ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖೊರ್ಜಿಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2016-05-23 18:40:40
  |     |   

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಕ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಗಂಗಾಗತ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಸಿನೆಮಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಣಾಮೊಲಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕೋಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ? ಕೋಣ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಕರ್ತಾ ? ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ವಾ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುರ್ಗತೆಕ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಅಂದಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ನಾ! ಹೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್.

 

ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಸಿನೆಮಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ 'ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಫಸ್ಟ್ ಶೋ' ಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾಂಕೀ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮ್ , ನಾಟಕ್, ಬುಕಾಂಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಂಕ್ ಹಾಂವೀ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾ. ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೀಟ್ ಪತ್ರ್‌ ಕರ್ತಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಯೀ ವ್ಹಯ್, ಶಿಕ್ಷಾಯ್ ವ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಸಿನೆಮಾ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಆತಾಂಯ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಪುರವಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಸಿನೇಮಾ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಲೀದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಸಲೆ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ 'ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್' ಪತ್ರಾರ್ ' ಜರಿ ತುಮಿ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾತ್ ತರ್... ದೋನ್ ಅನಾಸಿನ್ ಗುಳಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಚಾ' ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಪುರವಣಿಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಾಚುನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಚ್ ತವಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹೊ ವರ್ಗ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಕರಿಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್ - ಹರೀಶ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ 'ಪ್ರೇಮ್ ಖೈದಿ' ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಖಲೀದಾನ್ ಹೀರೊ ಹರೀಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರವ್ನ್, 'ಸಿನೆಮಾಚೊ ಹೀರೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಮಿಶಿಯೊ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ' ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುತ್ತಾ ಹಾಸೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಖರೆಂಚ್ ಹೀರೊ ಹರೀಶ್ 'ಪ್ರೇಮ್ ಖೈದಿ' ಸಿನೇಮಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಮಿಶಿಯೊ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬಾರೀಕ್ ಆನಿ ಮತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಖಲೀದ್ ಮಹಮ್ಮದಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾನ್ ಜಾಂವ್, ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾನ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ, ಸಂಗೀತ್, ನಟನ್ ಹೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಯ್ರೆ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಣೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ? ಕಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ? ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ತೆಂ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಶೋ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಆನಿ ವೆಳಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಫಾವೊ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಠಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೊ ಶೋ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚೇರ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಖೊರೊಜ್ ಕುಶಿನ್ ದವರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

 

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ - ದುಬಾಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ' ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ' ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಬರ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಸುರುಪಾಚೆ ದುಬಾವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಭೆ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ 'ಕಾನಿಂ ಉತ್ರಾಂ' ಕೊಣಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಆಸಾತ್ ? ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ? ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ? ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ? ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ? ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮಾಕ್ ? ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಪ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ದುಬಾವ್ ಅನಿಕೀ ವಾಡ್ತಾ.

 

ಜರಿ ಹಿಂ 'ಕಾನಿಂ ಉತ್ರಾಂ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತರ್, ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ - ಕೊಣೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ ? ಕೊಣಾಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ -  ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ, ಪದಾಂ - ಸಂಗೀತ್ ವಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ? ಸಿನೆಮಾ ಜರಿ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖೊರ್ಜೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಜರಿ ಡಬ್ಬಾ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ... ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೊ ದುಡು, ವೇಳ್ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಿತ್ ? ಬರ್ಪಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಾಚಿ ಹಮಿದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖೊರ್ಜಿನ್ ಪಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಫರಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್, ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣೆಂತ್, ಪದಾಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್, ನಟನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ ? ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಫರಾ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕುಣ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಂತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಘಡೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ ? ಲೊಕಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಾ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚಿಂ , ಪಾದ್ರಿಂಚಿಂ ಸೊಂಡಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ತೆಚ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಉಪದೇಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ? ಬರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಾವೊತೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್, ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖೊರ್ಜಿಂಕ್ ಆನಿ ದರ್ಜಿಂಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಫರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಕಿತೆಂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಜಾತಾ ? ಹ್ಯಾ ತರ್ಕಾಪಾಟ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ?

 

ಆನಿ ಜರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ 'ಕಾನಿಂ ಉತ್ರಾಂ' ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್, ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮಾಕ್ ತರ್ - ಹಿಂ 'ಕಾನಿಂ ಉತ್ರಾಂ' ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಘುಸವ್ನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಗಾಂವ್ ಭಾವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚ್ಯಾ, ಆಮಿಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ ? ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಖೊರ್ಜಿಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಘುಸ್ಪಾಡಾಂವ್ಚೆಂ, ಧೊಸ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

 

ಜಾಂವ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಬರಪ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ - ತಾಂತು ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಜರಿ ಏಕ್ ಬರಪ್ ವಿರೋದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂನಿ ಭರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನೇಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ' ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಮಿಳ್. ತೆಲುಗು. ತುಳು ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, 'ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ' ಸಿನೆಮಾ ಸಯ್ತ್ - ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಬರಾಬರ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್, ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖೊರ್ಜಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ತಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ತುಳುಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ! , ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ನಟ್ / ನಟಿಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪೂಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡಾಜೆ! ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ. ಪೂಣ್ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ವಾಪಾರಿಜೆ.! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಕ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಪಯ್ಜೆ, ಜರಿ ತಾಂಕಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ! ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅರಾಜಾಂವೀಕ್ ತರ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ.

 

ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ತರ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾನ್, ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಾ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಏಕ್ ಸಾದೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾರ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಶೆಂ ಕೃಶ್ಣ - ಭಾರತಿ ಹಾಣಿ ಚಲಂವ್ಚೆ ಕೊಮೆಡಿ ಶೋ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶೋಂನಿ ತಸೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಡೇಯ್ಲಿ ಸೋಪ್ಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ನಟ್ - ನಟಿ, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಯೆತಾತ್. ಸಗ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಶೀದಾ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ, ಫಿಲ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸಾ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಫುಡಾರಿ, ಖೊರ್ಜಿ, ದರ್ಜಿ, ಝುಜಾರಿ,  ಕಾಂಯ್ ಯೇನಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಭಾಶೆಂತ್ 'ಪ್ರಮೋಶನ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕೀ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಂಕ್, ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಕ್, ಖೊರ್ಜಿ, ದರ್ಜಿ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಪಯ್ನಾಂತ್. ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಕೊಣೆ ಪಾದ್ರಿ - ಫುಡಾರ್‍ಯಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಫರಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಮೊಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಾಲ್ಕನಿ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್ ಯೆಟುನ್, ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಡೊನ್ ಸಯ್ತ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರೀಮಿಯರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪುಡಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಸರ್ಟೀಫಿಕೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ರುಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ ಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾ. ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ - ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಹಾವ್ಜ್ ಫುಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಕಶೆಂ ಯಶಸ್ವೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ನಾಂಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಲತಾ ಮಂಗೆಶ್ಕರ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಿನೆಮಾ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂಯ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ.

 

ವರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆಜ್ ಎಕೆ ಕುಶಿನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಸಲಿ ವಿಶಾಲ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ 'ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್, ನಾ ತರ್ ...?' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದಾಗಿರಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಸುಶ್ರೂಷಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಖೊರೊಜ್ ಅಶಿಚ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ 'ಗ್ಯಾಂಗ್' ರಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರಾಸಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ದುಬಾವ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

Ronald Sabi , Moodubelle May 30, 2016

I saw this movie in Dubai, last show of the day! Show was delayed by an hour or so. Other than that nothing wrong! I enjoyed it with my family and friends. It was a great entertainment, lot of fun and laughter. Acting was superb, every one gave life to their role in a most dedicated manner. For a person like me...it was wonderful two hours...excellent location and landscape selections! I did not find anything wrong with the movie. I am not aware of marketing aspects!! If any shortfall they should consider in the next movie if they find it right!

Melka , Miyar May 29, 2016

After reading HM's write-up, I went through the so called 'review' also. First part was okay. But I did not find the relevance of second part, especially 'marketing.' It is difficult to find out who is marketing whom here? Is the review also a marketing ploy by someone who was not given stage here? Author has every right to comment on the movie. But mixing the review with other unnecessary issues means making it 'sajjige bajil.'

Melwyn , Pernal May 28, 2016

Nice article with valid points; hope these suggestions could be accepted by the all the producers in the future to market their films in a better way. Kudos to HM :)

Juze Vas SVD , Indore, MP May 28, 2016

ಕೊಂಕಣ್ ದಾಯ್ಜ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಚಿತ್ರ ಪಟ್ ಮಂಚ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಜಾಂವ್