ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016)   - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. 

Recent Archives

ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಆದಿಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್        2015-03-08 12:23:07
  |     |   


ಕಿಟಾಳ್ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂನೊ ತಶೆಂ ಆಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ,


ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆ ಖಾಲ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಲಾಗೊನ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಅನ್ಬೋಗಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ತರುಣ್ ಲೇಖಕಾಂ ಲಾಗೊನ್ , ದೀಸ್ ರಾತ್  ಉಮೆದ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್, ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ  ಪೊಷಕಾಂ ಲಾಗೊನ್  ಕಿಟಾಳ್  ಆಜ್ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಿತ್ತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ (ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಂಯ್ , ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್) ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ.  ಕಿಟಾಳ್ ಉಗಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ದಿರ್ವೆಂ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣೆ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 2015  ಮಾರ್ಚ್ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್  ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. (ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ ಕಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕೀ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ,  ಚಿಂತುನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಷಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್) ತಿಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತರ್ , ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಂತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸಾಚೊ ಥೊಡೊ ತರೀ ಹಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಲೊಂಕಾಡ್

ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ - ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಜಾಂವ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ವಿಷಯಾಧರಿತ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ವೇದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮೊಲಾದೀಕ್ ದೆಣೆಂ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವಾ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಹರಣ್ 
(character assasination) ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ’ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ತಿಸ್ರ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಘಡುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.  ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ ನಾ. ದಬಾವಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ದಬಾವಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ವಾಕ್ಮೂಲಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಖಬ್ರಾಚೆಂರ್ ಮಾತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಗ್ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವರ್ದಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ನಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ Bottom Line  ಉಜ್ಯಾಕ್ ನಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ -  ಉಜೊ ವಾಯ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರೆಂಯ್ ಜಳಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ವಾಯ್ಟಾಕ್ ವಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಜಳಂವ್ಚೊ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಗ್ ಕರ್ಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಶೆವೊಟ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಮಾತ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಆಪಡ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೊಂಕಾಡ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂವ್. 

ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಾಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಮವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಜಮವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೀಸ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಲೇಖನ್ ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಿರೋಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಸಯ್ತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಡ್‌ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವರ್ದಿ ಸೊಡ್ನ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್  ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ  ನಾ. ಚರ್ಚೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಗ್ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್,  ಪತ್ರಿಕಾಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ ಸೊಡ್ಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾ ಆರ್ಸೊ ಕೆದಾಳಾಯ್, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಹರಣಾಕ್  (character assasination) 
ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾ.


ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ವೆಕ್ತಿ. ಹಾವೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕಾ - ಮೆಕಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿ ಪತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪುಣ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆತ್ಮ್ ನಿಂದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಹರಣ್
(character assasination) ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎದೊಳ್ ಹಾವೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ, ವಾಚುಂಕ್ ನಾ. ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅಖಾಡೆ ಉತ್ರೊನ್  ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸಾನ್  ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದವರ್ಲಾ.  ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ತಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾ ಬಗಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಶಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಕಾನೂನಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆವ್ಯೆತ್, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಸವೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಕಿಟಾಳ್ ವಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ವೇದಿ ಜಾಂವ್ಕ್. ಕೊಣೆಂಗೀ ಕೊಣಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್, ಕೊಣೆಂಗೀ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡ್ಪಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ, ಕಿಟಾಳ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

 

 

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ - ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂನಿ  ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲಾಂ ಫಕತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನಯ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲಾಂ  ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸೊನ್ ತಿ ಪಾಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಜಾಗೃತ್ ವೆದಿ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಜಾತಾ.  ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ  ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂನಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೋನಿಸಾನ್ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ತಾ.

ಹೊ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಕಾಳ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆರ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಲಾತಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣಾಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜೆಜುಕ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಜೆಜು ಮಾವ್ನಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆನಿ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಮಾವ್ನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಿಣಾನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಅಶೆ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಸಬ್ದ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್.

ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ’ಮ್ಜಜೊ ಉದ್ದೇಶ್’ ’ ಪ್ಯಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಪಿಲಾತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ರಗ್ತಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭೆಜ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್,  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹಾತ್ ಧುವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.

ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ , ಮೊಗಾಳ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂನೊಂ, ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್ ವಾ ಬಾರಾಬ್ಬಾಸಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ 1200 ಸಬ್ದಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಯಾಕರುನ್ editor@kittall.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಕರಾ.  ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ - ಏಕ್ ಮನಿಸ್, ಜಿಬೆಕ್ ರಗ್ತಾರೂಚ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಶಿಕಾರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹಿ ರಗ್ತಾರೂಚ್ ಕೊಣೆಂ ಲಾಗಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ,
- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್


 

 

 

 

 

COMMENTS

Jacintha , Mangalore Jul 16, 2015
There has been systematic character assassination for few years. This is a summary effort, because those incremental efforts did not work. I have personally called Danthi of Pernal and Vincent of Pambur and have told them that what Dirvem is doing is not acceptable, and asked them to step down from the board or whatever they are. In ge gajali , question/asnwer section, everywhere, one would find HM name a few times, in every edition in 2013-14. I suspended my membership, that is all. Though I do not know what the base issue is, I am against using my subscription, to meet the personal agenda. I pay for good articles, and they better be connected with social issues, not personal. I am sure the owner of Dirvem needs assistance, to realize the wrong path he has taken. HM, your articles, your website - all contribute a lot for community as well as the language. Konkani is richer today, so are your readers, because issues relate to their daily life.

Lawrence , Bengaluru Apr 22, 2015
ವಾಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ... ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆದಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಾಮಾದ್ ಹಪ್ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಸಲೊಂ. ಸಭಾರ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರವ್ಪಿ ಹೆರಾಂಚಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಥೊಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ನ್ ವಿಷಯ್ ಬೋವ್ ಕಠಿನ್ ಕರ‍್ಚೊ. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ.. ವಯ್ಲೆ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿಯಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಝರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿನಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೆನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜಯ್.. ಸಾಹಿತಿನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆ ಗ್ರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್.. ತುಮಿ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವನಾಕಾತ್ ಫ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಆನಿಕಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಬರೆಂ

James Fernandes , Barkur / Chicago Mar 26, 2015
I too could not read since miniaturized. Based on the vociferous, high octave reactive innumerable comments, and several eloquent outspoken articles, I guess I don t have to read the infamous 5 pages at all.Let the dogs bark, they will stop when the throat goes sore and dry and hoarse, and when the coiled tail disappears.

Linus Moras , Dubai Mar 26, 2015
Dear H.M. I can’t read the 5 pages dedicated to you by Direvem. Appreciate receiving scanned article on my mail. Regards Linus Moras (Linus Kadri)

Arun Palimar , Ashok Nagar / Riyadh Mar 24, 2015
ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ತೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ? ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ದೀಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ’ನೆಣಾರಿ’ ( ವಾ ಮತ್ಲಬಿ ? ) ಎಕ್ಲೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಲೇಖನ್ (?) ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಧೋರಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಂ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಸೆವಾ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಯಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಕವಿ, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಚ್ಲಾಂಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ವೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಚೋದಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲಾಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಜ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂವ್. ತಾಚೆಪರಿಂ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕೀ ದಿತಾಂವ್. ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ದಿತ್ಯಾಂವ್. ಚಿಂತೂನ್ ಪಳೆ - ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾಯ್? ತಾಕಾ ಬರಯ್ತಲೊ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತಸ್ಕಾರ್ನಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುನ್ ಪಳೆ - ತುಕಾ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತರೀ ಆಸಾಗಿ ? ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಂಕ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ತರೀ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ತರೀ ದೆಕ್ಲಾಂಯ್ಗೀ ? ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಮೊಸೊರ್ ? ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್, ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಅಬಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಎಚ್ಚೆಮಾ ಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕೀನ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ವಾವುರ್ತೆಲೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾ, ಕಾಂಯ್ ನಜೊ, ತಾಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ದಯಾಕರುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರಿನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರಿನಾಕಾತ್.

Ajith Peter Dsouza , Udupi / Dubai Mar 23, 2015
It is sad that something of this kind has happened. Let the precious pages of magazines be heavy with informative literature and not a gladiatorial arena for unsubstantiated allegations. Long live Konkani.

Gilbert S. , Bahrain Mar 23, 2015
Varyar ubcha kundyak dhorunk vechaki shimpullo thandul vinche bore Mr. H.M. Keep your good work, ignore that stupid things.

Mark Anthony , Canada Mar 23, 2015
It is obvious to me that there is more than one force involved with this slanderous Dirvem article. I am not familiar with any of the characters in this plot. But I can tell you, and perhaps some readers will agree with me that some one else has used Dirvem editor s shoulders to fire from. Dirvem editor may himself have had an axe to grind against HM. But I do not see that grievance motivating enough to write a piece as horrible as this. Not to condone what this cheap Dirvem editor has done. He is a paid assassin.

ಕೆನ್ಯುಟ್, ಕೆಲರಾಯ್ , ಅಬುದಾಬಿ Mar 21, 2015
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ವಿಶಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ಪಾನಾ೦ಚೆ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ಸೆವಾಯೀ ದಿಲ್ಯಾ (ತಾ೦ಚೊ ಸಾ೦ಬಾಳ್ ಆಜೂನ್ ಬಾಕೀ ಆಸಾ, ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತ್ರ್ ರೀಣಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಮಾಲಕ್) ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮೋನಿಸಾನ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ದಿಲ್ಲೆ೦. ಹೆರಾ೦ಚಿ ಪಾಟ್ ಖೊರ್ಪು೦ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾವೆ೦ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ನಾ ಖುಶಿ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ’ಆಪ್ಣೆಂ ಆತಾಂ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಗುಳೊ ಮಾರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸಾ೦ಡ್ಲ್ಯಾ, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಘಟ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ, ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಮಾನ್‌ಹರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲೊಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾ೦ಕಿ ಬಿತರ್ಲಿ ಸೆವಾ ಥ೦ಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಚೆರ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲೆಂ. ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರಾಕೀ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹುಟ್ಟ ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗದು ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಲಿ ಆದ್ಲಿ ಸವಯ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಆಜ್ ತಾಚೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಖೊಂಕ್ಚೆಂ, ಮಾನ್‌ಹರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಕುಮೋಕೀ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ಜೆದ್ನಾ೦ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ವಿಶಿ೦ ಹೆ೦ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಖ೦ಡಿತ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲೆ೦ ಹೆ೦ ಕೋಣೆ೦ ತರೀ ಬರ೦ವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾ ಪುಣ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗುಳುಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಲ್ಯಾ೦ ಉಲಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಧಯ್ರ್ ನಾ೦. ತೆ೦ ದಿತೆಲ್ಯಾಚೆ೦ರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಆಸು೦ ತುಜೆ೦ ತು೦ ಕರ್. ಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾ೦ವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೋಟ್ ಜೋಕಿನಾಕಾ. ಮೋನಿಸಾ, ಹಾ೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಆಯ್ಕ್, ತಾ೦ಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆ೦ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೀವ್ನ್ ಲೋಕಾ೦ಕ್ ತಶೆ೦ ಸಾಹಿತಿ೦ಕ್ ತುಜೆಶಿ೦ ವೋಡ್. ತುಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತುಕಾ ತಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಪತ್ರ್ ಬ೦ದ್ ಕರ್ ಆನಿ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಥ೦ಡ್ ನಿದೆ. ಸಾಮಾಜೆ೦ತ್ ಘಾಣ್ ಉಟಯ್ನಾಕಾ. ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಗ್ತಿ೦ಕ್ ಕಾಯ್ ಕಾನ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಹಾಚೆ೦ ಆದೀ೦ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಜೆ೦ ವಿಶಿ೦ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦. ಆಮಿ೦ ಕಾಯ್ ಪರ್ವಾ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ೦. ತುಂ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೆ೦ ಬರೆ೦ ಕರ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತುಜೆ ಸ೦ಗಿ ಅಖಂಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಜ್- ಫಾಲ್ಯಾಂ - ಸದಾಂ ಆಸಾ೦ವ್. ಘಾಣಿಚ್ಯಾ ಕುರ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಥ್ ಆಸಾ. ಕಿಶೂನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾಚ್ ನಾಕಾ!

Ronald Sabi , Moodubelle Mar 20, 2015
I think this Jonab guy has diluted the dignity of word ‘Editor’ with reference to konkani media! It is no different to some cheap evening editions!! May be he is hoping to improve readership of his paper with such tactics? I believe such printed material is far below any acceptable standards! Hope he will change such attitude in future. Now younger generation opting for english medium, hardly any one will be able to read kannada font litrature in another few years. At such stage this type of writing will retain bad history and memory.

Pramod Rodrigues , Bengaluru Mar 20, 2015
ಅತಾಂಚಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ , 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ S L ಭೈರಪ್ಪಚೆಂ scrap ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಖ್ ಪಾನಾರ್ ವೊತುನ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ character assassination ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಕೀ ಮ್ಹುಜಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪರತ್ ಅನಂತ್ ಮೂರ್ತಿಕ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪೇಪರಾರ್ ಬರವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜ್ನಾನಪೀಠ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂಜೆಚೆ ಕಾನಾಡಿ ಪೇಪರಾಚೆ ನಿಯಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಂ Yellow journalism ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ journalism ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ , ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕಾ ನಮೂನೆಚೆಂ ಟೆರರಿಸಂ ..!! ಹಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಮಸ್ತ್ patience ನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ಹೆಂ ವಯ್ಲೆಂ trend ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೀ ಆಸಾ ಗೀ ಮ್ಹುಣ್ shock ಜಾಲೊ. ವಿಲ್ಮಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾತ್.ಅಸ್ಲೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ನಿಂದನಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಯೀ ನಾ ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೀ ನಾ. ಸೀಮಿತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸ್ಲೆಂ journalism ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತರೀ ಖರೊ ...

ರೋಬಿನ್ , ನೀರುಡೆ Mar 19, 2015
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಆಡೊಸಾ೦ತ್ ಲಿಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಯುವ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ವೆದಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮಿಂ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ . ತ್ಯಾ ಪಾ೦ಚ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವಚೊ೦ಕ್ ನಾ ವಾ ತೆ೦ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಂತ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂಗೀ - ತಾಂಕಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಸ್ತು ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮಣ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ತುಮ್ಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಳಾವೊಳ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾ ಹೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಪೂಣ್ ಸತಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ . ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿಚೆ೦ ಮಾನ್ ಹರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ದುಸ್ಸಾಹಸ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೊ ವಿಕಾಳ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಂಕಿವೊಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚಾಬ್ಲಾ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಚಾಬ್ತಾಲೊ ಖಂಡಿತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಂಟೆರಿ ಝಾಡಾಕ್ ಮುಳಾಂತ್ ಬೆಂಡುನ್ ಕಾಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಚಾಬ್ತಾಲೊ. ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿಂ ಆಸಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಆಸಾ, ಹೆಂ ನಾಕಾರಿ ಕರಡ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾಸೊ ನಾ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಜಳೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಂ ಥ೦ಯ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಉಬ್ಜಾಯಾ, ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರೀ ಮೊಸ್ತು ಫಟ್ಕಿರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಜೆಜುಚೊ ಮಾತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

Kevin Misquith , Surathkal Mar 19, 2015
I just went through the content in Dirvem, It is in very bad taste and should be condemned uprightly.

ನೋಯೆಲ್ ಸೊಜ್ , ನಾಯ್ನಾಡ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ Mar 19, 2015
ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ವಾಚುನ್ ಮತಿಕ್ ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವೇಳ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ತರೀ ಹೆಂ ಕೀಳ್ ಬರಪ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಖಕಾನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ. ಅಸಲೆಂ ಮೊಸ್ತು ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ವಳ್ವಳ್ತೆ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಆಜೂನ್ ವಳ್ವಳ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವೆದಿ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೊಳೊನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿಂ. ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಲೆಂವೊಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಉಸ್ತಾದ್. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ ಆದಾರ್ನ್, ವಂಚನಾಂ ಕರ್ನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜುನ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಆಸಾಂ. ಆತಾಂಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಆನಿ ಭಾಲಿಯೊ ತೊಪುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾತೇ ಆಸಾ - ಹೊ ಮನಿಸ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆಕ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿರೆಂಬಿಂಬಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೆ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ವಿಶೇಶ್ ಅಂಕೊ ಹಾಕಾ ಗವಾಯ್. ದೀಸ್ ಭರ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಖಾತಿರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖುದ್ದ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕೀಳ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್, ಹೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ತರೀ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ತೊ. ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ/ ವಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜೆನ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತಸಲೊ ಆನ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಆತಾಂ ತರೀ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.

Kiran D Souza , Mangalore Mar 19, 2015
I had used this story from a read internet article in one of column for Mitr few years ago...coincidence is such a surprise sometimes - read this story again and this article together...If you feel any bias in my intention of using this here...you may consider it intentional....in support of HM. A little bird was flying south for the winter. It was so cold the bird froze and fell to the ground into a large field. While he was lying there, a cow came by and dropped some dung on him.As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, he began to realize how warm he was. The dung was actually thawing him out! He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him. MORAL OF THE STORY: (1) Not everyone who shits on you is your enemy. (2) Not everyone who gets you out of shit is your friend. (3) And when you’re in deep shit, it’s best to keep your mouth shut! Hope Dirvem gets its lesson and wish him more warmth!

Victor Castelino , Boliye / Dubai Mar 18, 2015
"To my mind, envy is the most destructive of the cardinal sins. Because the envious don’t say, "I want to achieve that." No, what they say is, "I don’t want so-and-so to have that." That s very mean, the person levels the world from below. I know I can destroy myself, that God can destroy me, but not envy. It only destroys the one who takes it to their breast like a venomous snake." -Paulo Coelho in his book "Confessions of a Pilgrim.

Chikka Pangla , Kuwait Mar 18, 2015
ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ವಿಶೇಸ್. ಆಡೊಸಾ೦ತ್ ಲಿಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಯುವ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತುಮ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ಪಾ೦ಚ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಸ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕುಳ್ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವಚೊ೦ಕ್ ನಾ ವಾ ತೆ೦ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನಾ. ಬಗಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಗೌರವ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಾಪಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೊರ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ೦ ಚಿತ್ರಣ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ೦. ಮೊಸ್ರಾಚೆ೦ ಕೊಟೆ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆ೦. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ವೊಳೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಥೊಡಿ೦ ಹೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ತಾ ತಶೆ೦ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಹೆರ್ ಥೊಡಿ೦ ಕಾಲ್ಚೊ ಪಿಲೊ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಉಲಾಯ್ತಾ ಮಣ್ತಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಿ೦ ಮ್ಹಜಿಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦. ಜರ್ ತರ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಎಕಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತಿಚೆ೦ ಮಾನ್ ಹರಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಜಿ೦ ಸ್ವ೦ತ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ ಉಚಾರು೦ಕ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ಖ೦ಡಿತ್ ನಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ಆಜ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ,ಫಾಲ್ಯಾ ಅಸಲೊ ದೀಸ್ ಹೆರಾಂಕೀ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಶೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦? ದೆಕುನ್ ವಾಕ್ಡೆ೦ ತಿ೦ಕ್ಡೆ೦ ಆಡ್ ಸಾಲಿಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಳಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಜಾ೦ಗೊ ಆತಾಂಚ್ ಮೊಡಿಜಾಯ್. ತುಮಿ ಧಯ್ರ್ ಸಾ೦ಡಿನಾಕಾತ್, ವಾರ್ರ್ಯಾರ್ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾ೦ಕ್ ಕಾನ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್. ಖುರ್ಸಾ ಫಾರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾತಾ ಪ೦ಗ್ತೆರ್ ಶಾಮಿಲ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಸಿರೆನಾಚ್ಯಾ ಸಿಮಾವಾ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆರ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ೦. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಶೆ೦ಚ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಕ್ ಸಹಕಾರಚೊ ಖಾ೦ದ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ಚ್ ತಯಾರ್. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆ೦ ದಾಯ್ಜ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಡ್ ಚಾಲಿಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಳಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾ೦ ಲಾಗಿ೦ ಮೊಜಿ ವಿನವ್ಣಿ, ತುಮಿ೦ ಕಶೆ೦ಯ್ ಬೊರೆ೦ ಕರ್ನಾ೦ತ್ ಪೂಣ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಡ್ ಪಾ೦ಯ್ ದೀನಾಕಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾ೦ ದ್ವಾರಿ೦ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಥ೦ಯ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಕಾ೦ಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಶೆ೦ ಕರಿನಾಕಾತ್. "ತರ್ನ್ಯಾ ತಣಾಕ್ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೆ೦ಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆಚಿ ಧಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಹಾಸಾತ್ ? ತಣಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ದೆ೦ವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊವಾ ಥೆ೦ಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚಾತ್...!"

Wilma , Bantwal Mar 17, 2015
ಐ.ಎ. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಫಟ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸತ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ವ್ಹಡ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ.ವಯಕ್ತಿಕ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್.ತೆ ತಾಣಿಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆ.ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್? ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ದಯಾಕರುನ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಯಾ.

Antony Cony D Souza , Karkala / Qatar Mar 17, 2015
Why now ? I do not know what good will come from it while none asked for it. HM is not a stranger in Mangalore. People know him and so his very popular editions Kittall and Arso. Therefore, as a fellow Mangaloerans let us uphold his good works leaving behind least expected controversies.

ನವೀನ್ , ಕುಲ್ಶೇಕರ್ Mar 16, 2015
ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಜಾಂವ್, ಸಮಾಜ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಜಾಂವ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಪ್ರಕಟುನ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ. ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಕಡೆ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಡೆ ಆಡಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಹಿತ್ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ, ಮನೋರಂಜನ್, ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಗರ್ಜೆಚಿ ಟೀಕಾ ಕರ್ಚಿ ತೀಯ್ ಸಕಾರತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್. ಜರ್‌ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಬರ್‌ಪ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಟೀಕಾ ಕರ್ಚಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಟೀಕಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕರ್ಚಿ ನಯ್. ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಚಾ ನಿಯಾಮಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೊ/ಹರಣ್ ಕರ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್, ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾ, ರೀತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ದುರ್ಬಾಗ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ, ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಆನಿ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಚೆಂ ಜಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರೀ ತೆ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾತ್. ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಚಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಸಯ್ತ್ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಪಿ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬದ್ಲಾ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್‌ಚ್ ಜಾತಾ. ಎಕುಣಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಆತಾಂ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪದ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬುರ್ಸೊ ವಾದ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ಹಪ್ತೊ ದೊನೀ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅಸೊ ವಾದ್ ಚಲ್ತಾಲೊಗೀ, ದೊನೀ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆದಾಳಾ ತೊ ವಾದ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಪತ್ರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊಯ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಸಂಪದ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಶಾಣೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಉuಂಪಣ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ಬುರ್ಸೊ ವಾದ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ ! ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಿಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಬ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕೊಣಾಚೆರ್ ತರೀ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ರುಪಾದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮಾನ್ ಹರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆಕುರೆ ವ ಅಶಿಕ್ಪಿ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೆ. ಶಿಕ್ಪಿ ಚಡ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿಯ್ ಶಿಕ್ಲೆಲೆಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಝಳ್ಕಾಲೆ. ಬುರ್ಶೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಟೀಕಾ, ಖೊಡಿ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಪಂಗಡ್ ಉಬ್ಜಾಲೆ ! ಎಕ್ ಪಂಗಡ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ’ಆ’ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ’ಬ’ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಉದೆಲೆ ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ನವಿ ಗಜಾಲ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಿ - ತಸ್ವಿರೆ ಸಮೇತ್ ! ’ಆರ್ಸೊ’ ಪಾಕ್ಷಿಕ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಪದ್ಪ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್‌ಹರಣ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ (ಬರೊ?) ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸಂಪಾದ್ಪ್ಯಾನ್. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಯ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾಂತ್! ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ’ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪುರಾ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಾಪ್ ಪ್ರಕಟುನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾರಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಸ್ಡೆಂಪಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಂತ್ ನಾಲೀಸಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಕೀಳ್ ಕಾಮಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಗೆಲೊ. ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಅಂಕೆ - ಏಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ, ಅನ್ಯೇಕ್ ನತಾಲಾಂಚೊಂ ಅಂಕೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾಲೆ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆರ್ಸೊ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಉದೆಲೆ, ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿ ಹಿ ಪ್ರಗತಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಣ್ವೆಪಣ್ ಸ್ವತಾ:ಚ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಯೆತ್ತೇ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ ? ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಜಾಗೆ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ವರ್ಗಣ್ಡಾರಾಂಲಾಗಿಂ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಗ್, ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ಕಳಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಕಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಫುಣ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಸರಾಸರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. Enough is Enough!

William Pais , Mangalore Mar 16, 2015
Henry Mendonca is one of the very few creative writer, poet and critic in Konkani. As such he is an asset to Konkani literature. I have all praises for his work as many of the young writers find platform through his website and fortnightly. What is demeaning and disgusting is that a person of the stature of an editor of Dirvem uses the valuable space of his newspaper to tarnish image of a promising writer like Henry Mendonca. It is sad part that a person with no background whatsoever in Journalism is the editor of a magazine. That he uses five pages of his magazine to conduct and level baseless allegations smells of the low standard cadre he belongs to. That he has no respects to the printed word makes him one of the most sadistic and depressing creatures who can never be called editor. That such an attack should never happen to any writer in any language but the fact that it happens in Konkani and right in front of us makes us responsible for being witnesses to such grave blunder. Does the society need any person who is out in the open creating unrest in the society? Should he not be shunted out forever from the precincts of a printed word? How long can we be tolerant of such a parasite that steals the society of its peace and harmony? Society will. And certainly Konkani reader will rid of this menace. At once such a way reporting and using of language needs to be condemned. If a person who does not know to use his Editorial discretion of the content in his magazine he does not fit to be an editor. There will be legal and bureaucratic measures available to remedy the situation. Their use is of course a matter of choice but what is more important is society of which are all part of, should take lead in condemning such developments. The subscribers have the right to question the misuse of the space for which they subscribed. Overall health of Konkani literature is need of the hour. A person like Henry Mendonca need to be commanded for the selfless service he renders and person like John Monis needs to be guided to the place where he really belong.

ಗುರುದಾಸ್ , ನಾಶಿಕ್ Mar 16, 2015
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಮಂ.ಕ್ರಿ’ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್: ಕೊಣೆಂಯ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರವ್ಯೆತ್ ವಾ ’ವಿಮರ್ಸೊ’ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಯೆಟ್ಯೆತ್ ವಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಘೊಂಕ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ತರ್, ಕೊಣಾಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಛಾಪ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜೆಮೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಣಾಚೊ ’ತಾಳ್’ ಆಸೊಂ ವ ಕೊಣಾಚೊ ’ಮದ್ದಳ’ ಆಸೊಂ. ಎಕ್‌ಚ್ಚ್. ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ’ಕಿತೇಂಯ್’ ಕರ್ತಲೊ ತೊ ’ಕೊಣ್‍ಯೀ’ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಚಿಂತಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್‌‌ಚ್, ಆನಿ ಅಪುಣ್ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’. ಬರೆಂ! ಭೋವ್ ಬರೆಂ, ಜೊ ಫಕತ್ತ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪೊಕೊಳ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ದವರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಮತ್ಲಬಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕಾ ’ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸಾಹಿತಿ/ವಾವ್ರಾಡಿಕ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಥಳಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಖರೆಂಚ್ ಹಾಕಾ ಖಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ’ಜಬಾಭ್ದಾರಿ’ ಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನೀಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಖರೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ತಾಕೀ, ಖರೆಂಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಭಗ್ತಾ. ಏಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂಚ್ ’ಎಚ್ಚೆಮ್ ಏಕ್ ಖೊಟಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ತಲೊ ಬೇ-ಜವಾಭ್ದಾರ್ ಸಾಹಿತಿ/ವಾವ್ರಾಡಿ’. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಹೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್, ರೀತ್ ಜಾಂವ್ ಕಸಲಿ ಪವಿತ್ರ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಯೆತಾ; ಜೆದ್ನಾಂ ’ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಯೇಜಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ವೆಕ್ತಿ ಎಕಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಕ್, ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಆಪವ್ಣೆ ದಿತಾ, ಆನಿ ಮುಖಾರುನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಖೆಂಡ್ತಾ. ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಕ್ ಹಾಚಿ ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಕಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತವಳ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಚೊರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ’ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೋವ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ಆನಿ ಹೊ ಸಯ್ತ್ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೂಳ್/ಕುರ್ಪಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಡ್ವಾಂಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ ’ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್’. ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಮೌಲ್ಯಾಂ’ (Values/Ethics). ಜೆದ್ನಾಂ ಅಸಲಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ನಾಸ್ಚೊ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ತೆಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಕಾಳ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೀಂತ್ರ್ಯಾನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿಂಕ್ ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಅಸಲಿಂಚ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಪೊಕೊಳ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂನಿ ಹಾಗೊನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ’ಮತ್/ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಹಾಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆವ್ತಾತ್’. ದಯಾಕರುನ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ (ಶಿತ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ) ಜಾಗೆ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದ್ದತಾ ದಾಕಯ್ಜಾಯ್, ಎಕಾಧಾವೆಳಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ವ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಏಕ್ - ದೋನ್ ಚುಕಿ ಆಧಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ - ಭಾರಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೆರ್ ಕೇದ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜಯ್, ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ’ಸಿರೆನಾಚೊ ಸಿಮಾಂವ್’ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಪುಣ್ ದಯಾಕರುನ್ ಜುದಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಶೀಂತ್ರೆಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಭುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಚಡಿತ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

Eddie Sequeira , Bendore - Mangalore Mar 16, 2015
ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಂತ್ (ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ನಂಯ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಯೆತಾ) ಲಿಕ್ಲಾಂ ತ್ಯೆಂ ಖಚಾಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಖಂಡನೀಯ್. ತೆಂವೀಯ್ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್‌ಚ್ ನೀಚ್ ಕಾಮ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾನ್, ಕೊಣಾಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಮೊನಿಸಾನ್ ಎಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಖೊಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಆಪುಣಂಚ್ ಪಡ್ಲಾ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. - ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್.

Sundari , Mangalore Mar 16, 2015
I have not read the paper dirvem so far. Is it a weekly or bi-monthly paper? Why 5 page article on HM, no sponsors? No advertisements? Soombe, enk gottapuji marayare.

Kiran , Nirkan Mar 15, 2015
Our coastal Konkani ministers felt very sad because they did not got such five page publicity by any magazine of Konkani. Jai ho sir HM. You are always our inspiration to write what we really feel to write. These type of cooked up stories won’t make any difference to us.

ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ Mar 15, 2015
ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ : ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಕೊಣೀ ಮನಿಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಮುನಿಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಯಾ ಖಾಸ್ಕಿ ಗಜಾಲಿ ವಾಪಾರುನ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ದುಸ್ರೆಂ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯಾ ಇತರ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಬೋಗ್ ಉಣೊ ಆಸಾ ಹೆಂ ಸತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜೆವಿಣೆಂ ಪುಗಾರ್ನ್ ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ಘೇವ್ನ್ ಚಿರ್ಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆ ವಾಂಚುಕ್ ನಾ. ವಿಷಯಾಧರಿತ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಠೀಕಾ ಆನಿ ಕಾಮ್, ಸೇವಾ, ಸಾಧನಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾ ಹಾಂವೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜರ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಣೆಂ ’ಅಂತೆ-ಕಂತೆ’ ಚಿ ಕಥಾ ಸೊಡ್ನ್ ರಚನಾತ್ಮಾಕ್ ಠೀಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯೆತೆಂ. ತಿಸ್ರೆಂ: ಲಾಗಿಂ - ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್,ಪೆರ್ನಾಳಾ ಸರ್ಶಿ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್ಚೊಂ ಹಾಂವ್, ದೀಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಾಂ.ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಕಿಟಾಳಾ ಪಾಸತ್ ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಇತರ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಾಸತ್. ಪುಣ್ ಖಂಚಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಬಾವ್ ಖಂಡಿತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯುವ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಸಹಮತ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ತಾಂ. ಚೊವ್ತೆಂ: ಸವಾಲ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣೆಚೆಂ ಯೆತಾನಾ 10,000 ವರ್ಗಾಣ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ 9500 ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಪತ್ರ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಗಾಂಡ್ ಪುಸುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಿತ್ ತರ್, 500 ಪತ್ರಾಂ ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಖರ‍್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್.

ವಿ. ಆರ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ , ಮೇಂಗಲೂರ್. Mar 15, 2015
ಮ್ಹಜಾ ಪ್ಲೇಟಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಎತಾನಾ ವಾಣಾಂಚಾ ಸ್ಟೇಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ದೆಖೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇನಾಚೆರ್ ಭಿಗಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಚಾರ್ ಗಾಳಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿಂ ಮೋಟಾಮೋಟಿ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡವುನ್ ವಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಲೇಕಿನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ತೆ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂಚೆ ಬಕ್ವಾಸ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಕೀ ತ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇನಾಕ್ ಯೀ ದೆವಾನ್ ಭೆಜೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ಮನಾಂತ್ ಚ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಪಾಟಯಿಲೆ. ತಾಣೇ ತ್ಯಾ ಪರ್ತಾಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ. ’ಚಾಮ್ಗಾರಾಂಚಾ ದೆವಾಕ್ ವಾಣಾಂಚಿ ಪುಜಾ’ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಏಕಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೆವಾಬರಿ. ಭಲಾಯ್ ಕರ್ಚೊ. ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಮೋನಿಸ್’ ಪೂಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ತೊ ಶೈತಾನ್. ಹ್ಯಾ ಶೈತಾನಾಕ್ ಕಸ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್? ವಾಚ್ಪಿ ಫೈಸಲಾ ದೀಂವ್ದಿತ್. ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವುನ್ ಪಾಟಿಂ ಏವುನ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಶೆಂಡಿ ಲಾವುಂಕ್ ಪಳೆವುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮಾಕಾ ಚಿತಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಲರ್ಟ್ ಉರ್ಲೊಂ. ಹಾಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಚಿ ಕಾಣಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಾಯ್ ರಾಂದಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ಸುತಾರ್‍ಯಾ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆನಿ ಸುತಾರ್‍ಯಾನ್ ರಾಂದಯ್ ಕಾತರ್ಚಿ ರೀತ್ ಮೊಸ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಸಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಲ್ ಫೋಡುಂಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಮೊಡ್ತೆಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕುವಾಳೊ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಗರ್ಗಸ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ. ಬೊಬ್ಳೆಂ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ತೊ ಇರ್ನೆ (ಉಳಿ) ವಾಪರ್ತಾನಾ ತೊವ್ಶ್ಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿಸೂಳ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಎತಾಲೆಂ. ಆಲೆಂ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಎಕ್ಸೊ ಬ್ಲೇಡ್ ವಾಪಾರ್ತಾನಾ ಕೇರಟಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಆಚಾರ‍್ಯಾಕ್ ರಾಂದೂಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಗಾಯ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಗಾಯ್ಕ್ ವರುನ್ ಪೂಜಾ ಕರುನ್, ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ದೂದ್ ಕಾಡುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಭುರ್ಗಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವುಕ್ ದೀತ್. ತಸೆಂಚ್ ಎಕಾ ನಾಯ್ತ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ತಾಕಾ ವರುನ್ ಕಟುಕಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವುನ್ ಕಾತ್ರಾವುನ್ ಪೈಶೆ ಕರಿತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮಾತ್ರ್ ಕರಿತ್. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಆನಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಯರ್ ಘೆವುನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಫ್ಯೂಸ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಯನಾಲಾಗಿಂ ಸಾಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ ಹುದ್ದೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೇಪರ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಎಚ್ಚೆಮ್ ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾ ಥಸಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದಕ್ (ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್) ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕರಿತ್. ಎಕಾ ಕಮೆಂಟಾಂತ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಾ ಹಾತಿಂತ್ ಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಗಾಪ್. ಗೋಸ್ಪಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೋನ್ ಏಕ್ ಮೊನಿಸ್. ಆನಿ ತೊ ಎವಾಂಜೆಲಿಸ್ಟ್. ದಿರ್ವೆಂ ಪರ್ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಯೀ ಜೋನ್, ಹೊಯಿ ಮೋನಿಸ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಸೇಡಿಸ್ಟ್. ಹಾಚೆಂ ಮೋಟರ್ ವಾಂಯ್ಡೀಂಗ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕೋಣ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆಯಾಂ.

James Fernandes , Barkur / Chicago Mar 15, 2015
"Who ever is trying to bring you down is already beneath you." "Never hate people who are jealous of you, but respect their jealousy, because they are the ones who think that you are better than them." Even I can copy and paste, because, I want to save energy! Mosor munshyak paad kortha. aany vaitak ghalitha.

Melwyn , Pernal Mar 14, 2015
Dear HM dattu, If i just summarize my feelings towards this issue, it will be: "Randaap kallith nathlyalyan randaap kelam, khellyank ajeernn khandith zalam ani sagllya sansarak hi gazal kallith zalya. Tumi tachya randpa vishim chintha karchiy naka, bejar panvchey naka. Tumi fakath tumcya likhnne dwarim konknnechi gresthkaay vadaya. Tumche abhimani sagllya sansarbhar asath ani te tench ashethath". Dev borem korum.

Geoffrey , Hat hill Mar 14, 2015
The rather puerile insinuations that are conspicuous in this write up makes one to wonder if both these editors are pulling a fast one on gullible readers, especially considering the fact that April 1st is fast approaching!

ಶಿಕೇರಾಮ್ , ಸುರತ್ಕಲ್ Mar 14, 2015
ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಚಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಬ್ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನವಾಲಾಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿಖರ್ ಜಾವುನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಜರ್ ಪತ್ರೀಕೊದ್ಯಮಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭಾದಿತ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಿ ಭಾಸ್ ತಿದ್ವುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಂವ್ಚಾ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನೀಜ್ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್. ಹಿ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಪೂಣ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ಹರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ದೇಶಾಚಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ’ವಾರೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಾಂಟೊ ಹಾಲಾನಾ, ಉಜೊ ಪೆಟಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧುಂವೊರ್ ದಿಸಾನಾ’ ಮುಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ , ಅಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ್ಯಾ ಲೆಖನಾಂತ್ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪರತ್ ವಿಷಯ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ವೆತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ - ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ಹರಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕರಿಯೆತ್‌ಗಿ? ತಸೆಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪತ್ರ್ ಚಲವುಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಸರ್ವಾಂಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಸಂಭಂದಿತ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವುನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಾ ಮಾನ್ ದಂಡಾಂ ಆನಿ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಮೆಳಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೋಣಾಯ್ಚಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ದುಕ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ’ಕೊಂದ ಪಾಪ ತಿಂದು ಪರಿಹಾರ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಚೆ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಮಿಂಚ್ ಚೂಕ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ಲಾ ಕೀ, ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ವಿಷಯ್ ಮಾನ್‌ಹರಣಾಚೊ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾನ್ ಹರಣ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಹಾಚೆ ಮದ್ಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲಿ ಚೂಕ್ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಮಾ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ರಾಗಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಮತಿಂತ್ ಭರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಕರಾಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ

C. D Souza. , Mangaluru Mar 14, 2015
ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಮಾಕಾ ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ತುಂಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾ ವಯ್ರ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮಿ ತಾಕಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸ್ ಮಣ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ತುಂಮ್ಚೆಂ ವಡ್ಪಣ್. ಹೆಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂಚೆ ಲೇಖನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲೇಕಕಾನ್ (ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಮಣೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ) ಬರಾಬರ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್. ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೊ ಲೇಖಕ್ ಏಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ, ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚೊ, ಹಾಂಗಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕರ್ಚೊ, ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಣ್ಚೊ, ಅಶೀರ್ ಮನೋಭಾವಾಚೊ, ಕುಸ್ಡೊ, ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಫಾವೊ ನಾತ್ಲೆಲೊ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ, ಕಣ್ಣೊಜಿ, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಗಾರ್, ಕೆಬಿ- ಪಿತ್ತಲೆ, ಮೊಸ್ರಾಳೊ ಅನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನಿ ದಬಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲಲೊ, ಕೊಣಾಂಚೆಯಿ ಮಾನ್‌ಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ನಾತ್ಲಲೊ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಾಂಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ, ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲೊ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಣೆ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮುಣ್ ತೊಚ್ ಒಪ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮಳ್ಳೇಂ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ಹಾಕಾ ಸ್ವತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾ. ಬೊರೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಾಡ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಚೊ ಫರಕ್ ಕಳಾನಾ? ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಯ್ ಮಣ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ಅಪಾಯ್ ಕಾರಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಹಾಚಾ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆತಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ದಬಾವಾಕ್ ಅನಿ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ? ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಕಿ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬೊರವುಂಕ್ ಜೋನ್ ಮೋನಿಸಾಕ್ ಕೊಣೆ ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ? ಕೊಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಐವಜ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ? ಆನಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸ್ ಸಾಂಗ್ತೆ ಆಸಾ. ಖಂಚಾ ಸಂಘಟನಾನಿ ಜೋನ್ ಮೋನಿಸಾಕ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಟೋರ್ನಿ ದಿಲ್ಯಾ? ತಾಂಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ ನಾಂತ್? ವ ಜೋನ್ ಮೋನಿಸಾ ತಸಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೀ ಅಪಾಯಾಚೊ ಮುಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾಂಚ್ ಫೋಂಡ್ ಖೊಂಡುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸ್ವಚಿಂತಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ? ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಏಚ್ಚೆಮ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಭಾರಿ ಬೊರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಂಬಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೊನಿಸ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಸಾಚಾಪಣ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ ಗೂಣ್ ಸಾಂಗಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೊ ಖಂಚೊಯಿ ಏಕ್ ಬೊರೊ ಗೂಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಯಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಅನಿ ಹಗ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕೀ ಸಮ್ಜತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಲಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಹತಾಶ್ ಪ್ರಯತನ್ ಹೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾ ವಿರೋದ್ ಮಾನ್ ನಷ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಚೊ ವಾಜ್ಬಿ ಮಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪಾಯ್ ಕಾರಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಆಜ್ ಜರ್ತರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಮೇಟ್ ಘೆನಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಂಕಾಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.

ರೋನ್ ರೋಚ್ , ಕಾಸ್ಸಿಯಾ Mar 14, 2015
ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆ ಮಾನಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಕೀಳ್ ಬರಪ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂನಿ ‘ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್-ಲ್ಲೆಂ’ ಆನಿಂ ‘ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ದಬಾವೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಗುಂತುನ್, ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ನಿಂದಾಕರ್ಚೆಂ, ವಾಚ್ತಾನಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಕಾಂಟೊಳೊ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ನಿಂದಾಕರುನ್ ಲಿಖ್ಲೆಂಲೆಂ ಏಕ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಎಕಾಘಡ್ಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ದುಕೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ನಿಶಾನಿ ದವರ್ನ್ ಕೀಳ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್, ಆಮ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾ ಧಾಡ್ತಾತ್ ನೈಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚಾ ಸಬಾರ್ ಲೇಖಕ್ ಕವಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ‘ಹಾಣೆಂ ತಾಚಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಚ್ಚ್ಯೆಮಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪಾದನ್ ಕರುನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉದೆಶಿಂ ಕರುನ್ ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಾನಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಚೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾ, ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ಮಾನ್ ತಾಚೆ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ವಿರೋಧ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಬರಪ್ ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ದಾಖಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಗಲೀಜ್ ವೀಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೊಂಕ್ತಾ ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ಕೀ, ಹೊ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಮೊಸ್ರಾಚೊ ಉಜೊ! ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬರಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಭರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಸ್ರಾಚಾ ಕಿಟಾನ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾತಾ. ನಂತರ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಿದ್ದಾಚೆಂ ವೀಕ್ ಭರುನ್ ತೊ ಧೆಧೆಸ್ಫೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಸೊ ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ನಂತರ್ ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾ ಆನಿಂ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತೀ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಫಲಾಣೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಭಿಗಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ತಶೆಂ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿನಾಶಿ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಪತ್ರಾಚಿಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಕೀಳ್ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ನ್ ಮಾನ್‌ಹರಣಾಕ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮತ್ ಭಿಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಮೊಗಿಂಚಾ ಆನಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ತಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರುಂ. ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ, ದೇವ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂದೀ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚಾ ಉದರ್ಗತಿಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂದಿ ಆನಿಂ ಅವನತಿಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪತ್ರ್ ಬಾಳ್ವೊಂದೀ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ನಿತಳ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಮುಂದರುನ್ ವೊಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Florine Roche , Mangalore Mar 14, 2015
It is only people without substance and people who are spineless who resort to character assassination. It is a pity that we have to take people of such calibre seriously and even if they don’t deserve it. After reading this sordid saga I believe H M’s stock has increased manifold in Konkani literary circles and it looks as though the writer has committed suicide out of frustration and professional jealousy. H M it is not you but the writer himself who comes across as a spineless man, having no capacity or commonsense to judge between right and wrong. This five page story is nothing but silly gossip of primary school level and not beyond. While professional rivalry is appreciated up to a certain level Character assassination is the last resort of a scoundrel. But such rogue elements are dangerous to the society in their own way. Though they perish in the heap of their own creation one cannot allow them to carry on their nefarious activities for a long time. An important matter which is evident from this incident is that it is not H M alone who is targeted. There are many angles to the entire article if we read it carefully. Many known personalities whose names are mentioned in the write up are well-known in Konkani circle in diverse fields and they are targeted in a subtle way. But what the writer wants to convey is conveyed loud and clear. “Eka Phatran sabaar thoram zadovnchem prayathan hanthu asa the khandith” and of course the involvement of a third hand in the form of ‘sponsors’ cannot be denied, as Melka Miyar has pointed out. Konkani luminaries must come together and wage a united battle against rogue elements who are dangerous to the society.

Melka , Miyar Mar 14, 2015
When someone told me that there is character assassination of HM, I initially thought that there might be something which I don’t know about HM, even after knowing him since many years. I guessed that there might be some masala stories like playing in the lives of innocent gals, cheating banks after raising loans, blackmail, non-payment of salary of employees etc. But I was disappointed as nothing as such was there! It was nothing but free publicity for HM, that too five pages!!! Tell me one thing, who is getting five-page publicity nowadays in Konkani literary world? That too freely! Which person or organisation is ready to sponsor five pages for an organisation? It’s time for HM to celebrate as someone has considered HM seriously in the Konkani literary world. Most of the stories written here are issues of disagreement. The logic is simple. If you disagree with someone or something, it means you have your own backbone and ability to profess what you think right. Of course, there is always scope for disagreement. HM has his own thoughts as well as backbone. So, nobody or no organisation can ‘sponsor’ him to bring out a five-page supplement on someone else!

Roshan , Mangaluru Mar 14, 2015
By the way who is this Jonaab ? Is he the same person who duped many in Madanthyar and fled to Mangalore ? Is he the same person who entered Maurice D’sa’s Kannik and wrote derogatory articles about priests ? Is he the same person who put Maurice D’sa in trouble and forced Kannik to close its publication and started his own Paper ? Who made him Editor ? What is his caliber ? What he has written in the past ? A single short story, poem, article or at least a letter to the editor ? Is he a writer ? Has he participated in any literary competition? Who gave him paper licence? Mankadacha hathaak motim dillem konem ? Without knowing his dubious past why konkani writers writing to his paper and konkani readers subscribing to his paper ? Why he is not going for collecting subscriptions from Madantyar ? Why he is not publishing his photograph at least once in a year in his paper ? Will somebody throw light ????

Lancy Pinto Nayak , Kuwait Mar 14, 2015
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ತಸಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ. ತಾಣೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕರೆಕ್ಶನಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮೋನಿಸಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಹರಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಸಮೆತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. - ಎಚ್ಚೆಮ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ಬರಯ್ತಾ : ಆಮ್ಕಾಂ "ಫಿಲಾತ್"ಚೆಂ ಪರ್ಮಾಣ್ ಖೊಟೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ಮಾಣ್, ನಿರ್ನಾಮ್ ಲಾಗ್ತಾ.ಪುಣ್ ಆಮಿಂ "ಜೆಜು" ನ್ಹಹಿ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಾವೊ.ಆಮಿಂ ಖೊಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋಂಡಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ "ಆಮ್ಕಾಂ" ಆಸಾ. ಆಮಿಂ ಮ್ಹನಿಸ್. ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಹಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ದುಕ್ತಾ ಅನಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕೀ ತಸೆಂಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ಪೆಲ್ಯಾಕ್ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ "ಸ್ವಾರ್ಥಾ"ನ್ "ಕೀಳ್" ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪುಣ್ "ವ್ಹಡ್" ಶೆಂಕಾರ್ರ್ಯಾವಾಲೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಸತ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಾಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್. "ಕೊಂದ ಪಾಪಾ, ತಿಂದು ಪರಿಹಾರಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಯ್ "ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ" ಮಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್ ತೆ ಸತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. " ಸತ್" - ಬುಡಾನಾ ಆನಿ ಮೊರಾನಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸಿಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸಿನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ..ಕಿತ್ಯಾಕ್ ??? ಚೀಂತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ "ದಿಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸರ್ವಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್. ಫೇಸ್‌ ಬುಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ : ಸತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಖರೋಖರ್ ವೊಪ್ತಾಂ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಕುವೆಂಪುಚೊ ಪೂತ್ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಕುವೆಂಪುಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನಯ್, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಸಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವಿಲಿ, ಪೂಣ್ ಚಾಲಾಕೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕೆಲೊ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಬಾಬ್, ಚೂಕ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಮೆಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕೆಲೊ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹಡ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಬ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕರೆಕ್ಶನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಫುಡಾರಾಂತೀ ಕರ್ತಲೊಂ. ಸಾಹಿತೀಕ್ ಕರೆಕ್ಶನ್ ಮ್ಹಜೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಖುರಿಸ್ ಫಾವೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಫ್ರಾದ್‌ಯೀ - ಕರೆಕ್ಶನ್. ( ಹೊ ಕಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಬ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಿಸೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ)

Alphonse Mendonsa , Team Leader, Bellevision.com Mar 13, 2015
Bellevision.com is popular news website in costal karnataka and middle east since a decade, promoted by Bellevision. Dr. Eugine D’Souza, Elias D’Souza Sigfred D’Souza, Myself and H M Pernal are on the Editorial Board of Bellevision.com and looking after daily operations of the website. Mr. John Monis, editor of Dirvem without verifying the facts and quoting Mr. Robert D’Costa’s statement misled general public. If he is a journalist and practicing responsible journalism how can he do this ? Without verifying the facts with the management of bellivision.com how can he write and publish false information about Bellevision.com in his pursuit to tarnish the image of not only a graet Konkani writer, journalist equally capable journalist in Kannada and English, H M Pernal. It is HM’s kindness that he is extending his support for uploading daily news. It is he looks after our Mangalore operations by appointing, guiding and even paying staff Salary and other overheads. We only pay him actual cost incurred on submission of monthly account. It was on my personal request that he allowed Bellevision.com to operate from his small tiny office which can hardly accommodate only two, HM himself and one staff. There is hardly any space for third table and chair. Bellevision.com doesn’t pay anything to HM for his services. He supports us in many ways, such as with reports, arranging photographer for important programs when our staff is busy and also conducting important interviews on behalf of Bellevision.com If anyone want the proof please check our video section, where he interviewed J R Lobo and B Janardhan Poojary. One is in Kannada and the other is in English. Apart from this , he organizes our events and helps us in many ways. We have not paid a penny so far for his services. So on what ground without verifying the fact Mr. John Monis leveled allegations on H M Pernal ? Just because Robert uttered something how can he write untrue things about Bellevsion.com without verifying the fact with Editor in chief Mr. Elias D’Souza, who is much in Udupi ? With a sole intention to assassinate the character of H M, Mr. Monis has committed a heinous crime. How and on which basis his other claims to be believed? It is apparent that he has cooked up stories with the sole intention to tarnish HM’s clean image. With an ulterior motive of killing a good journalist of konkani, Mr. Monis unnecessarily dragged many respectable individuals in the society and tarnished their image too. It seems he has dug his own grave. I am sure konkani community will give him a fitting reply and teach a lesson for lifetime.

Marian D’ Souza , Bengaluru Mar 13, 2015
Dirvem patrar kellya character assassination vishenth sangonk apekshithana maka SARVAJNA Che Vachan udas ailem. " Aane beedilu baralu shwana tha bogaluvudu. Shwanadantaane bogalidare Aaneya maanave haani Sarvajna". HM thumi maun ravon assullith Dirvyak dilli zaap. Well done. Mosrak vokoth na.

Victor Castelino , Boliye / Dubai Mar 13, 2015
Infighting between Konkani magazines, editors, writers etc is not new to konkani literature. So also character assassination. Our ancestors were not fools when they coined the tulu saying: "Jathig jathi page, naayig naayi page!" I have seen this phenomenon ever since I started reading konkani books, magazines etc (and now the web sites) way back in 1950s. There was a headline in one of the konkani magazine which read: "Mithracha Santanama hin kasalin tujin bursi kama" along with a caricature titled, "Mithraso Santhanam hasthagi radtha, omthen kelyar kaltha!" And then the court case followed and a public apology and as usual forgive and forget that followed. Disgusted, I lost interest in konkani literature - either in writing or in reading. Konkani is my mother tongue and I love it. Don’t blame me if I am not supporting my mother tongue. The promoters of this beautiful language should first put their house in order and then ask the readers to love their mother tongue.