ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ - ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿ ರುಜಾಯ್,  ಕಾರ್ಕೊಳ್ , ಅಲಂಗಾರ್ , ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ದಲಿತ್ ಕ್ರೀಸಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.  ಆತಾಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚೆ ತೆ ರೂವಾರಿ. ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ನಿವಾಸ್ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2013  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ’ ಹಾಚೆ ದೋವ್ ಆವೃತ್ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2014  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ದಲಿತಾಂ ಮಧೆಂ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಂಚೊಂ ಜಮೊ ’ ದಲಿತ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ದ್ ಐಸಾಕ್ ಲೊಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ 2015  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.  ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೇಮಂಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ’ಮೆಟಾಂ’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.    

Recent Archives

ಫಿಪ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ - ಸ್ವೀಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ

ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ        2015-04-07 21:48:12
  |     |  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂಕ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿಚಿತ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಖಾಸ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಆಜ್,  ಎಪ್ರಿಲ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್,  70 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ’ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಪ್ರಬಂದ್ ಬುಕಾಚೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದೋನ್ ಆವೃತ್ತ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ( ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ 2013  ಆನಿ 2015  )  ಜೆಜುಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಸ್ಸಾ,  ಕೋರ್ಟಿ,  ಮಾಫೇ ತಸಲ್ಯಾ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂನಿ  ದಣ್ಸಾತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ತಾಂಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿವಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ’ದಲಿತ್’ ಬೂಕ್ ಆತಾಂ ಭರಾನ್ ವಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ( ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್  2015 ) ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ|  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ’ಮೆಟಾಂ’ ನಾಂವಾರ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂಕಣ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ , ಸಮಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಸವೆಂ ಡೆನಿಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಅಂಕಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕೀಸ್ತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್

ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. ’ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್’ ಹಿ ಗಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಿ ಗಾದ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಗಾದಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ’ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೆಟೆಚೆ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಂಚ್ಚೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾಂಚ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ನೀಜ್ 25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಜಿವೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ ಅಲಾಂಗಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.  ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಚೆ, ಭಾಚಿಯೊ, ಪುತ್ನ್ಯಾಂನಿ, ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿ, ವೊನಿ, ಭಾವೊಜಿಂನಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ’ತುಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಘಾಲ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಒಡ್ದಿ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ.

 

 

ಜನೆರ್ 1, 1971 ವೆರ್ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ಓಡ್ದ್ , ಬೋಪಾಲ್ ಬಿ.ಎ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್

 

ಕಲ್ಮಾಡಿಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಬಾಸವೆಂ

 

ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾ ದಿಸಾ - ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊ

 

ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚಿಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ - ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ಮೊಗಾಳ್ ಭಾವ್ ಉಬ್ಬಪ್ಪು ಸವೆಂ

 

ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ - ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

 

ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ

 

ದುಸ್ರೊ ಬೂಕ್ ದಲಿತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ - ಫಾ| ರೋಶನ್, ಫಾ| ಅನಿಲ್ , ಫಾ| ಜೋಸ್ವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್

 

ದಲಿತ್

 

ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ 56 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರೀ ದಲಿತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ವಾವುರ್ಲೊಂ.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಟಾವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಶ್ಟಾಲೊಂ.


ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ತಸಲಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ, ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೇಕನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿರ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಅಂಕಣ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಜಮೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.  ಮ್ಹಜಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ದೇಶ್ - ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲಾಂ. ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್, ಅಮ್ಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿಪುರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ. 

ದೆಕುನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಪಾವ್ಟ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಗಾಯ್ತಾಂ ’ಫಿಪ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ , ಸ್ವೀಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ’  ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ’ಸತ್ತರ್’ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಮಧುರ್ ಸತ್ತರ್  ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್  ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ತುಮಿಯ್ ಮಾಗಾ.

- ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

 

ಮೆಟಾಂ - ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಅಂಕಣ್ :

 

♦     ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್

 

♦     ಜೆವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

 

♦     ಲಿತುರ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್

 

♦     ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್

 

♦     ಕೊರ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಫಾ| ಕಾಮಿಸ್ಸಾ


♦     ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ?


     ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

 

     ನಾರಾವಿಂತ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ - ಫಾ| ಕೋರ್ಟಿ

 

     ಫಾ| ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್


     ಮಾ| ಜೆ.ಪಿ. ತಾವ್ರೊ - ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್, ಮ್ಹಜೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ


     ಹಾಂವ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ


     ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ - ತಿಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ


     ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ - ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ


     ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ - ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ


     ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ : ಕೆದ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತ್ ?

 

COMMENTS

Essell , Mangalore Apr 28, 2015
Fr you are one of the priests who built people you will be always in people s heart. Those who build buildings will be forgotten along with the buildings.

Elias Quadros , Devaragudde, Belle Apr 10, 2015
Many many happy returns of the day dear Father! May the Almighty God Keep You with good health happiness Always in your Life forever!

Shikeram Surathkal , Surathkal, Mangalore Apr 09, 2015
Many happy returns of the day dear Father. Praying that may God give you good health in coming years.

Ronald Sabi , Moodubelle Apr 08, 2015
Happy Birthday Fr. Denis. May you have many more!

Roshan Madtha , Mangalore Apr 08, 2015
Dear Fr Denis, Happy Birthday.

Lucy Rodrigues , Moodubelle / Mumbai Apr 08, 2015
Dear Fr. Denis, many many happy returns of the day. May Almighty God bless you with good health and happiness always. Have a joyful day.

Victor Castelino , Boliye / Dubai Apr 07, 2015
Many many Happy returns of the day Father Denis. May the Lord keep you healthy and active for another decade to come. Cheers. From: Fiona, Vinod, Vidya, Gavin, Eveline and Victor.