ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಆಮ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-04-24 22:01:14
  |     |   

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಜೆ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೀ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ.  ಮ್ಹಜೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಂತ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್  ’ಲಾಭಾ’ ಖಾತಿರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಜರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ Service ಕ್ ತೆ ಕಿತೆಂ Charge ಕರ್ತಾತ್ ?  ಜರಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾ ತರ್ ಫಕತ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೆ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ  ಜರಿ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಹೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ , ಅಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್  ವಾಂಟುನ್ ಭೊಂವ್ಯೆತಾ ?  ವಾ ಪವಿತ್ ಸಭೆನ್ ದರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಾ,  ಪೂಣ್ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಉರಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಲಿಕಿತ್ ಆದೇಶ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಲಾ ?


ವಿಶಯ್ ಶೀದಾ ಆನಿ ಸರಳ್ -  ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಲೋಕಲ್ ಟಿ. ವಿ. ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ತಿದೊಡ್ಯಾನ್ ಚಡ್ಲಾ.  ಎಕ್ಲೊ ಹಾಸುಂಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ರಡುಂಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಾಸ್ಚೆಂ ವಾ ರಡ್ಚೆಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಟಿ. ಆರ್. ಪಿ ವಾಡವ್ನ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್. ಪಕ್ಕಾ ಉದ್ಯಮ್. Business. ಪೂಣ್ ಟಿ. ವಿ. ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ?  ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮುಳಾವೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಏಕ್ ’ಧಾರ್ಮಿಕ್’ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್  ಲೈವ್ ಮಿಸಾಂ, ಲೈವ್ ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಇ - ಕುಮ್ಗಾರ್, ಇ - ಕುಮ್ಸಾರ್ ಲೈವ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಆನಿ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಲಿ ಪಡ್ತಿತ್‌ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಆಸೊಂ. 

 

ಪೂಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಫೊಕಾಣಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಜಶೆಂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಆನಿ ಐಶ್ವರ‍್ಯಾ ರೈ ತಸಲ್ಯಾ ತಾರಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸ್ಕುರ‍್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಟಿ. ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ಹಾಸ್ಕುರ‍್ಯಾ ವದನಾಚಿ ಫೊಟೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮನೊರಂಜನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಖೆಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ? 

 

ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್

 

ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್

 

ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ - ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗಾಂ. ಹಾಂತುಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚೊ ಹಾಸ್ಚೊ ಫೊಟೊ. ಥೊಡೆಕಡೆ ಹೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಫೊಟಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಪಂದಾ ಅರ್ಧೆಂ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್, ಜಾಯ್ತೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ತಶೆಂ ಅಕಥೊಲಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ -  ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾಲೊಂ, ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ  ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಫೊಟೊ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್,  ಧರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ, ಧರ್ಮಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ,  ಪತ್ರಾಂನೀಯ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್.  ತಾಣಿಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ, ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗಾಂನಿ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ಥಳೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಪರ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ? ಪ್ರಮೋಶನ್ - ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ಯೆತ್ ?

ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಅಶೆಂ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ’ತೋಂಡ್’ ( Face )  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ, ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟವ್ನ್ ಏಕ್ Policy ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.  ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ  ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಶೋ ರೂಮಾಂತ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಿತ್. ಆನಿ ಆಮಿ ಶೆಳಿಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಯೆತ್ ?      

- ಎಚ್ಚೆಮ್

 

COMMENTS

James Fernandes , Barkur / Chicago May 11, 2015
Our latest previous Shepard was German; from Germany.

Patrdrgs , Dubai May 11, 2015
Hya Visyacher Konso Sang Samstho Thakli Haleyina . Thyathu Zagyar Koni amchya Konknai Layikachi Photo asli Zalyar Thaka Amche manyari Kale Pura Sangthe ami kiristhvani Hashe Pura Publicr galche poyile Cristav maniyarche Borpinishe part zai mhun .hye borpi nishe patr kali layika ku matr gi ………………….

Henry Sequeira , Kateel / USA May 11, 2015
This I ask you: be shepherds, with the "odor of the sheep”, said Pope Francis other day to Church leaders. If Mangaluru TV channels show the face of local ordinary; it is a good thing for the community. The leader appears like the sheep and has become ordinary. Catholic Church has shied away for genuine publicity in comparison to the enormous work it is doing Mangaluru. Bishop is the face of the community. Monday September 15, 2008 trauma would not have happen if there was knowledge of a familiar face that is of our bishop widely known. Let us give more and more publicity to our leaders, religious and secular through mass media; so that others know that we have strong and decent leaders in the community who will fight for our cause.

James Fernandes , Barkur/Chicago May 02, 2015
Do you think, I can get away by quoting His first miracle when stopped by a cop for drinking and driving after a breath analyzer, by saying, “Oh, my God, All I drank was water, and You turned it into wine, a second time??” Who said, "They have no wine?" Bible is quoted, again! Depressing misery loves comedy, they say.

James Fernandes , Barkur/Chicago May 01, 2015
Using names of popular personalities for brand marketing is not unknown. Display of female jangad is optional. At least they did not show him wearing T-shirt or without it. Some 45-50 years ago I saw a handwritten placard/handout at Dadar Railway station, that Shree George Fernandes is the Guest of Honor at a Konkany Drama at Byculla..... When I went, there was no George! When I asked a fellow, he said, "Are you dumb? His name is used to attract and sell tickets!" That s the way it s. If some poverty is alleviated, by brand Ambassadors, Why not! End justifies the means! I guess.

Antony Cony D Souza , Karkala / Kulshekar / Qatar May 01, 2015
Like every one of you, I too have great respect for our Bishop. He is a very pious, sincere, wise and straightforward Bishop. Had his attention was drawn on such advertisements with his secretariat of Bishop, need of this article on him would not have felt necessary. We should have sufficient faith and trust in our Bishop and such controversies does not suit him at all. Just believe that. However, Thanks to HM such articles will create an unique awareness among the clergy in the future. Recently I was shocked when a well-known Mangalorean Priest repeatedly appearing in a web portal, his ‘face’ appearing several advertisements prior, during and after inauguration of the wine shop praying and blessing the wine shop to the tune of ….Jesus turned water into a finest wine at the need of the hour and also having indirect references to Ecclesiastes 9:7, “Drink your wine with a merry heart”. Psalm 104:14-15, “God gives wine that makes glad the heart of men”. Isaiah 55:1, “Yes, come buy wine and milk”. Scriptures are always right but twisting them to suit the occasion while inaugurating the wine shop must be discouraged.

Gabriel Vaz , Bangalore Apr 30, 2015
ಯೆಕಾ ವಾ ಚಡಿತ್ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲಾಂನಿ (ತಶೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಂನಿ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ಲಿ ತರ್, ಬಿಸ್ಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚೊಂ “ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್” ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್? ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮೋಗಾನ್ ವಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ? ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ (ದುರುದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್) ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಲಾಯಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಣೀ ಪಳೆಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್. ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮೋಗಾನ್ ವಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ ತರ್, ಖುಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್? ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ (ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾ ಘೇನಾಸ್ತಾಂ) ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಯೇಕ್ ತತ್ವ್-ಧೋರಣ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್, ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ವಾ ಇತರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ-ಸಿನೆಮಾ ತಾರಾಂ ಸವೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

Pedru , Mangalore Apr 28, 2015
What Naveen Vas is telling is right. ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ತೆಂ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. The bishop knows which is profitable for him and the church. After all it is business!

Essell , Mangalore Apr 28, 2015
If we analyse the present situation and incidents in Mangalore, some individuals make use of Bishop s name Photograph etc. to create an image in the society, which Bishop is ignorant(or any other reason) and cheat people. But when the truth is revealed, repairable damage caused cannot be reverted. In future people should be very careful when religion/religious people representation.

Naveen Vas , Mangalore Apr 27, 2015
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ತಸ್ವಿರ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ದಿಸನಾ. ಚಾನೆಲಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ತಸ್ವಿರ್ ಛಾಪುನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿತಾತ್ ವಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾತ್ ತರ್ ತಿ ತಾಂಚಿ ಹುಶರ್ಗಾಯ್ ಆನಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ಖುಶಿ. ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ತೆಂ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕುತ್ತಾರೆ ಭಿತರ್ ಬಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ . ಹೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಬ್ಸಾಯ್ಟಿನ್ ವಾ ಚಾನೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೋಮೊಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಕಾ ಚೂಕ್ ದಿಸ್ತೆಂನಾ ಕೊಣ್ಣಾ

Charles D Mello , Pangala Apr 27, 2015
Are we so uneducated to know that religion nowadays is a business...!!!???

Philip Mudartha , Navi Mumbia Apr 26, 2015
Timely Op-ed, brief but bulls-eye view-point. Would the diocesan PRO clarify? Or rectify?

Manu Shakthinagar , Mangalore Apr 26, 2015
amchya bispan korchi thodi kamaam polethana tho jokarachakee une naa mhn dison yetha. [dhaklyaak sangche thor - duble firgozgaar korodanchyo igarzo bandhthana fakath thode lakh rupoy deevn (theyee patee deenvk ashche shartha ghaaln...?!), inauguration karunk maathr moryadhiche sthan ghevn.... asoli sabhar gozali asaath] then sangon mugdhaanaanth. Dekun thani yeya hasoyaa karyakramaak bispachi tasveer ghallen sarke, hanthu mhaka khayin navaal disaana...

Andrew L D Cunha , Mangalore Apr 26, 2015
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಹೊ ವಿಶಯ್ ತುವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಅನಿ ಮುಖಾರ್ ಪುಣೀ ಚಿಂತನ್ ಕರ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಯ್. ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ lapdog journalism ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರಾನ್ watchdog journalism ಕರ್ತಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆತಾಂ ವಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಅನಾಹುತಾಂ ನಿವಾರ್ತಾ ಖಂಡಿತ್.

Pramod Rodrigues , Bengaluru Apr 25, 2015
ಹಿ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಗಂಭೀರ್ ....! ಉದೆಂತಿಚಾ ರೊಮಾಗಾರಾನಿಂ H M ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಆಮಿಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕಚೆ ರಾಮ ಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಸಾಂವ್ ...!

Wilson , Kinnigoli Apr 25, 2015
Height of foolishness. T V channel knows how to get profit using Bishop Face. It’s a serious matter which bishop has to think before agreeing to such thing.

Roshan , Mangaluru Apr 25, 2015
Dear Rems, You are wrong. Priests are invited to BLESS building projects which is a ritual. Politicians are invited to inaugurate building projects. And as long as music album is devotional, nothing wrong in releasing it in church after mass. Releasing an album of dance numbers, love or baila songs in the church is wrong. Here the issue is about using Name, Photo and Position of head of our church for marketing, promoting and selling the T V show and increasing the TRP. It is just like Most. Rev. Bishop becoming a advertising model, which is objectionable.

Stanley R.D Costa , Mangalore Apr 25, 2015
Frankly speaking today religion has become business. We might have seen the Big hoardings and placards of our Bishop were displayed in Mangalore City when a huge gathering was organized a year and half ago. I was watching our Bishops photographs every where. Instead of displaying holy cross or the photograph of Jesus Christ we were glorifying our religious head. Has anybody has the guts to question them? Now every parish you can observe the silver jubilee, centenary celebrations a big banner with photograph of that particular church priest is being displayed as if they are saints. In addition to that we can observe a big advt. in local Udayavani Paper. Who is enjoying at whose cost? Time is ripe to introspect by our religious heads. I have not observed the simplicity and advise given by our Pope is observed or followed by our Indian priests till now. Who is to bell the cat?

Melka , Miyar Apr 25, 2015
You can’t expect anything better than this when religion turns business.

Rems , Qatar Apr 25, 2015
People are more responsible for this than the clergy. For success of their projects, people pressurize and obligate priests to endorse them. One good example is Konkani singers releasing albums in the church during mass. Another example is priests inaugurating building projects. If the priest says no, then there will be lot of heart burn and enmity so priests say ok. So always remember, when you blame a priest, there are 10 people behind him who have pushed him into that situation.

Francis , Mangalore Apr 25, 2015
Devacho dandho korchya hya kalar...Klerikani T.V cho dandho korchem vodlem noi!....Ailevar misache vedir (igerje bhair) kombo...pizza...sorpotel..etc ..etc elam kellem aikalam. Next T.V cher Dance padryabha Dance aylaryee zalem. Auditionak line lagath! Dhudu mellyar ani DEVAK kee....ELAM?

Victor Castelino , Boliye / Dubai Apr 25, 2015
Nice one. When "gowli" becomes "kurbo" and "sheliyo" become "bokre" this going to happen!

Clement , Dubai Apr 25, 2015
aaz dharm buissness zavnk pavla. gresthanche kazar mornak padri bispanchi kathad. dublo saglya savnsarak yek boro sandesh devn sarlo thar thacha mornak na bisp na padri daklyak sangche thar bantwalcho Jeevan aple heart, kidny, dole daan karn saglyank yek boro sandesh dilo, tho yek kristhanv bhav pun thacha mornak keval 2 padri. hi ami amcha samudayak divnchi dek ?. gresth bissness man chintha padri bispancho sapport mello thar devacho support mello munon. he pura amchya dolyani polovn vogeth bosche amche dawrbagy.

Naveen Kulshekar , Mangalore Apr 25, 2015
Jem tuvem aiz boroilaim tem mhojea motint don mohinea adim udellem. Ek dis hanv rosten cholot vetana ieya hasumyam mhollo banner pollevnk mello, tea banneracher amchea goulli bapacho photo pollevn hanv ojeaplom! Eka T.V. channela sador zanvchea comedy serialak goulli bapacho photo? kiteak ani goulli bapan koxi koblat diligai mhonn soval udelem. Koncheai anya dhormache maha guru vo sado guru oxem korit? kiteak amchea dhorm gurunim aplo bhorm unno korun ghevncho? he mhaka somzona.Hanvem tem serial azun pollevnk na karonn mhojea ghora tatasky aslean local T.V pollevnk zaina. punn kiteim asom Tuvem ho vixoi sarko vivorsun prokotlai tuka porbim favo.