ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ನಜರಂದಾಜ್ !

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-05-16 23:36:40
  |     |   

ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆಕ್ ಥೊಡಿ ಮಜೂರಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ . . . ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಖುದ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯೊ ಶಿಮ್ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ’ಸೂಂಬೆ’ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾನಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ ಕೀ - ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕಲಾಕಾರ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಧರ್ನ್, ಏಕ್ ಕ್ರೀಯೇಶನ್ ಬಾಂದುನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ದಿಸಾನಾ, ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅಫ್ರಾದ್ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಫಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ತಾಂಕಾ ಫಸಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲುಟ್ತಾತ್.  

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ’ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಸ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸುಧಾರಣ್ ಸಮಿತಿ’ ನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ’ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಾಣಾಂ’ ನಾಂವಾಚಿಂ ದೋನ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತಿಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂತು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ ಚು‌ಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.


ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ -  ಕಾಜಾರ್  ಬೋವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಎಮ್ಸಿಕ್ ದುಡು ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾನ್. ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ಎಮ್ಸಿಚೆಂ ಕಾಮ್. ತೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ದುಡು ಮೆಳ್ತಾ.  ದಿಯೆಸೆಜಿನ್  ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣ್ ತಸಲಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಎಮ್ಸಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಡ್‌ ವಾಟೆನ್  ’ಕಂಟ್ರೋಲ್’ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ, ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಶೆಂ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಥೊಡೆ ನಿರ್ದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರೆಂ ವಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸುಧಾರಣ್ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. 

ಪೊರ್ವಾಂಚೆಂ ’ಫಾಲ್ ತುಂ ನದರ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕರಿನಾಯೆ, ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ? ತಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂಚ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಟೊನ್ ವಚ್ಯೆತ್‌ಗೀ ? ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಕೆದಾಳಾ, ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ? ಕೊಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ?  ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ಚರ್ಚಾ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.  

- ಸಂಪಾದಕ್

 

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮೇಯಾಚೆ 24 ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್,  ಆತಾಂ  ದುಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಗಾಂವಾನ್ ಒಮ್ಜೂರ್ಚೊ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ’ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ Live In Concert ಸಾದರ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕನ್ಸರ್ಟಾಂತ್ ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ , ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆ’ಸಾ ಅಶೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಗಾವ್ಪಿ/ ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ,  ಆರ್ಥರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ಪಪ್ಪನ್ - ಜೋಸ್ವಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಫ್ಯೂಶನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ. ಹಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಸ್ತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ  5.45  ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಯೆತಾ ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಬೋವ್‌ಶಾ  ’ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸಾನಾ, ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆ ( ತುಂ ಮ್ಹಣ್ ’ಏಕವಚನಾಂ’ತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಬರಯ್ತಾಂ) ನದರ್ ಘಾಲಿಜೆ ? ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಾ. ಕಾರಣ್,  ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್,  ಗಾವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆಂ. ತಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೊಳ್ಳ್ಯಾ. ಏಕ್ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ಥರಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ,  ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್, ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಚೇರ್ ನದರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತರೀ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ.  

ಆಸೊಂ, ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರ್, ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಆರ್ಥರಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ಯಾಂ, ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಸಂಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೊಯ್ರೆ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸೊಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಯಾದಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ,  ದುಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಇರಾದೊ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

 
ಹಾಂಗಾಸರ್  ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಪಳಯಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು Live In Concert. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕನ್ಸರ್ಟಾಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆಲಾ. (ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ, ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಯೇಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೆಲ್ಯಾಕೀ,  ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ) ತಶೆಂಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಿತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕೀ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಚ್  ’ಹಾಂಕಾಂಚ್’  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.   

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ ಹೆಂ - ಸಂಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ Live In Concert  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಆನಿ ಹ್ಯಾ  ಕನ್ಸರ್ಟಾಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಜೊ ಏಕ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ,  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಸೊ ? ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಕನ್ಸರ್ಟಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾಗೀ ? ಆಮ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕನ್ಸರ್ಟಾಂತ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾಗಿ? ತಾಕಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತರಿ ಆಸಾಗೀ ?  ಹ್ಯಾ ಕನ್ಸರ್ಟಾಂತ್ ಹೆರ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊಂ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ? 

ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ - ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾತಾತ್, ತಾಂತು ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ Live In Concert  ಹಾಕಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್,  ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಆರ್ಥರಾಚಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಪತ್ರಾರ್ ಫೊಟೊ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಸಂಗಟನಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚೆ ಶಿಮ್ ಮೆರೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನಯ್.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ? 

ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ -  ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ತಸಲಿಂ ಸಂಗಟನಾಂ , ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ / ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾತ್.  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಕಾರಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುಂಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್  ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಇರಾದೊ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ / ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ. ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾಯ್, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೇಯ್ ಜಾಯ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾಂಟೊ, ತಾಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದನ್ಯವಾದ್ ಸಪರ್ಪಣ್ ಜಾತಾಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬಸಾಜೆಚ್. ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಹ ಬೋಜನಾಂತೀ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್.

ಅನ್ಯೇಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ  - ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವ ಪರಿಶದ್ ಏಕ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ - ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್. ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಪತ್ರಾಂ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಾತ್, ಭಾಸಾ ಭಾಸ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿಕ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಠರಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್. ಸಭಾ ಚಲಂವ್ಕ್, ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್  ಆನಿ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ ಕರುಂಕ್.  ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವ್ಯೆತ್ - ಜಂಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ - ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್, ಕವಿತಾ ಸಂಬ್ರಮುಂಕ್. ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಕವಿತಾ ನಿಮಾಣಿ. ಗೋಶ್ಟಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಕವಿತಾ ವಾಚಿನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸುವಾದ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್. ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ.  ಪೂಣ್ ... ಕನ್ಸರ್ಟಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ?  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?  ಕಸೊ ? ಆನಿ ತಾಕಾ ಕನ್ಸರ್ಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ?
 
ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ, ಆರ್ಥರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೋ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ?   ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬರೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ಪತ್ರಾಂ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಭಾಸಾ - ಭಾಸ್ ನಾ, ಸಮಾರೋಪ್ ನಾ, ತರೀ ಕಾರ್ಯಾಕ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್‌ ? ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ.

ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ದೋನ್ ಆಂಬೆ ? 


ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾ ಕನ್ಸರ್ಟಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣೆಯ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರಾಂಕೀ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಲಿಪ್ತೊ ಇರಾದೊ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ತುಂ ಖೊರ್ಪಿ, ತುಜಿ ಹಾಂವ್ ಖೊರ್ಪಿತಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಖೊರ್ಪುಂಚ್ಯಾ ಗಿರಾಂತೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ’ಬಕ್ರಾ’ ಜಾಯ್ಜೆ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. 

ಎಕಾ ಕವಿನ್ ವಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಥಿರ್ ಉರೊಂಕ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ’ಗಿಮಿಕಾಂ’ ಕರುನ್ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಿಮಿಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ’ಬಕ್ರಾ’ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಏಕ್ ಸಾದೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ -   ಆಜ್ ’ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ’ ಪದ್ ವಾಜ್ತಾನಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ, ತೆಂ ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಕಳ್ತಾ.  ’ತುಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍‍ ಗೊ ಮ್ಹಜೆಂ’ ಪದ್ ವಾಜ್ತಾನಾ ಕವಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ,’ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆ...’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ( ಹ್ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆರ್ವಿಲೆ.  ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಜೆರೊಮ್ ಆತಾಂಯ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ )  ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ಒಮ್ಜೂರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಸಲೊ ಏಕ್‌ಯೀ ಉಡಾಸ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವಾಳ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಸೊಧಾಚಿ ಕಾಂಯ್  ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಫಕತ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.  

ಮೆಲ್ವಿನ್, ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿಶೂ ತಸಲೆ ಕವಿ ಶೋ ಕರಿನಾಂತ್. ತರೀ ತೆ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಶೋ ಕರ್ಚೆ ಕವಿ  ಚಿಂತಾತ್ ತಾಣಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಫರಾ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾ. ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ’ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ವೊಂಕಾರೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ರುದಾನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಉಲಯಾ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯಾ, ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸಿ.ಡಿ. ಘೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಹೊ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್. ಆನಿ ಲೋಕ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಯೆತಾ, ತಾಂಚೊ ಮೊಲಾದೀಕ್ ವೇಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂ/ ಉಪದೇಸಾಂನಿ ವಿಭಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಖುದ್ ಆರ್ಥರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಉದೆತ್ಯಾಂಕ್ ! ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯಾ, ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ  -

ಏಕ್ - ಲೋಕ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಂಬ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್,  ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ.  ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಲೋಕ್ ನಾ. ಜೆವಣ್ - ಸೊರೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಲೋಕ್ ಯೇನಾ.

ದೋನ್ - ಉದೆತ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಉಬಾರ್ಲೆಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವೇದಿ ಹೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲವ್ನ್, ವೀಕ್ ವೊಂಕೊನ್ ತೆ ’ಖಬರ್’ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಖಬರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್.  ( ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ನಾಯ್ಟ್ )

ದೆಕುನ್, 

ಆರ್ಥರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಉದೆತ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ಸರ್ಟಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ - ಘನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಯ್ರೆ ಆಪವ್ನ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಛಾಪವ್ನ್ ಫೇಮಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.      
    
ಗಲ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್  ಮಯ್ನೊ, ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನೊ, ದಯಾಕರುನ್ ಆಯ್ಕಾ ...

 

ಕನ್ಸರ್ಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಮಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾ ಫಕತ್ ಬರೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಯಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚೆಕರ್ನಾಂ ಭಾಶಣಾಂ, ಉಪದೇಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದಯಾಕರುನ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ - ಘನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾತಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆನಾಕಾತ್. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾಯಾ. ಹಾಂಗಾ ಲೋಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಯೆತಾ, ಕೊಣಾಚಿಂ ಭಾಶಣಾಂ, ಉಪದೇಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಯ್.  ತುಮಿ ಜರಿ ದರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಡ್ತಾತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್, ತಾಂಕಾ ವೆದಿಕ್ ಆಪಯಾ, ಮಾನ್ ಕರಾ. ಏಕ್ ಘೊಸ್ ಫುಲಾಂ ವಾ ಏಕ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ, ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ದಿನ್ವಾಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಹೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ, ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಖರೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ /  ಪ್ರಚಾರಾಚೀಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಬರಿ ಜಾಲಿ ತರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಥೊಡೆ ತರೀ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಆಸಾತ್. ಜಾಂವ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ, ಜಾಂವ್ ನವೊ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ದ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಉಡಾಸಾಂತ್  ದವರಾ - ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಆನಿ ದರ್ಜೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್, ಘನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಣಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತುಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮುಕೆಲ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಾ. ಜರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಧಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಆಂವಡ್ಲೆ ತರ್,  ಲೋಕ್ ಕಸೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ತಾ ತೆಂ ಚಿಂತಾ.  

ಅಕೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ವಿನತಿ -

 

ಅಸಲಿಂ ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾನ್ ದೋನ್ ತೊರಾಂ ಝಡಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ದಯಾಕರುನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಕಳಯಾ,  ಜಶೆಂ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂ. ಜಶೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಫಕತ್ ಖಾಸ್ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಮಾತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ತುಮಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಳೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರಾ, ಫೊಟೊ ಕಾಡಾ, ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡಾ,  ನ್ಯೂಸ್ ಕರಾ. ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜುಸ್ತ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಲೋಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾ,  ಫಕತ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ  ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್. 

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ,  ಹೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ’ಸ್ವತಾಕ್  ಪ್ರಚಾರ್ - ಲೊಕಾಕ್ ಮನೊರಂಜನ್’ ಅಶೆಂ ದೊಡೊ ಇರಾದೊ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಶೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.

- ಎಚ್ಚೆಮ್

 

ನದರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೀಶ್ಟ್. ಹಿಂದೆಂತ್ ನಜರ್. ನಜರಂದಾಜ್ ಹಿಂದೀ ಸಬ್ದ್. ನಜರಂದಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್.

 

COMMENTS

Lancy Noronha , Bellore-Bendur-Dubai May 30, 2015
Mr. Wilson Kinnigoli cha utranth aputtu arth asa....manvalom!! Good advises!!!

Wilson , Kinnigoli May 27, 2015
ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಫರಾ ತೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಾಂವ್ ದಿಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಕನ್ಸರ್ಟಾಂತ್ ಅದ್ಯಕ್ಶ್, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಗರ್ಜ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್. ಕನ್ಸರ್ಟಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೀ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಆನಿ ಲೋಕ್ ಯೀ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಅಪೊನ್ ಮಾನ್ ಜರೂರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ’ವೆದಿ ಕ್ಕಾರ್ಯೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂತುನ್ ಭಾಶಾಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ

ಇನಾಸ್ ಪೀಂತ್ , ಬೆಂದುರ್ May 23, 2015
ಕಾರ್ಯೆಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಹೊ ಕಸಲೊ ರಾಜಾಂವ್? ಲೊಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ‍್ಯಾಂನಿ. ಲೋಕೀ ತೆಂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕದೆಲಾಂ ಖಾಲಿ. ಕದೆಲಾಂ ಭರೊಂಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಾಂಟೊ ರಾಕಾಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಧೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ಥೊಡೆ ಪೊವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ವೇದಿಚೆರ್‍ ಸನ್ಮಾನ್, ಉಲವ್ಪಾಂ. ಆನಿ ಪರ್ತೆಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್‍ ಪರತ್‍ ಲಾಂಬೊವ್ಣಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೊ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಜಣ್‍ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಘಂಟೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಹೆಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ವಿದೇಶಾಂನಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮನಿ. ಹಾಂಗಾ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಲೊಕಾಚೊ ಮನಿಯೀ ಘೆತಾ, ಟೈಮ್ಇ ಅಪಹರ್ಸಿತಾತ್. ಕಸಲೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್? ತರ್ ಜುಸ್ತ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಯೆಯಾ, ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾನಾಂವ್ಚೆಂ? ತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ? ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚಿ? ಹೆಂ ಪುರಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ? ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಮಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪುರಾ ಲೊಕಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ವೊರಿಜೆ ? ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ಆಡ್ ವೊಣೊದಿರ್ ದಿವೊ ದವರ್ಚೆಂ ಮಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಸೊಭ್ ದೀನಾ.

SANTHOSH , PERLA May 22, 2015
A good subject but presented in wrong manner.

Gabriel Vaz , Bangalore May 21, 2015
ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾಚೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ - ಫಾಲ್ ತುಂ ನದರ್, ಮಾನ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್? ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ವಾ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಮೋಗಾನ್ ಯೆತೆಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಲಾಂಬ್ ಭಾಶಣಾಂ ಕರುನ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಶಾಸಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಬಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮೀತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಕರ್ಕರೆ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?

James Fernandes , Barkur/Chicago May 20, 2015
I learned a little of English, so as to understand the speakers who spoke in English, I believed who were Promoting Konkany Language.

Francis Veigas , Doha May 20, 2015
ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ’ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ವೊಂಕಾರೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ರುದಾನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಉಲಯಾ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯಾ, ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸಿ.ಡಿ. ಘೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಹೊ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್. I too say this 100 times.

Joel Fernandes , Mangalore / Bnagalore May 19, 2015
It’s a free program, he is not charging anything, its up to people to decide.You cannot blame the organizer for this.

Antony Cony , Karkala - Doha May 19, 2015
Self is not connected with this subject title or with recent Lancy Nite’s aftermath episode yet in general, message from HM is crystal clear that one must discourage THAT particular essence of ‘edification’ on any stage meaning to say when situation does not call for it “ one must not glorify others to glorify themselves’. On this theme, even ‘chief guests’ must educate the organizers when circumstances are not ripe for them to stand there in vain struggling to connect with the audience who are made to feel either dump/dumb; witnesses regularly you have seen in plenty. Contradicting to this unrealistic approach, I admire Manest Eddie Sequeiram who organized his first event in Doha in memory of Wilf Rebimbus declaring that ‘All are welcome. Entrance is free. Everyone will share a common ground, sitting along with each other; no VIP or no chief Guests. Like Eddie, one should have holistic approach. After all we all should share our rich Konkani culture in common for common purpose……after meeting little expenses, rest of the money that was donated out of freewill, Eddie Sequeiram sent to St. Joseph Seminary where it was needed most then, Sequeiram sought no self-glorification. It was a memorable function. All it was done with utter silence without any noise from the VIP or Chief Guest’s; as one should agree that their lengthy, irrelevant talks are disgusting /disassociating themselves with audience. Let the music flow into the ears of all listeners who are sincerely gathered to admire the music and not any men. Let its purpose serve fully without causing self any double impacts. “Music is above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.” ― William Shakespeare, Hamlet

Melka , Miyar May 18, 2015
Honouring sponsors ok, time wasting stage programmes yake?

Gurudas , Nashik May 18, 2015
It is funny, that any Tom, Dick Harry can blow their trumpet in the name of Konkani and become self proclaimed saints in konkani . Hats off to you HM for picking this up.

Valerian Alva , Moodubelle May 18, 2015
It is a free show and he is not charging anyone for entry tickets. It is a show of his own songs and music. I have listened to his albums and he has great songs suited for all occasions. To whom he calls as guests is his own prerogative as he spends a lot of money on music, stage, lighting, seating, other arrangements .... etc. Also the chief guest JR Lobo is a great leader of our society who has done so much for the society. Then what is wrong in calling him? Other guests are also prominent people from our community. Every organizer knows how to manage the show and to whom respect need to be given on the stage. I am sure they are going to give time limit for each speaker and everyone will have his / her own opinion on this matter. No one can satisfy every person attending such show. If you are not interested with the guest line up, then simply do not attend the event. Do not discourage the organizers. Let us support with positive mind

Melvyn Rodrigues , Mangalore May 18, 2015
ಎಚ್ಚೆಮ್ , ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಸಕಾಳಿಕ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆರ್ಥರಾಚೆರ್ ಬೊಂದುಕ್ ಉಬಾರಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗನಾ.ಹೆಂ ಆರ್ಥರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಟಿಕೆಟ್ ದವ್ರುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಜೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತೊಂ. ತುಂವೆಂ ಹೊಚ್ ವಿಶಯ್, ವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಲೊಕಾಹುಜಿರ್ ದವರ್‍ಯೆತೊ.

Philip Mudartha , Navi Mumbai May 18, 2015
Would Arthur Pereira Omzoor stand-up and state his case? Or would he ignore the editor s advice? In all fairness, we should hear his arguments too.

Alphonse Mendonsa , Pangla May 18, 2015
Dear HM, you have brought out a very important issue here. I have witnessed several programs in the gulf and was really fed up with these Manache Saire and self boasting leaders. I thought now I m here in Mangalore will not have that problem but looking at the Invite , I don’t think I have the interest to attend this program.Thank you for alerting us in time. This is a musical concert and honestly I don’t want to see any manache saire there instead I would prefer only a good musical show and not to listen to bla bla from these manache saire...I hope at least in future our musicians learn only to put up good musical shows minus Vediche Saire....wa Karyem.

Jess Miranda , Ann Arbor May 17, 2015
Good article HM. Very nice thought. I like your revolutionary thinking and hope your article opens the eyes of the event host. Keep writing to open the eyes of society. We need writers like you.

C D Souza , Mangalore May 18, 2015
You have said it right HM. The title of the programme is totally misleading. It may be one of the poem of the poet Arthur in his book. But that is no justification for the title of programme. This is not a book ( poetry collection) but a show. While naming a show one should be very careful, gentle and humble. Title of the show matters a lot especially in these kind of shows. I think there should be a change in the way we conduct such programmes and the way we invite these so called reputed people. When we have a music concert there is no need for a stage programme. It is not required or rather unnecessary. In concerts people come to enjoy music and not to listen to long and boring lectures of politicians or of the pseudo-activists of Konkani who have made a fortune under the pretext of safeguarding Konkani. They have time and again belittled the contributions of others to Konkani and keep blowing their own trumpet. As you rightly said following the Lancy Nite and the controversy that followed Lancy promised never to invite any guests for any of future programmes. I think many organizers of Konkani programmes should follow this example set by Lancy. In response to Andrew s comments I want to say that of course there is nothing wrong in calling eminent people as guests. The organizers have every right and reason to do so. But why do it when organizing music concert and treat the public as jokers forcing them to listen to same old dialogues. Also if so called eminent people are invited with eye on getting media publicity and by the positions they held then it is not out of reverence such persons are invited for the functions. It is the other considerations that matter in calling such persons. And why is that only a handful of people preside over such functions repeatedly as if there is no one else whose contributions are equally worthy? Who are we trying to fool with this kind of public spectacle?

James Fernandes , Barkur / Chicago May 17, 2015
Sponsor Maan magthagi? Thaslya Maan magchya sponsorak, Maan Ne Naa, Moryadyee naa. I thought demanding respect IS our Konkani Heritage or Culture. Besavn Maagg Go; Deembe GHaaln Besavn Maag Re. Voss, Thevod Re. Hence Giving respect, Expecting respect, is our convenient heritage. Those who defy get hammered! Change is slow.....

Melwin , Kolalgiri May 17, 2015
ಖಂಚಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ (ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ,ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಧರ್ನ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಾಜೆಯ್ ತರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಂಘಟನಾಚಿ-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್. ಜರ್ ತರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್/ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟಾನಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸಂಘಟಾನಾಚಿ/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉಭಾರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುಧ್ದ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ - ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾಚಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್/ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಬೂರಾಂತ್ ’ಪರಿಚಯ’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಆಮರ್ ವಿಲ್ಪಿ-ಏಕ್ ಆಟವ್’ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ-ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಭಿಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರಿಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಂಕ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ದಿಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್ಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್/ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗಾನಾ.

Kiran D Souza , Mangalore May 17, 2015
Kankani kaaryam poykee saadar kalechya sobhannanim vedi kaaryim aschim-ch nahi. Asalya vedi kaaryank moji asammat asa ani mojye saadya jaannvaye pormanne har prekshakaak asali asammati astalich.Chadavat jaavn asalya benul svabhavachya vedi prahasanaanim, Konnak kitlim shenkarim, kitlim paakam, kitle pakate mynon shellya vodponnachem futkar gumat vajonvchyak mujo Toru-yee dhikkar asom!

Reshma D Souza , Managlore May 17, 2015
HM, this is really a wake up call to organizers while organizing any event, we should give the audience what they want, we audience need just a entertainment, not a speeches. Every speakers will praise the organizers, I think organizers like Arther needs the same, this shows it just a self praising event. I am not understanding what is the need for this event, instead of wasting money on this, this funds may be utilized for any charity or this fund may helped to Konaknis poor artist for their financials assistance and thru this we would proudly said GHAL THU NADER

Victor Castelino , Boliye / Dubai May 17, 2015
You have a point HM. It is a publicity stunt. Well, as there is no entry fee, people are free to attend the so called concert and listen patiently to the speeches of politicians, journalists, so called konkani protaganists etc etc etc and if lucky enough and not bored, to music as well. It is their free choice. As long as the organisers have the sponsors and do not incur loss and at the same time get publicity they need there is no harm. It is a win win situation for all. Now is an opportunity for those konkani lovers who cannot buy tickets (or do not want to buy one) can attend the concert and enjoy. To hell with the protocol and all that crap.

Andrew L D Cunha , Mangalore May 17, 2015
ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆವೆಳಿಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಉಲೊ ಸಕಾಳಿಕ್ ಆನಿ ಬರೊಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ "ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್" ಆರ್ಥರಾಚಾ ಏಕಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ನಾಂವ್. ಹೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ. ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಅಸಾತಶೆಂ ಕಾಣ್ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆರ್ಥಾರಾನ್ ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಜರ್ ಆರ್ಥರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಣೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಷಾಣಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಲಾಂಬಾನಾಶೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಆರ್ಥರಾಚಾ "ಘಾಲ್ ಏಕ್ ನದರ್" ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ

Alexander Menezes , Karkala / Dubai May 17, 2015
Dear HM Pernal, Well Done and Thank you for the above meaningful and apt write up on some of our so called Konkani Heritage Savers. I think this is the norm these days in all the Konkani programs here in the Gulf as felicitation of guests and blowing one’s triumphant is seen as Master class art by some Organizers and MC’s. I have stopped going to all these programs here in Gulf and I don’t really care what these functions and felicitations mean? There is a not a single concert without guests of honor and their facilitation happenings in between the program. Do these so called guests of honor think they are any superior to any other ordinary Konkani lover? Does having a very good social status and serving in some Konkani groups makes them any superior to an ordinary Konkani human being. Why these organizers does not realize the meaning of concerts and why do they spoil these meaningful program with all these rubbish. I commend you for daring to write on this subject and I thoroughly enjoyed your write up. I wish the better sense prevails on these Protectors of Konkani heritage when they read this Article. Good job and Keep writing.