ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ 

Recent Archives

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್        2013-12-09 21:12:35
  |     |  1893  ಇಸ್ವೆಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಚಿಕಾಗೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ‍್ಮೀಯ್ ಗೋಷ್ಟೇಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಜಾಣಾ’ಸಾತ್. ‘ಕಾಂಟ್‌ಭರ್ ಧರ್ಮ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚಾ ಭಾರತಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾ. ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಂಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇನಾಕಾತ್.’ ಹಿ ಹಕೀಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.  ತರೀ ಪುಣ್, ವಿವೇಕಾನಂದಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ : ‘...ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ; ಬಾಪಾಚೇ ಆನಿ ಪುತಾಚೇ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ತಾಂಕಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ; ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಶಿಕಯಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಕಾಲ್, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧವರಾ.’ (ಮಾತೆವ್ 28 ; 18 - 20).

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಶಿಸಾಂನಿಂ ತಾಂಚಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಅಯ್ಕಾಜಾಯ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಣಿ ತೆಂ ಪಾಳ್ಳೆಂ ಸಮೇತ್. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ಪಾಸಾರ‍್ಲಿ. ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಕೀ ಪಾವ್ಲೆ. ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾವರ‍್ನಿ ಚಡಿತ್ ಕಾಮ್ ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಹೆ ವಿದೇಶಿ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಆಪುಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿಂಯ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ಆಟಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.
ಕ್ರಿ.ಶ. 1706 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ಚ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ 1813 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆಡಳಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚಾ ಲೊಕಾಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಕಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್ 650  ವರ‍್ನಿ ಚಡ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಶೇಸ್ ತೀನ್, ಇತಿಹಾಸ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಾಖಾಣ್ಲ್ಯಾಂತ್:

1. ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಛಾಪ್ಕಾನೆ.
2. ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಉದ್ಯಮ್ ಹಾಂಚೆ ಸ್ಥಾಪನ್.
3. ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆ ಆದ್ಯಯನ್. ತ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ಪುರಾತನ್ ಕಡ್ತಿಲಾಂಚೆ ಸಂಪಾದನ್ ಆನಿ, ಪ್ರಗಟನ್.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿನಿಂ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಹಾಂತು ಮಸ್ತು ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.


ಹಾಂಗಾಚಾ ಬಾಸೆ ಖಾತಿರ್, ಸಾಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಮಸ್ತು ಆಸಾತ್. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಹೆಬಿಕ್, ಗೊಡ್‌ಫ್ರಿ ವೇಗಲ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಝೀಗಲ್, ಜಿ.ಸಾಂಗ್ವೆರ್, ಜೆ. ಹಾಲ್, ಎಚ್. ಹೂಬರ್, ಸಿ.ಮೊಯಿರಿಕ್, ಫರ‍್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್, ವಿಲಿಯಂ ರೊತ್, ಜಿ.ಸ್ಮಿತ್ . . .  ಅಶೆಂ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸಬಾರ್, ಒಡ್ದ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ಚೆ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತೆ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪರಿಸರ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಹಾಂಗಾ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚಾ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಕಠಿಣ್ ವೊತಾಕ್, ಧಗಿಕ್ ತಾಣಿ ಪೂಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ರಾನಾನಿಂ, ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಧೆಂಯ್ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

 

 

 

ಅಸೆಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಗತಿಂತೀ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ವಾಖಾಣುನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಲೇಕಕ್ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಸೆಂ ಲಿಖ್ತಾ: “ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ದೀಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿನಿಂ ತಾಳ್ಟ್ಯಾಚಾ ಚುಡೆತಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ, ಸಂಸೊಧ್ ಕೆಲೊ, ಛಾಪ್ಖಾನೆ ಉಘಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್  ಛಾಪ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚಾ ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೊ. ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಡೊ.ಬ್ರಾವ್ನ್ ತೆಲುಗಾಂತ್, ಡೊ.ಪೋಪ್ ತಮ್ಳಾಂತ್, ಡೊ.ಗುಂಡರ್ಟ್ ಹಾಣಿ ಮಲೆಯಾಳಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಲೆ. ವ್ಯಾಕರಣ್ ತಶೆಂ ವಾಕ್ಸರಿ ರಚುನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಸೆಂಚೆ ಅಧ್ಯಯನ್, ಸಂಸೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ಘಟ್‌ಮೂಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲಿ.”

 

ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್. ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ವಿಶಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಕಿಟ್ಟೆಲಾನ್ ಆನಿ ಝೀಗ್ಲಾರಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ‍್ನಿ ಮಹತ್ವ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ ವಾಖಾಣ್ತಾತ್.

ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ನಾಮಾಂತ್ 1811 ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಬಾಸೆಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಲಾತಿನ್ ಬಾಸೆಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ’ಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ತಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್! ಆಪ್ಲ್ಯಾ  23 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆರ್‌ಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚೀಸಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕರ‍್ನಾಟಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಹೆಬಿಕ್. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಹೆಬಿಕಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಫೆಸ್ತಾ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಸಾದೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಸಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಚಾಕೀ ವರ‍್ನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಹೆಬಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಬಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಬಂಗ್ಲೊ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ತಾಣೆ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಬರಿಂ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಹೆಬಿಕಾ ಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರವಾಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆಬಿಕಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಬ್ಳಿಕ್ 200 ಮಯ್ಲಾಂ, ವಿರಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಕ್ ದೆಕೊನ್ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಸಾದ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಧಾರ‍್ವಾಡ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಖೂಬ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಧಾರ‍್ವಾಡ್ ತಾಚೊ ಕುಳಾರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ. ಕನ್ನಡ ಜಾಣಾ’ಸ್ಚೊ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ.

ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ 1837 ಥಾವ್ನ್ 1838 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಧಾರ‍್ವಾಡಾಂತ್, 1839 ಥಾವ್ನ್ 1851  ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, 1852 ಥಾವ್ನ್ 1860 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕೊಡಗಾಂತ್ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ. ಅಸೆಂ 24 ವರ‍್ಸಾಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಬೆಟಯ್ಲೊ.

ಕನ್ನಡ ಬಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ ತಶೆಂ ಲೊಕಾ ವಿಶಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಸೆಂತೀ ಖೂಬ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ್ ಜರ್ಮನಾಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ದಾಸರ ಪಡಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಥಾವ್ನ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ, ಆನಿ ಕನಕ ದಾಸಾಂಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 24 ಪದಾಂ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಸೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಭಾಸೆಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಕೆಲೊ.

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ್, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಗುಂಡರ್ಟ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಇತರ್ ವಿಷಯ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆ ಲಗ್ತಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಸಬಾರ್ ಗ್ರಂಥ್ ಲಿಕ್ಲೆ. ‘ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು’ ( 1859), ‘ಮತವಿಚಾರಣೆ’ ( 1864), ಥೊಡೆ ಗಾದಿ ಅಸ್ಯೊ ಆಸಾತ್: ‘ಅ ಆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಅಮರವಾದರೂ ಹೇಳು.’ ‘ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಮುಂಗಡವಾದರೂ ಬೇಕು.’ ‘ಅಂಬು ತಾಗಿದರೂ ಹಂಬಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.’

ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಗಾದಿ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತ್ಯೊ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಗಾದಿಂಚೆ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೀದಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗಾದಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ,ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ, ಬಸವ ಪುರಾಣ, ಚೆನ್ನ ಬಸವ ಪುರಾಣ, ತುಳು ಪಾಡ್ದನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲೆ. ಕೊಡಗಾಚಾ ವೀರರಾಜೆಂದ್ರಾಂಚೊ ‘ರಾಜೆಂದ್ರ ನಾಮೆ’ ಪರಿಷ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಪುನರ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 1843 ತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ’ ದಿಸಾಳೆಂ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಕರ‍್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ 1844೧ ತ್ ‘ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ’ ನಾಂವಾನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

 

ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತೀ ನಿವ್ಲೊ ನಾ. ಜರ್ಮನಿಂತ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಚೊ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಭಾಸಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ 1870 - ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ 324  ಪಾನಾಂಚೊ ಗ್ರಂಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆಚೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರುಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ನಾ.

[ವಿವಿಧ್ ಮೂಳಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್]

 

COMMENTS

Wilson , Kinnigoli Dec 29, 2013
Good one.. good to know things.. history is always interesting and exciting...

Ronald Monies , Hassan Dec 21, 2013
Good article ......!

Cyril Mathais , Udupi Dec 10, 2013
Such priests are one in a lakh. They went hungry to feed the poor,they stayed roofless to give shelter,they went everywhere spreading the message of peace. When we see a cassock today we remember those blessed priests.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು , ಚಿಕಾಗೊ Dec 10, 2013
ಲಾಯೇಕ್ ಬರಪ್ ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ; ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಶಿಖಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ!