ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ :
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್)
1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ :
ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್)
ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್.
ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ.
ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :
ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961
ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

Recent Archives

ಆಬಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ        2014-09-21 21:44:29
  |     |  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋಗಾಂಯಿ ಆಬಾಂಕ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಜೆಂ ಜನನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಬಾಂಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಶಿಕ್ಷಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ’ಅಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ - ವೀಸ್ ಎಕ್ರೆ ಸಾಗೊಳೆಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದರ್ ಆನಿ ದಡಂಗ್ ಜೀವಾಚೆಂ ಆಬಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಣ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾತ್ರಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ.

ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಜಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮಾತ್ಸೊ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ವರೂಪ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ’ಕಿತೆಂ ಧೈರ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಚೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚಿ ಬಾಳ್‍ಬೂಧ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ,’ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಆಬ್ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಹಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ನಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಪ್ರತೀಕ್. ಆಬ್ ಐ ಲವ್ ಯೂ....

ದೆಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್? ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ. ತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಅಪ್ಲೆ ಸಾಟ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆರ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್  ನಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾರಾ - ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜಿ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ವ್ ಆಬಾಪರಿಂ ಧಡಂಗ಼್ ಜೀವಾಚಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾವ್ಳೆ ಸ ಫುಟಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ.

ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯ್ ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಯ್. ಹಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಬಾಚಿ ಕಾಣಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಐ ಲವ್ ಯೂ ಆಬ್... ಐ ಎಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯೂ. ದೆಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ ಮಜಿ ಹಿ ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಾಲಿ. ತಮಾಶೆ ನಯ್!

 

 

ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಕುರ್‍ಕುರಿತ್ ಕಾಣಿಯೆ ಬೂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಹಾಡ್ಲಾ, ಮಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೆಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚಿಂ ದಢಂಗ್ ಕಾಸ್ತಾಚಿಂ ಮಣ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಕತ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ’ವಾಯೆಗ್ರಾ’ ಮಣ್ಚಿ ಗುಳಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಬೆಂಡಾಂ ಯಾ ಮುಸ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊ ಖಾತಾಲೊ ಯಾ ಆಲೊ - ಪಾಲೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.

 

ಮಾತಾರ್‌ಪಣಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ/ಜಾಂವ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿ ಎನ್.ಡಿ. ತಿವಾರಿ 88 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್‍ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ 67 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚೊ  98 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಎಲನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 95 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಲಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್‌ಲಿ-ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ’ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್’ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹಾವ್!

ಗಾಯಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಕಾರ್ಟನಿ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ 27 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ 69 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್. ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾ ಕೆಲೆ ತರೀ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಆತ್ಮ್ ಚರಿತ್ರಾ ತವಳ್-ತವಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಹೆಂ ವಾಯೆಗ್ರಾಚೆಂ ನವಾಲ್ ಯಾ ಕಮಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್-ಗಿ? ಥೊಡ್ಯಾಂ ದೀಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಜೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಜೋಕ್ ಹೊ. ತುಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ ತರ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುಂಚೆಂ. 90 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಕ್  ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ರಾತಿಚೆಂ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ನರ್ಸಾಕ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಭರ್ ತಾಚಿ 80 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಆಬಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿ.

"ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಆಜ್ ತುಂ?" ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ಘೊವಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್." ಆಬಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿಗಿ?" ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ.

"ಸುಶೆಗಾತ್." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಬ್. "ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ನರ್ಸಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್‍ಭರ್ ಹೊಟ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಆನಿ ಏಕ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್‍ದಮ್ ಫ್ರೆಶ್."

ಹೊಟ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ವಾಯೆಗ್ರಾ? ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ನರ್ಸಾ ಸಂಗಿಂ ಅಬಾನ್ ರಾತಿಂ ಕಿತಾಫತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ದುಬಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ತಾಪ್ಲಿ.

"ತುಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ರಾತಿಂ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್?" ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ನರ್ಸಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

"ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್." ನರ್ಸಾನ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. "ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವೆ ಆಬಾಕ್ ಹೊಟ್-ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಪೂರ್ವ್. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೊಟ್-ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ."

"ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಾಲಿಂ.

"ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...." ನರ್ಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ನರ್ಸ್. "ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೆಡ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಳೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ."

- ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

 

COMMENTS

Alphonse Mendonsa , Pangla Jun 14, 2014
Too good. enjoyed reading it.. good time pass.. Old is Gold...

Geoffrey , Hat hill Jun 14, 2014
When we all know that hospital beds are equipped with side supports to prevent accidental fall of the patient, this Viagra thing kind of insults the intelligence of reader even though it’s supposed be a so called joke.

Philip Mudatha , Navi Mumbai Jun 14, 2014
:D

M M ALVARES , Mangalore Jun 14, 2014
Excellent as usual, good pass-time. Aab is great!