Editor Speak

ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ . . . ವ್ಯಾಕ್ !     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡುಣೆ ಚಾಳೀಸ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದುಡು ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಯೀ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗತ್ ಪಳೆಯಾ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ , ಲಿಪಿ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಕೇಂದ್ರ್  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ  ಚಿಲ್ಲರ್ ಏಕ್ ಲಾಖಾಖಾತಿರ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ? ಘರಾಂತ್ ಕಾವ್ಳೊ ರಿಗ್ತಾನಾ . . . ಹಿ ಖರೋಖರ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

 

ವರಸ್ ಜಾತಾನಾ. . .     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ( Literature for Social Awareness)  - ಹ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮಿ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ  ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.   ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್  ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಿಂನಿ ಆನಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ರಿಪೊರ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಂಡ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಿ ಆನಂದಾಗರ ಸ್ಟೋರಿ, ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಅನುದಾನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮೆಸಿಯಾಚಿ ಸೌಹರ್ದ ನಗರಾಚಿ ಸ್ಟೋರಿ -  ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಜಾತೇ ಆಸಾ.

 

ಬೌ ಬೌ ಆನಿ ಡೌ ಡೌ - ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ಲೆರಿಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಅಂತರ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಖಂಯ್ಚಿಗೀ ಏಕ್ ಬ್ರಿಟನಾಚಿ, ತೀಯೀ ವೆಪಾರಿ ವಿಮ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಮವ್ಣಿ ( ಸಮೀಕ್ಶಾ ನ್ಹಯ್ )  ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಣ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅಲ್ಶೇಶಿಯನ್, ಘೊವಾಕ್ ಡೊಬರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಬೌ ಬೌ! ಹಾಂಗಾಸರ್  - ಬ್ರಿಟನಾಚಿ ಏಕ್ ವೆಪಾರಿ ’ಸರ್ವೆ’ ಆಸಾ ತಶಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತಿ ಹಾಂಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್  apply  ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ?

 

ಪೆರ್ನಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಂಜಾರ್ - ಉಡಾಸಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾ     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ, ತವಳ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್. ತೀನ್ ವಿಕೆಟಿ ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಬೊಡಿ ಪುರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟ್ಯಾಚೆ ಪರಾಂಜಿ ಕರ್ತಾತ್. ತವಳ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಚಾಬ್ಕಾಚೆ ರೂಕ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಲ್ ವಾ  ಕಬಡ್ಡಿ  ಖೆಳೊಂಕ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದುನ್ ದೀವ್ನ್ , ಆಮ್ಚೆ ಮಾಸ್ಟ್ರರ್, ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್, ಆಮಿ ತವಳ್ ನೀಲಗಿರಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸ್ತಾಲೆ, ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತುಂಕ್. ಆತಾಂ ಬೋವ್ ಶಾ ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಯೀ ನಾಂತ್ ಆನಿ ನೀಲಗಿರಿಚೆಯಿ.

 

ನಿರ‍್ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರಸ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉತರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಜಾಲಾಂ. ನಿರ್‌ವಾರೆಂ,ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ನಿರ್‌ವಾರೆಂ. ಹೆಂ ನಿರ್‌ವಾರೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಜಾತಾ ತರ್ ವಿಲ್ಪಿನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ತಶಿ ಆಸಾಗೀ?

 

ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್     -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್, ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಗೀ? ಬೋವ್‌ಶಾ ನಾ. ಜೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಲೊಕಾನ್ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಟೇ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಧಯ್ರಾನ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾವ್ಜೆಜೆ ಪಡ್ಟಾ. ಕಾರಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೈಚಾರಿಕ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್  ಮಿತಿಚೆ ಖೊಡೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ -  ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜನಯ್ತಿಕ್.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ