ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಸಬ್ ಕುಛ್ ಚಲ್‌ತಾ ಹೈ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-06-06 14:07:49
  |     |   


ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಮಾಂಚೆರ್  ಕಶೆಂ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮನಿಸ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಥರಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಾಂ ಅಶಿಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಕಶೆಂ ಕಶ್ಟಾರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ - ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಅಜೂನ್ ತಿ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ ಅಂದಾಜ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾ ತರೀ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್, ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗೃತ್ ವೇದಿ  ಜಾಯ್ರಾತಾಂ, ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನೀಯ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಾಂಯ್ಚ್  ದುಬಾವ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಕ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ, ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ತಶೆಚ್ ಎಕಾ  ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್.  ಎದೊಳ್‌ಚ್   ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಚರ್ಚಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಂತೊಸ್‌ಚ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಏಕ್ - ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ’ ಆಮ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್‌ಗೀ ? ’  ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ -  " ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ lapdog journalism ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರಾನ್ watchdog journalism ಕರ್ತಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆತಾಂ ವಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಅನಾಹುತಾಂ ನಿವಾರ್ತಾ ಖಂಡಿತ್."

ದೋನ್ - ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾನಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಪಿ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ( ತವಳ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ನಯ್) ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ - ಮಾಜಾರ್ ಧವೆಂಗೀ, ಕಾಳೆಂಗೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ತಾಗೀ ನಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖ್ಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ನ್ ’ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಟಿವಿಸಂ’ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾನಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೇರ್ ಜೋರ್ ಘಾಲ್ಲೊ.  

ಆತಾಂ -  ಜಾಂವ್ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಘರ್ ರಾಕ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೆದಾಳಾ,  ಕಶಿ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ( Specific) ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೊಳಿಂದ್ರಾಂನಿ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಕೊಳಿಂದ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂಗೀ ತಶೆಂ, ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರಾಂನಿ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲುಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಘೊಂಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ - ಮಾಜರ್ ಕಾಳೆಂಗೀ ? ಧವೆಂಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆನಿ ಪೆಟೊ watchdog ಗೀ lapdog ಗೀ ಮ್ಹಣ್ಚಿ. ಕಶೆಂ ಫಕತ್ ದವ್ಯಾ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದಿರ್ - ಕೊಳಿಂದ್ರ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಘರ್ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ, ಕಾಳ್ಯಾ ಬಣಾಚ್ಯಾ  ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದಿರ್, ಕೊಳಿಂದ್ರ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ,  ತಶೆಂಚ್ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲುಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕೀ, ಫಕತ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಂವ್ಚ್ಯಾ (lapdog) ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆಟೆ ಮೂರ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕಣ್‌ಕಟ್ಟಾಕ್ ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ lapdog ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಯೀ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಾನಾ.
 
Watchdog ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅನಾಹುತಾಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಶಿವಾಯ್, ಅನಾಹುತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಆನಿ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬದ್ದತಾ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಂದರ್ಬ್ ಪಳೆವ್ನ್  Watchdog ಥಾವ್ನ್  Lapdog ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣಾ ವಾ ಬಳ್.


ಆತಾಂ, ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ - " ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಮಾಂಚೆರ್  ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮನಿಸ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಥರಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಾಂ ಅಶಿಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ?"

ಚಿಂತ್ಪಿ ಪ್ರೊ| ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹಾಣಿ, ಕಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜರ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮಿಶಿ ರಿಗಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. " ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲ ಪಂಗಡದ ಜನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಂಗಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ದ್ವಜ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ದ್ವಜ ತೆಗೆದರೆ ಗಲಾಟೆ, ದೊಂಬಿ. ದ್ವಜ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ "

ಹೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಮಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ.

ಥೊಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪ್ಲೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧ್ಯೆಯಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಕೋಣ್‌ಗೀ  ಎಕ್ಲೊ, ಕಸೊಗೀ  ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ವಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ವಾ ಭುಲವ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂಘಟಕ್‌ಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾತ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ, ಸಂಸ್ಥೊ ಥಂಯ್ಚ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿತಾಂ  -  ಪೋರ್ ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ನವ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಾತಾಂತರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತೆಂ ಕಶೆಂ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ.   ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ? ಖಬ್ರೆಂತ್ ಕೊಣೆಂ ಹೈಲೈಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ? ಕೊಣಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ? ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಜಾಲಾಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ ?  - ತೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ( ತುಲನಾಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ತೆಚ್ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವರ್ದಿಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ )

 

ಉದಯವಾಣಿ,  ಜೂನ್ 6, 2015 , ಪಾನ್ 12

 

ರಾಕ್ಣೊ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಜೂನ್ 4, 2015

 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್,  ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಯ್, ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಘಟಕಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 50 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅಕ್ರೇಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಸ್ಲೆಂ - ಅಕಾಡೆಮಿ ದಫ್ತರ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳಯಾ.  ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಸೋಯ್ ನಾ, ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೆಟ್ ಹಾಚೊಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ.  ( ತುಲನಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ವೆಬ್‌ ಸೈಟಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. ಹಿ ವರ್ದಿ ಆನಿ ಅಕೇರಿಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಚಾ) 

 

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ಮೇ 4, 2015

 

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಚೆರ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಕಮೆಂಟ್

 

http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=316752

 

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಖಬ್ರೆ ಗಾಂಚ್

 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ ? ಆಮಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ? ಪರತ್ ಪರತ್ ಎಕಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ? ವಾ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಸಲೆಂ  lapdog journalism  ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ?  ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೈ ಲೈಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ?  ರಾಕ್ಣೊ 75  ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್. ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಾರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಹುದ್ದೊ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ಚಿ ವಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕೆಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ತರೀ ಆಸಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠಾಚಿ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೊ. ತೋ ಉಗ್ತಾಂವ್ಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಯೆತಾನಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ತಾಚ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಪೀಠಾಚಿ ಖಬರ್ ಗಾಜಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ?  

’ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ನಜರಂದಾಜ್’ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆಪಯ್ತಾನಾ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನೀಯ್ ಸಂದರ್ಬ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸ್ಲಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಆರ್ಥರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹೆಂ ಚಾಲುಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತೀ ತೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಾಂ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂಪಯ್ತಾಂ. ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ - "I call my dog Editor because he is stubborn, wilful and thinks he knows everything. I use him as a metaphor for the bloated egos of editors. Myself included"


ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ - ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ lapdog journalism ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರಾನ್ watchdog journalism ಕರ್ತಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆತಾಂ ವಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಅನಾಹುತಾಂ ನಿವಾರ್ತಾ ಖಂಡಿತ್.

ಹೊಚ್ ಆಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್. 

- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

 

COMMENTS

Jacintha , Mangalore Jul 16, 2015
Humility is the first ornament of any leader. Willingly or accidentally, projecting self at all times, is not pleasant.

Wilson , Kinnigoli Jun 11, 2015
That s something very cheap act of getting publicity. Trying to highlight using some other organizer s program. They really made fool of Raknno And daiji Dubai . Konee kithei ulaina thar ashench zavchem. shame on them. Udayavani should have some sense when they publish a news. If they are not sure of what they are publishing, at least they should have the decency not to publish.

Suresh Saldanha , Abu Dhabhi Jun 06, 2015
Tumche borap vachoon sarvani tache visi asakti dakelyar amchi konkani samaz lamb jiyevnk sakta.....dev bore karoo bab tumchya bov samazdar lekana kateer.