ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ನವಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ, ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ , ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿನವ್ಣಿ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-08-05 11:12:59
  |     |  ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಥರಾನ್ ಗಳ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಭರ್ತ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಡುಣೆ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಪ್ರಬಂದ್, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ, ಲೇಕನಾಂ, ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಂ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ಅಂಕಣಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಖಬ್ರೊ, ಕಳವ್ಣ್ಯೊ, ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್ - ಜಾಗೃತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಶೆ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ತರ್ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಆಧುನಿಕ್ , ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ತರ್ನೆ ತಶೆಂ ಅನ್ಭೊಗಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ / ವಾಚ್ಪಿ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಲನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ.

 

ಜಾಂವ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವಾ ಸಾಹಿತಾಂತ್, ನವ್ಯೊ ಅಲೊಚೆನ್ಯೊ, ನವೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವೆಳಾ - ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ’ಅಪ್‌ಡೇಟ್’ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಂತ್ರ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾತಾ.

 

ಹಾಂವ್ ಮುಳಾನ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಎಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸಮಗ್ರ್ ಥರಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಎಕೆಕೆಚ್ ಗಜಾಲಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಮ್ಜೊನ್, ಶಿಕೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್, ಹಾಂವೆ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್, ತೆ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ - ಹಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕಾರಣ್. ದೆಕುನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಜೂನ್ ತೀಚ್ ಆಸಾ. ಮಧೆಗಾತ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರೀ, ಅಂಕಣಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸೊನ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತವಳ್ಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾಟಾಬೇಸಾಂತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೇಸ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ನ್ ನವಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಡ್ಚಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಡಾಟಾಬೇಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ನವ್ಯಾ ಡಾಟಾಬೇಸಾಕ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಚಿಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ತೆ ಚಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್, ನವಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ, ಆಲೊಚೆನ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಟ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಆಸಾ.

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

 

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ : ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾಯ್ಟ್.

 

ಆತಾಂ ಮುಕ್‌ಪಾನಾರ್ ಮಧೆಗಾತ್ Search ಬುತಾಂವ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತು ಲೇಕಕಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್. ಲೇಕಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಗಾಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ. ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪಾನಾರ್ ಲೇಕಕಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಒಳಕ್ ಆಸಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾನಾಂ ವಾಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಲೇಕಕಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್, ತಾಚೆ ಕೃತಿಯೊ, ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸವೆಂ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ , ಸಂಪರ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೆಕ್ತಿ - ವಿವರ್ (ಬಯೋಡಾಟಾ) ಆಟಾಪ್ಚಿ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಹಾತೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

ಹಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಡಾಟಾಬೇಸಾ’ ಕ್ ಆಮಿ ಚಾಲನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮುಕ್‌ಪಾನಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅಲೊಚೆನೆಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ದಿಲಾಂ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ - ಸುಚನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

 

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ : ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾಯ್ಟ್.

 

ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸೃಜನ್‌ಶಿಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಹೆತ್/ ಅನ್ಬೋಗ್ ನಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ವರ್ಗಣೆಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಬೂಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಗಣ್ಯಾಂನಿ ಸಾಯ್ಟ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂಚೊಂ / ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗಟನಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

 

ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಫಾವೊತಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಎಕಾ ಅವ್ಧೆಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ನವೀಕೃತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ದೆಕುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ಘಟ್ಟ್ ನಿಚೆವ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾ.

 

ಮುಕ್‌ಪಾನಾರ್ Subscribe Kittall ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಗಣೆಚೆ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 1,200/- ( ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಲೆಕಾನ್ ) ವರ್ಗಣಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಠರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ವರ್ಗಣಿ ದೀಜೆಚ್, ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಅಶೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಬಂದಡ್ ನಾ, ದಬಾವ್ ನಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಣಿ ವರ್ಗಣಿ ಭರ್ಯೆತ್. ಚೆಕ್/ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಡೆಬಿಟ್ / ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ Payment Gateway ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹಿ ಸವ್ಲತ್ ಘೆಜಾಯ್ ತರ್ ಪರತ್ ತೀಸ್ ತೆ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಸಾಕ್ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

 

ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 1,200/- ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಮ್ಯಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆರ್ಸೊ (ಭಾರತಾಂತ್ ) ಪಾವಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಜರಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿ ರುಪಯ್ 20,000/- ದೀವ್ನ್ ಪಾತ್ರೊನ್, ರುಪಯ್ 10,000/- ದೀವ್ನ್ ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ರುಪಯ್ 5,000/- ದೀವ್ನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

 

ಚೆಕ್ / ಡಿ.ಡಿ. ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್ : The Editor, Kittall.com, Catholic Centre, Hampankatta, Mangalore - 575 001. ಇ ಮೇಲ್ : editor@kittall.com ಮೊಬಾಯ್ಲ್ : 9449770629.

 

ಆಯ್ವಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ಯೆತ್. Account Name : Kittall.com, Account Number : 104700301000134, Account Type : Current Account, Bank : Vijaya Bank, Branch : City Mngalore, IFSC Code : VIJB0001047 Swift Code for International Bank Transfer: VIJBINBBMLR

 

ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸೊ ಲಾಗ್ಲೊ, ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಯಾಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಾ ವಾ ಸಾಂಗಾ. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಚುಕ್ತಾಂ ತರ್ ಜಾಗಯಾ. ಮ್ಹಜೊ ಇ ಮೇಲ್ ಪಾತ್ತೊ : hmpernal@gmail.com ಮೊಬಾಯ್ಲ್ : 9449770629

 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ , ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

 

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ,

 

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

 

 

COMMENTS

Edmond Noronha , Sharjah Oct 28, 2015

Pls enroll me as a humble subscriber of Kittall and Arso for a year. My contribution of annual subscription of Rs.1,200/- will reach you soon. Thank You. 

John Sunticoppa , Coorg Aug 10, 2015

Congrats H M Sir. 

Melwin , Kolalgiri Aug 10, 2015

ಕಿಟಾಳ್ ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರುಚ್ಲೊ. ಬರ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೇಖಕಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಖುಶಿಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆದ್ಲೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಬರೊಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ’ತಿಂತೆರ್’ ಆನಿಂ ’ಉಜ್ಯಾಕ್ ನಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್’ ಬೈಲೈನ್ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ದಿಸಾಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್  ಸುದ್ರಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಆಶೆಂಚ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ’ ನಾ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ  ’ಚುಕುಬುಕು’ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂಕ್ ಎಕ್ ಮಾತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿಟಾಳಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಅಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಭಿಲಾಷಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿನೊವ್ಣಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿಯ್ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕಿಟಾಳ್.

Pramod Rodrigues , Bangalore ( Via Facebook ) Aug 09, 2015

ನವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಲೊಗೊ ಯೀ ಸೂಪರ್. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಯೀ ಬರೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಏಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಚ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ . ಕಿಟಾಳಾನ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜರೂರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ...
ವಿನ್ಯಾಸಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಕಾಂಯ್ ಊಣ್ ದಿಸಾನಾಂತ್ . ಪುಣ್ "ತಾಂತ್ರಿಕಾತಾ" ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ ...!
1)" ಪರ್ನ್ಯಾ ಡಾಟಾಬೇಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ನವ್ಯಾ ಡಾಟಾಬೇಸಾಕ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ . " ..ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ ...!!!
2) Search ಬುತಾಂವ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಆಸಾನೇ , ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ . Search ಕ್ ಚ್ "ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್" , "ಕ್ರೌಲಿಂಗ್" ಮ್ಹುಳ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆಸಾತ್ . ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಬಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಅನಿಕೀ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತ್ ...!
3) ತಿಸ್ರೊ ವಿಶಯ್ ಫಕತ್ ತಾಂತ್ರಿಕಾತೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಾಲಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ "ಇತ್ಲೆಚ್ ಸಬ್ದ್" ಮ್ಹುಣ್ ನಿರ್ಭಂದ್ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ತಪಾಸ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ. ಅಮ್ಚಾ ಚ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಚಲಾಂವ್ಚಾ ಫಾಮಾದ್ ಫಿರ್ಗಿಂ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೀ ಅಸ್ಲೊ ನಿರ್ಭಂದ್ ಆಸಾ . ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಫಮಾದ್ ಪತ್ರಾಂರ್ ಯಾ ತಾಂಚಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ನಿಗಾ ದವರ್ತಾಂ . ತುಕಾ white house ಚಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ F**k u obama ಮ್ಹುಣ್ಚೊ ಸ್ವಾತ್ರಂತ್ರ್ಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಸಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ Dawn ಪತ್ರಾರ್ ವಚೊನ್ F**k u ಶರೀಫ್ ಮ್ಹುಣ್ ಇಂಡಿಯಾಚಾ ಸ್ಲಮಗಾರಾಂಕ್ ಯೀ ಬರವ್ಯೇತ್. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ , ಆಮ್ಚಾಚ್ CNN IBN , INDIA TODAY , NDTV ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ F**k u ಫ಼ೆಕು ಯಾ F**k u ಪಪ್ಪೂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ... !! freedom of opinion ಮ್ಹುಣ್ಚೆಂ ತಾಕಾಚ್ ...!! ಯಾ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಮ್ಹುಣ್ಚೆಂ ತಾಕಾಚ್ ...!! ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟ್ಚೆಂ ತೆನ್ನಾ ... ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಸ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾಗೀ ?

Monica Mathias , Dublin/Ireland Aug 09, 2015
ಪರ್ಬಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್. ಯುವ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಪ್ರೆರಕ್ ಅನಿಂ ಪೊಶಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾನ್ ಅನಿಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಫಾವೊ. ಕಿಟಾಳಾಚ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಅಮ್ಚೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಅಸ್ತಲೊ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಅಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ.

Maxim Lobo , Bangalore Aug 08, 2015
Congratulations HM for the impactuful changes on the website and the novel initiatives you have launched. I have always respected you for your literary creativity and acumen. I think you need to focus on these and remain always positive. Excellence and success follows. We need bridges and bridge builders in konkani, there are enough factions. All the best.

Stany Bela , Dubai Aug 08, 2015
ಕಾಳಾ ಆನಿ ವೆಳಾ ತೆಕಿದ್ ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಭರ್ ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಭರ್ಮಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತೀ ಭರ್ಮಾಚೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.