗೆ ದಿತಾತ್.

 

ತುಮಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕುಳಿಂದ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖೆಲಾಂ?

 

ವ್ಹಯ್, ಭಾತ್ ಲುಂವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಭಾತ್ ಖಾವ್ನ್ ಕುಳಿಂದ್ರ್ ದಾಟೆಮೊಟೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಲೆಂ(ಖಾಲಿ ತಾಂದ್ಳಾಚೊ ಮುಡೊ), ತಾಕಾ ಏಕ್ ಯೆಂಟೊ ಬಾಂದುನ್ ತಿ ನಿದ್ಚೆಕಡೆ ದವರ್ಚೊ. ರಾತಿಕ್ ಕುಳಿಂದ್ರ್ ಕಲ್ಯಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಯೆಂಟೊ ಧರ್ನ್ ವೊಡುನ್ ಕಲೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಕಲ್ಯಾಸಾಂಗಾತಾ ಕುಳಿಂದ್ರ್ ಯೀ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಟಂವ್ಚೆಂ. ಆಮಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಿ ಮಣಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುಳಿಂದ್ರಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕುಳಿಂದ್ರಾಚಿ ಲೋಂವ್ ತಾಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಳದ್ ಪುಸುನ್ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸುಕೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಳಿಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್.

 

ಪುಂಡದ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಮಾರ್ಚೆ:

 

ಶಿವರಾತ್ರಿ ವೆಳಾರ್ ಖೆಡ್ಡಸ ಯೆತಾ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಸುಟ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪುಂಡದ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ "ಕುಂಡಕೋಳಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾದೆಗೆರ್ ಬೊಣ್ಗಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಉಬೊಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಸೆಜಾರ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮೆಳೊನ್ ಪುಂಡದ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾತ್. ವಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ರುಕಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ವಾ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಣ್ಗಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಂತ್ಲೆ ಪುಂಡದ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಧರ್ಚೆ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ತೆ ಸುಕೆ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಖೊಲ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪೊಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಕ್ ಚಾರ್ ಆಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೆ ಚುಡಿಂಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡ್ ಭಾವಾನ್ ಹಾಕಾ ಚುಡಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಎಕಾ ಆಣ್ಯಾಕ್ ತಿನಾಲೆಕಾರ್ ವಿಕುನ್ ತೊ ಚಡಿತ್ ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಕಮಾಯ್ತಾಲೊ.

 

ನಂಯ್ಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಚೊ, ಕಾಟ್ ತುಟಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚಿ:

 

ಏಳಿಂಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸಂಕಲಕರಿಯಾಕಡೆ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಹಿಚ್ಯಾ ವೊತ್ವಾಕ್ ವಡ್ಲೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚೆ ಬಯ್ಲ್ ಗಾದೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ನಂಯ್ಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗಿಮಾಂತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಟ್ ತುಟಯ್ತಾತ್.ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಕಾಟ್ ಉಗಡ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ದರಬಸ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್.

 

 

 

ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಹೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ

 

’ಆ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು, ದಿವ್ಯ ತಾನಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ, ಮುಳ್ಳೆ ಹೂವಾಗಿ ನರಕವೇ ನಾಕವಾಗುವ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು’.

 

ಅಸಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತೆಲೆಂ???

► ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

 

COMMENTS

Dr Ben Rebello , Abu Dhabi Sep 06, 2016

Dear readers, Mr. James, Barkur; Melvyn, Kaikamba; Florine, Mangalore; Cyril, Loretto and Roshu, Bajpe; I appreciate your comments and Thank you sincerely for your encouraging words. This helps me to continue some squirrls job = " ALILA SEVE " for konkani through KITTALL. My special thanks to Melvyn kolalgiri, for his inspiration and encouragement. hazar pranam thumkan sakdank ani sonthosbharith ani bhagi monthi festh 2016 -  Ben

Roshu , Bajpe Sep 04, 2016

Bhov apurbayecho prabhand. Vastana yadi jeeval zale. Dr. Ben Rebellok amkan favo kellyak kittallak devbBorem korum

Cyril Vas , Loretto Sep 01, 2016

Congratulations Dr. Ben Rebello not only for the wonderful article but also for coming back to Konkani writing. I marvel at the way you write. I share with you the bitter feeling of not writing in Konkani because of the vested interests of some who do not see goodness in others. It may be that envy plays the havoc! Envy and appreciation cannot see each other. Great to see eminent personalities like Dr. Austin D’Souza Prabhu here. I remember how he appreciated my articles, poems, essays, short stories, etc.. in those days when he was Editor of Mithr, Jhelo and Kannik and encouraged me to write more. If only we had 12 persons like Austin we could revolutionize the entire Konkani world. (Of course there are some but not 12!). Great seeing you here again Austin Prabhu. I lost touch with you due to various reasons but now I am glad to meet you here again. Please keep writing.

Melwin , Kolalgiri Sep 01, 2016

ಮ್ಹಜೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ’ಆಮ್ಚೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ಮಿನಿಕ್ಲಬ್- ಭಂಡಾರಿ ಹೆರ್ ಸಲುನ್’ ವಾಂಚುನ್ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಲೇಖಕ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್ ಡಿ’ಸೋಜ್,ಜೆ.ವಿ ಕಾರ್ಲೊ ಆನಿಂ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಸಂತು ಒಮ್ಜೂರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ "......ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಬಂಧ’ಚೊ ಶೆವೊಟೊ ತೊಚ್. ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಆದ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಣುನ್. ಆಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆಸಾ.ಆಜ್ ಪರತ್ ದೊ.ಬೆನ್ನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಂಚುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಿಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ವಯ್ಜ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಖ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ,ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಸ್ವಾಗತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊ,ಬೆನ್ನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಸರ್.ಭಲಾಯ್ಕಿ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪುಲೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ.

Florine Rolche , Mangalore Aug 31, 2016

Thank you Dr Ben and a grand welcome to this platform. It was wonderful to go thr Dr Ben Rebello's article. In fact it was like recalling my own childhood while reading it. It is good to know that Kittall has emerged as a credible platform to yesteryear Konkani writers. Let the flame continue to burn bright bringing many more writers to the fore.

MELVIN PERES , Kaikamba ( Bendore) Aug 31, 2016

IT WAS A GREAT PLEASURE TO READ Dr. BEN'S ARTICLE. WELCOME BACK Dr. BEN. RELISH US WITH YOUR BEAUTIFUL WRITING.

James Fernandes , Barkur / Chicago Aug 30, 2016

Killing me softly with this song (article) Thank you for reminding ditto livelyhood not childhood.

Ben Rebello , Abu dhabi Aug 30, 2016

Dear Austin, my sincere thanks for your appreciation and encouraging words. I too am an admirer of you and read regularly what you write. Yes I was born and spent early childhood in Kirem and we moved to Bendur when I joined for 9th at Padua passing by your house at Nanthoor everyday on my way to school. And used to read what " weakness nanthoor " used to write in Rakno. Thank you for your kind greetings to me and my family which I happily reciprocate. Yours and other readers appreciation encourages me to write more. Friendly regards ani pranam, Ben

Austin Prabhu , Chicago Aug 30, 2016

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್! ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಫಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊಂ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ - ಇಗರ್ಜೆ ವಾಠಾರಾಂತ್ - ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವೆಳಾರ್. ತೊ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಬೆಂದುರಾಂತ್ ತೆನ್ನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊ| ಬೆನಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ತೆನ್ನಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ದೊ| ಬೆನಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತ್ಯಾನಂದ್ ಜಾಲೊ, ಮಾತ್ಸೆಂ ಅಜಾಪ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ! ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ದೊ| ಬೆನ್ ತುಂವೆ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಸೆಂ ತುಂ ಫುಡೆಂ ತಿಕಾ ವೆಂಗುನ್ ರಾವ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ. ವ್ಹಯ್, ದೊತೊರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ತಸೆಂಚ್ ಪರ್ದೇಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್; ತರೀ ತುಂವೆ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಧೃಡ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತರ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನಂಯ್. ತುಕಾ, ತುಜ್ಯೆ ಪತಿಣಿಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಾದೋಶಿ ರೆಖಾದ್ ಆನಿ ಮೋಗ್.

- ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ