ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಸುರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ - ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಯೆಯಾ!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-08-07 21:53:58
  |     |   

ಕವಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ’ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಚಾಫ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ’ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕಾ ವೊರಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸ ವಾ ಸಾತ್ ಪದಾಂಚಿ ಏಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ಕರುನ್, ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂಗೀ? ತಾಂತುಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಪದಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂಯ್ ಸಂವಾದಾಬರಿ ಉಲವ್ಯೆತ್ ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಯ್ಟಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಯೀ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊಂಯ್ ನಾಯ್ಟಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪದಾಂಚಿ ಶಿರ್ ಧರುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಧಾ ಬಾರಾ ಪದಾಂ, ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪೊಕಾಣಾಂ- ಸಂಗೀತ್ ನಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚವ್ಕಟ್ಟಾಭಿತರ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶೀಳತಾ ಯೇನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾತ್ಸೊ ಕಾಂಟಾಳೊಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಜಣ್ಯೆತ್.

 

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಅಪ್ವಾದ್ ಆಸ್ತಿತ್; ತಾಂತುಂ ಸಂಗೀತ್, ಕವಿತಾ, ಕಲಾ ಹಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಶೆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದೆಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಂಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.


ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಎಕೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಶೇಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿಂ- ’ಸುರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್’. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿನಿ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನೆ. ಕಶೀಯ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಫಸ್ಟ್ ’ನಾಯ್ಟ್’; ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ನಾಯ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಮೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆ? ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಘಡ್ಲೆಂ- ’ಉಮ್ಯಾಂ ಉಮಾಳೆ!’.

 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಉಮೆ, ವೋಂಟ್ ದಾದೊಶಿ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉದಾರಿ ಮನಿಸ್, ಅಹಿಂಸೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಎಕಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲೊ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್!

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಲಗ್ನಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ರಾತಿಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಥೊಡಿ ಸಾಮ್ಯತಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಉಮೆ ಆಸಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಉಮೆ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಕಾನಾಂಕ್ ವೋಂಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಉತರ್‌ಯೀ ಉಮೊ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್! ಪಯ್ಲ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆತಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಥೊಡೆ ಆವಾಜ್ ಸಂಗೀತ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಆವಾಜ್ ಸಂಗೀತ್ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫರಕ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆನಿ ತಿ ರಂಗ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಅಂಕ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ. ಹಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ! ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯೀ ಒತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ! ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಸವಾಯ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್!

 

ಆಸೊಂ, ಆತಾಂ ಪದಾಂ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ ವಾ ಸಾತ್ ಪದಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಹಾಂವೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಎಕೇಕ್ ಪದ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ತರ್...

 

 ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ..., ಕೊವ್ಳಿ: ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ (ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ), ತಾಳೊ: ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ , 

ಸಂಗೀತ್: ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿ: ರೋಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಸವೆಂಚ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ. ಗಾವ್ಪಿ ರೋಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪದ್. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ರೀಟ್ ರಾನಾಂತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ತ್!

 

 ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ..(unplugged), ಕೊವ್ಳಿ: ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ (ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್), ತಾಳೊ: ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್, 

ಸಂಗೀತ್: ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿ: ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಕ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್. ತ್ಯಾ ಗಿತಾಚೆಂ unlpugged version ಹೆಂ.

 

ಕೆನ್ನಾ ದುದಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಜಾವ್ನ್
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಚಡನ್ ಗೊ
ಅಸೊ ಉಜೊ ಫುಂಕಿನಾಕಾ
ಫೆಂಡ್‌ಚ್ ವೊಂಕೊನ್ ಮರನ್ ಗೊ...

 

ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್‌ಯೀ ವೋಂಟ್ ಆಸಾತ್, ತ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ದುದಾಫೆಂಡ್ ಆಸಾ! ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾನೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಗೀತ್!

 

 ತುಂಚ್ ತುಂ..., ಕೊವ್ಳಿ: ತುಂಚ್ ತುಂ (ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್), ತಾಳೊ: ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್,

 ಸಂಗೀತ್: ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ, ಮೂಳ್ ಗಾಯನ್: ಹ್ಯಾರಿ ಕೊರೆಯಾ-ರೊವಿನಾ

 

ಚಲಿ: ಮೊಗಾಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್
ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಉಮೆ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್
ಚಲೊ: ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೊ ಬಾಯ್
ಉಮ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?

 

ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ಉಮೆ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಉತ್ರಾಂಬರಿ ಉಮೆಯ್ ಸಂವಹನಾಚೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ!

 

 ಗೀತ್ ತುಂ..., ಕೊವ್ಳಿ: ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ(ಸಿನೆಮಾ: ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ(ನಿರ್ದೇಶಕ್), ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್(ನಿರ್ಮಾಪಕ್), 

ತಾಳೊ: ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ , ಸಂಗೀತ್: ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ , ಮೂಳ್ ಗಾಯನ್: ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ

 

ಹಾಂವೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ. ವನಿಲ್ ವೇಗಸಾಚ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರಂಗ್ ವೊಡ್ಲಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವರ್ಣುಂಚೆಂ ಗೀತ್.


ಅಂತ್ರಳ್ ಫುಲ್ ಜಾತಾ
ಮೊಗಾ ತುಜೆ ಕೇಸ್ ಉಬ್ತಾನಾ
ಭುಂಯ್ತಳ್ ಫಳ್ ಜಾತಾ
ಮೊಗಾ ತುಜಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ರೊಂಬ್ತಾನಾ


ಅಸಲ್ಯಾ ರಮ್ಯ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಘೊಸ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಆಸಾ.

 

 ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ..., ಕೊವ್ಳಿ: ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ(ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ), ತಾಳೊ: ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ,

 ಸಂಗೀತ್: ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಮೂಳ್ ಗಾಯನ್: ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ-ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ

 

ಚಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ಯೀ ಉಮೆ ಆಸಾತ್.ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಗಳೊಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಯೀ ಪೊಲೆ ಕರುಂ...
ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ವ್ಹಾಳೊಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಕಳೆ ಕರುಂ!

 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂನಿ ಉಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ವಿರಹಿ ಸಯ್ತ್ ಮೋಗ್ ಭೊಗ್ಚೊನಾ?

 

 ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಳ್..., ಕೊವ್ಳಿ: ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ(ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ), ತಾಳೊ: ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, 

ಸಂಗೀತ್: ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್: ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ

 

ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಳ್ ಲಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್. ವಿರಹಿ ಚಲಿಯೆನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಅಶ್ಯೊ ವೊಳಿ ಆಸಾತ್-

 

ಖಾಟಿ ಮ್ಹಜಿ ಆತಾಂ ಸಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ
ಉಜೊ ತರ್‌ಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆ

 

ಹಾಂತ್ಲೊ ’ಸಾರ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಗೀ, ಪದ್ ಚಡ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಜಿತಾನ್, ತರೀಕೀ ತಾಣೆಂ ತಿ ’ಸಾರ” ಉರಯ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆತಾಂಯ್ ವಿರಹಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಚರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ!

 

ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಪಾವ್ಸಾ..., ಕೊವ್ಳಿ: ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್(ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್), ತಾಳೊ: ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, 

ಸಂಗೀತ್: ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ, ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿ: ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ

 

ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಕರ‍್ನಾಂ ವೊತುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್, ಹ್ಯಾ ಪದಾನ್, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಗಾಯನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ಆನಿ ತಶಿಚ್ ಸಂಗೀತ್ ರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ಲ್ಯಾ.


ಫುಟ್ಕರ್ ನಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂದಾಯ್
ಪರ್ಮಳ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶಿಂಪ್ತಾಯ್
ನಾಸ್ತಿಕಾಂಚಿಂ ಘರಾಂಯ್
ಭಕ್ತೆನ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ‍್ತಾಯ್

 


ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಆನಿ ನಾಸ್ತಿಕಾಂಚೊ ಫರಕ್ ನಾಕಾ, ಫಕತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆರ್ ಭಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ!

 

ಇತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ತುಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ರೋಯ್‌ಸ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಸೆನೆಟ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಅಶ್ವಿಜಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ವಾಮಂಜೂರ್‌ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಮಟ್ವೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲಯ್ತೆಲಿ.

 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್, ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತೆಲಿಂ.

 

ಪದಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಡಿಯೋಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಲಾಯ್ತಾಲೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಒತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ.

 

ವಿಶೇಸ್ ಸುಚನ್: ಯೆತಾನಾ ತುಮಿ ಸತ್ರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸಂಗೀತಾನ್, ಉತ್ರಾಂನಿ, ಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ, ಉಮ್ಯಾಂನಿ ತುಮಿ ಭಿಜ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ!

 

 

COMMENTS

Gratian D Souza , Kuwait Aug 09, 2016

All the best Eddie and Wilson

Gratian / Kuwait

Melwin , Kolalgiri Aug 08, 2016

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ತೆಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್. ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ’ಚ್ಯಾ ಪೊದಾಂ(ಕವಿತಾ,ಕಾಣಿ)’ಕ್ ಪಯ್ಲೆ ವೊಳ್ಕಾಲ್ಲೊ...ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ.ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿ’ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್.

Robin Neerude , Dubai Aug 08, 2016

All the best dear Wilson and Eddi sir