ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಶಿಮ್ಟೆಚೆಂ ಪುರಾಣ್

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2015-10-10 10:38:44
  |     |   

ದೊನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರಚ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಲೆಜಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಖೆಟ್ ಆಸ್ತಾ. ನ್ಹಯ್’ಸ್ತಾಂ ABVP ವ DYFI ಹಾಂಚಿ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸೊನ್, ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಇಜಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಡಾವತ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತೆರ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್, ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಿಂ ನ್ಹಯ್!

 

ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್. ಪುಣ್ ಕಸಲೆಚ್ ನಾರೆ, ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಚಡುಣೆ ಶೆಂಬರ್- ದೆಡ್ಶೆಂ ತರ್ನಾಟಿಂ (ಚಲೆ/ಚಲಿಯೊ). ಸಕ್ಟಾಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಟಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್: Ban G.M.Foods, Shame Monsanto ಇತ್ಯಾದಿ ಘೋಷಣಾಂ ಲಿಖುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಾ ಅಕ್ರೆಕ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆ. ಹಾಣಿ, ಟೀ ಶರ್ಟಾಕ್ ಅತಿರಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ! ಹಾಚೆಂ ಔಚಿತ್ಯ್ ವ ಹಾಚೊ ಗೂಡಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೊ ನಾ ತರೀ ಮ್ಹಜಾ ಸುಪ್ತಾವಸ್ತಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಮಂದ್ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

 

ಮಾಂಕೊಡ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೊ ಪುರ್ವಜ್?


ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ತೆಂವೀ ಜೀವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂ’ತಾಂಚಾ ಪಾಟಿ ಕಣ್ಯಾಚಾ ಪೊಂತಾಕ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಕಣಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ (End), ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಕುತಿಯೆ ತಸಲೆಂ ಹಾಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಶೋಧನ್ ಆಮಿಂ ಮಾಸ್ಟರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಹಾಡಾ ಕುತಿಯೆಕ್ coccyx ವ tail bone ವ ಶಿಮ್ಟೆ ಹಾಡಾಚಿ ಕುತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ. ವಿಕಾಸಾಚಾ ಹಂತಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ರೂಕಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಶಿಮ್ಚೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಕಸಲೆಯ್ ಅಂಗ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಕಾಸಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ತೆ ಜಡೊನ್ ವೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಶಿಮ್ಟಿ ಜಡೊನ್ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೂಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುತಿ ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೊ ವಾದ್. ತಸಲೆ, ಆಮ್ಕಾಂ, ಆತಾಂ ಉಪ್ಯೇಗ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ಭಾಗ್ ತಾಣೆ ವಿವರಾಯ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಟೇಯ್ಲ್ ಬೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ. ಹಾಣೆ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್! ಅಶೆಂಚ್ ಸಭಾರಾಂನಿಂ ತಾಂಚಿ ’ಟೊನ್ಸಿಲ್ಸ್’ ಯೀ ಸಮರ‍್ಪ್ಯಾಂಮೀ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ!

 

ಮ್ಹನಿಸ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ ವ ಮಾಂಕೊಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಥೊಡೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಪಳೆತಾನಾ ದೊನೀ possibilities ದಿಸ್ತಾತ್!

 

ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಅವಿನಾಭಾವ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಖಂಚಾಯ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಘರಾಂನಿ (Zoo) ಅಧಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಖಂಯ್ಚಿ? ಸಿಂವ್? ವಾಗ್? ಹಸ್ತ್?.. ಹಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್! ಮಾಂಕೊಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆ ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ತಾಂಚೆ ಖೆಳ್, ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ. (ವ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ತಾ?)

 

ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜೂ- ಂಕ್‌ಚ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಗಾದ್ಯಾನಿಂ ಭಾತ್ ಪೊಸ್ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಹೊ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಬೋವ್ಶಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವೀಕ್ಷಕ್ ಸಲೀಮ್ ಆಲಿನ್‌ಯೀ ಭಗುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

 

ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ವ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪರಣಾಥಾವ್ನಂಚ್ ಗಮ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ’ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಂಗಾ..’ ಮ್ಹಣೊಂನ್ಂಚ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊ. ಆಮಿಂ ಯಕಃಶ್ಚಿತ್ ಘಾಟಾಚೆ, ಬಯ್ಲ್‌ಸೀಮ್ಯಾಚೆ. ತೊ ಪಕ್ಕಾ blue blooded ಮೆಂಗ್ಳುರಿ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಶೆಂ (racist?) ಅಪಯ್ತಾಲೊಗಿ ವ ಆಮ್ಚಾ (ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ) ಪುರ್ವಜಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊಗೀ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಖೆಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ’ಆಹಾ, ಬೇಷ್ ಜಾಲೆಂರೇ..!! ತುಕಾ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸುಲ್ಲಿ..!’ ಅಶೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್, ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಆತರ್ವಣಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೀಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾಂನಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜೆನಿಂ ’ತುಜಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಶಿ ಕಾತಾರ್ಚಿ/ಮೊಡ್ಚಿ/ಚಿಮ್ಟುಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ! ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಸಾಂಜೆರ್ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂಜಾಗೀ, ಆಫೀಮ್‌ಗಿ ಘೆತ್ಲೆ ಬರಿಂ ನೀದ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್, ಸಯ್ತಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಹಾಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಪಪ್ಪಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ!

  

 

ಶಿಮ್ಟಿ ಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಯೀ ವ್ಹಯ್! ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪೊಂತಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಣ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ’ಪಳೆ, ಪಳೆ.. ಶಿಮ್ಟಿ ಕಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಪಂದಾ ದೊಡುನ್ ಧಾಂವ್ತಾ!’ ಅಶೆಂ ಹಲ್ಕುಂಚೆ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ.


ತರ್, ಶಿಮ್ಟಿ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಅಂಗ್‌ಗೀ?

 

ಮ್ಹನಿಸ್, ವಿಕಾಸಾಚಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚಾ (?) ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್ಲಿ, ಉಪ್ಯೇಗ್ ನಾತ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭಗ್ತೆತ್ ನಾ. ಶಿಮ್ಟಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್. ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಏಕ್ ವರದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಶಿಮ್ಟೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಚಿಂತುಕ್ ಪಡ್ಶಾತ್ ತರ್ ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಳ್ಕಾತೆಲೆಚ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎ.ಸಿ., ಫೆನಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್? Just imagine ಕರಾ-ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್! ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಚೈನೀಸ್ ಮೇಡ್ ಪಂಕೊ ಖೊವಾವ್ನ್ ಕಸೊಲೊಚ್ ಇತರ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾರೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ಯೆತೆಂ! ತಶೆಂಚ್ ಜಳಾರಿ, ಮೂಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್.. ಚಿಂತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪ್ರೇಜನಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‌ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ?

 

ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲಿಚ್ ತರ್ ಕಶಿ ಆಸ್ತಿ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ತಿಚ್ ಆನಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿನ್ grooming ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂಚ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ ಪಡ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತೊ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಶಿಮ್ಟೆಚೆ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್ ಖಡ್ಡೊ ಶಿಮ್ಟಿ ಜಾತಿಗಿ, ವ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಶಿಮ್ಟೆಚೆ ಕೇಸ್‌ಯೀ ಪಿಕೊನ್ ಯೆತೆಗಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ‍್ಯೆತ್!

 

ತರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಝಡ್ಲಿ ತರೀ ಕಶಿ?

 

ಶಿಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಝಡ್ಲಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಚ್. ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಅಟವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

 

ತುಮಿ ಈಸೋಪಾಚ್ಯೊ ನೀತಿ ಕತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚಾ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಾಣ್ಯಾಂ ಬಾಶೆನ್ ತ್ಯೊಯ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ. ಆಧಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆ ಬೋವ್ ಚತುರ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿಪ್ರೀತ್ ಬೂಧಿಂಚಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕೀ ’ಕೊಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಂವ್ಚೆ ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕೊಲೊ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಧವರ‍್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಪುರ್ತೊ ನ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಲೊ ಸುಟವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಉರ್ಡಾಲೊ ಆಮಿ ನಿಮಾಣೆ ಜಯ್ತೆವಂತ್‌ಯೀ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಮೈನಸ್ ಶಿಮ್ಟಿ! ತಿ ಕಾತ್ರಿಂತ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲಿ. ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಲೊ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ರಾಡ್. ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಲೊ ಎಕಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ ಪ್ರತಿರುಪ್ಣೆ ದೆಕ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತೊಲೊ? ಶಿಮ್ಟಿ ಮೂಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ತುಮಿ ಕೊಲ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಕೆಸಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ತಿ. ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಚಲ್ಯೆನ್ ಮೊಸೊರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ತಿ. ದೆಕೊನ್ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ ರಡೊಂಕಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಸ್ವಭಿರ್ಮತೆನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಮತಿಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಚೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್, ’ಬಾವ್ಡಾನೊಂ, ಆಮ್ಚಾ ಶಿಮ್ಟೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾ ತರೀ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲಾಂಗಿ? ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಡಿತ್ ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜರೂರ್ ಭಗ್ತಲೆಂಚ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್. ತಿ ನೀಟ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್‌ಚ್ ಸುಮಾರ್ ತ್ರಾಣ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.. ಬ್ಲಾ.. ಬ್ಲಾ.. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ತಿ ಕಾತರ್ನ್ಂಚ್ ಉಡಯ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ನಾಚೊನ್ ನಾಚೊನ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ! ಭಾವಾನೊಂ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಶಿಮ್ಟಿ! ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಯಾ. "You have nothing to lose except your wretched tails!" ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಘಡಿ ಭರ್ ಮೌನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ದಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತೊ ದರ್ಬಾರಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂ ಬರಿಂಚ್ ದುಸ್ರೆಯ್ ಚತುರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ನೆ? ತಾಂಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೆ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಾಪ್ ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಧಾಂಪ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಶಿಮ್ಟಿಯ್ ನಾತ್ಲಿ!

 

ಕೊಲ್ಯಾಚಾ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಚ್. ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯೊ, ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾರ್ಗೊನ್ ರೂಪಕಾಂ, ಇಮಾಜಿ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಕಲಾ ಕರಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. Reading between the lines ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಗಿ? ಈಸೋಪಾನ್ ವಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಟಿಚ್ ಕೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆರೋಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕೊಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಡ್ಕಯ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರೆ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಘೆತಾತ್! ಈಸೋಪಾನ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಣಿಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ expose ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸೂಚ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳಯ್ತಾ!

 

- ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 

COMMENTS

Shikeram , Surathkal Oct 17, 2015
wonderful narration. A good write up. Keep it up Carlo Mam. we need more from you

wilson , kinnigoli Oct 16, 2015
very nice write up.. the way you have related n concluded is wonderful.

Wilson , Kateel Oct 10, 2015

ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂದ್; master piece! ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮನೋಗತ್‍ಚ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಕುಶಾಲ್ಕಾಯೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಹೆಂ. ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಸರ್.. ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಂಕಾ ಏಕ್ ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕಾಲಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾನ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸೃಜನ್‌ ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸ್.