ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2014-10-07 21:50:04
  |     |  ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್. ದುಬೈಂತ್ ಮಜೊ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೇರಳಾಚೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದುಬೈ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸವಾರಿ?’ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಕ್. ’ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಷೇದಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?"

ಕೇರಳಾಚಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ನಿರಾಸ್ ಕಶೆಂ ವೆಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚೊ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚೆಂ ಆಡ್ವಾರ‍್ತೆಲೆಂ ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ’ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ’ ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಯೆತೆಲಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಕಾತ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಉಧ್ಧೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ನಯ್. ತುಮ್ಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಂಯಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಂ.

ಸೊರೊ ನೀಷೇಧ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿಕ್ ಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ ಕಸೊ ಸೆಂವ್ಚೊ? ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತೊಲೊಗಿ? ಕೊಣೆಂಗಿ ಪುನೆವಂತಾನ್ ಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ’ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಮೀಸಾ ತವಳ್ ವಾಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ವಾಯ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಝಾ ಬೊಂಡ್ಯಾಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳಾತ್? ತಶೆಂ ಚಿಕನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಯಾ ಕುಡಿಚಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂನಿ ಗರ‍್ಮಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ನಾ. ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೆ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಜಿ ಸಮಿಕ್ಷಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಳೆ!

ಯೊಯೊ ಹನಿ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ’ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚಾ-ಚಾರ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಹೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ‍್ಮಿ ವೊಡ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರ್. ತಾಣೆಂ ಬಹುಶಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವೊಡ್ಕಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಂಟ್ರ‍ೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಣ್ತಾ ತೊ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ’ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಗುರು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್: ದೋಗ್‍ಯಿ ಸಕತ್ತ್ hot ಕಾಸ್ತಾಚೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ.

ಆತಾಂ, ವಿಶಯ್ ಕೇರಳಾ ಆನಿ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವಿಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನಯ್. ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್. ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ’ಆಮಾಲಿ’ ರಾಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೇರಳಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 8.5 ಲೀಟರ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಸೇವನ್ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಸೊರೊ ಸೇವನ್ ಮಾಪ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಸೆಂವ್ಚಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಾ ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆ ಸೊರೊ ಎಕೇಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಖರ‍್ಚಾತಾ. ತಶೆಂ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಕೇರಳಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ’ಸೊರೊ’ ನಿಶೇದ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಕೇರಳಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಏಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕಾ ವರ‍್ಸಾಕ್ 11.6 ಲೀಟರ್ ಸೊರೊ ಖರ‍್ಚಾತಾ. ಬೆಲರಸ್ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ‍್ಸಾಕ್ 17.6 ಲೀಟರ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಸೇವನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೇರಳಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ತುಮಿ ವರ‍್ಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾತ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ದವರ‍್ಲಾಂ? ಪುಣ್ 8.5 ಲೀಟರ್ ಏಕೆಕ್ಲೊ ಪಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಶಯ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೊ ನಯ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಕೇರಳಾಂತ್ 40% ರಸ್ತೆ ಅವ್ಗಾಡಾಂ, 69% ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿ 80% ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲಿ ಹಿಂಸಾ ತಶೆಂ ವಿವಾಹ್ ವಿಛ್ಛೇಧನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಜಾತಾತ್.

ಮಳ್ಯಾರ್ ಬಾಕಿಚಿಂ 60% ಆವ್ಗಾಡಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾತಾತ್. ತರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೊನ್ ವಾಹನ್ ಚಲೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಯಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ? ಬಾಕಿಚೆ 31% ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ರ‍ಾಧ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಹಾಂವ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಥಿರಾರ್ ಆಸೊನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಚೂಕ್. 80% ಸೊರೊ ಪಿಯೊನ್ ಡಿವೊರ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಹಾಂವ್. ಕಾಜಾರಿ ಬಂಧನಾಂತ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಯೊ ಯೊ ಹನಿಸಿಂಗಾ ಪರಿಂ ಚಾರ್ ಬೋತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ ಸೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಸೊರೊ ಘೊಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿವಾಹ್ ವಿಛ್ಛೇಧನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್?

ಹ್ಯೊ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಸೊರೊ ನಿಶೇದಾಚೆರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ’ಸ್ಟೇ-ಆರ‍್ಡರ್’ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್. ತರ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್ ದುಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

 

 

1970ವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಸೊರೊ ಪ್ರೇಮಿಂಚೆರ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಭಯನಕ್ ಕಾಳಿಂ ಮೊಡಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನತಾ ದಳ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂಯಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಶೇದಿತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಮಾಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್. ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕಾಚೊ ಘುಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮೂತ್ ಪಿಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಬ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಶೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿ ದಿಲ್ಲಿ  "ದೇಶಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಶೇದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ದೆವಾ,  ಭಾರತೀಯ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಮೂತ್ ಪಿಯೊಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ."

ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೂತ್ ಪಿಯೊಂಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಯೊ ಯೊ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, ’ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ಪಿಶಾಬ್ ಕಾ, ಕಾಮ್ ಮೇರಾ ರೋಜ್ ಕಾ, ನಾ ಮಜ್ಕೊ ಕೋಯಿ ರೋಕೆ, ನಾ ಕಿಸಿ ನೆ ರೋಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪದ್ ಗಾಯ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

 

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

 

COMMENTS

G.W.Carlo , Hassan Oct 09, 2014
ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೊಬ್ಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್! I pity him. ಗಾಂಧಿಚಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ನಿ ಸವಾಯ್ ಸೊರೊ ಥೈಂ ಮೆಳ್ತಾ! ಮಹಮ್ಮದಾಚಾ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ branded ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸೊರೊಯೀ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಾ ವಳ್ಕಿಚಾನಿಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.ಸೊರೊ ನಿಷೇಧ್ ಯೀ ಎಕಚ್, ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ನಿಷೇಧಯ್ ಎಕಚ್!

Mala Menezes , UAE Oct 08, 2014
ಸೊರೊ ನೀಷೇಧ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿಕ್ ಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ ಕಸೊ ಸೆಂವ್ಚೊ -....misa velar betovchnch wine th amal naa...ami christwani kityak chuk prasar karche.....?